Historický ústav SAV
 
PhDr. Katarína Haberlandová, PhD. English version
PhDr. Katarína Haberlandová, PhD. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 03 Bratislava 45
Tel.:
+421 02 5930 9225
E-mail:
katarina.haberlandova@savba.sk
WWW:

Pracovná pozícia:
vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

dejiny architektúry 20. storočia s dôrazom na medzivojnové obdobie a priemyselnú architektúru, dejiny a teória ochrany architektúry moderného hnutia a industriálneho dedičstva, kritika súčasnej architektúry

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

2001: Mgr. - Univerzita Palackého v Olomouci, odbor dejiny a teória výtvarného umenia
2003: PhDr. - Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity
2017: PhD. - Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity

Ocenenia:

Prémia Literárneho fondu v kategórii vedeckej a odbornej literatúry za dielo Industriál očami odborníkov/pamätníkov. Teória a metodológia ochrany priemyselného dedičstva v kontexte Bratislavy. Vydavateľstvo STU 2016 (spoluautorka Nina Bartošová)
Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii spoločenské vedy za publikáciu Vojnová Bratislava 1939 - 1945. Vydavateľstvo Marenčin PT 2019 (spoluautori Peter Szalay, Nina Bartošová, Michal Bogár, Laura Krišteková)
Prémia Literárneho fondu za vedeckú odbornú literatúru v kategórii encyklopedické vedy, slovníková literatúra a vedy o architektúre za publikáciu Zapomenutá generace. Čeští architekti na Slovensku, Nakladatelství ČVUT 2019, Praha (Matúš Dulla a kolektív)
Prémia Literárneho fondu v kategórii encyklopedické vedy, slovníková literatúra a veda o architektúre za publikáciu Bratislava (ne)plánovné mesto. Vydavateľstvo Slovart 2020 (spoluautori Henrieta Moravčíková, Peter Szalay, Laura Krišteková, Monika Bočková)

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BARTOŠOVÁ, Nina - HABERLANDOVÁ, Katarína. Industriál očami odborníkov/pamätníkov : teória a metodológia ochrany priemyselného dedičstva v kontexte Bratislavy. Bratislava : STU Bratislava, 2016. 128 s. ISBN 978-80-227-4476-8

HABERLANDOVÁ, Katarína - VOĽANSKÁ, Ľubica. Avion. Recenzenti: Jana Nosková, Peter Szalay. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, 2021. 182 s. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2021.9788097337285. ISBN 978-80-973372-8-5 (APVV-16-0345 : Súčasné obrazy socializmu. VEGA č. 1/0286/21 : Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku. Vega č. 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike : Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia)

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter - HABERLANDOVÁ, Katarína - KRIŠTEKOVÁ, Laura - BOČKOVÁ, Monika. Bratislava (un)planned city = Bratislava (ne)plánované mesto. Editor: Jana Behulová. First edition. Bratislava : SLOVART, spol. s r. o., 2020. 613 pp. ISBN 978-80-556-4696-1 (APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy. VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy)

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter - KRIŠTEKOVÁ, Laura - HABERLANDOVÁ, Katarína - RUTKOWSKI, Roman. Ročenka Slovenskej architektúry 2014/2015. Recenzenti M. Dulla, P. Lenyi, P. Paňák, M. Topolčanská. Bratislava : Slovart, 2016. 168 s. ISBN 978-80-5562-389-4

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

HABERLANDOVÁ, Katarína. Každodennosť vojnovej metropoly: bývanie, šport a vzdelávanie [Dailiness of the Metropolis in War: Dwelling, Sport and Education]. In Vojnová Bratislava : 1939-1945. - Bratislava : Marenčin PT, 2019, s. 197-240. ISBN 978-80-569-0131-1.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

HABERLANDOVÁ, Katarína. The New Bratislava of Josef Marek = Nová Bratislava Josefa Mareka. In Architektúra & urbanizmus : journal of architectural and town-planning theory, 2017, roč. 51, č. 3-4, s. 162-175. (2016: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, Web of Science, Scopus). ISSN 0044-8680. (VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy. APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy)

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

HABERLANDOVÁ, Katarína. The New Synagogue in Žilina, Slovakia: Participation as a method of heritage renewal. In Docomomo : International commitee for documentation and conservation of buildigs, sites and neighbourhoods of the modern movement, 2018, journal 59, no. 2, p. 79-83. ISSN 1380-3204. (VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy. APVV 16 0584)

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - ANDRÁŠIOVÁ, Katarína - DULLA, Matúš - HABERLANDOVÁ, Katarína - KRIŠTEKOVÁ, Laura - SZALAY, Peter. Bratislava: A City without a Plan. In Herito : dziedzictwo, kultura, wspólczesnosc, 2016, vol. 8, no. 22-23, p. 160-175. ISSN 2082-310X.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

HABERLANDOVÁ, Katarína. Princípy moderného bývania a urbanizmu v diele architekta Josefa Mareka. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2016, roč. 10, č. 2, s. 35-47. ISSN 1337-6861. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: https://www.forumhistoriae.sk/sites/default/files/04-haberlandova-principy-moderneho-byvania-a-urbanizmu-v-diele-architekta-josefa-mareka1_0.pdf

HABERLANDOVÁ, Katarína. Železnica a priemysel v mestskom plánovaní Bratislavy [Railway and industry in the urban planning of Bratislava]. In ALFA : Architecture Papers of the Faculty of Architecture and Design STU, 2020, č. 2, s. 1-12. ISSN 2729-7640. Dostupné na internete: <https://alfa.stuba.sk/wp-content/uploads/2020/10/02_2020_Haberlandov%C3%A1.pdf> (APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy)

ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

BARTOŠOVÁ, Nina - HABERLANDOVÁ, Katarína. Hodnoty industriálneho dedičstva a ich skúmanie: prípad Bratislava = Values of the modern industrial heritage and its research: The Case of Bratislava. In Muzeológia a kultúrne dedičstvo : vedecký recenzovaný časopis, 2017, roč. 5, č. 2, s. 107-123. (2016: 0.101 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1339-2204. Dostupné na internete: <https://www.muzeologia.sk/index_htm_files/MKD_2_17_Bartosova_Haberlandova.pdf> (VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy. VEGA 1/0444/17 : Tradícia a inovácia v architektúre ako fenomén dlhého storočia. APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy)

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

HABERLANDOVÁ, Katarína. Josef Marek v prúde moderny [Josef Marek in the flow of modernism]. In Zapomenutá generace : čeští architekti na Slovensku. - Praha : ČVUT, 2019, s. 114-138. ISBN 978-80-01-06600-3. (VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy. APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

HABERLANDOVÁ, Katarína - KRIŠTEKOVÁ, Laura. City-shaping modernity : Danube district [Mestotvorná moderna : Dunajská štvrť]. In (Un)Planned Bratislava. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the SAS, Centre of Operations of the SAS, 2019, pp. 228-255. ISBN 978-80-224-1852-2.

HABERLANDOVÁ, Katarína - KRIŠTEKOVÁ, Laura - BOČKOVÁ, Monika. Embankments as a problem : Danube embankments [Nábrežie ako problém : Dunajské nábrežie]. In (Un)Planned Bratislava. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the SAS, Centre of Operations of the SAS, 2019, pp. 134-171. ISBN 978-80-224-1852-2.

HABERLANDOVÁ, Katarína - KRIŠTEKOVÁ, Laura. Theatre Architecture in Bratislava in the Context of Cultural-Social Changes, Urban-Planning Concepts and Architectural Innovations over Three Centuries. In Cultural and Artistic Transfers in Theatre and Music : Past, Present, and Perspectives. - Bratislava : VEDA Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2021, p. 114-138. ISBN 978-80-224-1911-6. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2021.9788022419116.07 (APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy. VEGA č. 1/0286/21 : Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

HABERLANDOVÁ, Katarína. Bratislava: historické pozadie vyhlásenia mestskej pamiatkovej rezervácie [Bratislava: historical context of the declaration as an urban historic reserve]. In Monumentorum tutela : ochrana pamiatok. 30. Zostavil: Tomáš Kowalski ; recenzenti: Andreas Lehne, Zdeněk Vácha. - Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2020, s. 325-339. ISBN 978-80-89175-89-5. ISSN 1336-4820. (APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy. VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy)

HABERLANDOVÁ, Katarína. Josef Marek: Evanjelický kostol v Trnave [Josef Marek: Evangelical church in Trnava]. In Monumentorum tutela : ochrana pamiatok. 28. Zostavili: Ľubica Szerdová-Veľasová, Mária Vdovičíková ; recenzenti: Peter Buday, Norma Urbanová. - Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2018, s. 61-70. ISBN 978-80-89175-84-0. (VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy. APVV 16 0584)

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

BARTOŠOVÁ, Nina - HABERLANDOVÁ, Katarína. Conservation and Re-use of Industrial Heritage in the Context of Urban Development. Ochrana a nové využitie priemyselného dedičstva v kontexte územného rozvoja. In 8. architektura v perspektivě 2016 : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Editori M. Peřniková, M. Nedvěd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2016, s. 198-202. ISBN 978-80-248-3940-0.

HABERLANDOVÁ, Katarína - BARTOŠOVÁ, Nina. Holešovice Harbour in Prague - Winter Harbour in Bratislava. Warehouses buildings in Two of the Largest Cities of Interwar Czechoslovakia. In Patrimoine Industriel : archéologie, technique, mémoire, 2018, no. 1, p. 77-82. ISSN 2429-4861. (Le patrimoine industriel au XXI e siècle, nouveau défis : Congres Ticcih Lille 2015. VEGA 2/0095/14 : Priemyselné dedičstvo – teória a metodológia ochrany aplikovaná vo výskume územia Bratislavy)

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

HALLON, Ľudovít - BAKA, Igor - FALISOVÁ, Anna - FIAMOVÁ, Martina - HABERLANDOVÁ, Katarína - HANULA, Matej - HLAVINKA, Ján - HOLKO, Ján - KÁZMEROVÁ, Ľubica - MEDVECKÝ, Matej - SABOL, Miroslav - SCHVARC, Michal. Kronika Slovenského štátu 1941-1943. Autori textov: Igor Baka, Anna Falisová, Martina Fiamová, Katarína Haberlandová, Ľudovít Hallon, Matej Hanula, Ján Hlavinka, Ján Holko, Ľubica Kázmerová, Matej Medvecký, Miroslav Sabol, Michal Schvarc. Praha : Ottovo nakladatelství : Historický ústav SAV : Vojenský historický ústav v Bratislave, 2021. 400 s. ISBN 978-80-7451-859-1

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

HABERLANDOVÁ, Katarína. Českí architekti a mestské plánovanie v Bratislave a na Slovensku 20. storočia [Czech Architects and Urban Planning in Bratislava and Slovakia in the 20th century]. In Prostor Zlín : výtvarné umění - architektura - historie - poesie, 2020, roč. 27, č. 3, s. 43-47. ISSN 1212-1398. (APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy)

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

HABERLANDOVÁ, Katarína. Dunajská štvrť v Bratislave : priestor pre nové modely urbanizmu, architektúry a sociálnej politiky. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2021, roč. 70, č. 1, s.14-20. ISSN 1335-4353. (APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy. Vega 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike: Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia)

HABERLANDOVÁ, Katarína. Prístav a jeho význam pre vývoj modernej Bratislavy. In Projekt : revue slovenskej architektúry, 2016, roč. 48, č. 5, s. 14-19. ISSN 1335-2180.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

HABERLANDOVÁ, Katarína. Štefánikova poblúdená mačka : historické míľniky 20. storočia v architektonickom obraze Bratislavy. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 310-320. ISBN 978-80-8159-999-6.

CIB Skladačka k výstave (menej ako 8 s.) vydaná doma

Hodnota a postoj, Nové bývanie v Bratislave : Dni architektúry 2016. Editori Anna Gondová, Katarína Haberlandová, Henrieta Moravčíková, Laura Pastoreková, Peter Szalay. Bratislava : ÚSTARCH SAV, 2016. 4 s.

DAI Dizertačné a habilitačné práce

HABERLANDOVÁ, Katarína. Život a dielo architekta Josefa Mareka. Školiteľ M. Dulla. Bratislava : FA STU, 2016. 198 s.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

HABERLANDOVÁ, Katarína. Michal Milan Harminc – pragmatik dvoch storočí = Michal Milan Harminc - pragmatist of two centuries. In Architektúra & urbanizmus : journal of architectural and town-planning theory, 2016, roč. 50, č. 3-4, s. 234-235. (2015: 0.115 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents). ISSN 0044-8680.

HABERLANDOVÁ, Katarína. Sandalova mimoriadna hĺbka ostrosti. In Architektúra & urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, 2020, roč. 54, č.1-2, s.150-151. (2019: 0.131 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Arts & Humanities Citation Index, Current Contents, Web of Science, Scopus, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Architectural Publications Index (Online)). ISSN 0044-8680. Recenzia na: Vize modernosti Rudolf Sandalo (1899-1980) / Dagmar Černoušková, Jindřich Chatrný, Anna Pikousová, Jiří Pikous, Lucie Valdhansová. - Brno : Muzeum města Brna, 2020. - ISBN 978-80-86549-59-0.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

HABERLANDOVÁ, Katarína. Bytové domy NIDO = NIDO Apartment Complex. In Ročenka slovenskej architektúry 2018/2019. - Bratislava : SLOVART, 2020, s. 112-117. ISBN 978-80-556-4563-6.

HABERLANDOVÁ, Katarína. Castellum Cafe, Nitra = Castellum Cafe, Nitra. In Ročenka slovenskej architektúry 2016/2017. - Bratislava : SLOVART, 2018, s. 40-45. ISBN 978-80-556-3257-5.

HABERLANDOVÁ, Katarína. Dom P = P House. In Ročenka slovenskej architektúry 2018/2019. - Bratislava : SLOVART, 2020, s. 124-129. ISBN 978-80-556-4563-6.

HABERLANDOVÁ, Katarína. Dostavba areálu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Bratislava = Addition to the Slovak Ministry of Foreign and European Affairs, Bratislava. In Ročenka slovenskej architektúry 2016/2017. - Bratislava : SLOVART, 2018, s. 76-81. ISBN 978-80-556-3257-5.

HABERLANDOVÁ, Katarína. Event House, Žilina = Event House, Žilina. In Ročenka slovenskej architektúry 2016/2017. - Bratislava : SLOVART, 2018, s. 64-69. ISBN 978-80-556-3257-5.

HABERLANDOVÁ, Katarína. Nádvorie Trnava = Trnava Courtyard. In Ročenka slovenskej architektúry 2018/2019. - Bratislava : SLOVART, 2020, s. 35-39. ISBN 978-80-556-4563-6.

HABERLANDOVÁ, Katarína. Nová synagóga, Žilina = The New Synagogue, Žilina. In Ročenka slovenskej architektúry 2016/2017. - Bratislava : SLOVART, 2018, s. 52-57. ISBN 978-80-556-3257-5.

HABERLANDOVÁ, Katarína. Obnova vojenského cintorína z 1. svetovej vojny = World War I Military Cemetery Restoration. In Ročenka slovenskej architektúry 2018/2019. - Bratislava : SLOVART, 2020, s. 70-75. ISBN 978-80-556-4563-6.

HABERLANDOVÁ, Katarína. Obytný súbor Nová Terasa 2 = Nová Terasa 2 Housing Complex. In Ročenka slovenskej architektúry 2018/2019. - Bratislava : SLOVART, 2020, s. 94-99. ISBN 978-80-556-4563-6.

HABERLANDOVÁ, Katarína. Samozrejmý a predsa unikátny Sandalo. In Architektúra & urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, 2019, roč. LIII, č. 1-2, s. 122-123. (2018: 0.139 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Arts & Humanities Citation Index, Current Contents, Web of Science, Scopus, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Architectural Publications Index (Online)). ISSN 0044-8680. Recenzia na: Vízie modernosti. Rudolf Sandalo (1899-1980) / Autori výstavy: Jindřich Chatrný, Dagmar Černoušková,. - Slovenské národné múzeum Bratislava, 18.4.- 1.9. 2019.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=4957&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia