Historický ústav SAV
 
PhDr. Dušan Kováč, DrSc. English version

PhDr. Dušan Kováč, DrSc.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21
E-mail: dusan.kovac@savba.sk

WWW: http://www.osobnosti.sk/osobnost/dusan-kovac-686

Pracovná pozícia:
vedúci vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

Dejiny Slovenska a strednej Európy v 19. a v prvej polovici 20. storočia

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Univerzita Komenského, Filozofická fakulta; 1964
PhD., CSc. Ústav dejín európskych socialistických krajín; 1974
PhDr. Rok 1968
DrSc. Rok 1992

Študijné pobyty:

Institut für Europäische Geschichte, Mainz, 1992 (sept. – nov.)
Cambridge University, Cambridge, 2004

Ocenenia:

Rakúska štátna cena Antona Gindeliho
Herderova cena
Palackého plaketa

Členstvo v redakčných radách:

Historický časopis, predseda
Český časopis historický
Časopis Matice moravské
Prague Papers for History of International Relations

Členstvo v komisiách:

Komisia SAV pre spoluprácu s vedeckými spoločnosťami
Porota pre medzinárodnú cenu SAV

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Dejiny Slovenskej akadémie vied / vedecký redaktor a editor Dušan Kováč [History of the Slovak Academy of Sciences]. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2014. - 688 s. : 51 strán obrazových príloh. - ISBN 978-80-224-1316-9

AAB02 Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek a kolektív [Key Questions of Modern Slovak History]. - 1. vyd. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - 395 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín (CEVKOMSD) pri Historickom ústave SAV. - ISBN 978-80-224-1223-0

AAB03 Ladislav Novomestský - Meakulpínsky : a zápas o moderné Slovensko / Editor a autor úvodnej štúdie Dušan Kováč [Ladislav Novomestský - Meakulpínsky and the Struggle for the modern Slovakia]. - Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print s.r.o., 2013. - 242 s. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-971540-0-4

AAB04 Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí / Gabriela Dudeková a kol. [Between the Province and the Capitol City: An Image of Bratislava in the 19th and 20th Centuries]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 264 s. - Centrum excelentnosti SAV: Slovenské dejiny v dejinách Európy ( CE SDDE) a Vega 2/0085/10 Od provincie k metropole. Bratislava v 19. a 20. storočí - obraz mesta v sociálnom a politickom kontexte. - ISBN 978-80-89396-21-4

AAB05 Slováci po rakúsko-uhorskom vyrovnaní : postupujúca modernizácia habsburskej monarchie. Budovanie centralizovaného Uhorska. Maďarizácia. Oslabovanie lojality Slovákov voči Uhorsku / Vedúci kolektívu Dušan Kováč, autorský kolektív Vojtech Dangl, Gabriela Dudeková, Tomáš Gábriš, Igor Harušťák, Roman Holec, Karol Hollý, Ľuboš Kačírek, Daniela Kodajová ; Vedecký redaktor zväzku XI a Dušan Kováč [Slovaks after the Austro-Hungarian Compromise : Proceeding Modernization of the Habsburg Monarchy. Magyarization. Weakening Loyalty of Slovaks towards Hungarian Kingdom]. - 1. vydanie. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2012. - 399 s. - (Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov ; XI a). - APVV 0119/11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-8119-061-2

AAB06 Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / Dušan Kováč a kol. ; Recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj [Slovak History in European History. Selected Chapters]. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - 455 s. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy, riešený v HÚ SAV. - ISBN 9788022414487

AAB07 Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč a kol. [Exploring the Slovak history in the "long 19th century"]. - Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print s.r.o., 2013. - 341 s. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-971540-1-1

AAB08 Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková [Society in Slovakia during the long 19th century]. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - 511 s. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-224-1478-4

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Anglicko a Francúzsko v slovenskom zahraničnopolitickom myslení / Dušan Kováč [England and France in the Slovak foreign political thought].
In Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-971540-1-1. - S. 70-85.

ABD02 Bratislava v oficiálnej propagande Slovenského štátu (1939-1945) / Dušan Kováč [Bratislava in the propaganda of the Slovak state].
In Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí / Gabriela Dudeková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-21-4. - S. 181-189.

ABD03 Charizma, triumfy a krok vedľa : súdne procesy Andreja Hlinku / Dušan Kováč [Charisma, Triumphs and a Step Aside : The Lawsuits with Andrej Hlinka].
In Storočie procesov : súdy, politika a spoločnosť v moderných dejinách Slovenska / Valerián Bystrický, Jaroslava Roguľová a kol. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1258-2. - S. 40-50.

ABD04 Najvýznamnejšie výsledky vedeckého bádania v SAV v jednotlivých oblastiach vied / Kapitolu spracovali a redakčne upravili Adam Hudek a Dušan Kováč [The most Significant Outcomes of SAS Scientific Research in Individual Scientific Disciplines].
In Dejiny Slovenskej akadémie vied / vedecký redaktor a editor Dušan Kováč. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1316-9. - S. 243-284.

ABD05 Rok 1918- kontinuita a diskontinuita v slovenskom národnom programe / Dušan Kováč [Year 1918 - continuity a discontinuity in the Slovak National Program].
In Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1223-0. - S.136-151.

ABD06 Slovenská politika v období provizória a prípravy rakúsko-uhorského vyrovnania (1859-1867) / Dušan Kováč [Slovak politics during the Provisional period and the preparation of the Austro-Hungarian Compromise (1859 – 1867)].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 371-419.

ABD07 Slovenské dejiny a "zrozumiteľná oblasť historického výskumu" / Dušan Kováč [Slovak History and the "Comprehensible Scope of Historical Research"].
In Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / Dušan Kováč a kol. ; Recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414487. - S. 13-30.

ABD08 Transformácia Slovenskej akadémie vied v rokoch 1989-1993 / Dušan kováč [Transformation of the Slovak Academy of Sciences from 1989 till 1993].
In Dejiny Slovenskej akadémie vied / vedecký redaktor a editor Dušan Kováč. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1316-9. - S. 199-215.

ABD09 Zlomy a kontinuity vo vývoji Slovenskej akadémie vied / Adam Hudek, Dušan Kováč [Breaking points and continuities in the development of the Slovak Academy of Sciences]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 564-585.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Metamorfózy idey národného štátu (s dôrazom na vývoj v strednej a juhovýchodnej Európe) / Dušan Kováč [Metamorphoses of the idea of the nation state (with an emphasis on the developments in Central and South Eastern Europe)].
In Česko-slovenská historická ročenka [seriál]. - ISSN 1214-8334. - (2012), s. 141-154.

ADFB02 Vypuknutie prvej svetovej vojny: príčiny a zámienky / Dušan Kováč [Ausbruch des Ersten Weltkriegs: Ursachen und Vorwände]. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí.
In Vojenská história [seriál] : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo. - ISSN 1335-3314. - Roč. 18, č. 4 (2014), s. 29-53.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Die Region an der Mittleren Donau in den Plänen und in der Kriegspolitik der Entente / Dušan Kováč.
In Der erste Weltkrieg an der "Heimatfront" : Tagungsband der 33. Schlaininger Gespräche 22. bis 26. September 2013 / Rudolf Kropf (Hg.). - Eisenstadt : Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 7- Landesmuseum, 2014. - ISBN 978-3-85405-202-9. - S. 481-498.

AEC02 Historik Jan Rychlík / Dušan Kováč [Historian Jan Rychlík].
In Dvě století nacionalismu : pocta prof. Janu Rychlíkovi / K vydání připravil Michal Macháček. - Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014. - ISBN 978-80-87782-35-4. - S. 13-27.

AEC03 Slowakische Geschichtsmythen / Dušan Kováč.
In Mythen und Politik im 20. Jahrhundert : Deutsche - Slowaken - Tschechen / herausgegeben von Edita Ivaničková, Dieter Langewiesche und Alena Míšková. - Essen : Klartext Medienwerkstatt GmbH, 2013. - ISBN 978-3-8375-1008-9. - S.33-44.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AECA01 Slovak National Narrative and Hungarian National Narrative as a Part of the Slovak-Hungarian Socio-political Discourse / Dušan Kováč. - APVV 0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Transboundary Symbiosis over the Danube : Road to a Multidimensional Ethnic Symbiosis in the Mid.-Danube Region. Part II. / Edited by Osamu Ieda and Susumu Nagayo. - Sapporo : Slavic-Eurasian Research center Hokkaido University, 2015. - ISBN 9784938637804. - S. 1-14.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 A kisebbségi kérdés Közép-Európában. Kísérlet a szintézisre / Dušan Kováč [The Minority Issue in Central-Europe. An Attempt at Synthesis]. - Vega 2/0044/11.
In A Közép-európaiság dicsérete és kritikája / Fedinec Csilla, Ilyés Zoltán, Simon Attila, Vizi Balázs. - Bratislava : Kalligram, 2013. - ISBN 978-80-8101-730-8. - S. 97-108.

AED02 Medzi Prešporkom a Bratislavou. Premeny mesta v revolučných mesiacoch 1918-1919 = Zwischen Pressburg und Bratislava. Veränderungen der Stadt in den revolutionären Monaten 1918-1919 / Dušan Kováč. - Vega 2/0085/10 Od provincie k metropole. Bratislava v 19. a 20. storočí - obraz mesta v sociálnom a politickom kontexte. Centrum excelentnosti SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy.
In Veľká doba v malom priestore : zlomové zmeny v mestách stredoeurópskeho priestoru a ich dôsledky (1918-1929) = Grosse Zeit im kleinen Raum. Umbrüche in den Städten des mitteleuropäischen Raumes und deren Wirkungen (1918-1929) / Zostavili Peter Švorc a Harald Heppner. - Prešov ; Graz : UNIVERSUM, 2012. - ISBN 978-80-89046-74-4. - S. 131-145.

AED03 "Radetzky-Marsch" a idea národného štátu / Dušan Kováč ["Radetzky-Marsch" and the National State Idea].
In V službe demokracie : pamätnica k sedemdesiatke Martina Bútoru / Zostavil László Szigeti. - Bratislava : Kalligram, 2014. - ISBN 978-80-8101-844-2. - S. 191-196.

AED04 Spoločensko-politická situácia = The socio-political situation / Dušan Kováč.
In Košická moderna = Košice modernism / Editorka publikácie Lena Lešková. - Košice : Východoslovenská galéria, 2013. - ISBN 978-80-85745-65-8. - S. 32-45.

AED05 Úvod / Dušan Kováč [Introduction].
In Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-971540-1-1. - S. 7-10.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC01 Nationalism, the Idea of the Nation-state and the Habsburg Monarchy / Dušan Kováč. - Vega 2/0181/10 Slovensko v Európe, Európa na Slovensku.
In Formation et décomposition des États en Europe au 20e siècle. 10, L´Europe et les Europes 19 et 20 siècles = The Formation and Disintegration of European States in the 20th century / Antoine Fleury, Franz Knipping, Dušan Kováč, Tomasz Schramm (éds.). - Bruxelles/Brussels : P.I.E. Peter Lang, 2012. - ISBN 978-90-5201-860-7. - ISSN 1422-9846. - S. 109-122.

BCB Učebnice pre základné a stredné školy (do roku 2014 aj vysokoškolné učebnice)
BCB01 Dejepis 9 : pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Pátrame po minulosti / Dušan Kováč, Viliam Kratochvíl, Ivan Kamenec, Herta Tkadlečková. - Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2012. - 127 s. - ISBN 978-80-8120-189-9

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
BDF01 Cesta z Prešporka do Bratislavy. Začlenenie mesta do Prvej ČSR / Dušan Kováč.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč.26 , č. 3, (2015), s. 48-53.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Hitlerov komplot / Dušan Kováč.
In Plus 7 dní [seriál] : špeciál, občasník. - ISSN 1210-2040. - Roč. 2, č. 3 (september 2013), s. 12-17.

BDFB02 Profil absolventa odboru história. Kurikulárne programy a pripravenosť absolventov odboru na prax [elektronický zdroj] / Dušan Kováč.
In Dejiny [elektronický zdroj] : internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove. - ISSN 1337-0707. - č. 1 (2013), s. 14-16.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Dejiny Slovenskej akadémie vied / Editor Dušan Kováč [History of the Slovak Academy of Sciences]. - Bratislava : VEDA, 2014. - 688 s.

FAI02 Formation et décomposition des États en Europe au 20e siècle. 10, L´Europe et les Europes 19 et 20 siècles = The Formation and Disintegration of European States in the 20th century / Antoine Fleury, Franz Knipping, Dušan Kováč, Tomasz Schramm (éds.). - Bruxelles/Brussels : P.I.E. Peter Lang, 2012. - 287 s. - ISBN 978-90-5201-860-7. - ISSN 1422-9846

FAI03 Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / editori: Valerián Bystrický, Dušan Kováč [Key Questions of modern Slovak History]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2012. - 395 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín (CEVKOMSD). - ISBN 978-80-224-1223-0

FAI04 Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / editor: Dušan Kováč ; recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj [Slovak History in European History. Selected Chapters]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. - 455 s. - CE Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE). - ISBN 978-80-224-1448-7

FAI05 Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storoí / Editor Dušan Kováč [Exploring the Slovak history in the "long 19th century"]. - Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print, 2013. - 341 s. - APVV - 0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-971540-1-1

FAI06 Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / editori: Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková [Society in Slovakia during the long 19th century]. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - 511 s. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-224-1478-4

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Aigner, Clemens - Fritz, Gerhard - Staus-Rausch, Constantin (Hg.). Das Habsburger-Trauma. Das Schwierige Verhältnis der Republik Österreich zu ihrer Geschichte. Wien, Köln, Weimar: Böhlau Verlag, 2014. 147 s. ISBN 9783205789178 / Dušan Kováč.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č.1 (2015), s. 180-181.

GII02 Brilantný stredopoliar Dušan Škvarna / Dušan Kováč.
In Acta historica Neosoliensia [seriál] : odborný časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici(do roku 2014). vedecký časopis pre historické vedy (od r. 2015). - ISSN 1336-9148. - Roč. 18 Vol. 1-12 (2015), s. 7-9.

GII03 Dokument č. 34 / spracoval Dušan Kováč [Document No. 34].
In Dejiny Slovenskej akadémie vied / vedecký redaktor a editor Dušan Kováč. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1316-9. - S. 518-519.

GII04 Kontroverzná téma : je slovenský štát udalosťou, ktorá rozdeľuje slovenskú spoločnosť ? / Dušan Kováč.
In Plus 7 dní [seriál] : špeciál, občasník. - ISSN 1210-2040. - Roč. 2, č. 3 (september 2013), s.98.

GII05 Nationalgeschichte als Artefakt. Zum Paradigma "Nationalstaat" in den Historiographien Deutschlands, Italiens und Österreichs. Herausgegeben von Hans Peter Hye, Brigitte Mazol, Jan Paul Niederkorn. Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2009, 364 s. ISBN 97837001652553700165250 / Dušan Kováč.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 4 (2013), s. 707-708.

GII06 Rozhovor s PhDr. Dušanom Kováčom, DrSc., predsedom Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV [elektronický zdroj] / Dušan Kováč, s PhDr. Dušanom Kováčom, drSc., sa zhováral Peter Kovaľ.
In Dejiny [elektronický zdroj] : internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove. - ISSN 1337-0707. - č. 1 (2014), s. 142-146.

GII07 Stauber, Reinhard. Der Wiener Kongress. Wien, Köln, Weimar: Böhlau Verlag, 2014. 285 s. ISBN 9783825240950 / Dušan Kováč.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 1 (2015), s. 173-174.

GII08 Úvod / Dušan Kováč [Introduction].
In Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1223-0. - S. 7-9.

GII09 Úvod / Dušan Kováč [Introduction].
In Dejiny Slovenskej akadémie vied / vedecký redaktor a editor Dušan Kováč. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1316-9. - S. 14-15.

GII10 Úvod / Dušan Kováč.
In Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / Dušan Kováč a kol. ; Recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414487. - S. 7-12.

GII11 Úvod / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés [Preface].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 9-16.

GII12 Víťazstvo nad nacizmom a súčasná Európa / Dušan Kováč.
In Pravda [seriál]. - ISSN 1335-4051. - Roč. XXV. príloha Víkend (sobota 2. mája 2015), s.14-15.

GII13 Začalo sa to Mníchovom : bol slovenský štát slepou uličkou či vyvrcholením slovenských dejín ? / Dušan Kováč.
In Plus 7 dní [seriál] : špeciál, občasník. - ISSN 1210-2040. - Roč. 2, č. 3 (september 2013), s.3.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2305&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 10
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 42
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 84
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 153
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 11
6 Recenzie v domácich publikáciách 5
Súčet   305

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 26
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 90
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 393
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 11
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 534
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 11
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 18
6 Recenzie v domácich publikáciách 8
Súčet   1091

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2021 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia