Historický ústav SAV
 
PhDr. Marcela Bednárová, PhD. Slovenská verzia
Mgr. Marcela Bednárová, PhD. Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 222
E-mail: marcela.bednarova@savba.sk

WWW:

Position:
junior researcher

Fields of scholarly interest:

Formation of Slovak national identity in the 19th century, national myth, Slovak myth, symbols of national identification, Štúrʼs generation.

Education:

2010 – PhD. - Historický ústav SAV a Filozofická fakulta Univerzity Komenského, odbor všeobecné dejiny, dizertačná práca Fenomén ilyrizmu (Formovanie moderného chorvátskeho národa 1836 – 1842)
2008 – PhDr. - Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
2004 – Mgr. - Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Acknowledgements:

2004 – Pedagogická Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave: „Cena dekana za vynikajúcu diplomovú prácu: Slovanský kontext v tvorbe Ľudovíta Štúra v rokoch 1840 – 1856“

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Symboly a mýty chorvátskeho národného hnutia : fenomén ilyrizmu / Marcela Bednárová [The Symbols and Myths of the Croatian National Movement : the Phenomen of illyrian Movement]. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2012. - 176 s. - Vega 2/0208/10 Slováci a formovanie moderných národov v strednej, východnej (juhovýchodnej Európe: Identita, konfesionalita, mýtus, Vega 2/0138/11 Premeny slovenskej spoločnosti v prvej polovici "dlhého" 19. storočia, riešené v HÚ SAV. - ISBN 978-80-224-1253-7

AAB02 "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. [“And We will Come Out in the Night in the Torch Parade and Light Up the World” : Integrational and Mobilizing Point of Festivities in Social Life]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - 246 s. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie, Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém, ktoré sa riešia v HÚ SAV. - ISBN 978-80-89396-20-7

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Charakter festivít ilýrcov v prvej polovici 19. storočia. Princíp južnoslovanstva na príklade podujatia súkromného a verejného chrakteru / Marcela Bednárová [The Character of Festivities by Illyrians during the 1st Half of the 19th Century. The South-Slavic Principle analyzed by Events of Private and Public Character].
In "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-89396-20-7. - S. 109-124.

ABD02 Slovania a slovanská integrácia pohľadom Ľudovíta Štúra / Marcela Bednárová [Slavs and Integration of Slavs in Ľudovít Štúr views]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov : život, dielo, doba verzus historická pamäť / Peter Macho, Daniela Kodajová a kolektív ; recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1454-8. - S. 69-85.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 Historická exkluzivita v ideológii elít ilyrizmu prvej polovice 19. storočia = Historical exclusiveness in the ideology of the elites of Illyrianism of the first half of the 19th century / Marcela Bednárová. - Vega 2/0208/10 Slováci a formovanie moderných národov v strednej a juhovýchodnej Európe. Identita, konfesionalita, mýtus.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 4 (2012), s. 595-615.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01 Misionári ilyrizmu. Etnicky motivované cestovanie južných Slovanov v tridsiatych a štyridsiatych rokoch 19. storočia / Marcela Bednárová [Missionaries of the Illyrian Movement Ethnically Motivated Travels of South Slavs in 1830s and 1840s]. - Vega 2/0138/11 Premeny slovenskej spoločnosti v prvej polovici dlhého 19. storočia.
In Východočeský sborník historický [seriál]. - ISSN 1213-1733. - 23 (2013), s. 335-354.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Príroda a jej miesto v štúrovskom hnutí / Marcela Bednárová [Nature and its Place in Štúrian Movement]. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie , Vega 2/0138/11 Premeny slovenskej spoločnosti v prvej polovici dlhého 19. storočia.
In Nové kontexty života a diela Ľudovíta Štúra : zborník z vedeckého seminára konaného v dňoch 28. a 29. októbra 2010 v Modre. - Modra : Modranská muzeálna spoločnosť, 2012. - ISBN 978-80-969920-2-7. - S. 65-83.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
BDF01 Túžby a sny Ľudovíta Štúra : (28.10. 1815 Uhrovec - 12.1. 1856 Modra) / Marcela Bednárová.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč.26 , č. 10 (2015), s.6-11.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - http://www.portaro.eu/husav/authorities/4847

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 1
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 5
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 1
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 2
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 3
Súčet   12

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 1
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 6
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 1
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 2
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 3
Súčet   13

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2018 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia