Historický ústav SAV
 
Marek Druga, PhD. English version
  Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 19
E-mail: marek.druga@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

- benediktínske mníšstvo
- vzťahy cirkvi a svetskej moci za vlády Arpádovcov
- cirkevné dejiny v ranom a vrcholnom stredoveku

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

2016 Mgr. Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
2020 PhD. Historický ústav SAV

Študijné pobyty:

ELTE, Budapest, 2018

Publikačná činnosť

Roky 2016 – 2021

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

DRUGA, Marek. Benediktíni a počiatky vodných mlynov v Uhorsku (K otázke kláštorného hospodárenia v 11. – 12. storočí) [The Benedictines and the Beginnings of Watermills in Hungary. (On the Issue of the Monastic Economy in the 11th-12th century)]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 3, s. 387-416. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2021.69.3.1 (VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku)

DRUGA, Marek. Falzá v službách pravdy, svedectvá na prahu lži. Niekoľko postrehov k pozadiu stredovekého falšovania [The False in the Service of Truth, Testimony on the Threshold of Lies. Some Observations on the Background of Medieval Falsification]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 4, s. 577-599. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2019.67.4.1 (VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku)

ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

DRUGA, Marek. Cirkevný desiatok medzi opátom a biskupom. K sporom o šomoďské desiatky v 13. storočí [The Church Tithes Between Abbots and Bishops. About the 13 th - century Disputes over Somogy Tithes]. In Konštantínove listy : medzinárodný vedecký časopis, 2020, roč. 13, č. 2, s. 65-75. (2019: 0.342 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1337-8740. Štúdia vyšla v druhom nezmenenom vydaní: DRUGA, Marek: Cirkevný desiatok medzi opátom a biskupom. K sporom o šomoďské desiatky v 13. storočí. In Arcibiskupi a biskupi Uhorska : moc prelátov a jej prejavy v stredoveku. Zost. Miroslav Glejtek. Bratislava : Vydavateľstvo Post Scriptum, 2020. S. 93-103, ISBN 978-80-8218-016-2. Dostupné na: https://doi.org/10.17846/CL.2020.13.2.65-75 (VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku)

DRUGA, Marek. Comitatus decimationem abbati subiugarem. K pôvodu donácie šomodských desiatkov [Comitatus decimationem abbati subiugarem. On the Origins of the Tithes from the County of Somogy]. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2019, roč. 13, č. 2, s. 75-88. (2019 - SCOPUS). ISSN 1337-6861. Dostupné na internete: <http://forumhistoriae.sk/sites/default/files/05-k-povodu-donacie-somodskych-desiatkov.pdf> (VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku)

DRUGA, Marek. Ob remedium animae nostrae. Motívy spásy v najstarších donačných listinách pre uhorské benediktínske kláštory [Ob remedium animae nostrae. Motives of salvation in the oldest charters of donations for Hungarian Benedictine monasteries]. In Studia Historica Nitriensia, 2021, vol. 25, no. 2, s. 315-330. (2020: 0.193 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1338-7219. Dostupné na: https://doi.org/10.17846/SHN.2021.25.2.315-330 (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku. VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku)

DRUGA, Marek. Pereonskí mnísi a panónske misie na prelome tisícročí [Monks from Pereon and the Pannonian Missions at the Turn of Millennium]. In Konštantínové listy, 2017, roč. 10, č. 2, s. 75-87. (2016: 0.441 - SJR, Q1 - SJR). (2017 - SCOPUS). ISSN 1337-8740.

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

DRUGA, Marek. Kumáni na hraniciach kultúr: k otázke ich postavenia a vnímania počas mongolského vpádu v Uhorsku a na Rusi [Cumans on the borders of cultures: on the question of their status and perception during Mongol invasion in Rus ´and Hungarian environment]. In Rus a svět kočovníků (druhá polovina IX. - XVI. st.) : materiály ze VII. mezinárodní vědecké konference, Plzeň, 23-26. listopadu 2016 r.. Editor Vitaliy Nagirnyy. - Krakov : Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie, 2017, s. 211-219. ISSN 2353-219X.

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

DRUGA, Marek. Kláštorná pamäť a kráľovský dar. K vybraným aspektom vzniku najstarších listinných fálz v uhorskom prostredí [The memory of monasteries and royal gift. To specific aspects of formation the oldest false charters in Hungarian Kingdom]. In Prehodnotené dejiny. Historická pamäť - jej miesto a význam pre spoločnosť. Stretnutie mladých historikov VII. : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Košice, 25. október 2017. Editor Lukáš Katriňák ; recenzenti: Drahoslav Magdoško, Richard Pavlovič, Peter Šoltés, Štefan Šutaj. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, s. 16-26. ISBN 978-80-8152-610-7. (VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku)

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

DRUGA, Marek. Úskalia dvoch ciest alebo O putovaní stredovekého mnícha. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 89-98. ISBN 978-80-8159-892-0.

DRUGA, Marek. Zbožné skutky si zasluhujú ich rozhlásenie do celého sveta : o odrazoch kráľovských obrazov v zrkadle kronikára. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 24-34. ISBN 978-80-8159-680-3.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

DRUGA, Marek. Hlavačková, Miriam (ed.). Od symbolu k slovu. Podoby stredovekej komunikácie. (From Symbol to Word. Forms of medieval Communication). Bratislava: Institute of the History of the Slovak Academy of Sciences, VEDA, publisher of the SAS, 2016, 456 pages. ISBN 978-80-224-1537-8 [From Symbol to Word. Forms of medieval Communication]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 5, s.931-933. (2016: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Od symbolu k slovu / Miriam Hlavačková (ed.). - Bratislava : VEDA, 2016. - ISBN 9788-80-224-15378-8.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=10522&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia