Historický ústav SAV
 
Verejné obstarávanie HÚ SAV / Ak
Aktuálne verejné obstarávania English version

Výzva na predloženie ponuky

Historický ústav SAV ako verejný obstarávateľ vyhlasuje podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 18. 7. 2016 výzvu na zákazku na poskytnutie služieb s názvom „Prekladateľské služby spojené s vydaním Historického časopisu č. 5/2016“.

VÝZVA
na preloženie ponuky

Zadávanie zákazky podľa § 9, ods. 9, zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služieb s názvom

„Prekladateľské služby spojené s vydaním Historického časopisu č. 5/2016.“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Historický ústav Slovenskej akadémie vied
Sídlo: P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
IČO: 166 944
Štatutárny zástupca: PhDr. Slavomír Michálek, DrSc., riaditeľ
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): doplniť po zriadení
Právna forma: štátna rozpočtová organizácia
Zatriedenie obstarávacieho subjektu: Verejný obstarávateľ § 6, ods. 1, písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Kontaktná osoba:
Maroš Hertel, PhD.
tel.: +421 (2) 5292 5753
e-mail:
Maros.Hertel@savba.sk

2. Názov predmetu zákazky:

„Prekladateľské služby spojené s vydaním Historického časopisu č. 5/2016“

3. Slovník spoločného obstarávania (CPV):

79530000-8 Prekladateľské služby

4. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je preklad a následná korektúra odborne náročného textu zo slovenského do anglického jazyka pre vedecký karentovaný časopis

5. Požadované množstvo:

Štúdie

Kollárová, Ivona:Sloboda tlače v uhorskom neskoroosvietenskom diskurze. 27 s.
Macho, Peter:„Na kriedlach slovanského citu zaletel roku 1915 do Srbska na pomoc Srbom“. Symbolická inštrumentalizácia M. R. Štefánika a slovanská vzájomnosť na pozadí dobových medzištátnych vzťahov. 36 s.
Kováč, Dušan: How the world come to war? 42 s. (korektúra textu)
Benko, Juraj:Maďarská komunistická emigrácia a jej pôsobenie v rokoch 1919 – 1921. 26 s.
Štefanský, Michal: Gustáv Husák – prvý tajomník ÚV KSČ (1969 – 1970). 19 s.

Recenzie

Bohumila Ferenčuhová , Milan Zemko a kol.: Slovensko v 20. storočí, 3. zv. V medzivojnovom Československu 1918 – 1939. Hradská Katarína, Kamenec Ivan a kol.: Slovensko v 20. storočí, 4. zv. Slovenská republika 1939 – 1945 (Igor Baka). 10 s.
Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov (Leon Sokolovský). 5 s.
Daniela Dvořáková a kol.: Človek a svet zvierat v stredoveku; Peter Bystrický: Pes v mytológii, náboženstve a folklóre (Ján Steinhübel). 9 s.
Miriam Hlavačková: Juraj zo Schönbergu (Ján Lukačka). 6 s.

6. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v prepočte na jednu stranu:

14 EUR

Cenu predmetu zákazky uchádzač uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. Ak záujemca nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť informácie o predpokladanej navrhovanej cene.

V poskytnutej informácii o predpokladanej cene zákazky sa uvedie cena predmetu zákazky v zložení:
- cena predmetu zákazky bez DPH
- DPH
- cena predmetu zákazky vrátane DPH

7. Kritérium na hodnotenie ponúk:

Najnižšia cena

8. Miesto dodania predmetu zákazky:

Historický ústav Slovenskej akadémie vied, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava

9. Lehota na dodanie predmetu zákazky:

Kollárová, Ivona:Sloboda tlače v uhorskom neskoroosvietenskom diskurze. (august 2016)
Macho, Peter:„Na kriedlach slovanského citu zaletel roku 1915 do Srbska na pomoc Srbom“. Symbolická inštrumentalizácia M. R. Štefánika a slovanská vzájomnosť na pozadí dobových medzištátnych vzťahov. (august 2016)
Kováč, Dušan: How the world come to war? (september 2016)
Benko, Juraj:Maďarská komunistická emigrácia a jej pôsobenie v rokoch 1919 – 1921. (október 2016)
Štefanský, Michal: Gustáv Husák – prvý tajomník ÚV KSČ (1969 – 1970). (november 2016)

Recenzie (november 2016)

Bohumila Ferenčuhová , Milan Zemko a kol.: Slovensko v 20. storočí, 3. zv. V medzivojnovom Československu 1918 – 1939; Katarína Hradská , Ivan Kamenec a kol.: Slovensko v 20. storočí, 4. zv. Slovenská republika 1939 – 1945 (Igor Baka)
Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov (Leon Sokolovský)
Daniela Dvořáková a kol.: Človek a svet zvierat v stredoveku; Peter Bystrický: Pes v mytológii, náboženstve a folklóre (Ján Steinhübel)
Miriam Hlavačková: Juraj zo Schönbergu (Ján Lukačka)

10. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:

a) dňa 22. júla 2016 do 15.00 hod.
b) Záujemca doručí cenovú ponuku elektronickou poštou na adresu: Maros.Hertel@savba.sk

11. Podmienky účasti:

Verejný obstarávateľ požaduje na splnenie podmienok účasti aby uchádzač k cenovej ponuke spĺňal a zdokladoval nasledujúce nevyhnutné požiadavky:
- native speaker;
- absolvent univerzity – história, resp. archeológia;
- zoznam doteraz uverejnených prekladov z oblasti predmetu – história;
- doklad o oprávnení poskytovať službu

12. Predmet zákazky uvedený v tejto výzve sa bude realizovať na základe 4 objednávok a následnej fakturácie za dodané služby.

Presné parametre a termíny sú uvedené v bodoch 9 tejto Výzvy. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že jednotlivé faktúry za dodané služby uhradí do 14 dní.

V Bratislave 18. 7. 2016

PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.
riaditeľ

Profil verejného obstarávateľa | Aktuálne verejné obstarávania | Ukončené verejné obstarávania | Súhrnné správy


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Slovenská akadémia vied


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2017 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia