Historický ústav SAV
 
PhDr. Daniela Dvořáková, DrSc. English version
PhDr. Daniela Dvořáková, DrSc.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 19
E-mail: daniela.dvorakova@savba.sk

WWW: https://independent.academia.edu/DanielaDvo%C5%99%C3%A1kov%C3%A1

Pracovná pozícia:
samostatná vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

neskorostredoveké dejiny Uhorského kráľovstva (s dôrazom na 15. storočie), aristokracia, dvorská kultúra, žena v stredovekej spoločnosti, každodenný život, zoohistória, publikovanie stredovekých prameňov

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakult Univerzity Komenského, odbor archívnictvo – história. 1991
CSc. (PhD.) Historický ústav SAV 1998
PhDr. Filozofická fakulta UK Bratislava 1999
DrSc. Historický ústav SAV Bratislava 2016

Štúdijné pobyty a stáže:

Domus Hungarica Scientiarum et artium, Budapešť, Maďarsko (1999)
Domus Hungarica Scientiarum et artium, Budapešť, Maďarsko (2000)
Každoročné študijné pobyty v rámci MAD v rokoch 1991 - 2008

Ocenenia:

2001: Cena Mateja Bela v kategórii spoločenských vied rok 2001 za preklad diela Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. Prvý cisár na uhorskom tróne. Literárny fond, výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad

2004: Cena SAV kolektívu autorov za vedeckovýskumnú prácu Krátke dejiny Slovenska (spoluautorka) Vedecká rada SAV

2004: Cena obce za úspešnú propagáciu obce Beckov v oblasti histórie. Obecné zastupiteľstvo v Beckove

2003: Cena za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2003 za dielo Rytier a jeho kráľ. Literárny fond. Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy

2007: Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2007 v kategórii spoločenské vedy za dielo Kôň a človek v stredoveku. Literárny fond. Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy

2010: Cena Literárneho fondu za rok 2010 v kategórii slovníková a encyklopedická literatúra za dielo LEXIKÓN STREDOVEKÝCH MIEST NA SLOVENSKU, Historický ústav SAV, Bratislava 2010, (spoluautorka)

2012 Cena poroty Slovník roku 2012 (Jednota tlumočníků a překladatelů, Praha) za dielo LEXIKÓN STREDOVEKÝCH MIEST NA SLOVENSKU, Historický ústav SAV, Bratislava 2010, (spoluautorka)

2016: Prémia za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo III. miesto za knihu Rytier a jeho kráľ. 1. vydanie, Budmerice 2003. Literárny fond

2018: Cena SAV za vedecko-výskumnú činnosť Daniela DVOŘÁKOVÁ a kol.: Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť

2018: Cena SAV za špičkové vedecké monografie Daniela Dvořáková: Barbara von Cilli. Peter Lang - VEDA

Medzinárodná vedecká spolupráca:

vedecká spolupracovníčka Výskumného centra Dvory a rezidencie v stredoveku pri Historickom ústave AV ČR

Publikačná činnosť

Roky 2016 – 2021

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Barbara von Cilli. Die Schwarze Königin (1392-1451) : Die Lebensgeschichte einer ungarischen, römisch-deutschen und böhmischen Königin [The Black Queen. Barbara of Cilli : (1392-1451) the Life story of Hungarian, Roman-German and Bohemian Queen]. Frankfurt am Main : Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften ; Bratislava : VEDA Publishing House of the Slovak Academy o Sciences, 2017. 344 s. Spectrum Slovakia, Band 11. ISBN 978-3-631-67326-3 (Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV)

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Barbara of Cilli (1392-1451) : a Hungarian, Holy Roman, and Bohemian queen. Leiden ; Boston : Brill, 2021. 258 pp. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, 77. Dostupné na: https://doi.org/10.1163/9789004499164. ISBN 978-90-04-49833-4. ISSN 1872-8103 (VEGA 2/0089/20 : Štúdie k životospráve stredovekého človeka. Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén)

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Čierna kráľovná Barbora Celjská (1392-1451) : životný príbeh uhorskej, rímsko-nemeckej a českej kráľovnej [The Black Queen. Barbara of Cilli : (1392-1451) the Life story of Hungarian, Roman-German and Bohemian Queen]. Recenzenti: Richard Marsina, Ján Lukačka. 2. doplnené vydanie. Budmerice : Vydavateľstvo RAK, 2017. 303 s. Preložené pod názvom: Barbara Celjska. Črna kraljica (1392-1451). življenska zgodba ogrske, rimsko-nemške in češke kraljice. - Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba, 2019. ISBN 978-80-85501-68-1 (APVV 0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť)

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Rytier a jeho kráľ : Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský. Sonda do života stredovekého uhorského šľachtica s osobitným zreteľom na územie Slovenska [Knight and his King: Stibor of Stiborice and Sigismund of Luxembourg. A probe into the life of a medieval Hungarian nobleman with special regard to the territory of Slovakia]. Recenzenti: Richard Marsina, Ján Lukačka. 3. doplnené vydanie. Budmerice : Vydavateľstvo RAK, 2017. 598 s. (APVV 0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť)

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Pod vládou ženy : rytier bez kráľa I. časť (1437 - 1442) : Pankrác zo Sv. Mikuláša a jeho doba [Under the Reign of a Woman. A Knight without a King]. Recenzenti: Petr Elbel, Miriam Hlavačková. Budmerice : Vydavateľstvo RAK, 2021. 399 s. ISBN 978-80-85501-84-1 (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku. VEGA 2/0089/20 : Štúdie k životospráve stredovekého človeka. Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Komunikácia medzi dvorom kráľa a kráľovnej : (dvor Barbory Celjskej - pobočka dvora Žigmunda Luxemburského alebo konkurenčná dvorská klika ?) [Communication between the courts of the King and Queen (Barbara of Cilli´s court - Branch office of Sigismund´s Court or competing courtly clique?)]. In Od symbolu k slovu. Podoby stredovekej komunikácie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2016, s. 73-91. ISBN 978-80-224-1537-8. (APVV 0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť. Vega 2/0109/14 : Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku. Vega 2/0109/14 : Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku. Vega 2/0079/14 : Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku)

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaých časopisoch – neimpaktovaných

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Smrť cisára Žigmunda Luxemburského a nástup Albrechta Habsburského na uhorský trón [The death of Emperor Sigismund of Luxembourg and Albert of Habsburg’s Accession to the Throne of Hungary]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 1, s. 27-47. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2021.69.1.2 (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku)

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch –neimpaktovaných

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Slovacika im Archiv der Apostolischen Pönitentiarie und Möglichkeiten ihrer Nutzung bei der Erforschung der spätmittelalterlichen slowakischen Geschichte (15. Jh.) [Slovacika in the archive of the Apostolic Penitentiary and possibilities of its use in the study of the late medieval Slovak history (15th century)]. In Slovak Studies : Rivista dell´Istituto storico Slovacco di Roma, 2017, no. 1-2, p. 124-160. (APVV 0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť)

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. „Consilium itinerarii“ benátskeho lekára pre vyslancov k cisárovi Žigmundovi do Uhorska v rokoch1434 - 1435. Príspevok k cestovaniu a životospráve cestovateľa v stredoveku ["Consilium itinerarii" of the Venetian physician for envoys to Emperor Sigismund to Hungary in the years 1434 - 1435. Contribution to travel and life style of travelers in the Middle Ages]. In Studia Mediaevalia Bohemica, 2017, č. 1, s. 19-45. ISSN 1804-0977. (APVV 0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť. Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku)

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch – neimpaktovaných

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Ostrihomský arcibiskup Dionýz zo Seče, významný prelát, politik a diplomat 15. storočia [Archbishop of Esztergom Dionysius of Szécs, Important Prelate, Politician and Diplomat of the 15th century]. In Studia Historica Nitriensia, 2020, roč. 24, č. 2, s. 294-307. (2019: 0.187 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1338-7219. Dostupné na: https://doi.org/10.17846/SHN.2020.24.2.294-307 (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku)

AECA Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch a kratšie kapitoly v zahraničných monografiách

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Stredoslovenské banské mestá ako venné majetky uhorskej kráľovnej Barbory Celjskej [Central Slovakian mining towns as the outward property of Barbara of Cilli, the Queen of Hungary]. In Ars Montana : umělecký a kultúrní transfer v otevřeném prostoru česko-saského rušnohoří na prahu raného novověku. - Praha : Via Gaudium : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta : Filozofická fakulota Univerzity Jana Evangelisty Purkyňe v Ústi nad Labem, 2016, s. 367-376. ISBN 978-80906673-0-3. (APVV 0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť)

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. The Economic Background to and the Financial Politics of Queen Barbora of Cilli in Hungary (1406-1438). In Money and Finance in Central Europe during the later Middle Ages. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2016, s. 110-128. ISBN 978-1-137-46022-6. (APVV 0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť)

AEDA Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch, kratšie kapitoly v domácich vedeckých monografiách

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Registra Matrimonialium et Diversorum v archíve Apoštolskej penitenciárie ako prameň k výskumu neskorostredovekých dejín Slovenska [Registra Matrimonialium et Diversorum in the Archive of the Apostolic Penitentiary as a source for the research of the late medieval history of Slovakia]. In Ingenii Laus : zborník štúdií venovaný jubilujúcemu prof. PhDr. Jánovi Lukačkovi, CSc. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo vydavateľstve UK, 2017, s. 341-354. ISBN 978-80-223-4410-4. (APVV 0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť. Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Fenomén hrad [The Castle Phenomenon]. In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 11-17. ISBN 978-80-224-1608-5.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Dionýz zo Seče, muž, ktorý korunoval troch kráľov [Dionisius of Secs, a Man Who Crowned Three Kings]. In Arcibiskupi a biskupi Uhorska : moc prelátov a jej prejavy v stredoveku. - Bratislava : Vydavateľstvo Post Scriptum, 2020, s. 284-294. ISBN 978-80-8218-016-2. (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku. APVV-0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku)

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

DVOŘÁKOVÁ, Daniela - DVOŘÁK, Pavel. Stopy dávnej minulosti 10 : nenapísaná kniha (o láske, práci a histórii). Recenzenti: Miriam Hlavačková, Žofia Lysá. 1.vydanie. Budmerice : Vydavateľstvo RAK, 2019. 246 s. ISBN 978-80-85501-73-5

BDB Heslá v odborných terminologikcýh slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Devín (Bratislavská župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s.283-284. ISBN 978-80-224-1608-5.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Beckov (Trenčianska župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 254. ISBN 978-80-224-1608-5.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Breznica (Tekovská župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 265. ISBN 978-80-224-1608-5.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Ilava (Trenčianska župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 315. ISBN 978-80-224-1608-5.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Komárno (Komárňanská župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 321-323. ISBN 978-80-224-1608-5.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Likava (Liptovská župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 332 -334. ISBN 978-80-224-1608-5.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Liptovský hrad (Liptovská župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 336-337. ISBN 978-80-224-1608-5.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Liptovský Hrádok (Liptovská župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 337-338. ISBN 978-80-224-1608-5.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Plavecký hrad, Plaveč (Bratislavská župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 362-363. ISBN 978-80-224-1608-5.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Slanec (Abovská župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 378-379. ISBN 978-80-224-1608-5.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Súča (Trenčianska župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 387. ISBN 978-80-224-1608-5.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Ostrý Kameň (Bratislavská župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 358-360. ISBN 978-80-224-1608-5.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Šintava (Bratislavská župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 397-399. ISBN 978-80-224-1608-5.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Šomoška (Novohradská župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 399-400. ISBN 978-80-224-1608-5.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Blatnica (Turčianska župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 255-256. ISBN 978-80-224-1608-5.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela - GAHÉR, Daniel - LYSÁ, Žofia. Bratislavský hrad (Bratislavská župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 262-265. ISBN 978-80-224-1608-5.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Brekov (Zemplínska župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 265. ISBN 978-80-224-1608-5.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Cejkov (Zemplínska župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 273-274. ISBN 978-80-224-1608-5.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Divín (Novohradská župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 284-285. ISBN 978-80-224-1608-5.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Halič (Novohradská župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 301. ISBN 978-80-224-1608-5.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela - MARSINA, Richard. Hričov (Trenčianska župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 311. ISBN 978-80-224-1608-5.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Jasenov (Zemplínska župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 316. ISBN 978-80-224-1608-5.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Lednica (Trenčianska župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 329-330. ISBN 978-80-224-1608-5.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Levice (Tekovská župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 330-331. ISBN 978-80-224-1608-5.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Michalovce (Užská župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 348-349. ISBN 978-80-224-1608-5.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Rajec (Trenčianska župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 368. ISBN 978-80-224-1608-5.

GAHÉR, Daniel - DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Čeklís (Bratislavská župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 278-279. ISBN 978-80-224-1608-5.

MARSINA, Richard - DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Budatín (Trenčianska župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 268-269. ISBN 978-80-224-1608-5.

MARSINA, Richard - DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Lietava (Trenčianska župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 331-332. ISBN 978-80-224-1608-5.

MARSINA, Richard - DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Starý hrad (Trenčianska župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s.384-385. ISBN 978-80-224-1608-5.

MARSINA, Richard - DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Strečno (Trenčianska župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s.385-386. ISBN 978-80-224-1608-5.

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Bosé nebo kuté ? : ja se zrodilo podkování koní. In Horseman, 2016, roč. 6, č. 21, s.58-61.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Historické souvislosti mistra Albranta. Lékařství koňská. In Horseman, 2016, roč. 6, č. 22, s. 59-61.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Krátky život kráľa Vladislava : Vladislav Varnenčik, 1424-1444. In Historická revue, 2016, roč. 27, č. 9, s.70-74. ISSN 1335-6550.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Ako chutil stredovek : od hladomoru k lukulským hodom. In Téma : spravodajsko-spoločenský a ekonomický týždenník, 2019, č.46, s. 58-63. ISSN 2585-7843.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Stredovek: rozkoš, čistota aj krása : najstarší opis sauny ako parného kúpeľa je z roku 973. In Téma : spravodajsko-spoločenský a ekonomický týždenník, 31. 1. 2020, roč. 4, č. 5, s. 58-63. ISSN 2585-7843.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Barbora Celjska, prvá dáma Európy [Barbara of Cilli, The First Lady of Europe]. In Historická revue, 2020, roč. 69, č. 7, s. 26-31. ISSN 1335-6550.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Manželstvo v stredovekom uhorskom kráľovstve [Marriage in the Medieval Hungarian Kingdom]. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 7, s. 6-11. ISSN 1335-6550.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. So smaragdom na bruchu : stredovek bol zlatou érou travičstva. In Téma : spravodajsko-spoločenský a ekonomický týždenník, 28. 2. 2020, roč. 4, č. 9, s. 56-62. ISSN 2585-7843.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. V Uhorsku vládla korupcia. In Téma : spravodajsko-spoločenský a ekonomický týždenník, 16.júl 2021, s.63. ISSN 2585-7843.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Karol IV. a Uhorsko. In Historická revue, 2016, roč. 27, č. 5, s. 64-69. ISSN 1335-6550.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. König Sigismund und die Familie Kaniszai [King Sigismund and the Kanizsai Family]. In Die Kanizsai und Ihre Zeit : Tagungband der 389. Schlaininger Gespräche 17. bis 20. September 2018. - Eisenstadt : Landesmuseum Burgenland, 2019, s. 9-22. ISBN 978-3-85405-235-7. (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku)

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Reisen und die Lebensweise der Reisenden im Mittelalter am Beispiel der Gesandtschaften aus Italien nach Österreich oder Ungarn im 15. Jahrhundert. In Auswanderung. Einwanderung. Binnenwanderung : Migration und regionale Mobilität im Pannonischen Raum. Teil 1. - Eisenstadt : Landesmuseum Burgenland, 2020, s. 11-21. ISBN 978-3-85405-239-5. (VEGA 2/0089/20 : Štúdie k životospráve stredovekého človeka. Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén)

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Uhorský barón a jeho tri otrokyne : pohľad na sexualitu a nemanželské vzťahy stredovekého človeka. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 101-110. ISBN 978-80-8159-680-3.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Kráľ v telocvični : starostlivosť o telo na kráľovských dvoroch. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 129-138. ISBN 978-80-8159-892-0.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Kováč ako konský lekár : o počiatkoch veterinárnej medicíny. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 28-35. ISBN 978-80-8159-999-6.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku, edd. Martin NODL, František Šmahel, Argo, Praha 2014, 468 s.ISBN 978-80-257-0589-6. In Studia Mediaevalia Bohemica, 2016, roč. 8, č. 2, s. 309-315. Recenzia na: Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku / edd. Martin NODL, František Šmahel. - Praha : Argo, 2014.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru

Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť [Medieval Castles in Slovakia. Life, Culture, Society]. Editor: Daniela Dvořáková ; recenzenti: Rastislav Kožiak, Dušan Zupka. Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017. 511 s. ISBN 978-80-224-1608-5 (APVV 0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť)

GII Rôzne publikácie a dokumenty

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Uvod. In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 9-10. ISBN 978-80-224-1608-5.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela - ŠIMONČIČ, Andrej. Veľký kráľ so zlým renomé: Žigmund Luxemburský otvoril Uhorsko svetu, smelé plány mal aj s Bratislavou : rozhovor. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 19.09.2020, roč. XXVIII. ISSN 1335-4701. Dostupné na internete: https://history.hnonline.sk/starsie-dejiny/2213396-velky-kral-so-zlym-renome-zigmund-luxembursky-otvoril-uhorsko-svetu-smele-plany-mal-aj-s-bratislavou

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Stredovek bol drsný, dnes žijeme v hojnosti a slobode : o čom treba hovoriť podľa Daniely Dvořákovej. In SME Komentáre, 2021, 13. 7. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://komentare.sme.sk/c/22700660/stredovek-bol-drsny-dnes-zijeme-v-hojnosti-a-slobode.html

FILIPKO, Richard - DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Stredovek ? Vedeli si užívať : už vtedy poznali rekreácie, aromaterapie, prejedali sa, ale mali aj trénerov. In Téma : spravodajsko-spoločenský a ekonomický týždenník, 2019, č. 37, s. 56-63. ISSN 2585-7843.

FILIPKO, Richard - DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Čo o nás prezrádzajú vatikánske archívy. In Téma : spravodajsko-spoločenský a ekonomický týždenník, 20. 11. 2020, s. 56-63. ISSN 2585-7843.

GRZNÁROVÁ, Iveta - DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Stredoveké mamy dávali deťom víno : historička Daniela Dvořáková o alkohole v minulosti. In HN magazín : príloha Hospodárskych novín, 09. 04. 2021, roč. 7, č. 14, s. 22-25. ISSN 1335-4701.

HANZELOVÁ, Katarína - DVOŘÁKOVÁ, Daniela. O viere, láske a bolesti : Daniela Dvořáková. In Slovenka, 2021, roč. 73, č. 7, s. 16-20.

MATEJOV, Radoslav - DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Sviatky znamenali pokoj v časoch neistoty : rozhovor. In Katolícke noviny : týždenník pre náboženské a spoločenské otázky, 2018, roč. 133, č. 51-52, s. 36-37. ISSN 0139-8512.

STRÝČKOVÁ, Katarína - DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Historička Dvořáková: Stredovek bol dobou temna iba pre ženy. In Denník N, 2020, 20. august. ISSN 1339-844X. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/2011019/historicka-dvorakova-stredovek-bol-dobou-temna-iba-pre-zeny/?ref=list

STRÝČKOVÁ, Katarína - DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Žena v stredoveku. In V ženskom rode : Podcast. 30 rozhovorov s inšpiratívnymi ženami. - Bratislava : N Press, 2021, s. 239-253. ISBN 978-80-8230-016-4.

Roky 2012 – 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB01 Čierna kráľovná. Barbora Celjská : (1392-1451) životný príbeh uhorskej, rímsko-nemeckej a českej kráľovnej / Daniela Dvořáková [The Black Queen. Barbara of Cilli : (1392-1451) the Life story of Hungarian, Roman-German and Bohemian Queen]. - Budmerice ; Bratislava : Vydavateľstvo RAK : Historický ústav SAV, 2013. - 303 s. - Centrum excelentnosti SAV Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. - ISBN 978-80-85501-60-5

AAB02 Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Man and the Animal World in the Middle Ages]. - Bratislava : Veda, 2015. - 572 s. - (Edicia Svet vedy ; Zväzok 35). - Centrum excelentnosti Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. Vega 2/0061/11 Človek a svet zvierat v stredoveku. - ISBN 978-80-224-1423-4.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ABC01 Jošt a Uhorské kráľovstvo / Daniela Dvořáková [Jobst and the Kingdom of Hungary].
In Morava v časech markhraběte Jošta : k 600. výročí zvolení posledního Lucemburka z moravské větve římskym králem a jeho úmrtí / Libor Jan a kolektív. - Brno : Matica moravská, 2012. - ISBN 978-80-86488-93-6. - s.81-97.

ABC02 Ženy ako obete dvorských intríg / Daniela Dvořáková [Women as Victims of Court Intrigues].
In Ženy a děti ve dvorské společnosti / Dana Dvořáčková -Malá, Jan Zelenka ; lektorovali: Kateřina Charvátová, Josef Šrámek. - Praha : Historický ústav AV ČR, 2015. - ISBN 9788072862368. - S. 67-77, 143-144.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ABD01 Úvod : človek a svet zvierat stredoveku / Daniela Dvořáková ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Introduction : Man and the Animal World in the Middle Ages].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 7-19.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

ADDB01 Nicholas of Szécsény and Salgó - an exceptional man at the court of Sigismund of Luxembourg (A contribution to the court culture and funcioning of the court of the king of Hungary at the beginning of the 15th century) / Daniela Dvořáková.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Volume 60, Supplement (2012), pp. 3-18.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

ADFB01 Obchod s koňmi v stredovekom uhorskom kráľovstve / Daniela Dvořáková [The horse trade in the medieval Hungarian Kingdom]. - Vega 2/0061/11 Človek a svet zvierat v stredoveku. APVV -0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku, život, kultúra, spoločnosť.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 48 (2014), s. 45-60.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

AEC01 Aspekte der Narrationes der Schenkungsurkunde Sigismunds für ungarische Adelige / Daniela Dvořáková. - APVV - 0166-07 Lexikon stredovekých miest na Slovensku.
In Kaiser Sigismund (1368-1437) : Zur Herrschaftspraxis eines europäischen Monarchen / Herausgegeben von Karel Hruza und Alexandra Kaar. - Wien-Köln-Weimar : Böhlau Verlag, 2012. - ISBN 978-3-205-78755-6. - S. 235-244.

AEC02 Das Leben einer Frau in der mittelalterlichen Burg / Daniela Dvořáková. - APVV -0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť.
In The Castle as social space / Editor: Katarina Predovnik. - Ljubljana : University of Ljubljana, Faculty of Arts, 2014. - ISBN 978-961-237-664-2. - S. 95-102.

AEC03 Die Delegation der ungarischen Kirche und des ungarischen Adels in Konstanz / Daniela Dvořáková.
In Das Konstanzer Konzil essays : 1414-1418 / Herausgegeben von Karl-Heinz Braun, mathias Herweg, Hans W. Hubert, Joachim Schneider und Thomas Zotz. - Darmstadt : Der Konrad Theiss Verlag, 2013. - ISBN 978-3-8062-2849-6. - S. 70-74.

AEC04 Erbové a nobilitačné listiny ako prameň výskumu sociálnej mobility v Uhorsku za vlády Žigmunda Luxemburského / Daniela Dvořáková [Die Symbolik in der Narrationes der Schenkungsurkunden Sigismunds von Luxemburg]. - APVV -0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť.
In Studia historica Tyrnaviensia. XVI, Litteris ac moribus imbutus / Editor: Vladimír Rábik. - Kraków ; Trnava : Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci s Filozofickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave, 2014. - ISBN 978-83-7490-690-6. - S. 204-214.

AEC05 Manželstvo uhorskej šľachty / Daniela Dvořáková [The Marriage of Hungarian Aristocracy]. - APVV -051-12 Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra a spoločnosť.
In Manželství v pozdním středověku: rituály a obyčeje / K vydání připravili Paweł Kras a Martin Nodl. - Praha : Centrum medievistikých studií AV ČR a UK, 2014. - ISBN 978-80-7007-365-0. - S. 207-226.

AEC06 Marie Uherská a Barbora Celská / Daniela Dvořáková [Mary, Queen of Hungary and Barbara of Celje].
In Lucemburkové : česká koruna uprostřed Evropy / Eds. František Šmahel, Lenka Bobková ve spolupráci s Pavlínou Maškovou a Robertem Novotným. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012. - ISBN 978-80-7422-093-7. - S.767-772, 842.

AEC07 Zikmund se ujímá své role v Říši / Daniela Dvořáková [Sigismund Assumes his Role in the Empire].
In Lucemburkové : česká koruna uprostřed Evropy / Eds. František Šmahel, Lenka Bobková ve spolupráci s Pavlínou Maškovou a Robertem Novotným. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012. - ISBN 978-80-7422-093-7. - S. 725-731, 839.

AEC08 Zikmundova vláda v Uhrách / Daniela Dvořáková [Sigismund´s Rule in Hungary].
In Lucemburkové : česká koruna uprostřed Evropy / Eds. František Šmahel, Lenka Bobková ve spolupráci s Pavlínou Maškovou a Robertem Novotným. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012. - ISBN 978-80-7422-093-7. - S. 702-709,837.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

AEDA01 Hospodárske zvieratá. 4. / Daniela Dvořáková ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Livestock].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 248-252.

AEDA02 Kôň a pes, najvzácnejšie zvieratá stredoveku. 2. / Daniela Dvořáková ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Horse and Dog, the Most Valuable Animals of the Middle Ages].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 145-150.

AEDA03 Liečivá moc zvierat. 3. / Daniela Dvořáková ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Healing Powers of Animals].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 218-221.

AEDA04 Poľovačky a rybolov. 7. / Daniela Dvořáková ; recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Hunting and Fishing].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 390-392.

AEDA05 Zviera ako kráľovský dar. 6. / Daniela Dvořáková ; recenzenti : Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Animal as a Royal Gift].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 337-341.

AEDA06 Zviera ako symbol. 1. / Daniela Dvořáková ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Animal as a Symbol].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 20-24.

AEDA07 Zvieratá nenávidené a prenasledované. 5. / Daniela Dvořáková ; recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Animals Hated and Pursued].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 302-304.

AEDA08 Zvieratá v mestách. 8. / Daniela Dvořáková ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Animals in a City].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 461-465.

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

BAA01 Lásky a škandály v našich panovníckych rodoch. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2014. - 415 s.

BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách

BDA01 Aus einem fernen Land ...Die ungarische delegation au dem Konzil / Daniela Dvořáková.
In Das Konstanzer Konzil : Katalog : 1414-1418 Weltereignis des Mittelalters. - Darmstadt : Herausgegeben vom Badischen Landesmuseum, 2014. - ISBN 978-3-8062-0001-1. - S. 159-160.

BDA02 Schutzbrief König Sigismunds für Peter Čech von Leva / D.D.
In Das Konstanzer Konzil : Katalog : 1414-1418 Weltereignis des Mittelalters. - Darmstadt : Herausgegeben vom Badischen Landesmuseum, 2014. - ISBN 978-3-8062-0001-1. - S. 208-209.

BDA03 Vergessene Konzilsteilnehmer : Wer oder was noch hinter den Zahlen steckt / Petr Elbel, Přemysl Bar, Daniela Dvořáková, Miriam Hlavačková und Ansgar Frenken.
In Das Konstanzer Konzil : Katalog : 1414-1418 Weltereignis des Mittelalters. - Darmstadt : Herausgegeben vom Badischen Landesmuseum, 2014. - ISBN 978-3-8062-0001-1. - S.161-167.

BDEB Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

BDEB01 Kůň a svět pohanských bohů : kult koně a jeho obětování / Daniela Dvořáková.
In Horseman [seriál]. - Roč. 2, č. 4(2012), s.63-65.

BDEB02 Kůň na talíři : jedli naši předkové koňské maso ? / Daniela Dvořáková.
In Horseman [seriál]. - Roč. 3, č. 8(2013), s.56-57.

BDEB03 Vynálezy, které měnili svět / Daniela Dvořáková.
In Horseman [seriál]. - Roč. 3, č. 7(2013), s. 48-49.

BDEB04 Zrození hipologie : od Kikkuliše po Xenophona / Daniela Dvořáková.
In Horseman [seriál]. - Roč. 2, č. 5(2012), s.60-62.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

BDFB01 Na veľkej ceste po Európe : Žigmund Luxemburský, Kostnický koncil a dejiny Slovenska / Daniela Dvořáková.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 23, č.9, (2012), s. 60-65.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

FAI01 Človek a svet zvierat v stredoveku / editor: Daniela Dvořáková ; recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Man and the Animal World in the Middle Ages]. - Bratislava : VEDA, 2015. - 572 s. - CE Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. VEGA 2/0061/11 Človek a svet zvierat. - ISBN 978-80-224-1423-4

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=1479&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia