Historický ústav SAV
 
Diana Duchoňová, PhD. English version
Mgr. Diana Duchoňová, PhD.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20
E-mail: histdidi@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatná vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

- aristokratické dvory v období raného novoveku
- dejiny šľachtických rodov
- dejiny každodennosti v aristokratickom prostredí
- dejiny kriminality

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakulta UCM Trnava, odbor história (štúdium ukončené s vyznamenaním), 2005
PhD., Historický ústav SAV (Filozofická fakulta UK), odbor slovenské dejiny, 2010

Študijné pobyty:

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest (máj 2007, apríl 2008, júl 2009, september 2009, október 2010, jún 2011, jún 2012)

Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, Sopron (august 2009)

Esztergomi Prímási Levéltár és Főkáptalani Levéltár, Esztergom (október 2013)

Ocenenia:

2015 - Cena SAV pre mladého vedeckého pracovníka

2015 - Cena primátora mesta Pezinok za rok 2014

2014 - 1. miesto v súťaži Mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov v roku 2014

2014 - Cena Slovenskej historickej spoločnosti v kategórii vedecká práca za rok 2013

2009 - 1. miesto v kategórii vedecko-popularizačná monografia obce v súťaži Kronika Slovenska 2009

2009 - 1. miesto v súťaži Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku v kategórii A/4 Kniha o obci za rok 2009

2005 - Cena dekana za vynikajúce výsledky v štúdiu

Členstvo v komisiách:

Predseda Sekcie pre dejiny dvorskej kultúry Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV (od r. 2011)

Klub individualít pri Nadácii Intenda (funkcia: členka od r. 2009)

Slovenská historická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen výboru SHS, od r. 2008, hospodár SHS, od r. 2011)

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Palatín Mikuláš Esterházy a jeho dvor : spoločnosť, normy, rituály každodennosti / Diana Duchoňová [Der Palatin Nikolaus Esterházy und sein Hof-Gesellschaft, Normen und Rituale des Alltags]. - 1. vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2013. - 346 s. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE) riešený v HÚ SAV. Kapitola palatínsky dvor ako sociálny systém vznikla ako súčasť grantu Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku. Kapitola Homo novus na čele Uhorského kráľovstva je súčasťou grantu Vega 2/20062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku. - ISBN 978-80-89396-25-2

AAB02 Prudentissimae dominae nobis honorandae ... : k životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej / Diana Duchoňová, Vladimír Rábik a kol. ; recenzenti: Ján Lukačka, Ivan Mrva [Prudentissimae dominae nobis honorandae ... : to the Jubilee of prof. Mária Kohútová]. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015. - 569 s. - Vega 2/0062/15 Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie, Vega 2/0074/15 Ars apodemica alebo umenie cestovať, Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku, riešené v Historickom ústave. - ISBN 978-80-8082-850-9

AAB03 Zločin v meste : kriminalita a každodennosť v ranonovovekom Pezinku / Diana Duchoňová, Michal Duchoň [Straftat in der Stadt. Kriminalität und Alltag im frühneuzeitlichen Bösing]. - Bratislava : Pro História, Historický ústav SAV, 2014. - 197 s. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy. Kapitola Obraz mesta vznikla ako súčasť riešenia grantového projektu Vega 2/0062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku. Kapitola Rozum a zákon nám prikazuje alebo ako sa súdilo v meste vznikla ako súčasť riešenia grantového projektu Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku. - ISBN 978-80-971247-7-9

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01 Die Esterházy in Wien und Rom - Ein Beitrag zur Erziehung der jungen ungarischen Aristokraten im 17. Jahrhundert / Diana Duchoňová. - Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku, Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE).
In Wiener Archivforschungen : Festschrift für den ungarischen Archivdelegierten in Wien. X. = Bécsi levéltári kutatások / Herausgegeben von Zsuzsanna Cziráki, Anna Fundárková, Orsolya Manhercz, Zsuzsanna Peres und Márta Vajnági. - Wien : Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien : Balassi Institut - Collegium Hungaricum Wien : Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, 2014. - ISBN 978-615-5389-21-4. - ISSN 2073-3054. - S. 143-156.

ABC02 "Nur damit wir in unserem Ansehen und Werten nicht nachlassen ..." Die Hofordnung als Disziplienierungsmittel an den Höfen der ungarischen Aristokraten im 17. Jahrhundert / Diana Duchoňová. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CESDD), Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku.
In Die weltliche und kirchliche Elite aus dem Königreich Böhmen und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im 16-17. Jahrhundert = A Czeh királyság és a Magyar királyság világi és egyházi elitje a Bécsi udvarban a 16-17. században / Herausgegeben von Anna Fundárková, István Fazekas (et alii). - Wien : Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien : Balassi Institut - Collegium Hungaricum Wien : Ungarische Archivdelegation beim Haus -, Hof- und Staatsarchiv, Wien, 2013. - ISBN 978-615-5389-08-5. - S. 251-272.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Dvorské poriadky na thurzovskom a esterháziovskom dvore / Diana Duchoňová [The Court Orders at the Thurzo and Esterházy Courts].
In Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 145-156.

ABD02 Dvorský poriadok ako nástroj disciplinizácie na dvoroch uhorských aristokratov v prvej polovici 17. storočia / Diana Duchoňová [Court Rules as an Instrument of Disciplinisation on the Courts of Hungarian Aristocracy in the 1st Half of the 17th Century]. - Vega 2/0062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku.
In Sociálna disciplinizácia a zrod modernej spoločnosti : "...z prjsnostu a wssu ostrostu zakazzugeme" / Viliam Čičaj a kolektív. - Bratislava : Historický ústav SAV : Vydavateľ Igor Iliť-RádioPrint, 2013. - ISBN 978-80-970648-4-6. - S. 61-72.

ABD03 Obec v novoveku (1543-1848) / Diana Duchoňová, Michal Duchoň [The Municipality in a Modern Period (1543-1884)].
In Plavecký Štvrtok : dejiny obce / Juraj Turcsány, Mária Nováková ; recenzovali: Ján Lukačka, Viliam Čičaj. - Vydal FO ART pre obec Plavecký Štvrtok, 2015. - ISBN 978-80-89664-28-3. - S. 43-63.

ABD04 Uhorský aristokratický dvor v ranom novoveku / Diana Duchoňová [Der ungarische aristokratische Hof in der Frühen Neuzeit].
In Magnátske rody v našich dejinách 1526-1948 / Frederik Federmayer a kol. Preklad do nemčiny Anna Fundárková. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2012. - ISBN 978-80-970196-6-2. - S. 169-185.

ABD05 V zlatej kolíske - tehotenstvo, pôrod a krst v uhorskom aristokratickom prostredí v 17. storočí / Diana Duchoňová [In the golden cradle - pregnancy, birth and baptism in Hungary's aristocratic environment in the 17th century]. - CE Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov.
In Prudentissimae dominae nobis honorandae ... : k životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej / Diana Duchoňová, Vladimír Rábik a kol. ; recenzenti: Ján Lukačka, Ivan Mrva. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015. - S. 225-243.

ABD06 Zdravotná starostlivosť na dvore palatína Mikuláša Esterháziho (1625-1645) / Diana Duchoňová [Health Care in the Court of the Palatine Nicolaus Eszterházy (1625-1645)]. - Vega 2/0133/10 Šľachtický dvor - mocensko-politická, správna a kultúrna entita v ranom novoveku.
In Politické a spoločenské pomery na Slovensku v 1. polovici 17. storočia / Mária Kohútová a kol. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-8082-546-1. - S. 165-188.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 " We are pleased to expect you on this joyfulday ..." Weddings as an important part of family festivities of the Esterházys in the first half of the 17th century / Diana Duchoňová.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Volume 60, Supplement (2012), s.19-42.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01 "O svoje zdravie maj usilovnú starosť" Prevencia a liečba chorôb na esterházyovskom dvore v 17. storočí / Diana Duchoňová ["Care Throughly about Your Health". Prevention and Treatment of Diseases on the Esterházy Court in the 17th Century]. - VEGA 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku. Centrum excelentnosti SAV (CE SDDE) Slovenské dejiny v dejinách Európy.
In Theatrum historiae [seriál]. - ISSN 1802-2502. - Roč. č.11 (2012), s. 81-98.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Komunikácia uhorskej aristokracie v rodinnom a dvorskom prostredí v ranom novoveku : "považujem za dôležité informovať Vás ..." / Diana Duchoňová [Communication of the Hungarian aristocracy in family and courtly environment in the early modern period. "I am considering for important to inform you..."]. - Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku.
In Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského [seriál]. - Roč. 48 (2014), s. 23-37.

ADFB02 Špecifiká komunikácie na aristokratických dvoroch v ranom novoveku / Diana Duchoňová [The Particularities of Communication in Aristocratic Residencies in Early Modern Times]. - Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom syséme Uhorska v období novoveku.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 49 (2015), s. 19-37.

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
EDJ01 Variácie na zachovanie stavu o uhorských krajinských snemoch 19. storoči / János Poór, preložila Diana Duchoňová.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 1 (2015), s. 27-46.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Prudentissimae dominae nobis honorandae... : k životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej / editori: Diana Duchoňová, Vladimír Rábik ; recenzenti: Ján Lukačka, Ivan Mrva [Prudentissimae dominae nobis honorandae ... : to the Jubilee of prof. Mária Kohútová]. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV, 2015. - 597 s. - VEGA 2/0062/15 Ponímanie a koncepcie v novovekej historiografie. VEGA 2/0074/15 Ars apodemica alebo umenie cestovať. VEGA 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku. - ISBN 978-80-8082-850-9

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Archetypy maskulinity v ranom novoveku / Diana Duchoňová.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s. 589-590.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=6904&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 1
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 3
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 9
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 15
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 2
6 Recenzie v domácich publikáciách 0
Súčet   30

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 1
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 6
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 10
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 17
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 3
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 2
6 Recenzie v domácich publikáciách 2
Súčet   41

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2021 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia