Historický ústav SAV
 
Vnútorné predpisy HÚ SAV, v. v. i.

Štatút
(verzia PDF)

Pravidlá tvorby rozpočtu
(verzia PDF)

Organizačný poriadok
(verzia PDF)

Pracovný poriadok
(verzia PDF)

Súhlas odborovej organizácie s ustanoveniami pracovného poriadku
(verzia PDF)

Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena Správnej rady
(verzia PDF)

Rokovací poriadok Správnej rady
(verzia PDF)

Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena Vedeckej rady
(verzia PDF)

Štatút VR a Volebný a nominačný poriadok do Snemu SAV
(verzia PDF)

Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov
(verzia PDF)

Štatút Emeritného vedeckého pracovníka HÚ SAV, v. v. i.
(verzia PDF)

Predpis pre zvýšenie inštitucionálnej odolnosti organizácie
(verzia PDF)


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia