Historický ústav SAV
 
Oddelenie novovekých dejín English version

Vykonáva základný výskum v oblasti hospodárskych, politických, sociálnych, cirkevných a kultúrnych dejín Slovenska v 16.-18. storočí, v kontexte stredoeurópskeho vývoja. Výskum sa orientuje na politický vývoj počas stavovských povstaní; dejiny baníctva a hutníctva; sociálnu, náboženskú a národnostnú štruktúru obyvateľstva a jeho vzdelanostnú úroveň. Sústreďuje sa na otázky dejín každodennosti, postavenia žien v spoločnosti.

Vedúci oddelenia:

PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.

PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.

Venuje sa: raný novovek, sociálne dejiny, gender history, dejiny každodennosti
E-mail: tunde.lengyelova@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20

Pracovníci:

PhDr. Viliam Čičaj, CSc.

PhDr. Viliam Čičaj, CSc.

Venuje sa: dejiny Slovenska, novovek, kultúrne dejiny
E-mail: viliam.cicaj@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20

Mgr. Diana Duchoňová, PhD. Diana Duchoňová, PhD.
Venuje sa: aristokratické dvory v období raného novoveku, dejiny šľachtických rodov, dejiny každodennosti v aristokratickom prostredí, dejiny kriminality
E-mail: histdidi@savba.sk
Tel.:  +421 02 5292 5753 kl. 20

PhDr. Eva Frimmová, CSc. PhDr. Eva Frimmová, DrSc.
Venuje sa: knižná kultúra 15. a 16. storočia na Slovensku, kultúrne dejiny renesancie a humanizmu, humanisti vo vzťahu k Slovensku, historiografia v novoveku
E-mail: eva.frimmova@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20

Mgr. Anna Fundárková, PhD. Anna Fundárková, PhD.
Venuje sa: uhorská šľachta, dejiny Uhorského kráľovstva a Habsburskej monarchie v ranom novoveku, rod Pálffy, politické dejiny raného novoveku
E-mail: histfund@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20

Prof., PhDr. Mária Kohútová, CSc. Prof., PhDr. Mária Kohútová, CSc.
Venuje sa: slovenské novoveké dejiny (vývoj obyvateľstva, cirkevné dejiny, spoločenská štruktúra)
E-mail: maria.kohutova@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20

PhDr. Michal Bada, PhD. PhDr. Michal Bada, PhD.
Venuje sa: urbánne dejiny, dejiny Bratislavy v ranom novoveku, problematika korunovácií a festivít, každodennosť na konci stredoveku a v ranom novoveku
E-mail: michal.bada@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20

Tomáš Janura, PhD.
Venuje sa: stoličné úradníctvo v 18. storočí, šľachtické sídla v 18. storočí
E-mail: tomas.janura@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20

Mgr. Blanka Szeghyová, PhD.

Blanka Szeghyová, PhD.

Venuje sa: dejiny miest, sociálne a intelektuálne dejiny, mestská topografia, mestské právo, súdnictvo a súdna prax, história zločinu a trestu, archontológia
E-mail: blanka.szeghyova@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20

Milan Georgievski, PhD.
Venuje sa: mestské elity v 16. storočí na príklade Banskej Bystrice
E-mail: milan.georgievski@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20

Doktorandi:

Mgr. Lenka Pajer
Téma: Šľachtický rod v ranom novoveku podľa vlastného výberu (majetkové pomery, komunikácia, dvorské prostredie, mecenatúra, každodennosť)
E-mail: lenka.pajer@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20

Mgr. Radka Palenčárová
Téma: Kriminalita a kriminalizácia žien v období raného novoveku
E-mail: radka.palencarova@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20

Mgr. Štefan Szalma
Téma: Vybrané aspekty života v pohraničí v období osmanskej okupácie
E-mail: stefan.szalma@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20

Mgr. Ondrej Šály
Téma: Šľachtický rod v ranom novoveku podľa vlastného výberu (majetkové pomery, komunikácia, dvorské prostredie, mecenatúra, každodennosť)
E-mail: ondrej.saly@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20

Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2021 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia