Historický ústav SAV
 
Periodiká HÚ SAV English version

Časopisy periodicky vydávané Historickým ústavom SAV


HISTORICKÝ ČASOPIS

Vychádza od: 1953
Periodicita: 5x ročne
Jazyk: slovenčina, čeština, angličtina, nemčina, francúzština; abstrakt – angličtina, resumé – nemčina, obsah – slovenčina, angličtina, nemčina
ISSN: 0018-2575
Vydáva: Historický ústav SAV
Tlač: VEDA, vydavateľstvo SAV
Webová stránka: http://www.historickycasopis.sk
Hlavný redaktor: Dušan Kováč
Adresa redakcie: Historický ústav SAV
Historický časopis - redakcia
P. O. BOX 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava
Tel.: +421 908 098 937
E-mail:
histcaso@gmail.sk
Distribuuje: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., oddelenie inej formy predaja
P.O.BOX 183, 830 00 Bratislava 3
Tel.: 02/49 893 564, 02/49 893 565, 02/49 893 566, 0800/188 826
E-mail:
predplatne@abompkapa.sk
Web: http://www.ipredplatne.sk/katalog-produktov/noviny-a-casopisy/historicky-casopis
Citované v: Arts & Humanities Citation Index, Current Contents, Historical Abstracts
Tematické zameranie: Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín, ale usiluje sa prispieť k náprave deformácií slovenského historického bádania. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské, alebo svetové dejiny.

>> Prehľad štúdií publikovaných od roku 1990


FORUM HISTORIAE

Vychádza od: 2007
Periodicita: 2x ročne
Dostupnosť: Open Access, voľne dostupný podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0. – http://www.forumhistoriae.sk
Jazyk: vychádza v angličtine, slovenčine a češtine, každá štúdia má abstrakt v angličtine; rozhranie stránky časopisu a portálu je dostupné v angličtine
ISSN: 1337-6861
Vydáva: Historický ústav SAV
Webová stránka: http://www.forumhistoriae.sk
https://sk.wikipedia.org/wiki/Forum_Historiae
Hlavný redaktor: László Vörös
Adresa redakcie: Forum Historiae
Historický ústav SAV
P. O. Box 198,
Klemensova 19
814 99 Bratislava
E-mail:
forumhistoriae@gmail.com
Citované v: EBSCO Discovery Service, Central & Eastern European Academic Source - EBSCO, SCOPUS, DOAJ (Directory of Open Access Journals), ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), EZB (Elektronische Zetschriftenbibliothek), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), Index Copernicus International (ICI World of Journals)
Tematické zameranie: Forum Historiae vychádza dvakrát ročne v podobe monotematických čísiel venujúcich sa konkrétnym témam z rôznych historiografických perspektív (štúdie z oblasti politických, sociálnych, kultúrnych dejín), súčasne sa však kladie dôraz na interdisciplinárne presahy (štúdie z oblasti metodológie, dejín pojmov, dejín literatúry a umenia, filozofie dejín, sociológie, sociálnej antropológie, politológie atď.).

ARCHITEKTÚRA & URBANIZMUS

Vychádza od: 1967
Periodicita: 2x ročne
Jazyk: vychádza v slovenčine, češtine a v angličtine
ISSN: 0044 8680
Vydáva: Historický ústav SAV
Tlač: VEDA, vydavateľstvo SAV
Webová stránka: http://www.architektura-urbanizmus.sk
Hlavný redaktor: Henrieta Moravčíková
Adresa redakcie: Architektúra & urbanizmus
Historický ústav SAV
P. O. Box 198,
Klemensova 19
814 99 Bratislava
Tel.: 0421 2 5930 9230, 0421 2 5930 9234
E-mail:
architektura-urbanizmus@savba.sk
Citované v: Current contens, Web of science, SCOPUS, bibliografickej databáze vydavateľstva Elsevier, v databáze časopisov RIBA a CEEOL
Tematické zameranie: Časopis Architektúra & urbanizmus uverejňuje štúdie z oblasti teórie modernej a súčasnej architektúry a urbanizmu. Zameriava sa na súčasný stav, históriu, filozofiu a kultúru architektúry a urbanizmu, na otázky ich umeleckého charakteru a na teóriu ich technickej stránky. Zaoberá sa vzťahom architektúry a urbanizmu k umeniu, technike a k životnému prostrediu. Publikuje výsledky sociológie a psychológie architektúry a urbanizmu, sociálnej ekológie, výsledky výskumov z oblasti techniky prostredia a z iných disciplín, ktoré prispievajú k rozvoju teoretického poznania v architektúre a urbanizme. Zaoberá sa ďalej metódami hodnotenia a kritiky architektonickej a urbanistickej tvorby a hodnotením význačných architektov, architektonických diel a období. Publikuje príspevky o výučbe architektúry a urbanizmu, recenzie odborných kníh, ako aj informácie a správy o dôležitých vedeckých podujatiach.

HISTORICKÉ ŠTÚDIE

Vychádza od: 1959
Periodicita: 1 x ročne
Jazyk: vychádza v slovenčine, v prípade zahraničných autorov v niektorom svetovom jazyku
ISBN: rôzne, podľa tematiky čísla
Vydáva: Historický ústav SAV
Vydavateľ: Veda - Vydavateľstvo SAV
Webová stránka: http://www.historickestudie.sk
Hlavný redaktor: Daniela Kodajová, Ingrid Kušniráková
Adresa redakcie: Historické štúdie
Historický ústav SAV
P. O. Box 198
Klemensova 19
814 99 Bratislava
E-mail: histkusn@savba.sk
Distribuuje: Veda – Vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 9
845 02 Bratislava
Tel.: 00421-2-20 920 203
E-mail: vedasav@gmail.com
Tematické zameranie: Historické štúdie – vedecká ročenka zameraná na dejiny územia Slovenska od najstarších čias do súčasnosti. Monotematicky zostavené čísla dopĺňa blok štúdií doktorandov Historického ústavu SAV.

>> Prehľad štúdií publikovaných od roku 1990


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia