Historický ústav SAV
 
Gabriela Dudeková Kováčová, PhD. English version
Mgr. Gabriela Dudeková, PhD.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21
E-mail: gabriela.dudekova@savba.sk

WWW: https://sav-sk.academia.edu/GabrielaDudekova

Pracovná pozícia:
samostatná vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

- sociálne a kultúrne dejiny Slovenska v kontexte dejín Habsburskej monarchie a následníckych štátov v období modernizácie (koniec 18. storočia – prvá polovica 20. storočia), s dôrazom na dejiny sociálnej starostlivosti a sociálnej politiky, dejiny rodových vzťahov (gender history) a sociálne dejiny prvej svetovej vojny.

- Školiteľka doktorandského štúdia v odbore Slovenské dejiny

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

VŠ názov + rok ukončenia: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Archívnictvo/ História, 1991
PhD., CSc. inštitúcia + rok ukončenia: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2001

Ocenenia:

2012 - Cena SAV udelená v roku 2012 autorskému kolektívu pod vedením Mgr. Gabriely Dudekovej, PhD. za dielo Na ceste k modernej žene. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku (Bratislava : Veda, 2011).

2010 - Cena SAV za vedeckovýskumnú činnosť udelená kolektívu pracovníkov Historického ústavu SAV v zložení PhDr. Dušan Kováč, DrSc. (vedúci autorského kolektívu), Mgr. Gabriela Dudeková, PhD., prof. PhDr. Roman Holec, CSc., PhDr. Marián Hronský, DrSc., PhDr. Elena Jakešová, CSc., PhDr. Elena Manová, CSc., PhDr. Milan Podrimavský, CSc. za vedecko-výskumnú prácu "Slovensko v 20. storočí", 2. zväzok: Prvá svetová vojna, Bratislava : Veda, 2008.

2010 - Cena Ministra školstva SR (za rok 2009) v kategórii Vedecko-technický tím roka: členka vedeckého tímu Centrum excelentnosti Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy SAV (Ústav etnológie SAV) za mimoriadne a metodologicky podnetné výsledky práce tímu centra excelentnosti SAV a za originálny interdisciplinárny prístup pri skúmaní problematiky kolektívnych identít.

2005 Moritz Csáky Preiss udeľovaná Rakúskou akadémiou vied

Členstvo v redakčných radách:

výkonná redaktorka internetového časopisu Historického ústavu SAV Forum Historiae, Odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy www.forumhistoriae.sk

členka medzinárodnej redakčnej rady vedeckého čsopisu Studia Historica Nitriensia

Členstvo v komisiách:

Slovensko-maďarská komisia historikov

Slovak national Comitee of International Federation for Women´s History (IFWH)

Slovenská historická spoločnosť (funkcia: vedecká tajomníčka)

Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť

Spoločnosť pre Dejiny vedy a techniky

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Chronológia dejín Slovenska a Slovákov : od najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v dátumoch, dátumy v dejinách. I. / Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kolektív [Present Times. History in Dates, Dates in History]. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. - 547 s. - (Svet vedy ; Zv. 33). - ISBN 978-80-224-1370-1

AAB02 Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí / Gabriela Dudeková a kol. [Between the Province and the Capitol City: An Image of Bratislava in the 19th and 20th Centuries]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 264 s. - Centrum excelentnosti SAV: Slovenské dejiny v dejinách Európy ( CE SDDE) a Vega 2/0085/10 Od provincie k metropole. Bratislava v 19. a 20. storočí - obraz mesta v sociálnom a politickom kontexte. - ISBN 978-80-89396-21-4

AAB03 Slováci po rakúsko-uhorskom vyrovnaní : postupujúca modernizácia habsburskej monarchie. Budovanie centralizovaného Uhorska. Maďarizácia. Oslabovanie lojality Slovákov voči Uhorsku / Vedúci kolektívu Dušan Kováč, autorský kolektív Vojtech Dangl, Gabriela Dudeková, Tomáš Gábriš, Igor Harušťák, Roman Holec, Karol Hollý, Ľuboš Kačírek, Daniela Kodajová ; Vedecký redaktor zväzku XI a Dušan Kováč [Slovaks after the Austro-Hungarian Compromise : Proceeding Modernization of the Habsburg Monarchy. Magyarization. Weakening Loyalty of Slovaks towards Hungarian Kingdom]. - 1. vydanie. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2012. - 399 s. - (Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov ; XI a). - APVV 0119/11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-8119-061-2

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Centralizácia a represia versus modernizácia. Vplyv neoabsolutizmu na organizáciu verejnej zdravotnej a sociálnej starostlivosti v Uhorsku / Gabriela Dudeková [Centralization and repression versus modernization. The impact of Neoabsolutism on the organization of public health and social care in the Kingdom of Hungary].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 183-219.

ABD02 " Druhé mesto Uhorska" : mentálne obrazy Prešporka na prelome 19. a 20. storočia v reprezentatívnych publikáciách / Gabriela Dudeková ["Second most important city in Hungary". Mental images of Pressburg in the representatives publications at the turn of the 19th and 20th centuries].
In Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí / Gabriela Dudeková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-21-4. - S. 83-108.

ABD03 Právo alebo milosrdenstvo ? : domovská príslušnosť ako základný princíp sociálnej starostlivosti v Uhorsku / Gabriela Dudeková [Right, or charity? Domicile as a basic principle of social care in Hungary].
In Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-971540-1-1. - S. 196-213.

ABD04 Úroveň zdravotníctva ako znak veľkomesta : plusy a mínusy zdravotníckej starostlivosti v Prešporku/ Bratislave / Anna Falisová, Gabriela Dudeková [Quality of healthcare as an attribute of a metropolis. Pros and cons of healthcare in Pressburg/Bratislava].
In Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí / Gabriela Dudeková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-21-4. - S. 143-160.

ABD05 Úvod. Komu patrí Bratislava ? : multietnické mesto ako miesto lokálnej, národnej a nadnárodnej reprezentácie / Elena Mannová, Gabriela Dudeková [Introduction. Whom does Bratislava belong to? A multiethnical city as a site of local, national and transnational representation].
In Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí / Gabriela Dudeková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-21-4. - S. 9-22.

ABD06 Veľká vojna v meste a jej sociálne dôsledky - príklad Prešporka/Bratislavy / Gabriela Dudeková [The Great War in a city and its consequences – the example of Pressburg/Bratislava]. - Centrum excelentnosti SAV: Slovenské dejiny v dejinách Európy, Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 49-65.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 Systém sociálnej starostlivosti v Bratislave v 19. storočí a jeho modernizácia na prelomeč 19. a 20. storočia / Gabriela Dudeková [The System of social Care in 19th Century Bratislava and its Modernization around 1900]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí, Vega 2/0044/11 Slovensko v druhej polovici 19. storočia.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 2 (2014), s. 225-252.

ADDB02 The System of social Care in 19th Century Bratislava and its Modernization around 1900 / Gabriela Dudeková. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 5 (2015), s. 847-876.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01 Család és túlélési stratégiák az I. világháborúban / Gabriela Dudeková [Family and Survival Strategies during the World War I.]. - Centrum excelentnosti SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy.
In Világtörténet [seriál] : A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi kutatóközpont történettudományi intezet folyóirata. - Roč. 5 (37), č. 2 (2015), s. 311-332.

ADEB02 Gender History in Slovakia: Still a Challenge / Gabriela Dudeková. - APVV 51-017105 Slovensko v 20. storočí.
In Aspasia [seriál] : The International Yearbook of Central Eastern and Southeastern European Women´s and Gender History. - ISSN 1933-2882. - Vol.6 (2012), s. 142-156.

ADEB03 Reformen versus Stereotypen. Modernisierung der kommunalen Armenpolitik in Ungarn um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert - Provinzstadt Pressburg (Bratislava) und Hauptsstadt Budapest / Gabriela Dudeková. - CE SDDE Slovenské dejiny v dejinách Európy APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Informationen zur modernen Stadtgeschichte [seriál]. - ISSN 0340-1774. - 2 (2014), s. 32-41.

ADEB04 Výnimočnosť alebo normalita? Každodennosť Veľkej vojny v Prešporku/Bratislave / Gabriela Dudeková [Exceptionality or Normality? Everyday Life during the Great War in Prešporok/Bratislava]. - CE HÚ SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy. VEGA 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska.
In Theatrum historiae [seriál]. - ISSN 1802-2502. - Roč. č. 16 (2015), s.2011.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Etnické stereotypy v období nacionalizmu : problémy a výzvy [elektronický zdroj] : (úvod) / Gabriela Dudeková [Ethnic Stereotypes in the Period of Nationalism - Problems and Challenges]. - Vega 2/0044/11 Slovensko v druhej polovici 19. storočia, medzinárodný maďarsko-slovenský projekt Open Society Foudation Historical stereotypes and prejudices in the common history 18th - 20th centuries.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy: etnické stereotypy v historickom výskume. - ISSN 1337-6861. - Roč. 6 , č. 2 (2012), s. 1-14.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Eine Stadt an der Grenze im Grossen Krieg : Am Beispiel Pressburgs / Gabriela Dudeková. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy.
In Der erste Weltkrieg an der "Heimatfront" : Tagungsband der 33. Schlaininger Gespräche 22. bis 26. September 2013 / Rudolf Kropf (Hg.). - Eisenstadt : Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 7- Landesmuseum, 2014. - ISBN 978-3-85405-202-9. - S. 113-148.

AEC02 Sociaľnyje posledstvija Pervoj mirovoj vojny - impuľsy i rezuľtaty novejšich issledovanii / Gabriela Dudeková [Social Implications of WWI: Impulses and Results of Recent Research]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Sociaľnyje posledstvija vojn i konfliktov XX veka: istoričeskaja pamjať / otv. red. E.P. Serapionova. - Sankt-Peterburg : Nestor-Istorija, 2014. - s. 19-31.

AEC03 V ženskom alebo národnom záujme ? Božena Viková - Kunětická a jej bojkot kongresu medzinárodnej aliancie za volebné právo žien v roku 1913 / Gabriela Dudeková [Women's or national interest? Božena Viková- Kunětická and her boycott of the International Women's Suffrage Alliance Congress in 1913]. - Centrum excelentnosti Historického ústavu SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy, APVV- 0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Ženy a politika : (1890-1938) / Marie Bahenská, Jana Malínská (edd.). - Praha : Masarykův ústav : Archiv AV ČR, v.v.i., 2014. - ISBN 978-80-87782-24-8. - S.91-127.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AECA01 Controversial interpretations - controversial past? Some cases from the Slovak - Hungarian history and historiography / Gabriela Dudeková. - Centrum excelentnosti (CE SDDE) Slovenské dejiny v dejinách Európy, APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Transboundary Symbiosis over the Danube : Road to a Multidimensional Ethnic Symbiosis in the Mid.-Danube Region. Part II. / Edited by Osamu Ieda and Susumu Nagayo. - Sapporo : Slavic-Eurasian Research center Hokkaido University, 2015. - ISBN 9784938637804. - S. 29-44.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Schulpeho kolónia ako model robotníckeho bývania v Prešporku na prelome 19. a 20. storočia / Gabriela Dudeková [Schulpe´s Colony as a Model of Working-class Apartments in Prešporok at the Turn of the 20th Century]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí, Centrum excelentnosti Historického ústavu SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE).
In Dejiny bývania v bratislavskej župe : zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja. Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2012 / Editor Rastislav Šenkirik. - Bratislava : Bratislavský samosprávny kraj, 2014. - ISBN 978-80-971778-2-9. - S. 11-21.

AED02 Z "druhého mesta Uhorska" na "hlavné mesto Slovenska". Pressburg/Pozsony/Prešporok v závere prvej svetovej vojny a jeho premena na Bratislavu = Von der "zweiten Stadt Ungarns" in die "Hauptstadt der Slowakei". Pressburg/Pozsony/Prešporok am Ende des Ersten Weltkrieges / Gabriela Dudeková. - Vega 2/0085/10 Od provincie k metropole. Bratislava v 19. a 20. storočí - obraz mesta v sociálno a politickom kontexte.
In Veľká doba v malom priestore : zlomové zmeny v mestách stredoeurópskeho priestoru a ich dôsledky (1918-1929) = Grosse Zeit im kleinen Raum. Umbrüche in den Städten des mitteleuropäischen Raumes und deren Wirkungen (1918-1929) / Zostavili Peter Švorc a Harald Heppner. - Prešov ; Graz : UNIVERSUM, 2012. - ISBN 978-80-89046-74-4. - S. 110-130.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
BDF01 "Kým opadne lístie zo stromov". Prvý rok Veľkej vojny v zázemí / Gabriela Dudeková.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 26, č. 9,(2015), s. 44-51.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Vojnové nadšenie alebo odpor ? Reakcie na vypuknutie I. svetovej vojny / Gabriela Dudeková.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 25 , č. 7, (2014 ), s.24-30.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Hana Havelková and Libora Oates-Indruchová. eds., The Politics of Gender Culture under State Socialism: An Expropriated Voice, London and New York: Routledge, 2014, 274 pp., GPB 80 (hb), ISBN 9780415720830.
In Aspasia [seriál] : The International Yearbook of Central Eastern and Southeastern European Women´s and Gender History. - ISSN 1933-2882. - Vol.9 (2015), s. 164-168.
Recenzia na: The Politics of Gender Culture under Staet Socialism / Hana Havelková, Libora Oates-Indruchova, eds. - London ; New York : Routledge, 2014

EDI02 Švorc, Peter et al. Veľká doba a jej dôsledky: Prešov v 20. rokoch 20. storočia. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 20121, 251 s. ISBN 9788055504650.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č.2 (2013), s.395-397.
Recenzia na: Veľká doba a jej dôsledky / Peter Švorc a kol. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2012. - ISBN 9788055504650

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí / Editorka Gabriela Dudeková [Between the Province and the Capitol City: An Image of Bratislava in the 19th and 20th Centuries]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 264 s. - CE SAV Slovenské dejiny v dejinách DEurópy (CE SDDE), VEGA 2/0085/10 Od provincie k metropole. Bratislava v 19. a 20. storočí - obraz mesta v sociálnom a politickom kontexte. - ISBN 978-80-89396-21-4

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Historička: Nadšené očakávanie vojny je hlúposť (rozhovor s redaktorom denníka) / Gabriela Dudeková ; Zhováral sa Roman Pataj.
In SME [seriál]. - ISSN 1335-440X. - Roč. 22 (18.6.2014), s..

GII02 Profil absolventa odboru Histórie / Gabriela Dudeková.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 2 (2013), s.416-418.

GII03 Veľká vojna zmenila svet na nepoznanie (rozhovor s redaktorom denníka) / Gabriela Dudeková ; Zhováral sa Vladimír Jancura.
In Pravda [seriál]. - ISSN 1335-4051. - Roč. XXIV, č. (28.6.2014), s..

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=1477&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 5
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 10
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 33
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 69
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 8
6 Recenzie v domácich publikáciách 6
Súčet   131

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 6
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 23
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 52
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 5
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 110
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 5
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 9
6 Recenzie v domácich publikáciách 7
Súčet   217

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2021 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia