Historický ústav SAV
 
PhDr. Tatiana Ivantyšynová, CSc. English version
PhDr. Edita Ivaničková, CSc. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 222
E-mail: tatiana.ivantysynova@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatná vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

formovanie moderných národov v strednej a východnej Európe, národné mýty, stereotypy, historická pamäť

Vzdelanie:

Filozofická fakulta Komenského univerzity (1966)
CSc.: Historický ústav SAV (1978)
PhDr.: FiF UK (1984)
Prednášky na FiF UK v rokoch 1996-1997

Študijné pobyty v zahraničí:

ZSSR (Institut slavianovedenija RAN – Moskva, Petrohrad 1977– 6 týždov); 5 týždnove študijné pobyty: SRN (Deutsche Forschungsgemeinschaft – Berlín, Lipsko, Budyšín 1991), Poľsko (PAN – Varšava, Vroclav, Krakov 1992), Veľká Británia (London School of Slavonic Studies – Londýn 1995), SRN (Herder Institut – Marburg 1998). Početné kratšie študijné pobyty v Rakúsku, Chorvátsku, Českej republike, RF.

Ocenenia:

Publikácia Mify – stereotipy– obrazy: Vosprijatie Rossii v Slovakii (T. Ivantyšynová a kol. autorov), ktorá vyšla v spolupráci SDK SVE , HÚ SAV pod gesciou Komisie historikov SR a RF bola v roku 2010 odovzdaná v roku 2010 do daru vtedajšiemu prezidentovi Ruskej federácie Dmitrijovi Medvedevovi pri jeho oficiálnej návšteve v Bratislave. Publikácia bola v októbri toho istého roku prezentovaná v Slovenskom inštitúte v Moskve.

Členstvo v redakčných radách:

Členka redakčnej rady periodika Slovanský přehled (Praha- Brno, vyd. HÚ AV ČR)
V rokoch 1992 – 2004 Zodpovedná redaktorka periodika Slovanské štúdie, periodika vydávaného obč. združením Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy (SDK SVE).

Členstvo v komisiách:

Členka Slovenskej sekcie Komisie historikov SR a RF pri Národnom komitéte historikov SAV od roku 2004. V rokoch 2004 – 2008 podpredsedníčka Slovenskej sekcie, od roku 2008 predsedníčka.
Členka Vedeckej komisie Výskumného centra dějin východní Evropy, pri HÚ AV ČR pobočka Brno, vedúci Centra Doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (od roku 2015).

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach:

Členka SHS
Predsedníčka občianskeho združenia Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy (SDK SVE) od roku 1995, sídlo 814 99 Bratislava, Klemensova 19, SR. http://www.sdksve.sav.sk/

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Na ceste k literárnej vzájomnosti : poľsko-slovenský dialóg / Tatiana Ivantyšynová [On the Road to Literary Solidarity : the Polish-Slovak Dialogue]. - Bratislava : Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy (SDK SVE) : Historický ústav SAV, 2013. - 136 s. - Vega 2/0180/13 Slováci a vzťahy medzi národmi v strednej a východnej Európe (19-20. storočie) - mýty - stereotypy - historická pamäť, riešená na HÚ SAV. - ISBN 978-80-970376-2-8

AAB02 Viedenské roky Jána Kollára : básnik a mesto / Tatiana Ivantyšynová, Peter Podolan, Miriam Viršinská ; recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés [The Vienna Years of Ján Kollár : The Poet and a City]. - Bratislava : PRO HISTÓRIA v spolupráci s Historickým ústavom SAV, 2013 : 1 CD. - VEGA 2/0180/13 Slováci a vzťahy medzi národmi v strednej a východnej Európe (19-20. stor. ): mýty- stereotypy - historická pamäť. - ISBN 978-80-97-1247-4-8

AAB03 Viedenské roky Jána Kollára : básnik a mesto / Tatiana Ivantyšynová, Peter Podolan, Miriam Viršinská ; recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés [The Vienna Years of Ján Kollár : The Poet and a City]. - Bratislava : Pro Historia : Historický ústav SAV, 2015. - 142 s. - VEGA 2/0180/13 Slováci a vzťahy medzi národmi v strednej a východnej Európe (19.-20. storočie): mýty - stereotypy - historická pamäť. - ISBN 978-80-970376-6-6

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - http://www.portaro.eu/husav/authorities/1488

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 1
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 5
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 7
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 7
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 2
6 Recenzie v domácich publikáciách 3
Súčet   25

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 1
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 10
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 20
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 42
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 3
6 Recenzie v domácich publikáciách 4
Súčet   80

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2019 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia