Historický ústav SAV
 
PhDr. Michal Bada, PhD. English version
PhDr. Michal Bada, PhD.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20
E-mail:
michal.bada@savba.sk
WWW:

Pracovná pozícia:
vedecký pracovník; oddelenie novovekých dejín

Vedecké zameranie:

- urbánne dejiny, dejiny Bratislavy v ranom novoveku
- problematika ranonovovekých hlavných miest, korunovácií a festivít
- každodennosť na konci stredoveku a v ranom novoveku

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Mgr., Filozofická fakulta Univerzity Komenského, kombinácia: história – etnológia; 2001
PhDr., Filozofická fakulta Univerzity Komenského, odbor história; 2005
PhD., Historický ústav SAV; 2007
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav medzinárodných vzťahov a aproximácie práva; 2004-2006

Členstvo v komisiách a odborných radách:

Sekcia pre dejiny miest Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV – predseda
Slovenská historická spoločnosť pri SAV – člen

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu / Michal Bada, Alena Bartlová a kol. ; recenzenti: Miloš Marek, Jozef Žatkuliak [The Wandering Through the History Under the Walls of Orava-Castle]. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2015. - 231 s. - Vega 2/124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy, Centrum excelentnosti SAV: Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov , riešený v HÚ SAV. - ISBN 9788022414500

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01 Niekoľko poznámok k edovaniu prameňov z obdobia raného novoveku / Michal Bada [Einige Glossen zur Editierung der Frühneuzeitlichen Quellen]. - Vega 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy.
In Metodologické limity historického prameňa / Mária Kohútová, Zuzana Lopatková a kol. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave : Towarzystwo Slowakow w Polsce, 2014. - ISBN 978-83-7490-795-8. - S. 33-47.

ABC02 Vývoj urbanizácie a ľudnatosti Bratislavy v ranom novoveku / Michal Bada [Entwicklung der Urbanisierung und Bevölkerungsdichte der Stadt Bratislava (Pressburg) in der Frühen Neuzeit]. - Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku.
In Metodologické limity historického prameňa / Mária Kohútová, Zuzana Lopatková a kol. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave : Towarzystwo Slowakow w Polsce, 2014. - ISBN 978-83-7490-795-8. - S. 73-80.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Disciplinizácia spoločnosti v ranonovovekom prostredí Bratislavy / Michal Bada [Disciplination of the Society in the Environment of Early Modern Bratislava]. - Vega 2/0046/09 Formy a obsah spoločenskej a sociálnej disciplinizácie v historickom procese.
In Sociálna disciplinizácia a zrod modernej spoločnosti : "...z prjsnostu a wssu ostrostu zakazzugeme" / Viliam Čičaj a kolektív. - Bratislava : Historický ústav SAV : Vydavateľ Igor Iliť-RádioPrint, 2013. - ISBN 978-80-970648-4-6. - S. 25-40.

ABD02 Korunovácia kráľa Mateja II. v Bratislave v roku 1608 v kontexte dobových mocensko-politických a socio-kultúrnych vzťahov / Michal Bada [Coronation of the King Matthew II. in Bratislava in 1608 in the Context of the Contemporary Power-political and Socio-cultural Relations]. - Vega 2/0133/10 Šľachtický dvor - mocensko-politická, správna a kultúrna entita v ranom novoveku.
In Politické a spoločenské pomery na Slovensku v 1. polovici 17. storočia / Mária Kohútová a kol. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-8082-546-1. - S. 33-50.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Niektoré formy a podoby komunikácie v ranonovovekej Bratislave s ohľadom na jej funkciu hlavného mesta / Michal Bada [Bratislava as the Early Modern Capital and her Modes of Communication]. - Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 49 (2015 ), s. 111-122.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Niekoľko poznámok ku starostlivosti o zvieratá na pôde ranonovovekej Bratislavy / Michal Bada [A Few Notes to the Care of the Animals in The Area of Early Modern Bratislava]. - Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku.
In Zdraví a nemoc v dějinách člověka a zvířat / Radek Slabotinský, Pavla Stöhrová (eds.). - Brno : Vydalo Technické muzeum v Brně, 2014. - ISBN 978-80-87896-09-9. - S. 7-14.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Epidémie v ranonovovekej Bratislave a politický život mesta / Michal Bada [Epidemics in Early Modern Bratislava and political life of the city]. - Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku.
In Fragmenty z dejín medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny : zborník vedeckých prác / Zostavovatelia: Ivana Vojteková, Vojtech Ozorovský, Eva Dobiášová, Renáta Knezović. - Bratislava : Kancelária WHO na Slovensku, 2012. - ISBN 978-80-970574-1-1. - S. 18-20.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AEDA01 Orava na počiatku novoveku / Michal Bada [Orava in the Beginning of the Early Modern Period]. - Vega 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy.
In Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu / Michal Bada, Alena Bartlová a kol. ; recenzenti Miloš Marek, Jozef Žatkuliak. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2015. - ISBN 9788022414500. - S. 20-27.

AEDA02 Slon na bratislavskom hrade v roku 1552. 6.3. / Michal Bada ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [An Elephant on the Bratislava Castle in the Year 1552]. - Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku, riešený v HÚ SAV, CE SAV: Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov.
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 380-389.

AEDA03 Úloha kléru počas ranonovovekých korunovácií v Bratislave / Michal Bada [Die Rolle des Klerus bei den frühneuzeitigen Krönungen in Bratislava/Pressburg].
In Prudentissimae dominae nobis honorandae ... : k životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej / Diana Duchoňová, Vladimír Rábik a kol. ; recenzenti: Ján Lukačka, Ivan Mrva. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015. - S. 129-136.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu / editori: Michal Bada, Alena Bartlová ; recenzenti: Miloš Marek, Jozef Žatkuliak [The Wandering Through the History Under the Walls of Orava-Castle]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. - 231 s. - VEGA 2/124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy. Centrum excelentnosti SAV Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. - ISBN 978-80-224-1450-0

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Holá, Milada. Holdovací cesty českých panovníků do Vratislavi v pozdním středověku a raném novověku (1437-1617). Praha: Casablanca, 2012, 255 s. ISBN 9788087292181 / Michal Bada.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s.569-570.

GII02 Konferencia Konflikt v meste - mesto v konflikte / Michal Bada.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 1 (2015), s. 186-188.

GII03 Laclavíková, Miriam - Švecová, Adriana. Pramene práva na území Slovenska II.: 1790-1918. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012, 673 s. ISBN 9788080825065 / Michal Bada.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 4 (2014), s. 728-729.

GII04 Laclavíková, Miriam- Švecová, Adriana. Pramene práva na území Slovenska I.: Od najstarších čias do roku 1790. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2007, 415 s. ISBN 9788097778907.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s. 577-579.

GII05 Papsonová, Mária. Sasko-magdeburské právo na Slovensku. Krajinské právo v Žilinskej knihe. Žilina: Eurokodex, 2014, 301 s. ISBN 9788081550362 / Michal Bada.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 1 (2015), s. 174-175.

GII06 Správa z workshopu Archívne pramene ako zdroj poznania ľudnatosti našich miest a sídel v minulosti / Michal Bada.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 1 (2014), s. 177-178.

GII07 Úvod / Michal Bada, Alena Bartlová [Introduction].
In Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu / Michal Bada, Alena Bartlová a kol. ; recenzenti Miloš Marek, Jozef Žatkuliak. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2015. - ISBN 9788022414500. - S. 9-10.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=4075&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 2
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 8
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 10
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 1
6 Recenzie v domácich publikáciách 6
Súčet   27

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 2
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 10
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 2
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 15
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 2
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 1
6 Recenzie v domácich publikáciách 6
Súčet   38

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2021 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia