Historický ústav SAV
 
PhDr. Vojtech Dangl, CSc. Slovenská verzia
PhDr. Vojtech Dangl, CSc. Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 119
E-mail: vojtech.dangl@savba.sk

WWW:

Position:
leading senior researcher

Fields of scholarly interest:

Military and political history of the period of Hungarian uprisings against Habsburgs and of the period from 1850s till early 20th century.

Education:

Filozoficko-historická fakulta Karlovy Univerzity Praha, odbor história – filozofia, rok ukončenia 1962
PhDr. - Filozofická fakulta Karlovy Univerzity, rok získania 1968
CSc. - Historický ústav SAV, rok získania 1979

List of employees:

od 2004 Historický ústav SAV
od 1999 vedecká rada VHÚ (predseda)
1994 - 1999 Odbor vojenskohistorických výskumov (riaditeľ)
1970 - 2004 Vojenský historický ústav
1965 - 1970 Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody Bratislava
1962 - 1965 Múzeum SNP Banská Bystrica

Scholarships and fellowships:

Hadtörténelmi Intézet, Budapešť

Acknowledgements:

Cena časopisu Krásy Slovenska za popularizačnú činnosť
Prémia LF za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2014
Prémia LF za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015
Prémia LF za celoživotnú činnosť 2007
Viaceré vyznamenania a pamätné medaily Ministerstva obrany SR za vedeckú a publikačnú činnosť
Medzinárodná Cena Egona Ervína Kischa za literatúru faktu za rok 2013

Member of editorial boards:

Podpredseda redakčnej rady časopisu Vojenská história
Člen redakčnej rady maďarského odborného časopisu Századok
Člen redakčnej rady Historického časopisu
Člen redakčnej rady časopisu Vojenstvo – bitky a bojiská moderných dejín

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

Slovenská historická spoločnosť
Medzinárodná komisia vojenských historikov (CIHM)

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Chronológia dejín Slovenska a Slovákov : od najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v dátumoch, dátumy v dejinách. I. / Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kolektív [Present Times. History in Dates, Dates in History]. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. - 547 s. - (Svet vedy ; Zv. 33). - ISBN 978-80-224-1370-1

AAB02 Chronológia dejín Slovenska a Slovákov : od najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v dátumoch, dátumy v dejinách. II. / Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kolektív [Present Times. History in Dates, Dates in History]. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. - 832 s. - (Svet vedy ; Zv. 34). - ISBN 978-80-224-1373-2

AAB03 Slováci po rakúsko-uhorskom vyrovnaní : postupujúca modernizácia habsburskej monarchie. Budovanie centralizovaného Uhorska. Maďarizácia. Oslabovanie lojality Slovákov voči Uhorsku / Vedúci kolektívu Dušan Kováč, autorský kolektív Vojtech Dangl, Gabriela Dudeková, Tomáš Gábriš, Igor Harušťák, Roman Holec, Karol Hollý, Ľuboš Kačírek, Daniela Kodajová ; Vedecký redaktor zväzku XI a Dušan Kováč [Slovaks after the Austro-Hungarian Compromise : Proceeding Modernization of the Habsburg Monarchy. Magyarization. Weakening Loyalty of Slovaks towards Hungarian Kingdom]. - 1. vydanie. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2012. - 399 s. - (Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov ; XI a). - APVV 0119/11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-8119-061-2

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Prvomájové zhromaždenie v Liptovskom Mikuláši v roku 1918 / Vojtech Dangl [The 1st of May Rally in Liptovský Mikuláš in 1918].
In Dr. Vavro Šrobár politik, publicista a národnoosvetový pracovník / Pekník Miroslav a kolektív. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Veda, 2012. - ISBN 978-80-224-1210-0. - s. 261-282.

ABD02 Vojenská prítomnosť Habsburskej monarchie v severnom Taliansku roku 1859 do bitky pri Solferine / Vojtech Dangl [The military presence of the Habsburg monarchy in Northern Italy in 1859 until the Battle of Solferino].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 344-370.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Bratislava ako posádkové mesto 1867-1914 / Vojtech Dangl [Pressburg/Bratislava als Garnisonstadt (1867-1914)]. - APVV 0119-11 Slovensko v 19. storočí, Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí.
In Vojenská história [seriál] : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo. - ISSN 1335-3314. - Roč. 17, č. 2 (2013), s. 6-31.

ADFB02 Budovanie pechoty armády Rakúsko-Uhorska v posledných desaťročiach pred vypuknutím veľkej vojny / Vojtech Dangl [Aufbau der Infanterie der kaiserlich-königlichen Armee österreich-ungarns in den letzten Jahrzehnten vor dem ersten Weltkrieg]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Vojenská história [seriál] : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo. - ISSN 1335-3314. - Roč.19, č. 1 (2015), s. 24-39.

ADFB03 Dôstojnícke súboje v Uhorsku (1850-1914) / Vojtech Dangl [Duelle der Offiziere im königreich Ungarn (1850 - 1914)]. - APVV 51-030905 Chronológia dejín Slovenska a Slovákov.
In Vojenská história [seriál] : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo. - ISSN 1335-3314. - Roč. 16, č. 2 (2012), s. 9-38.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AEDA01 Vojenská minulosť Slovenska vo včasnom novoveku : (1526-1648) / Vojtech Dangl, Vladimír Segeš [Military History of Slovakia during the Early Modern Times : (1526-1648)].
In Pramene k vojenským dejinám Slovenska. II/1 / editori: Vladimír Segeš, Božena Šeďová ; recenzenti: Igor Graus, Viliam Čičaj, Ivan Mrva. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2015. - ISBN 978-80-89523-37-5. - S. 12-27.

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
BAA01 Vojvodcovia : 111 osobností vojenských dejín Slovenska / Vojtech Dangl, Vladimír Segeš. - Praha : Ottovo Nakladatelství s.r.o. : Vyšlo v spolupráci s Vojenským historickým ústavom v Bratislave, 2012. - 472 s. : il. - ISBN 978-80-7360-986-3

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01 Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov slovom a obrazom / Vedúci autorského kolektívu: Vladimír Segeš. Autori textu: Vladimír Segeš, Vojtech Dangl, Miloslav Čaplovič, Igor Baka, František Cséfalvay, Jozef Bystrický, Ján Štaigl, Michal Štefanský, Imrich Purdek. - Bratislava : Ministerstvo obrany SR v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, 2013. - 407 s. - ISBN 978-80-89523-18-4

BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
BBB01 Od revolúcie k svetovej vojne 1848-1914. 9. kapitola / Vojtech Dangl.
In Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov slovom a obrazom / Vedúci autorského kolektívu: Vladimír Segeš. Autori textu: Vladimír Segeš, Vojtech Dangl, Miloslav Čaplovič, Igor Baka, František Cséfalvay, Jozef Bystrický, Ján Štaigl, Michal Štefanský, Imrich Purdek. - Bratislava : Ministerstvo obrany SR v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, 2013. - ISBN 978-80-89523-18-4. - S.84-95.

BBB02 Pomoháčske Uhorsko v tieni polmesiaca 1526-1663. 5.kapitola / Vojtech Dangl.
In Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov slovom a obrazom / Vedúci autorského kolektívu: Vladimír Segeš. Autori textu: Vladimír Segeš, Vojtech Dangl, Miloslav Čaplovič, Igor Baka, František Cséfalvay, Jozef Bystrický, Ján Štaigl, Michal Štefanský, Imrich Purdek. - Bratislava : Ministerstvo obrany SR v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, 2013. - ISBN 978-80-89523-18-4. - S. 84-95.

BBB03 Zenit a útlm osmanskej expanzie a posledné protihabsburské povstanai 1663-1711. 6. kapitola / Vojtech Dangl.
In Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov slovom a obrazom / Vedúci autorského kolektívu: Vladimír Segeš. Autori textu: Vladimír Segeš, Vojtech Dangl, Miloslav Čaplovič, Igor Baka, František Cséfalvay, Jozef Bystrický, Ján Štaigl, Michal Štefanský, Imrich Purdek. - Bratislava : Ministerstvo obrany SR v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, 2013. - ISBN 978-80-89523-18-4. - S. 96-111.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Doba "súbojovej mánie" a dôstojnícke súboje v Uhorsku / Vojtech Dangl.
In Vojenstvo [seriál] : bitky a bojiská modernej histórie. - ISSN 1338-9963. - Roč. 1 č.2 (2013), s. 6-9.

BDFB02 Neohrozené sedmohradské knieža : protihabsburská vojna Juraja I. Rákociho / Vojtech Dangl.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč.25 , č. 2 , (2014), s.38-43.

BDFB03 "Za cisára pána a ejho rodinu..." : okupácia Bosny a Hercegoviny Rakúsko-Uhorskom roku 1878 / Vojtech Dangl.
In História [seriál] : revue o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-8316. - Roč.13 č.1-2 (2013 ), s. 18-24.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Orosová, Martina - Žažová, Henrieta. Košická citadela. Bratislava: A21, s.r.o., 2011, 192 s.
In Vojenská história [seriál] : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo. - ISSN 1335-3314. - Roč. 17, č. 1 (2013), s. 201-204.
Recenzia na: Košická citadela / Martina Orosová, Henrieta Žažová. - Bratislava : A21, 2011. - ISBN 978-80-970831-4-4

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Vojtech Dangl : Na margo okrúhleho výročia / Vojtech Dangl.
In 100 rokov gymnázia v Šahách : 1913-2013 / Zostavili Tatiana Wenclová, Eva Fajčíková, Alžbeta Hajnalová, Alena Korcsoková. - Nitriansky samosprávny kraj, 2013. - 33-35.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - http://www.portaro.eu/husav/authorities/2460

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 2
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 6
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 15
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 38
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 1
Súčet   62

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 2
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 18
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 34
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 148
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 2
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 4
Súčet   208

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2018 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia