Historický ústav SAV
 
Anna Fundárková, MA, PhD. English version
Mgr. Anna Fundárková, MA, PhD.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20
E-mail: histfund@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatná vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

- uhorská šľachta
- dejiny Uhorského kráľovstva a Habsburskej monarchie v ranom novoveku
- rod Pálffy
- politické dejiny raného novoveku

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

1993 - 1998 - Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava - odbor: história - nemčina
1998 - 2001 - Historický ústav SAV, doktorandské štúdium
2003 - titul PhD
2003 - 2005 - Deutschsprachige Andrássy Gyula Universität Budapest - odbor: diplomacia – medzinárodné vzťahy
Titul: MA

Študijné pobyty:

Collegium Hungaricum, Viedeň
Akcia Rakúsko-Slovensko, Viedeň
Domus Hungarica, Budapešt

Členstvo vo vedeckých orgánoch a inštitúciách / redakčných radách:

Slovenskej historickej spoločnosti pri SHS

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA01 Die weltliche und kirchliche Elite aus dem Königreich Böhmen und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im 16-17. Jahrhundert = A Czeh királyság és a Magyar királyság világi és egyházi elitje a Bécsi udvarban a 16-17. században / Herausgegeben von Anna Fundárková, István Fazekas (et alii). Autoren: Václav Bůžek,Diana Duchoňová, Frederik Federmayer, Nóra G. Etényi, András Koltai, Jiří Kubeš, Teréz Oborni, Géza Pálffy, Rostislav Smíšek, András Szabó, Katalin Toma, Péter Tusor. - Wien : Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien : Balassi Institut - Collegium Hungaricum Wien : Ungarische Archivdelegation beim Haus -, Hof- und Staatsarchiv, Wien, 2013. - 576 s. - (Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien ; Band VIII.). - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska (SDDE). - ISBN 978-615-5389-08-5

AAA02 Wiener Archivforschungen : Festschrift für den ungarischen Archivdelegierten in Wien. X. = Bécsi levéltári kutatások / Herausgegeben von Zsuzsanna Cziráki, Anna Fundárková, Orsolya Manhercz, Zsuzsanna Peres und Márta Vajnági. - Wien : Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien : Balassi Institut - Collegium Hungaricum Wien : Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, 2014. - ISBN 978-615-5389-21-4. - ISSN 2073-3054

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01 "Nicht weniger hat auch Palffy vermeldet, was er für sein Person seze, und was er habe, dass habe er zuvorderist vonGott, hernacher von Euer Mayestät und durch mein befürderung". Die Pálffy und der Habsburger Hof im 16. -17. Jahrhundert / Anna Fundárková.
In Die weltliche und kirchliche Elite aus dem Königreich Böhmen und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im 16-17. Jahrhundert = A Czeh királyság és a Magyar királyság világi és egyházi elitje a Bécsi udvarban a 16-17. században / Herausgegeben von Anna Fundárková, István Fazekas (et alii). - Wien : Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien : Balassi Institut - Collegium Hungaricum Wien : Ungarische Archivdelegation beim Haus -, Hof- und Staatsarchiv, Wien, 2013. - ISBN 978-615-5389-08-5. - S. 385-414.

ABC02 Opportunismus oder geschickte Überlebensstrategie? - Nikolaus Pálffy zwischen dem Kaiserhof und der ungarischen ständischen Opposition / Anna Fundárková. - Centrum excelentnosti SAV: Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku.
In Wiener Archivforschungen : Festschrift für den ungarischen Archivdelegierten in Wien. X. / Herausgegeben von Zsuzsanna Cziráki, Anna Fundárková, Orsolya Manhercz, Zsuzsanna Peres und Márta Vajnági. - Wien : Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien : Balassi Institut - Collegium Hungaricum Wien : Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, 2014. - ISBN 978-615-5389-21-4. - ISSN 2073-3054. - S.104-110.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Pálffyovci a viedenský panovnícky dvor v 16. -17. storočí / Anna Fundárková [The Pálffy family and Vienna's Imperial court in 16th - 17th century]. - Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom živote Uhorska v ranom novoveku.
In Prudentissimae dominae nobis honorandae ... : k životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej / Diana Duchoňová, Vladimír Rábik a kol. ; recenzenti: Ján Lukačka, Ivan Mrva. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015. - S. 137-151.

ABD02 Politické skupiny uhorských aristokratov v rokoch 1625-1653 / Anna Fundárková [Die politischen Gruppen der ungarischen Aristokraten in den Jahren 1625 - 1653].
In Magnátske rody v našich dejinách 1526-1948 / Frederik Federmayer a kol. Preklad do nemčiny Anna Fundárková. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2012. - ISBN 978-80-970196-6-2. - S. 78-94.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 "Kto myslí len na svoj osoh, tomu nepatrí meno Pálffy..." Narušenie harmónie a dobrého spolužitia v rode Pálffyovcov v 18. storočí [elektronický zdroj] / Anna Fundárková ["The one, who has only his own welfare in mind, shall not be allowed to call himself Pálffy..." "Disturbed Harmony and Good Cohabitation" Inside the Family of Pálffy during the 18th Century].
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy: premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska. - ISSN 1337-6861. - Roč. 6, č. 1 (2012), s. 48-61.

ADFB02 Listy ako médium symbolickej komunikácie v aristokratickom prostredí : "nepovažujem za dôležité, aby som mnohými slovami uistil Vašu milosť o mojej večnej priazni, každý predsa vie, že Vás mám rád ako skutočného priateľa ..." / Anna Fundárková [Letters as a data medium of symbolical comunication in nobiliary milieu].
In Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského [seriál]. - Roč. 48 (2014), s. 67-77.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Freundschaftspatronage und politische Zusammenarbeit zwischen Adam I. Batthyány und Paul Pálffy in der ersten hälfte des 17. Jahrhunderts / Anna Fundárková.
In Die Familie Batthyány : Ein österreichisch-ungarisches Magnatengeschlecht vom Ende des Mittelalters bis zur Gegenwart. Tagungsband der 25-27. Schlaininger Gespräche vom 25.-29. September 2005, 24.-28. September 2006 und 17.-20. September 2007. Band 1 / Hg. von Rudolf Kropf. - Eisenstadt : Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 7- Landesmuzeum, 2014. - ISBN 978-3-85405-183-1. - S. 49-68.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)
BEE01 "Und Wollen in Scherz und Ernst, in Lieb und Leidt, Allezeit Gute Freundt sein ... " : Die Zusammenarbeit von Franz Nádasdy, Hans Christoph von Puchheim und Adam Batthyány bei der Überführung von deutschen Sőldnern in die Festungen gegenüber von Kanizsa / Anna Fundárková.
In Die Familie Nádasdy : vom 16. bis ins 20. Jahrhundert : Tagungsband der 29. und 30. Schlaininger Gespräche / Rudolf Kropf (Hg.). - Eisenstadt : Landesmuseum Burgenland, 2015. - ISBN 9783854052081. - S. 357-370.

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
EDJ01 Magnátske rody v našich dejinách 1526-1948 / Frederik Federmayer a kol. Preklad do nemčiny Anna Fundárková. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2012. - 379 s. - Výskum k publikácii bol podporený grantomVega 10/028/00 Úradníctvo na Slovensku v rokoch 1526-1848. - ISBN 978-80-970196-6-2

EDJ02 Víno a vinohrady v testamentoch bratislavských mešťanov zo 16. storočia / Attila Tózsa-Rigó, preložila Anna Fundárková.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 4 (2012), s. 577-593.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Vedecký seminár Miesto a úloha palatínskeho a miestodržiteľského úradu v Uhorskom kráľovstve v období raného novoveku / Anna Fundárková.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 3 (2015), s. 569-570.

GII02 Vorwort / István Fazekas, Anna Fundárková.
In Die weltliche und kirchliche Elite aus dem Königreich Böhmen und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im 16-17. Jahrhundert = A Czeh királyság és a Magyar királyság világi és egyházi elitje a Bécsi udvarban a 16-17. században / Herausgegeben von Anna Fundárková, István Fazekas (et alii). - Wien : Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien : Balassi Institut - Collegium Hungaricum Wien : Ungarische Archivdelegation beim Haus -, Hof- und Staatsarchiv, Wien, 2013. - ISBN 978-615-5389-08-5. - S. 7-12.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2464&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 3
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 10
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 12
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 2
6 Recenzie v domácich publikáciách 2
Súčet   29

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 7
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 19
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 25
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 3
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 3
6 Recenzie v domácich publikáciách 2
Súčet   59

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2021 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia