Historický ústav SAV
 
Doc., Mgr. Ivona Kollárová, PhD. English version
Doc., Mgr. Ivona Kollárová, PhD. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21
E-mail: ivona.kollarova@savba.sk

WWW: https://independent.academia.edu/IvonaKoll%C3%A1rov%C3%A1

Pracovná pozícia:
samostatná vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

Kultúrne dejiny 18. a 19. storočia. Dejiny typografického média, vydavateľské aktivity, knižný obchod a cenzúra

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

VŠ - Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 1995
PhD. - Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 1998
doc. - Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2008

Ústredná knižnica SAV, od 1995
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, od 1999 - externý pedagóg, od 2008 - vedenie doktorandov

Študijné pobyty:

Herzog August Bibliothek - Forschungsstätte für Mittelalter und Frühe Neuzeit, Inštitúcia, , Wolfenbüttel, 3 mesiace

Ocenenia:

2007 - 2. miesto v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV (za monografiu Vydavatelia v 18. storočí)
2014 - Prémia literárneho fondu (za monografiu Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ)

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 Sloboda tlače v uhorskom neskoroosvietenskom diskurze / Ivona Kollárová [Freedom of the press in Hungarian Late Enlightenment discourse].
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 3 (2015), s. 405-426.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Katechizmus Jána Čaploviča : čitateľské poznámky ako prameň poznania historických osobností? / Ivona Kollárová [Catechism of Ján Čaplovič: Readers notes as the source of knowledge of historical figures?].
In Studia bibliographica Posoniensia. - Bratislava : Univerzitná knižnica, 2014. - S. 99-116.

ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS
ADNB01 The reading ideal and reading preferences in the age of Joseph II. / Ivona Kollárová.
In Human Affairs [serial] [elektronický zdroj] : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly. - ISSN 1337-401X. - Vol. 23 , no. 3 (2013), p. 344-358..

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AEDA01 Inštitucionalizácia a disciplinizácia čítajúcej verejnosti / Ivona Kollárová [Institutionalization and disciplination of the reading public].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 469-496.

AEDA02 Vydavateľské aktivity Friedricha von Trenck v podmienkach uhorskej cenzúry / Ivona Kollárová [Publishing activities of Friedrich von Trenck in conditions of Hungarian censorship].
In Studia Bibliographica Posoniensia. - ISSN 1337-0723. - (2015), s. 87-106.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFD01 Jozef Ignác Bajza za hranicou jozefínskej slobody tlače / Ivona Kollárová [Jozef Ignác Bajza Over the Line of the Josephine Freedom of Press].
In Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Obec Dolné Dubové, 2013. - ISBN 978-80-894-8914-5. - S. 51-61.

AFD02 Jozefínske brožúry ako čitateľský fenomén / Ivona Kollárová [The Josephine Brochures as a Reader´s Phenomenon].
In Literárny život v minulosti a dnes : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Literárne akcenty II. - Nitra : Univerzita Konštatína filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2015. - S. 11-42.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Dangl, Vojtech, Bystrický, Valerián et al. Chronológia dejín Slovenska a Slovákov. Od najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v dátumoch. Dátumy v dejinách (Chronology of the history of Slovakia and the Slovaks from earliest times to the present. History in dates. Dates in history). 2 volumes. Bratislava: VEDA, 2014. ISBN 9788022413701, 9788022413732.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 5 (2015), s. 939-941.
Recenzia na: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov / Vojtech Dangl, Valerián Bystrický. - Bratislava : VEDA, 2014. - ISBN 9788022413701

EDI02 Janura, T. - Zvedelová, K. - Sobola, M. Vidiecke šľachtické sídla v Turčianskej stolici. Liptovský Mikuláš : Spoločnosť Kolomana Sokola, 2014. 118 s. / Ivona Kollárová.
In Historický časopis [seriál] : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63 č. 2 (2015), s. 374-375.
Recenzia na: Vidiecke šľachtické sídla v Turčianskej stolici / Janura, T. - Zvedelová, K. - Sobola, M. - Liptovský Mikuláš : Spoločnosť Kolomana Sokola, 2014

EDI03 Matej Bel : Trenčianska stolica. Zost. M. Turóci a I. Nagy. Čadca : Kysucké múzeum, 2013. 448 s. / Ivona Kollárová.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s. 574-576.
Recenzia na: Matej Bel : Trenčianska stolica / zost. M. Turóci a I. Nagy. - Čadca : Kysucké múzeum, 2013

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Matej Bel: Trenčianska stolica. Zostavili Martin Turóci a Imrich Nagy: Kysucké múzeum, 2013. 448 s. ISBN 9788097078058 / Ivona Kollarová.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s. 574-576.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=9426&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 1
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 0
Súčet   1

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 1
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 0
Súčet   1

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2021 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia