Historický ústav SAV
 
Doc., PhDr. Jan Pešek, DrSc. English version

Doc., PhDr. Jan Pešek, DrSc.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 109
E-mail: jan.pesek@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
vedúci vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

novodobé slovenské a československé dejiny sa zameraním na obdobie po 2. svetovej vojne, dôraz na politické a mocenské aspekty vývoja v rokoch 1948-1989, vzťahy štátu a cirkví po roku 1945, respektíve 1948, prevrat vo februári 1948, formovanie nového politického systému, vývoj slovenského družstevníctva, pôsobenie Štátnej bezpečnosti, politické perzekúcie, mechanizmus fungovania komunistického režimu, činnosť satelitných politických strán, povojnový slovenský exil

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Vojenská politická akadémia, Bratislava, 1973
Vojenská politická akadémia, Bratislava, CSc., 1977
PhDr. rok: 1976
DrSc. Rok: Historický ústav SAV, DrSc., 1999
doc. rok 1986:

ďalšie úväzky: 1990-1994 Vysoká vojenská pedagogická škola, Bratislava, od roku 1994 Historický ústav SAV

Ocenenia:

- Cena SAV, 2000
- Cena Literárneho fondu, 1997, 2013
- Prémia Literárneho fondu, 1996, 1999, 2000, 2004, 2008, 2012
- Medaila pri príležitosti 60. výročia založenia SAV, 2013

Členstvo v redakčných radách:

- Redakčná rada Historického časopisu

Členstvo v komisiách:

- Preraďovacia komisia pri Historickom ústave SAV

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Chronológia dejín Slovenska a Slovákov : od najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v dátumoch, dátumy v dejinách. I. / Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kolektív [Present Times. History in Dates, Dates in History]. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. - 547 s. - (Svet vedy ; Zv. 33). - ISBN 978-80-224-1370-1

AAB02 Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek a kolektív [Key Questions of Modern Slovak History]. - 1. vyd. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - 395 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín (CEVKOMSD) pri Historickom ústave SAV. - ISBN 978-80-224-1223-0

AAB03 Komunistická strana Slovenska : dejiny politického subjektu. I., Na ceste k moci (1945-1948), pri moci - od prevratu k pokusu o reformu (1948-1968) / Jan Pešek [The Communist Party of Slovakia]. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - 283 s. - Vega 2/0103/10 Komunistická strana na Slovensku: cesta k moci, monopol moci (1945-1968), APVV - 51-017105 Slovensko v 20. storočí, APVV - 51- 030905 Chronológia dejín Slovenska a Slovákov (Dejiny v dátumoch). - ISBN 978-80-224-1256-8

AAB04 Sláva šľachetným II : evanjelická cirkev a.v. a politika v 20. storočí / Ján Juráš, Jaroslava Roguľová a kol. Preklad do angličtiny Matej Hanula [Glory to the Big-hearted II Evangelical Church a. c. and politics during the 20th century]. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2012. - 159 s. - ISBN 978-80-7140-393-7

AAB05 Štátna moc a spoločnosť na Slovensku : 1945-1948-1989 / Jan Pešek [Political Power and Society in Slovakia. 1945 - 1948 - 1989]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, spol. s.r.o., 2013. - 320 s. - (Edícia Slovenská historiografia). - Vega 2/0103/13 Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989, APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom priestore. - ISBN 978-80-89396-27-6

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Československo (Slovensko) - na ceste od sovietskej sféry vplyvu k "sovietizovanému" Československu v rámci sovietskeho bloku (1941-1948) / Jan Pešek [Czechoslovakia (Slovakia) on the Path from the Soviet Sphere of Influence to the “Sovietized“ Czechoslovakia inside the Soviet Block].
In Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / Dušan Kováč a kol. ; Recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414487. - S. 196-218.

ABD02 Gustáv Husák a február 1948 na Slovensku - na hranici demokracie a totality / Jan Pešek [Gustáv Husák and February 1948 in Slovakia: Between Democracy and Totality]. - Vega 2/0103/13 Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989, APVV- 0628-11Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Gustav Husák : moc politiky - politik moci / Slavomír Michálek, Miroslav Londák a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1312-1. - S. 384-402.

ABD03 Nástup komunistickej totality roku 1948 / Jan Pešek [Coming of the Communist Totalitarian Regime in 1948].
In Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1223-0. - S. 255-282.

ABD04 Nekomunistické politické strany na Slovensku: od prevratu vo februári 1948 k pokusu o reformu po januári 1968 / Jan Pešek [Non-Communist parties in Slovakia: from the upheaval in February, 1948 to the reform attempt after January, 1968]. - Vega 2/0103/13 Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 442-453.

ABD05 Nepriateľ so straníckou legitimáciou : proces s tzv. slovenskými buržoáznymi nacionalistami / Jan Pešek [Enemy with Party’s ID : Lawsuits Against the so Called Slovak Bourgeois Nationalists]. - Vega 2/0103/13 Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989.
In Storočie procesov : súdy, politika a spoločnosť v moderných dejinách Slovenska / Valerián Bystrický, Jaroslava Roguľová a kol. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1258-2. - S. 210-226.

ABD06 Osud účastníka SNP Jána Ševčíka po februárovom prevrate 1948 / Jan Pešek [Fate of Slovak National Uprising participant Ján Ševčík after February coup in 1948]. - Vega 2/0103/10 Komunistická strana na Slovensku : cesta k moci, monopol moci (1945-1968).
In V perimetri zameriavača : kapitoly z dejín Slovenska v druhej svetovej vojne, venované k 70. narodeninám PaedDr. Jána Stanislav a, Csc. / Stanislav Mičev a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012. - ISBN 978-80-89514-06-9. - S. 150-163.

ABD07 "Povstalci" a "nepovstalci". Vedenie komunistickej strany Slovenska 1944-1945 / Jn Pešek ["Insurgents" and "Non-insurgents". Leadership of the Communist Party of Slovakia 1944 - 1945].
In Slovenské národné povstanie - Slovensko a Európa v roku 1944 / Marek Syrný a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2014. - ISBN 978-80-89514-30-4. - S. 589-597.

ABD08 Štátna moc po februári a evanjelická cirkev augsburského vyznania - začiatok, ktorý určil charakter celej éry / Jan Pešek [The Post-February political Regime and the Evangelical Church of the Augsburg Confessiion - Beginning which set the Tone for the whole era]. - APVV 51-017105 Slovensko v 20. storočí Vega 2/0103/10 Komunistická strana na Slovensku: cesta k moci, monopol moci (1945-1968).
In Sláva šľachetným II : evanjelická cirkev a.v. a politika v 20. storočí / Ján Juráš, Jaroslava Roguľová a kol. Preklad do angličtiny Matej Hanula. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2012. - ISBN 978-80-7140-393-7. - S. 26-40.

ABD09 Vo funkcii povereníka - predsedu Slovenského úradu pre veci cirkevné / Jan Pešek [Position of a Commissioner – the Head of the Slovak Office For Church Matters]. - Vega 2/0103/13 Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989.
In Gustav Husák : moc politiky - politik moci / Slavomír Michálek, Miroslav Londák a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1312-1. - S. 403-455.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 The communist party of Slovakia 1945-1948. Membership, organization, leadership, party apparatus, relationship to the communist party of Czechoslovakia / Jan Pešek.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Volume 60, Supplement (2012), pp. 97-119.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Komunistická strana Slovenska 1948-1968: členstvo, organizácia, vedenie strany / Jan Pešek [The Communist Party of Slovakia 1948 - 1968. Membership, organisation, party leadership]. - Vega 2/0103/13 Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989.
In Acta historica Neosoliensia [seriál] : odborný časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - ISSN 1336-9148. - 17, vol. 1-2(2014), s.120-137.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Konflikty a spory vo vedení KSS v rokoch 1945-1950 / Jan Pešek [Conflicts abd Disputes within the Leadship of the Communist Party of Slovakia between 1945 and 1950]. - Vega 2/0103/10 Komunistická strana na Slovensku. Cesta k moci, monopol moci (1945-1968), APVV -51-017105 Slovensko v 20. storočí.
In Český a slovenský komunismus (1921-2011) / Jan Kalous, Jiří Kocian (eds.). - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : Ústav pro studium totalitních režimů, 2012. - ISBN 978-80-87211-70-0. - S. 94-105.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Ján Ševčík - súputník a obeť komunistického režimu / Jan Pešek [Ján Ševčík – a Contemporary and a Victim of the Communist Regime]. - Vega 2/0103/10 Komunistická strana na Slovensku: cesta k moci, monopol moci (1945-1968).
In Protikomunistický odboj v strednej a východnej Európe = Anti-Communist Resistance in Central and Eastern Europe / Zostavil Peter Jašek. - Bratislava : Ústav pamäti národa, 2012. - ISBN 978-80-89335-50-3. - S. 79-89.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Prevrat vo vedení Komunistickej strany Slovenska : celoslovenská konferencia KSS v Žiline v auguste 1945 - súvislosti a dôsledky / Jan Pešek.
In História [seriál] : revue o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-8316. - Roč.13 č.1-2 (2013 ), s.45-50.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Štaigl, Jan a kol. Generáli - slovenská vojenská generalita 1918-2012. Bratislava: Magnet Press, Slovakia s.r.o. 2012, 231 s.
In Vojenská história [seriál] : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo. - ISSN 1335-3314. - Roč. 17, č.1 (2013), s. 204-205.
Recenzia na: Generáli - slovenská vojenská generalita / Jan Štaigl a kol. - Bratislava : Magnet Press, Slovakia s.r.o., 2012. - ISBN 978-8089169-25-2

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - http://www.portaro.eu/husav/authorities/78193

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 6
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 27
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 70
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 159
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 1
6 Recenzie v domácich publikáciách 3
Súčet   266

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 17
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 54
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 262
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 7
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 508
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 13
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 6
6 Recenzie v domácich publikáciách 5
Súčet   872

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2019 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia