Historický ústav SAV
 
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková English version
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková Adresa pracoviska:
HÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 03 Bratislava 45
Tel.: +421 02 5930 9230
E-mail:
henrieta.moravcikova@savba.sk
WWW:

Pracovná pozícia:
vedúca vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

Henrieta Moravčíková je vedúcou Oddelenia architektúry na Historickom ústave SAV a profesorkou dejín architektúry na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave. Venuje sa architektúre 20. a 21. storočia so zameraním na modernú architektúru a architektonické dedičstvo. Je predsedníčkou slovenskej pracovnej skupiny DOCOMOMO a predsedníčkou redakčnej rady časopisu Architektúra & Urbanizmus. Publikovala niekoľko monografií, desiatky štúdií a kritík architektúry a pripravila viacero výstav. Viedla množstvo národných výskumných projektov a participovala na viacerých výskumných a vzdelávacích medzinárodných projektoch. Je nositeľkou niekoľkých národných a medzinárodných ocenení za výskum a publikačnú činnosť.

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

1987 Fakulta architektúry STU, Ing. arch.
1996 Fakulta architektúry STU, Dr.
2006 Fakulta architektúry STU, doc.
2014 Fakulta architektúry STU, prof.

Ocenenia:

2003 Cena Martina Kusého za teoretické dielo v oblasti architektúry
2014 Vedec roka 2014 na STU
2014 Cena Martina Kusého za teoretické dielo v oblasti architektúry
2015 Kryštálové krídlo v kategórii publicistika
2015 International DAM Architectural Book Award
2021 Gold medal ICMA AWARD

Členstvo v redakčných radách:

Architektúra & Urbanizmus, predsedníčka redakčnej rady
sITA The journal studies in History and Theory of Architecture, členka redakčnej rady
ALFA, členka redakčnej rady

Členstvo v komisiách a vedeckých radách

DOCOMOMO International – členka Správnej rady, členka Medzinárodnej komisie expertov pre Registre (ISC/Registers), členka Medzinárodnej komisie pre urbanizmus a krajinu (ISC/Urbanism&Landscape)
DOCOMOMO Slovensko – predsedníčka národnej pracovnej skupiny
Vedecká rada HÚ SAV – členka
Vedecká a umelecká rada, FAD STU Bratislava – členka
Vedecká a umelecká rada FA ČVUT Praha – členka
Vedecká a umelecká rada FA VUT Brno – členka
Umelecká rada AVU Praha – členka
Umelecká rada VŠVU Bratislava – členka

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter - HABERLANDOVÁ, Katarína - KRIŠTEKOVÁ, Laura - BOČKOVÁ, Monika. Bratislava (un)planned city = Bratislava (ne)plánované mesto. Editor: Jana Behulová. First edition. Bratislava : SLOVART, spol. s r. o., 2020. 613 pp. ISBN 978-80-556-4696-1 (APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy. VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy)

ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - KRIŠTEKOVÁ, Laura - LOVRA, Éva. Antal Palóczi and the beginnings of modern urban planning in the Kingdom of Hungary: the example of Bratislava and Novi Sad (1867–1918). In PLAN PERSPECT, 2020, vol. 35, no. 2, p. 371-381. (2019: 0.426 - IF, Q4 - JCR, 0.487 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0266-5433. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/02665433.2020.1730937

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Bratislava (un)planned city: The Impact of 20th Century Urban Planning on the Urban Structure of the Slovak Capital = Bratislava (ne)plánované mesto: vplyv urbanizmu 20. storočia na mestskú štruktúru hlavného mesta Slovenska. In Architektúra & urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, 2019, roč. 53, č. 3-4, s. 225-234. (2018: 0.139 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Arts & Humanities Citation Index, Current Contents, Web of Science, Scopus, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Architectural Publications Index (Online)). ISSN 0044-8680. (VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy. APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy)

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - LOVRA, Éva - KRIŠTEKOVÁ, Laura. The beginnings of modern town planning in the Kingdom of Hungary: the cases of Bratislava and Novi Sad. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 6, s. 977-990. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2020.68.6.3 (VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy. APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy)

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter. The Trade Union House / Istropolis: The Birth and Liquidation of an Innovative Generator of Social Life, Culture, and Education = Dom odborov / Istropolis: Zrod a likvidácia inovatívneho generátora spoločenského života, kultúry a vzdelávania. In Architektúra & urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, 2021, vol. 55, no. 3-4, p. 122-145. (2020: 0.193 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Arts & Humanities Citation Index, Current Contents, Web of Science, Scopus, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Architectural Publications Index (Online)). ISSN 0044-8680. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/archandurb.2021.55.3-4.1 (VEGA č. 1/0286/21 : Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku. APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993)

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - LOVRA, Éva - KRIŠTEKOVÁ, Laura. Začiatky moderného mestského plánovania v Uhorsku. Prípad Bratislavy a Nového Sadu [The beginnings of modern urban planning in the Kingdom of Hungary using the examples of Bratislava and Novi Sad]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 3, s. 467-480. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2019.67.3.4 (VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy. APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy)

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Building High Tatras: dilemma of form Architecture of 1960s and 1970s in the most famous Slovak mountain resort. In Docomomo : International commitee for documentation and conservation of buildigs, sites and neighbourhoods of the modern movement, 2019, journal 60, no. 2, p. 58-64. ISSN 1380-3204.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Friedrich Weinwurm: Slovakia´s nearly forgotten contribution to the European architectural avant-garde. In Docomomo : International commitee for documentation and conservation of buildigs, sites and neighbourhoods of the modern movement, 2018, journal 59, no. 2, p. 39-45. ISSN 1380-3204. (VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy. APVV 16 0584)

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Haus im Stahlkorsett, Prag = House in a Steel Corset, Prague. In Architektur aktuell : the art of building, 2020, no. 3, p. 76-91. ISSN 0570-6602.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Is there still something behind the Iron Curtain? Documentation and conservation of Modernism in former Eastern Europe. In Docomomo : International commitee for documentation and conservation of buildigs, sites and neighbourhoods of the modern movement, 2018, journal 59, no. 2, p. 4-5. ISSN 1380-3204.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Bratislava, (ne)plánované mesto : poznámky ku skúmaniu a k interpretácii histórie plánovania a výstavby mesta [Bratislava, (un)planned city. Notes on the study and interpretation of the history of city planning and construction]. In ALFA : Architecture Papers of the Faculty of Architecture and Design STU, 2020, č. 1, s. 29-40. ISSN 2729-7640. Dostupné na internete: <https://alfa.stuba.sk/wp-content/uploads/2020/09/01_2020_Morav%C4%8D%C3%ADkov%C3%A1.pdf> (APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter. Architektonické dedičstvo: potenciál, alebo príťaž? = Architectural Heritage: Potential or Burden? In Ročenka slovenskej architektúry 2018/2019. - Bratislava : SLOVART, 2020, s. 6-26. ISBN 978-80-556-4563-6.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Earliest conceptual interventions into the urban form [Najstaršie koncepčné zásahy do výstavby mesta]. In (Un)Planned Bratislava. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the SAS, Centre of Operations of the SAS, 2019, pp. 6-15. ISBN 978-80-224-1852-2.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - BOČKOVÁ, Monika. From factory yards to downtown : Zone Chalúpkova [Od továrenského dvora k Downtownu : Zóna Chalúpkova]. In (Un)Planned Bratislava. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the SAS, Centre of Operations of the SAS, 2019, pp. 306-335. ISBN 978-80-224-1852-2.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - KRIŠTEKOVÁ, Laura - BOČKOVÁ, Monika. From linear street to complex urban space : Obchodná ulica [Od lineárnej ulice k zložitému mestskému priestoru : Obchodná ulica]. In (Un)Planned Bratislava. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the SAS, Centre of Operations of the SAS, 2019, pp. 66-95. ISBN 978-80-224-1852-2.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - BOČKOVÁ, Monika. From periphery to the new city center : Kamenné námestie [Od periférie k novému centru : Kamenné námestie]. In (Un)Planned Bratislava. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the SAS, Centre of Operations of the SAS, 2019, pp. 96-133. ISBN 978-80-224-1852-2.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Functionalist planning and construction [Funkcionalistické plánovanie a výstavba]. In (Un)Planned Bratislava. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the SAS, Centre of Operations of the SAS, 2019, pp. 28-37. ISBN 978-80-224-1852-2.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Nationally engaged planning [Národne angažované plánovanie]. In (Un)Planned Bratislava. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the SAS, Centre of Operations of the SAS, 2019, pp. 38-45. ISBN 978-80-224-1852-2.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Post-war renewal of the city [Povojnová obnova mesta]. In (Un)Planned Bratislava. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the SAS, Centre of Operations of the SAS, 2019, pp. 46-53. ISBN 978-80-224-1852-2.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter. Problémy navrhovania a výstavby vo vzťahu k súčasnému slovenskému mestu = Problems of Designing and Construction in Relation to the Contemporary Slovak City. In Ročenka slovenskej architektúry 2016/2017. - Bratislava : SLOVART, 2018, s. 6-27. ISBN 978-80-556-3257-5.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - BOČKOVÁ, Monika. The ambiguous ring : inner city ring [Nejednoznačný ring : vnútorný mestský okruh]. In (Un)Planned Bratislava. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the SAS, Centre of Operations of the SAS, 2019, pp. 256-305. ISBN 978-80-224-1852-2.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. The culmination of modern planning [Moderné plánovanie vrcholí]. In (Un)Planned Bratislava. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the SAS, Centre of Operations of the SAS, 2019, pp. 54-65. ISBN 978-80-224-1852-2.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. The start of modern planning [Začiatky moderného plánovania]. In (Un)Planned Bratislava. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the SAS, Centre of Operations of the SAS, 2019, pp. 16-26. ISBN 978-80-224-1852-2.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Od stylu narodowego do modernistycznej architektury : budowanie tozsamosci Republiky Czechoslowackiej = From a national style to modernist architekture. Building the identity of the Czechoslovak Republic. In Architektura niepodległości w Europie Środkowej. - Krakow : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2018, s. 228-245. ISBN 978-83-63463-83-0. (APVV 16 0584. VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy)

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Ako sa stavalo za prvej republiky alebo praktiky vtedajších developerov. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 266-277. ISBN 978-80-8159-999-6.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Administratívna budova ABW = ABW Administration Building. In Ročenka slovenskej architektúry 2018/2019. - Bratislava : SLOVART, 2020, s. 82-87. ISBN 978-80-556-4563-6.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Bytový dom Sasinkova = Sasinkova Street Residences. In Ročenka slovenskej architektúry 2018/2019. - Bratislava : SLOVART, 2020, s. 118-123. ISBN 978-80-556-4563-6.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Hľadanie kontextu = The Search for Context. In Ročenka slovenskej architektúry 2016/2017. - Bratislava : SLOVART, 2018, s. 4. ISBN 978-80-556-3257-5.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Mestské kúpalisko, Košice = City Swimming Baths, Košice. In Ročenka slovenskej architektúry 2016/2017. - Bratislava : SLOVART, 2018, s. 46-51. ISBN 978-80-556-3257-5.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Obnova areálu Múzea Slovenských národných rád = Renovation of the Museum of the Slovak National Councils. In Ročenka slovenskej architektúry 2018/2019. - Bratislava : SLOVART, 2020, s. 40-46. ISBN 978-80-556-4563-6.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Obytný súbor Plzenská, Prešov = Residential Complex Plzenská, Prešov. In Ročenka slovenskej architektúry 2016/2017. - Bratislava : SLOVART, 2018, s. 88-93. ISBN 978-80-556-3257-5.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Pocta skvelému človekovi, historikovi a kritikovi architektúry: Friedrich Achleitner (1930-2019) = Tribute to the great man, architecture historian and critic: Friedrich Achleitner (1930-2019). In Architektúra & urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, 2019, roč. LIII, č. 1-2, s. 124-125. (2018: 0.139 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Arts & Humanities Citation Index, Current Contents, Web of Science, Scopus, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Architectural Publications Index (Online)). ISSN 0044-8680.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Rodinný dom T, Stará Ľubovňa = Family House T, Stará Ľubovňa. In Ročenka slovenskej architektúry 2016/2017. - Bratislava : SLOVART, 2018, S. 106-111. ISBN 978-80-556-3257-5.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Rozhľadňa Alexandra Filipíka = Alexander Filipík Lookout Tower. In Ročenka slovenskej architektúry 2018/2019. - Bratislava : SLOVART, 2020, s. 154-159. ISBN 978-80-556-4563-6.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Útočisko v pamiatkach = Monumental Safe Havens. In Ročenka slovenskej architektúry 2018/2019. - Bratislava : SLOVART, 2020, s. 4-5. ISBN 978-80-556-4563-6.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter. (Un)Planned City = (Ne)plánované mesto. In Architektúra & urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, 2020, roč. 54, č. 1-2, s. 2-6. (2019: 0.131 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Arts & Humanities Citation Index, Current Contents, Web of Science, Scopus, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Architectural Publications Index (Online)). ISSN 0044-8680.

SZALAY, Peter - MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. The Heritage of Postwar Modernism: Engaged Research = Dedičstvo povojnového modernizmu: Angažovaný výskum. In Architektúra & urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, 2021, vol. 55, no. 3-4, p. 120-121. (2020: 0.193 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Arts & Humanities Citation Index, Current Contents, Web of Science, Scopus, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Architectural Publications Index (Online)). ISSN 0044-8680.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=1578&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia