Historický ústav SAV
 
PhDr. Vojtech Dangl, CSc. English version
PhDr. Vojtech Dangl, CSc. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 119
E-mail: vojtech.dangl@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
vedúci vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

vojenské a politické dejiny obdobia protihabsburských stavovských povstaní a obdobia druhej polovice 19. a začiatku 20. storočia

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozoficko-historická fakulta Karlovy Univerzity Praha, odbor história – filozofia, rok ukončenia 1962
PhDr. - Filozofická fakulta Karlovy Univerzity, rok získania 1968
CSc. - Historický ústav SAV, rok získania 1979

od 2004 Historický ústav SAV
od 1999 vedecká rada VHÚ (predseda)
1994 - 1999 Odbor vojenskohistorických výskumov (riaditeľ)
1970 - 2004 Vojenský historický ústav
1965 - 1970 Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody Bratislava
1962 - 1965 Múzeum SNP Banská Bystrica

Študijné pobyty:

Hadtörténelmi Intézet, Budapešť

Ocenenia:

Cena časopisu Krásy Slovenska za popularizačnú činnosť
Prémia LF za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2014
Prémia LF za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015
Prémia LF za celoživotnú činnosť 2007
Viaceré vyznamenania a pamätné medaily Ministerstva obrany SR za vedeckú a publikačnú činnosť
Medzinárodná Cena Egona Ervína Kischa za literatúru faktu za rok 2013

Členstvo v redakčných radách:

Podpredseda redakčnej rady časopisu Vojenská história
Člen redakčnej rady maďarského odborného časopisu Századok
Člen redakčnej rady Historického časopisu
Člen redakčnej rady časopisu Vojenstvo – bitky a bojiská moderných dejín

Členstvo vo vedeckých organizáciách a komisiách:

Slovenská historická spoločnosť
Medzinárodná komisia vojenských historikov (CIHM)

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Chronológia dejín Slovenska a Slovákov : od najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v dátumoch, dátumy v dejinách. I. / Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kolektív [Present Times. History in Dates, Dates in History]. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. - 547 s. - (Svet vedy ; Zv. 33). - ISBN 978-80-224-1370-1

AAB02 Chronológia dejín Slovenska a Slovákov : od najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v dátumoch, dátumy v dejinách. II. / Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kolektív [Present Times. History in Dates, Dates in History]. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. - 832 s. - (Svet vedy ; Zv. 34). - ISBN 978-80-224-1373-2

AAB03 Slováci po rakúsko-uhorskom vyrovnaní : postupujúca modernizácia habsburskej monarchie. Budovanie centralizovaného Uhorska. Maďarizácia. Oslabovanie lojality Slovákov voči Uhorsku / Vedúci kolektívu Dušan Kováč, autorský kolektív Vojtech Dangl, Gabriela Dudeková, Tomáš Gábriš, Igor Harušťák, Roman Holec, Karol Hollý, Ľuboš Kačírek, Daniela Kodajová ; Vedecký redaktor zväzku XI a Dušan Kováč [Slovaks after the Austro-Hungarian Compromise : Proceeding Modernization of the Habsburg Monarchy. Magyarization. Weakening Loyalty of Slovaks towards Hungarian Kingdom]. - 1. vydanie. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2012. - 399 s. - (Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov ; XI a). - APVV 0119/11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-8119-061-2

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Prvomájové zhromaždenie v Liptovskom Mikuláši v roku 1918 / Vojtech Dangl [The 1st of May Rally in Liptovský Mikuláš in 1918].
In Dr. Vavro Šrobár politik, publicista a národnoosvetový pracovník / Pekník Miroslav a kolektív. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Veda, 2012. - ISBN 978-80-224-1210-0. - s. 261-282.

ABD02 Vojenská prítomnosť Habsburskej monarchie v severnom Taliansku roku 1859 do bitky pri Solferine / Vojtech Dangl [The military presence of the Habsburg monarchy in Northern Italy in 1859 until the Battle of Solferino].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 344-370.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Bratislava ako posádkové mesto 1867-1914 / Vojtech Dangl [Pressburg/Bratislava als Garnisonstadt (1867-1914)]. - APVV 0119-11 Slovensko v 19. storočí, Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí.
In Vojenská história [seriál] : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo. - ISSN 1335-3314. - Roč. 17, č. 2 (2013), s. 6-31.

ADFB02 Budovanie pechoty armády Rakúsko-Uhorska v posledných desaťročiach pred vypuknutím veľkej vojny / Vojtech Dangl [Aufbau der Infanterie der kaiserlich-königlichen Armee österreich-ungarns in den letzten Jahrzehnten vor dem ersten Weltkrieg]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Vojenská história [seriál] : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo. - ISSN 1335-3314. - Roč.19, č. 1 (2015), s. 24-39.

ADFB03 Dôstojnícke súboje v Uhorsku (1850-1914) / Vojtech Dangl [Duelle der Offiziere im königreich Ungarn (1850 - 1914)]. - APVV 51-030905 Chronológia dejín Slovenska a Slovákov.
In Vojenská história [seriál] : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo. - ISSN 1335-3314. - Roč. 16, č. 2 (2012), s. 9-38.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AEDA01 Vojenská minulosť Slovenska vo včasnom novoveku : (1526-1648) / Vojtech Dangl, Vladimír Segeš [Military History of Slovakia during the Early Modern Times : (1526-1648)].
In Pramene k vojenským dejinám Slovenska. II/1 / editori: Vladimír Segeš, Božena Šeďová ; recenzenti: Igor Graus, Viliam Čičaj, Ivan Mrva. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2015. - ISBN 978-80-89523-37-5. - S. 12-27.

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
BAA01 Vojvodcovia : 111 osobností vojenských dejín Slovenska / Vojtech Dangl, Vladimír Segeš. - Praha : Ottovo Nakladatelství s.r.o. : Vyšlo v spolupráci s Vojenským historickým ústavom v Bratislave, 2012. - 472 s. : il. - ISBN 978-80-7360-986-3

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01 Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov slovom a obrazom / Vedúci autorského kolektívu: Vladimír Segeš. Autori textu: Vladimír Segeš, Vojtech Dangl, Miloslav Čaplovič, Igor Baka, František Cséfalvay, Jozef Bystrický, Ján Štaigl, Michal Štefanský, Imrich Purdek. - Bratislava : Ministerstvo obrany SR v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, 2013. - 407 s. - ISBN 978-80-89523-18-4

BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
BBB01 Od revolúcie k svetovej vojne 1848-1914. 9. kapitola / Vojtech Dangl.
In Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov slovom a obrazom / Vedúci autorského kolektívu: Vladimír Segeš. Autori textu: Vladimír Segeš, Vojtech Dangl, Miloslav Čaplovič, Igor Baka, František Cséfalvay, Jozef Bystrický, Ján Štaigl, Michal Štefanský, Imrich Purdek. - Bratislava : Ministerstvo obrany SR v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, 2013. - ISBN 978-80-89523-18-4. - S.84-95.

BBB02 Pomoháčske Uhorsko v tieni polmesiaca 1526-1663. 5.kapitola / Vojtech Dangl.
In Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov slovom a obrazom / Vedúci autorského kolektívu: Vladimír Segeš. Autori textu: Vladimír Segeš, Vojtech Dangl, Miloslav Čaplovič, Igor Baka, František Cséfalvay, Jozef Bystrický, Ján Štaigl, Michal Štefanský, Imrich Purdek. - Bratislava : Ministerstvo obrany SR v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, 2013. - ISBN 978-80-89523-18-4. - S. 84-95.

BBB03 Zenit a útlm osmanskej expanzie a posledné protihabsburské povstanai 1663-1711. 6. kapitola / Vojtech Dangl.
In Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov slovom a obrazom / Vedúci autorského kolektívu: Vladimír Segeš. Autori textu: Vladimír Segeš, Vojtech Dangl, Miloslav Čaplovič, Igor Baka, František Cséfalvay, Jozef Bystrický, Ján Štaigl, Michal Štefanský, Imrich Purdek. - Bratislava : Ministerstvo obrany SR v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, 2013. - ISBN 978-80-89523-18-4. - S. 96-111.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Doba "súbojovej mánie" a dôstojnícke súboje v Uhorsku / Vojtech Dangl.
In Vojenstvo [seriál] : bitky a bojiská modernej histórie. - ISSN 1338-9963. - Roč. 1 č.2 (2013), s. 6-9.

BDFB02 Neohrozené sedmohradské knieža : protihabsburská vojna Juraja I. Rákociho / Vojtech Dangl.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč.25 , č. 2 , (2014), s.38-43.

BDFB03 "Za cisára pána a ejho rodinu..." : okupácia Bosny a Hercegoviny Rakúsko-Uhorskom roku 1878 / Vojtech Dangl.
In História [seriál] : revue o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-8316. - Roč.13 č.1-2 (2013 ), s. 18-24.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Orosová, Martina - Žažová, Henrieta. Košická citadela. Bratislava: A21, s.r.o., 2011, 192 s.
In Vojenská história [seriál] : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo. - ISSN 1335-3314. - Roč. 17, č. 1 (2013), s. 201-204.
Recenzia na: Košická citadela / Martina Orosová, Henrieta Žažová. - Bratislava : A21, 2011. - ISBN 978-80-970831-4-4

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Vojtech Dangl : Na margo okrúhleho výročia / Vojtech Dangl.
In 100 rokov gymnázia v Šahách : 1913-2013 / Zostavili Tatiana Wenclová, Eva Fajčíková, Alžbeta Hajnalová, Alena Korcsoková. - Nitriansky samosprávny kraj, 2013. - 33-35.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - http://www.portaro.eu/husav/authorities/2460

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 2
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 6
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 15
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 38
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 1
Súčet   62

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 2
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 18
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 34
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 148
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 2
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 4
Súčet   208

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2019 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia