Historický ústav SAV
 
Blanka Szeghyová, PhD. English version
Mgr. Blanka Szeghyová, PhD. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20
E-mail: blanka.szeghyova@savba.sk

WWW: https://sav-sk.academia.edu/BlankaSzeghy

Pracovná pozícia:
vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

Dejiny miest, sociálne a intelektuálne dejiny, mestská topografia, mestské právo, súdnictvo a súdna prax, história zločinu a trestu, archontológia, dejiny Uhorska v období neskorého stredoveku a raného novoveku.

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Mgr. - Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, História – Archívnictvo, 1997
Štátna skúška - Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Latinčina, 2000
PhD. - Historický ústav SAV, Slovenské dejiny, 2004
Prednášková činnosť ako Local Faculty Fellow v rámci Civic Education Project (CEP) na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, Katedra histórie, 2002/2003

Študijné pobyty:

University of Oxford, Modern History, 2000/2001
CEU Budapešť, Department of History, 2001/2002
Europa Institut, Budapešť, 2004
Domus Hungarica, Budapešť, 2004, 2005
Public Foundation for Habsburg Studies, Budapešť, 2006
Ballasi Bálint Intézet, Budapešť, 2006/2007

Členstvo odborné:

Podpredsedkyňa Slovenskej spoločnosti skeptikov (od 2013)
Výbor Slovenskej historickej spoločnosti (2006-2011)
Vedecká rada Historického ústavu SAV (2006-2010)
Junior Chamber of Forum of British-Czech-Slovak Historians (2001-2005)

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01 Trestné činy proti životu a zdraviu v súdnej praxi uhorských miest raného novoveku. 9. kapitola / Blanka Szeghyová [The Crimes against Life and Health in the Judicial Praxis of Hungarian Towns during the Early Modern History Period].
In Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes / Jaromír Tauchen, Karel Schelle a kolektiv ; recenzenti: Ladislav Vojáček, Ladislav Soukup. - Ostrava : KEY Publishing, 2015. - ISBN 978-80-7418-248-8. - S. 92-102.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AEDA01 "Ego vos in matrimonium coniungo". Vplyv reformácie na manželstvo, sobáše a svadobné rituály v uhorských mestách / Blanka Szeghyová ["Ego vos in matrimonium coniungo". Influence of Reformation on the marriage and wedding rituals in the Hungarian towns].
In Prudentissimae dominae nobis honorandae ... : k životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej / Diana Duchoňová, Vladimír Rábik a kol. ; Recenzenti: Ján Lukačka, Ivan Mrva. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015. - S. 152-164.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Úradníci a zamestnanci súdnej samosprávy v mestách Pentapolitany v 16. storočí / Blanka Szeghyová [Officials and Employees in the System of Judicial Self-Government in the Pentapolitana Towns in the 16th Century].
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 47 (2013), s. 73-88.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2333&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 1
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 7
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 0
Súčet   8

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 6
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 1
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 17
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 0
Súčet   24

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2021 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia