Historický ústav SAV
 
PhDr. Daniela Dvořáková, DrSc. English version
PhDr. Daniela Dvořáková, DrSc.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 19
E-mail: daniela.dvorakova@savba.sk

WWW: https://independent.academia.edu/DanielaDvo%C5%99%C3%A1kov%C3%A1

Pracovná pozícia:
samostatná vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

neskorostredoveké dejiny Uhorského kráľovstva (s dôrazom na 15. storočie), aristokracia, dvorská kultúra, žena v stredovekej spoločnosti, každodenný život, zoohistória, publikovanie stredovekých prameňov

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakult Univerzity Komenského, odbor archívnictvo – história. 1991
CSc. (PhD.) Historický ústav SAV 1998
PhDr. Filozofická fakulta UK Bratislava 1999
DrSc. Historický ústav SAV Bratislava 2016

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Čierna kráľovná. Barbora Celjská : (1392-1451) životný príbeh uhorskej, rímsko-nemeckej a českej kráľovnej / Daniela Dvořáková [The Black Queen. Barbara of Cilli : (1392-1451) the Life story of Hungarian, Roman-German and Bohemian Queen]. - Budmerice ; Bratislava : Vydavateľstvo RAK : Historický ústav SAV, 2013. - 303 s. - Centrum excelentnosti SAV Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. - ISBN 978-80-85501-60-5

AAB02 Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Man and the Animal World in the Middle Ages]. - Bratislava : Veda, 2015. - 572 s. - (Edicia Svet vedy ; Zväzok 35). - Centrum excelentnosti Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. Vega 2/0061/11 Človek a svet zvierat v stredoveku. - ISBN 978-80-224-1423-4.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01 Jošt a Uhorské kráľovstvo / Daniela Dvořáková [Jobst and the Kingdom of Hungary].
In Morava v časech markhraběte Jošta : k 600. výročí zvolení posledního Lucemburka z moravské větve římskym králem a jeho úmrtí / Libor Jan a kolektív. - Brno : Matica moravská, 2012. - ISBN 978-80-86488-93-6. - s.81-97.

ABC02 Ženy ako obete dvorských intríg / Daniela Dvořáková [Women as Victims of Court Intrigues].
In Ženy a děti ve dvorské společnosti / Dana Dvořáčková -Malá, Jan Zelenka ; lektorovali: Kateřina Charvátová, Josef Šrámek. - Praha : Historický ústav AV ČR, 2015. - ISBN 9788072862368. - S. 67-77, 143-144.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Úvod : človek a svet zvierat stredoveku / Daniela Dvořáková ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Introduction : Man and the Animal World in the Middle Ages].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 7-19.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 Nicholas of Szécsény and Salgó - an exceptional man at the court of Sigismund of Luxembourg (A contribution to the court culture and funcioning of the court of the king of Hungary at the beginning of the 15th century) / Daniela Dvořáková.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Volume 60, Supplement (2012), pp. 3-18.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Obchod s koňmi v stredovekom uhorskom kráľovstve / Daniela Dvořáková [The horse trade in the medieval Hungarian Kingdom]. - Vega 2/0061/11 Človek a svet zvierat v stredoveku. APVV -0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku, život, kultúra, spoločnosť.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 48 (2014), s. 45-60.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Aspekte der Narrationes der Schenkungsurkunde Sigismunds für ungarische Adelige / Daniela Dvořáková. - APVV - 0166-07 Lexikon stredovekých miest na Slovensku.
In Kaiser Sigismund (1368-1437) : Zur Herrschaftspraxis eines europäischen Monarchen / Herausgegeben von Karel Hruza und Alexandra Kaar. - Wien-Köln-Weimar : Böhlau Verlag, 2012. - ISBN 978-3-205-78755-6. - S. 235-244.

AEC02 Das Leben einer Frau in der mittelalterlichen Burg / Daniela Dvořáková. - APVV -0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť.
In The Castle as social space / Editor: Katarina Predovnik. - Ljubljana : University of Ljubljana, Faculty of Arts, 2014. - ISBN 978-961-237-664-2. - S. 95-102.

AEC03 Die Delegation der ungarischen Kirche und des ungarischen Adels in Konstanz / Daniela Dvořáková.
In Das Konstanzer Konzil essays : 1414-1418 / Herausgegeben von Karl-Heinz Braun, mathias Herweg, Hans W. Hubert, Joachim Schneider und Thomas Zotz. - Darmstadt : Der Konrad Theiss Verlag, 2013. - ISBN 978-3-8062-2849-6. - S. 70-74.

AEC04 Erbové a nobilitačné listiny ako prameň výskumu sociálnej mobility v Uhorsku za vlády Žigmunda Luxemburského / Daniela Dvořáková [Die Symbolik in der Narrationes der Schenkungsurkunden Sigismunds von Luxemburg]. - APVV -0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť.
In Studia historica Tyrnaviensia. XVI, Litteris ac moribus imbutus / Editor: Vladimír Rábik. - Kraków ; Trnava : Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci s Filozofickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave, 2014. - ISBN 978-83-7490-690-6. - S. 204-214.

AEC05 Manželstvo uhorskej šľachty / Daniela Dvořáková [The Marriage of Hungarian Aristocracy]. - APVV -051-12 Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra a spoločnosť.
In Manželství v pozdním středověku: rituály a obyčeje / K vydání připravili Paweł Kras a Martin Nodl. - Praha : Centrum medievistikých studií AV ČR a UK, 2014. - ISBN 978-80-7007-365-0. - S. 207-226.

AEC06 Marie Uherská a Barbora Celská / Daniela Dvořáková [Mary, Queen of Hungary and Barbara of Celje].
In Lucemburkové : česká koruna uprostřed Evropy / Eds. František Šmahel, Lenka Bobková ve spolupráci s Pavlínou Maškovou a Robertem Novotným. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012. - ISBN 978-80-7422-093-7. - S.767-772, 842.

AEC07 Zikmund se ujímá své role v Říši / Daniela Dvořáková [Sigismund Assumes his Role in the Empire].
In Lucemburkové : česká koruna uprostřed Evropy / Eds. František Šmahel, Lenka Bobková ve spolupráci s Pavlínou Maškovou a Robertem Novotným. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012. - ISBN 978-80-7422-093-7. - S. 725-731, 839.

AEC08 Zikmundova vláda v Uhrách / Daniela Dvořáková [Sigismund´s Rule in Hungary].
In Lucemburkové : česká koruna uprostřed Evropy / Eds. František Šmahel, Lenka Bobková ve spolupráci s Pavlínou Maškovou a Robertem Novotným. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012. - ISBN 978-80-7422-093-7. - S. 702-709,837.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AEDA01 Hospodárske zvieratá. 4. / Daniela Dvořáková ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Livestock].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 248-252.

AEDA02 Kôň a pes, najvzácnejšie zvieratá stredoveku. 2. / Daniela Dvořáková ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Horse and Dog, the Most Valuable Animals of the Middle Ages].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 145-150.

AEDA03 Liečivá moc zvierat. 3. / Daniela Dvořáková ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Healing Powers of Animals].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 218-221.

AEDA04 Poľovačky a rybolov. 7. / Daniela Dvořáková ; recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Hunting and Fishing].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 390-392.

AEDA05 Zviera ako kráľovský dar. 6. / Daniela Dvořáková ; recenzenti : Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Animal as a Royal Gift].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 337-341.

AEDA06 Zviera ako symbol. 1. / Daniela Dvořáková ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Animal as a Symbol].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 20-24.

AEDA07 Zvieratá nenávidené a prenasledované. 5. / Daniela Dvořáková ; recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Animals Hated and Pursued].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 302-304.

AEDA08 Zvieratá v mestách. 8. / Daniela Dvořáková ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Animals in a City].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 461-465.

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
BAA01 Lásky a škandály v našich panovníckych rodoch. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2014. - 415 s.

BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách
BDA01 Aus einem fernen Land ...Die ungarische delegation au dem Konzil / Daniela Dvořáková.
In Das Konstanzer Konzil : Katalog : 1414-1418 Weltereignis des Mittelalters. - Darmstadt : Herausgegeben vom Badischen Landesmuseum, 2014. - ISBN 978-3-8062-0001-1. - S. 159-160.

BDA02 Schutzbrief König Sigismunds für Peter Čech von Leva / D.D.
In Das Konstanzer Konzil : Katalog : 1414-1418 Weltereignis des Mittelalters. - Darmstadt : Herausgegeben vom Badischen Landesmuseum, 2014. - ISBN 978-3-8062-0001-1. - S. 208-209.

BDA03 Vergessene Konzilsteilnehmer : Wer oder was noch hinter den Zahlen steckt / Petr Elbel, Přemysl Bar, Daniela Dvořáková, Miriam Hlavačková und Ansgar Frenken.
In Das Konstanzer Konzil : Katalog : 1414-1418 Weltereignis des Mittelalters. - Darmstadt : Herausgegeben vom Badischen Landesmuseum, 2014. - ISBN 978-3-8062-0001-1. - S.161-167.

BDEB Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDEB01 Kůň a svět pohanských bohů : kult koně a jeho obětování / Daniela Dvořáková.
In Horseman [seriál]. - Roč. 2, č. 4(2012), s.63-65.

BDEB02 Kůň na talíři : jedli naši předkové koňské maso ? / Daniela Dvořáková.
In Horseman [seriál]. - Roč. 3, č. 8(2013), s.56-57.

BDEB03 Vynálezy, které měnili svět / Daniela Dvořáková.
In Horseman [seriál]. - Roč. 3, č. 7(2013), s. 48-49.

BDEB04 Zrození hipologie : od Kikkuliše po Xenophona / Daniela Dvořáková.
In Horseman [seriál]. - Roč. 2, č. 5(2012), s.60-62.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Na veľkej ceste po Európe : Žigmund Luxemburský, Kostnický koncil a dejiny Slovenska / Daniela Dvořáková.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 23, č.9, (2012), s. 60-65.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Človek a svet zvierat v stredoveku / editor: Daniela Dvořáková ; recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Man and the Animal World in the Middle Ages]. - Bratislava : VEDA, 2015. - 572 s. - CE Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. VEGA 2/0061/11 Človek a svet zvierat. - ISBN 978-80-224-1423-4

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=1479&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 3
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 24
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 33
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 77
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 7
6 Recenzie v domácich publikáciách 6
Súčet   150

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 6
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 40
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 112
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 2
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 204
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 5
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 20
6 Recenzie v domácich publikáciách 8
Súčet   397

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2021 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia