Historický ústav SAV
 
PhDr. Katarína Mešková Hradská, PhD. English version
PhDr. Katarína Mešková Hradská, PhD.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22
E-mail: katarina.hradska@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatná vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

- dejiny slovenských židov v rokoch 1918-1945 s dôrazom na konečné riešenie židovskej otázky

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

FF UK, Bratislava, 1979
PhD., CSc.  HÚ SAV, 1999
PhDr., 1981

Študijné pobyty:

Centre March Bloch. Berlín 1999
Yad Vashem, Jeruzalem, Israel 2012

Ocenenia:

Medzinárodná cena E. E. Kischa za významné dielo, 2006, 2012

Cena Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV, 2010

Členstvo v redakčných radách:

Historický časopis
História
Vojnová kronika. Spoločnosť, politika, armáda.

Členstvo v komisiách:

Úrad vlády SR – Komisia pre multikultúrne a interetnické aktivity

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Slovensko v 20. storočí. 4. zväzok, Slovenská republika 1939-1945 / Vedúci autorského kolektívu Katarína Hradská, Ivan Kamenec ; Recenzenti: Milan Katuninec, Peter Švorc, Ľubica Kázmerová [Slovakia in the 20th Century. Volume 4. Slovak Republic 1939-1945]. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2015. - 480 s. - APVV 51-017105 Slovensko v 20. storočí, Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov. - ISBN 978-80-224-1351-0

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Ako sa Slovensko vyrovnáva s vlastnou minulosťou / Katarína Hradská [How is Slovakia Dealing with its Own Past].
In Európa na križovatke : (socio-ekonomické, politické a enviromentálne trendy v európskom priestore) / Jiří Blažek Joze Vlčej a kol. ; recenzenti: Kamil Fuchs, Vladimír Gecelovský, Jozef Minďáš. - Skalica : Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, 2015. - ISBN 978-8089391-36-3. - S. 40-59.

ABD02 Kauza nemeckého experta : Dieter Wisliceny pred súdnym tribunálom / Katarína Hradská [Affair of a German Expert : Dieter Wisliceny before Tribunal]. - Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov.
In Storočie procesov : súdy, politika a spoločnosť v moderných dejinách Slovenska / Valerián Bystrický, Jaroslava Roguľová a kol. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1258-2. - S. 158-171.

ABD03 Prvé správy o tragédii Židov v koncentračných táboroch. Snahy medzinárodných záchranných organizácií o pomoc deportovaným / Katarína Hradská [The First news of the tragedy of the Jews in concentration camps: attempts by international humanitarian organisations to help the deported]. - Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu holokaustu na Slovensku. Genéza metodologických a terminologických prístupov.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 299-309.

ABD04 Riešenie židovskej otázky na Slovensku / Katarína Hradská [Die Lösung der jüdischen Frage in der Slowakei]. - Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov.
In Slovenský štát 1939-1945: predstavy a reality / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-89396-32-0. - S. 241-254.

ABD05 Slovenská spoločnosť v rokoch 1939-1945. 5. kapitola / Ivan Kamenec, Katarína Hradská [Slovak Society from 1939 till 1945].
In Slovensko v 20. storočí. 4. zväzok, Slovenská republika 1939-1945 / Vedúci autorského kolektívu Katarína Hradská, Ivan Kamenec ; Recenzenti: Milan Katuninec, Peter Švorc, Ľubica Kázmerová. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1351-0. - S. 183-238.

ABD06 Židovská komunita na Slovensku v roku 1943. Medzi dvoma vlnami deportácií / Katarína Hradská [The Jewish Community in Slovakia in 1943. Between two Waves of Deportations]. - VEGA 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: otázka metodologických a terminologických prístupov.
In Slovensko v roku 1943 : politika - armáda - spoločnosť / Juraj Lepiš a kolektív ; recenzenti: Miroslav Kmeť, Karol Fremal. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2015. - ISBN 978-80-89514-33-5. - s. 2019-229.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Reakcie Ústredne Židov na deportácie židov zo Slovenska / Katarína Hradská [The Reactions of the Central Office for Jews to the Deportations of Jews from Slovakia].
In Židia pred a za Karpatmi v priebehu stáročí / Ed. Peter Kónya. - Prešov : Vydavateľstvo prešovskej univerzity, 2013. - S. 365-371.

AED02 Židovské školy v pracovných táboroch / Katarína Hradská [Jewish Schools in Labor Camps]. - Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku, genéza metodologických a terminologických prístupov.
In Riešenie židovskej otázky v spojeneckých krajinách nacistického Nemecka / Viera Kováčová a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012. - ISBN 978-80-89514-12-0. - S.73-78.

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01 Gizi Fleischmannová. Návrat nežiaduci / Katarína Hradská. - Bratislava : Marenčin PT, spol. s.r.o., 2012. - 188 s. - Vega č. 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku:genéza metodologických a terminologických prístupov. Medzinárodný projekt SK-FR 002709. - ISBN 978-80-8114-116-4

BCB Učebnice pre základné a stredné školy (do roku 2014 aj vysokoškolné učebnice)
BCB01 Kapitoly z dejín Slovenskej republiky 1939-1945 / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - 99 s. - APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - ISBN 978-80-89396-33-7

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Fleischmann Gizi tevékenysége a szlovákiai zsidók deportációja idején / Katarína Hradská.
In Fórum Társadalomtudományi Szemle [serial]. - ISSN 1335-4361. - Roč.15, č. 3 (2013), s. 69-77.

BDFB02 Konečné riešenie / Katarína Hradská.
In Plus 7 dní [seriál] : špeciál, občasník. - ISSN 1210-2040. - Roč. 2, č. 3 (september 2013), s. 64-71.

BDFB03 Židovská otázka : najtemnejšia stránka režimu / Katarína Hradská.
In Plus 7 dní [seriál] : špeciál, občasník. - ISSN 1210-2040. - Roč. 2, č. 3 (september 2013), s. 58-63.

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
BED01 Trauma z holokaustu, trauma dvoch generácií [elektronický zdroj] / Katarína Hradská. - Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov.
In Psychiatria - psychoterapia - psychosomatika [seriál] : časopis psychiatrov, psychoterapeutov a psychosomaticky orientovaných odborníkov na Slovensku. - Roč. (2013), č.20, s. 51-52.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)
BEF01 Vzťah majority k židovskej menšine (nielen) v 19. storočí / Katarína Mešková Hradská.
In Katolícka cirkev a Židia na Slovensku v 19. storočí / Zostavila Mária Spišiaková ; lektoroval Ivan Šulík. - Trnava : Konferencia biskupov Slovenska : Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike, 2015. - ISBN 978-80-8161-195-7. - S. 73-84.

BEF02 Žena - židovka - kolaborantka ? Gisela Fleischmannová:pokus o profil / Katarína Hradská.
In Výskum a vzdelávanie o holokauste v strednej Európe / Monika Vrzgulová, Ján Hlavinka, editori. - [Bratislava] : Dokumentačné stredisko holokaustu, 2012. - ISBN 978-80-969857-5-3. - S. 55-58.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Bauer Yehuda: Jüdische Reaktionen auf den Holocaust. Lit Verlag, Berlin, Münster 2012, 232 s., ISBN 978-3-643-10958-3.
In Bohemia [seriál] : Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder : A Journal of History and Civilisation in East Central Europe. - ISSN 0523-8587. - Vol. 54, Nu. 1 (2014), S.218-219.
Recenzia na: Jüdische Reaktionen auf den Holocaust / Yehuda Bauer. - Berlin : Lit verlag, 2012

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Slovensko v 20. storočí. 4. zväzok, Slovenská republika 1939-1945 / editori: Katarína Hradská, Ivan Kamenec ; recenzenti: Milan Katuninec, Peter Švorc, Ľubica Kázmerová [Slovakia in the 20th Century. Volume 4. Slovak Republic 1939-1945]. - Bratislava : VEDA, 2015. - 480 s. - APVV 51-017-105 Slovensko v 20. storočí, VEGA 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov. - ISBN 978-80-224-1351-0

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Žila životy druhých / Katarína Hradská.
In Pravda [seriál]. - ISSN 1335-4051. - Víkend, príloha denníka Pravda (sobota 26. september 2015), s. 30-31.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2291&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 2
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 15
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 50
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 77
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 7
Súčet   151

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 3
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 33
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 123
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 20
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 239
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 12
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 2
6 Recenzie v domácich publikáciách 16
Súčet   448

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2021 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia