Historický ústav SAV
 
Organizačné oddelenie English version

Organizačné oddelenie zabezpečuje:

 • agendu, ktorá súvisí s výkonom funkcie riaditeľa, zástupcov riaditeľa a vedeckého tajomníka
 • prevádzku sekretariátu riaditeľa,
 • komplexnú agendu v oblasti stykov s domácimi a zahraničnými inštitúciami,
 • komplexnú agendu vedeckej výchovy,
 • agendu atestačnej komisie a preraďovania pracovníkov do vyšších tried a stupňov,
 • agendu materiálno-technického zabezpečenia chodu pracoviska
 • evidenciu dovoleniek,
 • podklady pre evidenciu a kontrolu hospodárenia s majetkom pracoviska,
 • organizačnú prípravu vedeckých konferencií a podujatí pracoviska,
 • agendu domácich a zahraničných služobných ciest,
 • redakčné, organizačné a technické práce súvisiace s edičnou činnosťou pracoviska
Pracovníci:

Mgr. Miroslava Fabriciusová
Mgr. Lenka Gregorová
Anna Heizerová
Janette Horváthová
Mgr. Peter Krákorník


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2023 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia