Historický ústav SAV
 
Dušan Segeš, PhD. English version
Mgr. Dušan Segeš, PhD. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 23
E-mail: dusan.seges@savba.sk

WWW: https://independent.academia.edu/Du%C5%A1anSege%C5%A1

Pracovná pozícia:
samostatný vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

dejiny 20. storočia - dejiny národov a štátov v stredovýchodnej Európe, dejiny diplomacie, poľsko-československé politické a spoločenské vzťahy, dejiny slovensko-poľského pohraničia (Orava, Spiš), politický exil a emigrácia od 2. svetovej vojny, propaganda a rozhlasové vysielanie v období studenej vojny

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

1995 - 2001 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, študijný odbor história - germanistika (Mgr. 2001)
2002 - 2004 Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, študijý odbor Rusko - stredná Ázia - Kaukaz (M. A. 2006)
2001 - 2006 interné doktorandské štúdium v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied (PhD. 2006)
Odborný asistent na Katedre dejín Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave (2013 - 2014)

Študijné pobyty:

- Imre Kertész Kolleg Jena, Nemecko, január - august 2013
- Visegrad Scholarship at the Open Society Archives, Budapešť, apríl - máj 2011
- Muzeum Historii Polski, Varšava, apríl - máj 2009
- Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Varšava, Visegrad Post-Graduate Scholarship, október 2007 - júl 2008
- Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Magyar Tudományos Akadémia, Budapešť, Visegrad Scholarship, október 2005 - júl 2006
- Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Varšava, Visegrad Scholarship, október 2004 - júl 2005
- štúdium na Varšavskej univerzite, Studium Europy Wschodniej, 2002 - 2004
- Universität Bremen, letný semester 2000

Ocenenia:

- cena Slovenskej historickej spoločnosti za odbornú literatúru za rok 2009 za monografiu Dvojkríž v siločiarach Bieleho orla. Slovenská otázka v politike poľskej exilovej vlády za 2. svetovej vojny. Bratislava 2009
- prémia Literárneho fondu Slovenskej republiky za odbornú a vedeckú literatúru za rok 2009
- cena prezidenta Slovenskej republiky pre mladých vedeckých pracovníkov (2010)
- prvé miesto v súťaži Slovenskej akadémie vied pre mladých vedeckých pracovníkov v kategórii spoločenské vedy (2010)

Členstvo v redakčných radách:

- člen redakčnej rady časopisu Dzieje Najnowsze, Varšava
- člen redakčnej rady časopisu Czech Journal of Contemporary History, Praha
- člen redakčnej rady časopisu Polska 1944/45 - 1989, Varšava

Členstvo v komisiách:

- člen Slovenského národného komitétu historikov (od 2011)
- člen (od 2008) a predseda (od 2010) Slovenskej sekcie Slovensko-poľskej komisie historikov
- tajomník Slovenskej sekcie Nemecko-česko-slovenskej komisie historikov (2008 - 2013)
- člen Fóra britských, českých a slovenských historikov (od 2015)

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA01 Partnerzy czy petenci ? : Słowacy i Słowacja w polityce rządu RP na obczyźnie podczas II wojny światowej / Dušan Segeš [Partners or Suppliants? Slovaks and Slovakia in the Policy of the Polish Government in Exile during the Second World War]. - Gdansk : Wydawnictwo Oskar, 2012. - 568 s. - Slovenský originál publikácie vyšiel pod názvom : Dvojkríž v siločiarach bieleho orla. Slovenská otázka v politike poľskej exilovej vlády za 2. svetovej vojny, Bratislava 2009. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Vega 2/0024/09 Slovensko a slovenská otázka v období 1938-1939 v poľských a maďarských diplomatických dokumentoch, Vega 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy. - ISBN 978-83-63709-11-2

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Slovenská republika 1939-1945 v medzinárodných súvislostiach / Edita Ivaničková a kol. [Slovak Republic 1939-1945 in the international context]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset print, spol. s.r.o., 2012. - 218 s. - APVV -0628-11, Vega 2/7179/27 Medzinárodné súvislosti vývoja Slovenskej republiky 1939-1945, Vega 2/0181/10 Slovensko v Európe, Európa na Slovensku: vybrané témy z dejín 20. storočia. - ISBN 978-80-970302-7-8

AAB02 Slovensko a slovenská otázka v poľských a maďarských diplomatických dokumentoch v rokoch 1938-1939 / Editori: Dušan Segeš (ved. kolektívu), Maroš Hertel, Valerián Bystrický [Slovakia and the Slovak Question in Polish and Hungarian Diplomatic Documents from 1938 and 1939]. - Bratislava : Spoločnosť pro Historia, 2012. - 576 s. - Centrum excelentnosti SAV (CE SDDE), Vega 2/0024/09 Slovensko a slovenská otázka v období 1938-1939 v poľských a maďarských diplomatických dokumentoch pri HÚ SAV, APVV- 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoerópskom kontexte. - ISBN 978-80-971247-1-7

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Ján Klinovský a jeho podpora poľskému odbojovému hnutiu za 2. svetovej vojny / Mateusz Gniazdowski, Dušan Segeš [Ján Klinovský and his Support for the Resistance Movement in Poland during the World War II].
In Odvaľujem balvan : pocta historickému remeslu Jozefa Jablonického / Norbert Kmeť, Marek Syrný a kolektív. - Bratislava ; Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2013. - ISBN 978-80-89514-21-2. - S. 183-196.

ABD02 Orava: úvahy politických elít verzus realita sporného regiónu v rokoch 1918-1947 / Dušan Segeš [Orava : Considerations of the Political Elites Versus the Reality of the Disputed Region in the Years 1918 - 1947]. - Vega 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy.
In Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu / Michal Bada, Alena Bartlová a kol. ; recenzenti: Miloš Marek, Jozef Žatkuliak. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2015. - ISBN 9788022414500. - S. 108-138.

ABD03 Otázka Slovenska v kontexte poľských federačných plánov v exile za druhej svetovej vojny vo svetle memoránd a diplomatických rozhovorov / Dušan Segeš [Slovak question in context of Polish federation planes in exile during WWII from the ppoint of view of memoranda and diplomatic discussions]. - Vega 2/7179/27 Medzinárodné súvislosti vývoja Slovenskej republiky 1939-1945, Vega 2/0181/10 Slovensko v Európe, Európa na Slovensku.
In Slovenská republika 1939-1945 v medzinárodných súvislostiach / Edita Ivaničková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset print, spol. s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-970302-7-8. - S. 189-207.

ABD04 Poliaci na Slovensku pred vypuknutím Povstania: problematika odbojových kontaktov, kuriérskych ciest a utečencov / Mateusz Gniazdowski, Dušan Segeš [Poles in Slovakia before the Uprising: the problem of resistance contacts, couriers and escapees].
In Slovenské národné povstanie - Slovensko a Európa v roku 1944 / Marek Syrný a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2014. - ISBN 978-80-89514-30-4. - S. 173-180.

ABD05 Slovakia as the subject of political contacts between Poland and Hungary in the neutral European states during world war II / Dušan Segeš.
In Overcoming the old Borders : beyond the Paradigm of Slovak National History / Adam Hudek et al. - Bratislava : Institute of History, Slovak Academy of Sciences in Prodama, 2013. - ISBN 978-80-89396-26-9. - S. 137-153.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AECA01 West is West and Centre is East. Cold War Broadcasting to East-Central Europe: Radio Free Europe and the B.B.C. in the 1950s and 1960s. / Dušan Segeš.
In Historisation of Central Europe / Ed. Karla Vymětalová, Zdeněk Jirásek. - Opava : Slezská univerzita, 2014. - ISBN 978-80-7510-098-6. - S. 195-213.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 The Slovak Question and its International Context in the Late 1930s and during the Second World War / Dušan Segeš.
In Proceedings of the 26th SVU World Congress of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences / Editor in Chief: Zdeněk David. - [s.l.] : Faculty of Humanities University of Žilina, 2013. - ISBN 978-0-615-80114-8. - S.236-251.

BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
BBB01 Konrad Adenauer: "Starý od Rýna" / Dušan Segeš.
In 60 "zlaté šesťdesiate" v rozdelenom svete / Slavomír Michálek a kolektív ; recenzenti: Vlasta Jaksicsová, Zuzana Poláčková. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2015. - ISBN 978-807451-513-2. - s. 189-195.

BBB02 Nemecko: V prvej línii studenej vojny / Dušan Segeš.
In 60 "zlaté šesťdesiate" v rozdelenom svete / Slavomír Michálek a kolektív ; recenzenti: Vlasta Jaksicsová, Zuzana Poláčková. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2015. - ISBN 978-807451-513-2. - s. 80-103.

BBB03 Veľká Británia: Upadajúca mocnosť v horúčke beatlemánie / Dušan Segeš.
In 60 "zlaté šesťdesiate" v rozdelenom svete / Slavomír Michálek a kolektív ; recenzenti: Vlasta Jaksicsová, Zuzana Poláčková. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2015. - ISBN 978-807451-513-2. - s. 114-129.

BBB04 Walter Ulbricht: Veľký politik alebo sivá piskľavá myš ? / Dušan Segeš.
In 60 "zlaté šesťdesiate" v rozdelenom svete / Slavomír Michálek a kolektív ; recenzenti: Vlasta Jaksicsová, Zuzana Poláčková. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2015. - ISBN 978-807451-513-2. - s. 196-203.

BDEA Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch impaktovaných
BDEA01 Trzeci agresor / Dušan Segeš.
In Tygodnik Powszechny [seriál]. - ISSN 0041-4808. - 21, nr. 38 (2014), s. 68-69.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Medzi mlynskými kameňmi : poľská zahraničná politika v medzivojnovom období / Dušan Segeš.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 25, č.9, (2014 ), s. 52-57.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=4824&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 5
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 6
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 7
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 21
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 1
6 Recenzie v domácich publikáciách 4
Súčet   44

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 7
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 10
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 23
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 4
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 35
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 3
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 2
6 Recenzie v domácich publikáciách 7
Súčet   91

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2021 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia