Historický ústav SAV
 
PhDr. Elena Londáková, CSc. English version
Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 23
E-mail: elena.londakova@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatná vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

kultúrny vývoj na Slovensku po 2. svetovej vojne, vzdelávacia a kultúrna problematika, kultúrne a sociálne súvislosti postavenia žien v slovenskej spoločnosti, osobnosti slovenského a kultúrneho života a umenia

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 1980
CSc. – SAV - 1996
PhDr. - FF UK 1985

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Slovenská kultúra v rokoch 1968-1970 / Elena Londáková ; recenzenti: Ivan Laluha, Anna Fischerová - Šebestová [Slovak Culture in 1968-1970s]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. - 303 s. - Vega 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii. Vega 2/0103/13 Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989. - ISBN 978-80-224-1460-9

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01 Istoki, projavlenija i posledstvija idej novoj gosudarstvennosti do i posle 1968 goda v Čechoslovakii / Elena Londáková [Origins, Manifestations and Consequences of New Statehood Ideas prior and after 1968]. - Vega 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii.
In Inakomyslie v uslovijach "reaľnogo socializma" poiski novoj gosudarstvennosti konec 60-ch - 80-e gg. XX v. - Moskva : Rossijskaja Akademija Nauk Institut Slavjanovedenija, 2014. - ISBN 978-5-7576-0318-6. - S. 277-297.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Alexander Dubček v meandroch Pražskej jari / Elena Londáková [Alexander Dubček in the Meanders of the Prague Spring].
In Alexander Dubček : jeho doba a súčasnosť / Ivan Laluha...[et al]. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1414-2. - S. 52-72.

ABD02 Ambície a neúspechy progresívneho vývoja 60. rokov - Slovensko v predjarí a v roku 1968 / Elena Londáková [Ambitions and failures of progressive development in the 1960s – Slovakia during the "Early Spring" and in 1968]. - Vega 2/0104/13 Slovensko po r. 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii.
In 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky : jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja / Miroslav Londák, Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Veda, 2013. - ISBN 978-80-224-1313-8. - S. 62-75.

ABD03 Českí a slovenskí filmári na sklonku roka 1969 / Elena Londáková [A Brief situational excursus of Czech and Slovak filmmakers towards the end of 1969]. - Vega 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 509-522.

ABD04 Husákove ženy / Elena Londáková [Husák’s Women]. - Vega 2/0103/13 Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989, Vega 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii.
In Gustav Husák : moc politiky - politik moci / Slavomír Michálek, Miroslav Londák a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1312-1. - S. 826-844.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Rok 1968 v slovenskej kultúre / Elena Londáková [The year 1968 in Slovak culture].
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 47 (2013), s. 245-259.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Vladimír Clementis - súputník jednej generácie slovenskej ľavicovej inteligencie / Elena Londáková [Vladimír Clementis – a Contemporary of one Generation of a Slovak Left Wing Intelligentsia].
In " Vlastenec a Európan Vladimír Clementis" : zborník príspevkov zo spomienkovej konferencie 20. 9.2012 v Bratislave / Zostavil Peter Juza. - Bratislava : Inštitút ASA, 2012. - ISBN 978-80-971139-0-2. - S. 16-22.

BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
BBB01 Gustáv Husák: Zapredal dušu politike / Elena Londáková.
In 60 "zlaté šesťdesiate" v rozdelenom svete / Slavomír Michálek a kolektív ; recenzenti: Vlasta Jaksicsová, Zuzana Poláčková. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2015. - ISBN 978-807451-513-2. - s.161-169.

BBB02 Slovensko: Prebudenie do rokov veľkých nádejí / Stanislav Sikora, Elena Londáková, Miroslav Londák.
In 60 "zlaté šesťdesiate" v rozdelenom svete / Slavomír Michálek a kolektív ; recenzenti: Vlasta Jaksicsová, Zuzana Poláčková. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2015. - ISBN 978-807451-513-2. - s. 10-59.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2315&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 2
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 10
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 28
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 45
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 1
Súčet   86

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 3
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 22
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 57
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 7
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 103
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 3
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 4
6 Recenzie v domácich publikáciách 2
Súčet   201

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2021 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia