Historický ústav SAV
 
PhDr. Miriam Hlavačková, PhD. English version
PhDr. Miriam Hlavačková, PhD.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 19
E-mail: histmira@savba.sk

WWW: https://sav-sk.academia.edu/MiriamHlavackova

Pracovná pozícia:
samostatná vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

- cirkevné dejiny vo vrcholnom stredoveku, dejiny stredovekej kultúry a vzdelanosti

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

FFUK (história – archívnictvo) 1992
PhD., CSc. - Historický ústav SAV 2007
PhDr. - 2015

Členstvo v komisiách:

Rada pre dejiny pri Konferencii biskupov Slovenska

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Juraj zo Schönbergu : bratislavský prepošt v službách cisára a kráľa / Miriam Hlavačková ; recenzenti: Richard Marsina, Vladimír Rábik [The George from Schönberg : The Provost from Bratislava in the Services of Emperor and King]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. - 294 s. : il. - Centrum excelentnosti SAV Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. Vega 2/0109/14 Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku. - ISBN 978-80-224-1473-9

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Ryby a pôstna tradícia. 7.4. / Miriam Hlavačková ; recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Fish and the Fasting Traditions].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 447-460.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 K prosopografickému výskumu členov bratislavskej kapituly (1387-1490) / Miriam Hlavačková [Die prosopographische Erforschung der Mitglieder des Pressburgers Domkapitels (1387 - 1490)]. - Vega 2/7174/7 Archontológia slovenských/uhorských dejín.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 47 (2013 ), s. 29-35.

ADFB02 Mariánska úcta v spiritualite pavlínov / Miriam Hlavačková [Marian Devotion in the Spirituality of the Pauline Fathers].
In Duchovný pastier [seriál] : revue pre teológiu a duchovný život. - ISSN 0139-861X. - Roč.96, č. 8 (2015), s.343-347.

ADFB03 Ryby v stredovekej pôstnej praxi / Miriam Hlavačková [Fish in Middle Age Lent practice]. - Vega 2/0061/11 Človek a svet zvierat v stredoveku. APVV -0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku, život, kultúra, spoločnosť.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 48 (2014), s. 61-69.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Lekár troch kráľov. Bratislavský a vyšehradský prepošt Siegfried Degenberg a jeho zdravotné rady / Miriam Hlavačková [Arzt der drei Könige. Pressburger und Wyschehrader Propst Siegfried Degenberg und seine gesundheitliche Ratschläge]. - APVV-0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť. Vega 2/0109/14 Komunikácia a spôsoby šíreniía informácií v stredoveku.
In Studia historica Tyrnaviensia. XVI, Litteris ac moribus imbutus / Editor: Vladimír Rábik. - Kraków ; Trnava : Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci s Filozofickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave, 2014. - ISBN 978-83-7490-690-6. - S. 260-266.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFD01 Dolnorakúski vzdelanci v Bratislave na sklonku stredoveku / Miriam Hlavačková [Niederösterreichische Gelehrten in Pressburg (Bratislava) am Ende des Mittelalters]. - Vega 2/0109/14 Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku.
In Na sútoku riek : život slovensko-rakúskom pohraničí : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, usporiadanej v rámci projektu CrArC Pamäť bez hraníc v dňoch 19. -20. marca 2013 v Bratislave / Zostavili Mária Munková, Lenka Pavlíková. - Bratislava : Štátny archív v Bratislave, 2014. - ISBN 978-80-224-1387-9. - S. 103-118.

BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách
BDA01 Vergessene Konzilsteilnehmer : Wer oder was noch hinter den Zahlen steckt / Petr Elbel, Přemysl Bar, Daniela Dvořáková, Miriam Hlavačková und Ansgar Frenken.
In Das Konstanzer Konzil : Katalog : 1414-1418 Weltereignis des Mittelalters. - Darmstadt : Herausgegeben vom Badischen Landesmuseum, 2014. - ISBN 978-3-8062-0001-1. - S.161-167.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Kapituly v stredovekom Uhorsku / Miriam Hlavačková.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 23, č. 9, (2012), s. 37-41.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)
BEE01 Andreas Baumkircher - Gespan und Kastellan zu Pressburg / Miriam Hlavačková.
In Andreas Baumkircher : Leben und Sterben im 15. Jahrhundert / Rudolf Kropf, Andreas Lehner (Hg.). - Eisenstadt, 2013. - ISBN 978-3-85405-194-7. - S. 65-66.

BEE02 Georg Peltel von Schönberg - Propst von Pressburg, Ein Zeitgenosse von Andreas Baumkircher / Miriam Hlavačková.
In Andreas Baumkircher : Leben und Sterben im 15. Jahrhundert / Rudolf Kropf, Andreas Lehner (Hg.). - Eisenstadt, 2013. - ISBN 978-3-85405-194-7. - S. 69.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Fedeles, Tamás - Koszta, László. Pécs (Fünfkirchen): Das Bistum und die Bischofsstadt im Mittelalter. Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien, Band II., Wien : Institut für Ungarische Geschichtsforschung 2011, 278 s. ISBN 9789638844538.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 3 (2013), s. 569-572.
Recenzia na: Pécs (Fünfkirchen) / Tamás Fedeles, László Koszta. - Wien : Institut für Ungarische Geschichtsforschung, 2011

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Stopy dávnej minulosti 7 / Register a zoznam použitej literatúry zostavila Miriam Hlavačková.
In Stopy dávnej minulosti : Slovensko na konci stredoveku / Pavel Dvořák. - Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 2014. - ISBN 978-80-85501-61-2. - S. 242-247.

GII02 Všední a sváteční život na středověkých dvorech. Dvory a rezidence ve středověku III. Mediaevalia Historica Bohemica 12, Supplementum 3. Edd. Dana Dvořáčková - Malá, Jan Zelenka. Praha 2009, 552 s. / Miriam Hlavačková.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 1 (2012), s. 163-166.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=4081&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 2
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 9
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 15
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 41
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 6
6 Recenzie v domácich publikáciách 5
Súčet   78

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 2
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 11
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 29
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 89
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 2
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 8
6 Recenzie v domácich publikáciách 6
Súčet   147

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2021 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia