Historický ústav SAV
 
Prof. PhDr. Mária Kohútová, CSc. English version
Prof. PhDr. Mária Kohútová, CSc.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20
E-mail: maria.kohutova@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatná vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

slovenské novoveké dejiny (vývoj obyvateľstva, cirkevné dejiny, spoločenská štruktúra)

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 1972,
CSc. - Historický ústav SAV Bratislava, 1979
PhDr. - 1987
doc. - 1997
prof. - 2011

ďalšie úväzky

Fakulta humanistiky, Trnavská univerzita v Trnave 1993-2004
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 2004 -

Ocenenia:

2003 - Pamätná listina za osobný prínos pri rozvoji fakulty a jej pracovísk pri príležitosti 10 rokov činnosti Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave
2009 - Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť kolektívu autorov za publikáciu Dejiny Slovenska: dátumy, udalosti, osobnosti.
2015 - cena Významné osobnosti SAV
2015 - Cena Antona Hajduka - Cena udelená rektorom Trnavskej univerzity v Trnave za vynikajúce výsledky v tvorivej činnosti

Členstvo v redakčných radách:

Studia historica Tyrnaviensia, Trnava

Členstvo v komisiách:

Názvoslovná komisia pri Úrade geodézie, kartografie a katastra SR
Stála názvoslovná subkomisia Terminologickej komisie Ministerstva vnútra SR

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Chronológia dejín Slovenska a Slovákov : od najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v dátumoch, dátumy v dejinách. I. / Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kolektív [Present Times. History in Dates, Dates in History]. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. - 547 s. - (Svet vedy ; Zv. 33). - ISBN 978-80-224-1370-1

AAB02 Ideové prvky národného príbehu v dlhom 19. storočí / Mária Kohútová, Eva Frimmová a kol. [Ideological Elements of the National Narrative in the Long Nineteenth Century]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, spol. s.r.o., 2014. - 299 s. - APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-89396-29-0

AAB03 Politické a spoločenské pomery na Slovensku v 1. polovici 17. storočia / Mária Kohútová a kol. [Political and Social Situation in Slovakia in the 1st Half of the 17th Century]. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV, 2012. - 242 s. - Vega MŠ SR a SAV : 1/0658/11 Pramene k novovekým slovenským dejinám, 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy, 2/0062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku, 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku. - ISBN 978-80-8082-546-1

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01 Politická situácia na začiatku 17. storočia / Mária Kohútová [Politische Lage zu Beginn des 17. Jahrhunderts]. - Vega 2/004809 Intelektuálne elity na prelome stredoveku a začiatkom novoveku.
In Trnavská univerzita vo svetle dejín / Alžbeta Hološová a kolektív. - Krakow ; Trnava : Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave : Towarzystvo Slowakow w Polsce, 2012. - ISBN 978-83-7490-480-3. - S. 10-27.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Mierové zmluvy zo začiatku 17. storočia / Mária Kohútová [The Peace Treaties from the Beginning of 17th Century]. - Vega 1/0658/11 Pramene k novovekým slovenským dejinám.
In Politické a spoločenské pomery na Slovensku v 1. polovici 17. storočia / Mária Kohútová a kol. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-8082-546-1. - S.9-32.

ABD02 Poriadok a jeho dodržiavanie na panstvách / Mária Kohútová [Order and its Abidance on feudal Dominions].
In Sociálna disciplinizácia a zrod modernej spoločnosti : "...z prjsnostu a wssu ostrostu zakazzugeme" / Viliam Čičaj a kolektív. - Bratislava : Historický ústav SAV : Vydavateľ Igor Iliť-Rádio Print, 2013. - ISBN 978-80-970648-4-6. - S. 73-80.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Bratislava podľa daňového súpisu z roku 1715 / Mária Kohútová [Bratislava under the tax register from 1715]. - Vega 2/ Hospodárske, sociálne a kultúrne premeny novovekej spoločnosti.
In Studia historica Tyrnaviensia. XVI, Litteris ac moribus imbutus / Editor: Vladimír Rábik. - Kraków ; Trnava : Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci s Filozofickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave, 2014. - ISBN 978-83-7490-690-6. - S.355-369.

AEC02 Vzťah členov Coborovcov k rehoľným spoločenstvám / Mária Kohútová [Relationship of the Cobor family members to the religious communities].
In Studia Historica Tyrnaviensia. XIV - XV / editor Miloš Marek, Zuzana Lopatková. - Trnava ; Krakow : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Spolok Slovákov v Poľsku, 2012. - ISBN 978-83-7490-536-7. - S. 236-244.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Demografický obraz roľníkov na panstve Holíč v 17. storočí / Mária Kohútová [Das demokrafische Bild der Bauer auf dem Herrschaftsgut Holitsch im 17. Jahrhundert]. - Vega 1/0658/11 Pramene k novekým slovenským dejinám.
In Pôdohospodárstvo v dejinách Slovenska : tradície, inovácie a kultúrne dedičstvo / Editorky: Ivana Fialová, Daniela Tvrdoňová. - Bratislava : Slovenský národný archív, 2012. - ISBN 978-80-970666-5-9. - S. 87-98.

AED02 Príprava cyrilo-metodských osláv biskupom Štefanom Moyzesom roku 1863 / Mária Kohútová [Preparation of the Cyrillo-Methodian Celebration by Bishop Štefan Moyzes in 1863].
In Ideové prvky národného príbehu v dlhom 19. storočí / Mária Kohútová, Eva Frimmová a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, spol. s.r.o., 2014. - ISBN 978-80-89396-29-0. - S. 63-67.

AED03 Tlače zo 16. storočia vo farských knižniciach (podľa vizitačných zápisníc) / Mária Kohútová [Die Drucke aus dem 16. Jahrhundert in den Pfarreibibliotheken (nach den Visitationsprotokollen)]. - Vega 2/0048/09 Intelektuálne elity na prelome stredoveku a raného novoveku.
In 16. storočie v zrkadle knižnej kultúry : zborník príspevkov = 16 th century in the reflection of literary culture / Zostavili: Mária Bôbová, Blanka Snopková. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2012. - ISBN 978-80-89388-48-6. - S.177-190.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Úvodom / Mária Kohútová.
In Politické a spoločenské pomery na Slovensku v 1. polovici 17. storočia / Mária Kohútová a kol. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-8082-546-1. - S.7-8.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2304&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 2
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 9
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 20
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 54
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 1
Súčet   86

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 2
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 16
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 61
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 167
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 2
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 3
6 Recenzie v domácich publikáciách 3
Súčet   254

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2021 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia