Historický ústav SAV
 
Miloslav Szabó, PhD. English version

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 221
E-mail: miloslav.szabo@savba.sk

WWW: https://sav-sk.academia.edu/MiloslavSzab%C3%B3

Pracovná pozícia:
Program SASPRO

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (1998)
PhD., Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Prahe (2005)

Študijné pobyty:

október 1996 – február 1997 Institut für Zeitgeschichte, Universität Wien
október 1997 – február 1998 Universität Koblenz-Landau
október 1999 – august 2000 Institut für Zeitgeschichte, Humboldt-Universität Berlin
2006 – 2010 Zentrum für Antisemitismusforschung, Technische Universität Berlin
2010 – 2013 Židovské muzeum Praha
október 2013 – august 2014 Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies

Ocenenia:

Cena Mateja Bela za odborný preklad (2013)

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA01 Budování státu bez antisemitismu ? : násilí, diskurz loajality a vznik Československa / Michal Frankl, Miloslav Szabó ; recenzenti Ján Láníček, Eduard Nižňanský [Building of State without Antisemitism? : Violence, Discourse on Loyalty and the Formation of Czechoslovakia]. - [Praha] : Nakladatelství Lidové noviny, 2015. - 339 s. - (Židé -dějiny - paměť ; 2). - Publikácia vznikla s podporou grantovej agentúry ČR v rámci projektu Budovaní státu bez antisemitismu ? Český a slovenský antisemitismus 1917-1923, č. GAP410/11/2146. - ISBN 978-807422-422-5

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Národ a rod : príspevok k analýze diskurzu slovenského národného hnutia v 19. storočí / Miloslav Szabó [Nation and gender: The contribution to the analysis of discourse of the Slovak national movement in the 19th century].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 220-237.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01 Ein "antislowakischer" Oscar-Film ? [elektronický zdroj] : Zur Darstellung des Holocaust im tschechoslowakischen Film Obchod na korze / Miloslav Szabó.
In S.I.M.O.N. [seriál] : Shoah: Intervention. Methods. DocumentatiON. - ISSN 2408-9192. - 1, (2015), s. 102-108.

ADEB02 Auf dem Weg zum Holocaust ? [elektronický zdroj] : Der slowakische Antisemitismus in der Ersten Tschechoslowakischen Republik / Miloslav Szabó.
In S.I.M.O.N. [seriál] : Shoah: Intervention. Methods. DocumentatiON. - ISSN 2408-9192. - 2, (2015), s. 11-24.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 "Rabovačky" v závere prvej svetovej vojny a ich ohlas na medzivojnovom Slovensku [elektronický zdroj] / Miloslav Szabó [The Looting at the End of the Great War and their Echo in Interwar Slovakia]. - SASPRO 0079/01/03 A Comparative Study on the Evolution of Modern Antisemitism in Austria and Slovakia, 1918-1938.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. - ISSN 1337-6861. - Roč.9, č. 2 (2015), s. 35-55.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AECA01 Die "Golem"- Demonstrationen in Bratislava von 1936 : Eine Gruppenaufnahme / Miloslav Szabó.
In Bilder kollektiver Gewalt - Kollektive Gewalt im Bild : Annäherungen an eine Ikonographie der Gewalt : Für Werner Bergmann zum 65. Geburtstag / Herausgegeben on Michael Kohlstruck, Stefanie Schüler-Springorum und Ulrich Wyrwa. - Berlin : Metropol Verlag, 2015. - ISBN 9783863312480. - S. 147-155.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AEDA01 Národ a rod v Štúrovom politickom myslení / Miloslav Szabó [Nation and Gender in the Political Thinking of Štúr].
In Ľudovít Štúr : štúdie a eseje / Zostavil Rudolf Chmel. - Bratislava : Kalligram : Literárne informačné centrum, 2015. - ISBN 9788081019142. - S. 184-191.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
BDF01 Holokaust na striebornom plátne / Miloslav Szabo.
In História [seriál] : revue o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-8316. - Roč. 14 č. 1-2 (2015 ), s. 60-64.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Prelomová americká biografia Jozefa Tisa : Ward, James Mace: Priest, Politician, Collaborator: Jozef Tiso and the Making of Fascist Slovakia. Ithaca (New York), Cornell University Press 2013, 362 strán, ISBN 9780801449888.
In Soudobé dějiny [seriál]. - ISSN 1210-7050. - Roč. 22, č. 1-2 (2015), s. 197-202.
Recenzia na: Priest, Politician, Collaborator / James Mace Ward. - Ithaca (New York) : Cornell University Press, 2013

EDI02 Witt, Sabine. Nationalistische Intellektuelle in der Slowakei 1918-1945. Kulturelle Praxis zwischen Sakralisierung und Säkularisierung. Berlin 2014. 412 s. ISBN 9783110359305.
In H-Soz-u-Kult [elektronický zdroj]. - (2015), s. 1-4.
Recenzia na: Nationalistische Intellektuelle in der Slowakei 1918-1945 / Sabine Witt. - Berlin : de Cruyter Oldenbourg, 2014. - ISBN 9783110359305

EDI03 Michela, Miroslav, Vörös, László (eds.). Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva. K politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku. Bratislava: Historický ústav SAV, 2013, 336 s. ISBN 9788089396245.
In Bohemia [seriál] : Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder : A Journal of History and Civilisation in East Central Europe. - ISSN 0523-8587. - Vol. 55, Nr. 1 (2015), s. 190-193.
Recenzia na: Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva / Miroslav Michela, László Vörös. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 9788089396245

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - http://www.portaro.eu/husav/authorities/89428

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 0
Súčet   0

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 0
Súčet   0

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2019 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia