Historický ústav SAV
 
Ukončené verejné obstarávania English version

Nasledujúca výzva bola ukončená 19. júna 2015 o 17:00 hod..

Historický ústav SAV ako verejný obstarávateľ vyhlasuje podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 17. júna 2015 výzvu na zákazku na poskytnutie služieb s názvom „Prekladateľské služby odborných a vedeckých textov z oblasti histórie.“

VÝZVA
na preloženie ponuky

Zadávanie zákazky podľa § 9, ods. 9, zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služieb s názvom

„Prekladateľské služby odborných a vedeckých textov z oblasti histórie.“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Historický ústav Slovenskej akadémie vied
Sídlo: P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
IČO: 166 944
Štatutárny zástupca: PhDr. Slavomír Michálek, DrSc., riaditeľ
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):
http://www.history.sav.sk/verejne_obstaravanie.htm
Právna forma: štátna rozpočtová organizácia
Zatriedenie obstarávacieho subjektu: Verejný obstarávateľ § 6, ods. 1, písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Kontaktná osoba:
Mgr. Maroš Hertel, PhD.
Tel.: +421 (2) 5292 5753
E-mail:
Maros.Hertel@savba.sk

2. Názov predmetu zákazky:

Prekladateľské služby odborných a vedeckých textov z oblasti histórie

3. Slovník spoločného obstarávania (CPV):

79530000-8 Prekladateľské služby

4. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je preklad a následná korektúra odborne náročného textu zo slovenského do anglického a nemeckého jazyka a z anglického a nemeckého jazyka do slovenského jazyka

5. Požadované množstvo:

Vedecké štúdie v celkovom rozsahu 250 normostrán

6. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v prepočte na jednu normostranu:

15 EUR

Cenu predmetu zákazky uchádzač uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. Ak záujemca nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť informácie o predpokladanej navrhovanej cene.

V poskytnutej informácii o predpokladanej cene zákazky sa uvedie cena predmetu zákazky v zložení:
- cena predmetu zákazky bez DPH
- DPH
- cena predmetu zákazky vrátane DPH

7. Kritérium na hodnotenie ponúk:

Najnižšia cena

8. Miesto dodania predmetu zákazky:

Historický ústav Slovenskej akadémie vied, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava

9. Lehota na dodanie predmetu zákazky:

júl 2015 – 80 normostrán
september 2015 – 80 normostrán
november 2015 – 90 normostrán

10. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:

a) dňa 19. júna 2015 do 17. hod.
b) Záujemca doručí cenovú ponuku elektronickou poštou na adresu:
Maros.Hertel@savba.sk

11. Podmienky účasti:

Verejný obstarávateľ požaduje na splnenie podmienok účasti, aby uchádzač k cenovej ponuke spĺňal a zdokladoval nasledujúce nevyhnutné požiadavky:
- native speaker ako korektor
- absolvent univerzity v odbore angličtina/história alebo úradný prekladateľ
- zoznam doteraz uverejnených prekladov z oblasti predmetu – história;
- doklad o oprávnení poskytovať službu
- minimálne dve zákazky s podobným rozsahom a zameraním za posledné 3 roky pre štátnu vzdelávaciu alebo vedeckú inštitúciu v rozsahu minimálne 600 rukopisných strán

12. Predmet zákazky uvedený v tejto výzve sa bude realizovať na základe objednávok a následnej fakturácie za dodané služby.

Presné parametre a termíny sú uvedené v bodoch 9 tejto Výzvy. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že jednotlivé faktúry za dodané služby uhradí do 14 dní.

V Bratislave 16. júna 2015

PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.
riaditeľ


Nasledujúca výzva bola ukončená 5. júna 2015 o 16:00 hod..

Historický ústav SAV ako verejný obstarávateľ vyhlasuje podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 1. 6. 2015 výzvu na zákazku na poskytnutie služieb s názvom „Prekladateľské služby spojené s vydaním Historického časopisu č. 5/2015.“

VÝZVA
na preloženie ponuky

Zadávanie zákazky podľa § 9, ods. 9, zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služieb s názvom

„Prekladateľské služby spojené s vydaním Historického časopisu č. 5/2015.“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Historický ústav Slovenskej akadémie vied
Sídlo: P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
IČO: 166 944
Štatutárny zástupca: PhDr. Slavomír Michálek, DrSc., riaditeľ
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):
http://www.history.sav.sk/verejne_obstaravanie.htm
Právna forma: štátna rozpočtová organizácia
Zatriedenie obstarávacieho subjektu: Verejný obstarávateľ § 6, ods. 1, písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Kontaktná osoba:
Mgr. Maroš Hertel, PhD.
Tel.: +421 (2) 5292 5753
E-mail: Maros.Hertel@savba.sk

2. Názov predmetu zákazky:

„Prekladateľské služby spojené s vydaním Historického časopisu č. 5/2015“

3. Slovník spoločného obstarávania (CPV):

79530000-8 Prekladateľské služby

4. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je preklad a následná korektúra odborne náročného textu zo slovenského do anglického jazyka pre vedecký karentovaný časopis

5. Požadované množstvo:

Štúdie

H a l l o n, Ľudovít – S c h v a r c, Michal: Predstavy, realita a medzinárodný kontext sociálneho štátu v Slovenskej republike 1939 – 1945 74 s.

D u d e k o v á, Gabriela: Systém sociálnej starostlivosti v Bratislave v 19. storočí a jeho modernizácia na prelome 19. a 20. storočia 55 s.

F e r e n č u h o v á, Bohumila: Remilitarizácia Rýnskej zóny 7. marca 1936. Otázka hraníc a medzinárodnej bezpečnosti (aj) v strednej Európe 39 s.

Recenzie

Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I – II (Ivona Kollárová, Elena Londáková) 5 s.

Eva Kowalská: Na ďalekých cestách, v cudzích krajinách (Viliam Čičaj) 4 s.

Valerián Bystrický: Zahraničnopolitické súvislosti vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939 (Pavol Petruf) 9 s.

Eduard Nižňanský (ed.): Slovensko-nemecké vzťahy 1938 – 1945 v dokumentoch I., II. (Valerián Bystrický) 5 s.

Dušan Kováč: Dejiny SAV (Miroslav T. Morovics) 5 s.

6. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v prepočte na jednu normostranu:

15 EUR

Cenu predmetu zákazky uchádzač uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. Ak záujemca nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť informácie o predpokladanej navrhovanej cene.

V poskytnutej informácii o predpokladanej cene zákazky sa uvedie cena predmetu zákazky v zložení:
- cena predmetu zákazky bez DPH
- DPH
- cena predmetu zákazky vrátane DPH

7. Kritérium na hodnotenie ponúk:

Najnižšia cena

8. Miesto dodania predmetu zákazky:

Historický ústav Slovenskej akadémie vied, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava

9. Lehota na dodanie predmetu zákazky:

H a l l o n, Ľudovít – S c h v a r c, Michal: Predstavy, realita a medzinárodný kontext sociálneho štátu v Slovenskej republike 1939 – 1945 (jún 2015)

D u d e k o v á, Gabriela: Systém sociálnej starostlivosti v Bratislave v 19. storočí a jeho modernizácia na prelome 19. a 20. storočia (júl 2015)

F e r e n č u h o v á, Bohumila: Remilitarizácia Rýnskej zóny 7. marca 1936. Otázka hraníc a medzinárodnej bezpečnosti (aj) v strednej Európe (august 2015)

Recenzie (október 2015)

Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I – II (Ivona Kollárová, Elena Londáková)

Eva Kowalská: Na ďalekých cestách, v cudzích krajinách (Viliam Čičaj)

Valerián Bystrický: Zahraničnopolitické súvislosti vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939 (Pavol Petruf)

Eduard Nižňanský (ed.): Slovensko-nemecké vzťahy 1938 – 1945 v dokumentoch I., II. (Valerián Bystrický)

Dušan Kováč: Dejiny SAV (Miroslav T. Morovics)

10. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:

a) dňa 5. júna 2015 do 16.00 hod.
b) Záujemca doručí cenovú ponuku elektronickou poštou na adresu: Maros.Hertel@savba.sk

11. Podmienky účasti:

Verejný obstarávateľ požaduje na splnenie podmienok účasti aby uchádzač k cenovej ponuke spĺňal a zdokladoval nasledujúce nevyhnutné požiadavky:
- native speaker;
- absolvent univerzity – história, resp. archeológia;
- zoznam doteraz uverejnených prekladov z oblasti predmetu – história;
- doklad o oprávnení poskytovať službu

12. Predmet zákazky uvedený v tejto výzve sa bude realizovať na základe 4 objednávok a následnej fakturácie za dodané služby.

Presné parametre a termíny sú uvedené v bodoch 9 tejto Výzvy. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že jednotlivé faktúry za dodané služby uhradí do 14 dní.

V Bratislave 1. 6. 2015

PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.
riaditeľ

Profil verejného obstarávateľa | Aktuálne verejné obstarávania | Ukončené verejné obstarávania | Súhrnné správy


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Slovenská akadémia vied


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2017 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia