Historický ústav SAV
 
Pavol Hudáček, PhD. English version
Mgr. Pavol Hudáček, PhD.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 19
E-mail: pavolhudacek81@gmail.com

WWW: https://sav-sk.academia.edu/PavolHudacek

Pracovná pozícia:
vedecký pracovník (postdoktorand)

Vedecké zameranie:

- obdobie Arpádovcov (1000 – 1301), kráľovské lesy, stredoveké mestá a šľachta na východnom Slovensku

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Mgr. - Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, študijný odbor: História, 2006
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, študijný odbor: Etnológia (4. sem.), 2007
PhD. - Historický ústav SAV (Filozofická fakulta UK), odbor slovenské dejiny, Vedný odbor: 2. 1. 9 Slovenské dejiny, 2011

Členstvo v redakčných radách:

člen redakcie internetového časopisu Forum Historiae

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách
ABB01 Kráľovské lesy a dynastické majetky Arpádovcov v 11. -12. storočí : (porovnanie so západnou Európou). 1. / Pavol Hudáček [Royal forests and the dynastic property of the Árpáds in the eleventh and twelfth centuries (The comparison with Western Europe)]. - Vega 2/0109/14 Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku. APVV -0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku: Život, kultúra, spoločnosť.
In Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / Dušan Kováč a kol. ; recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414487. - S. 31-78.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 Právne postavenie vdovy v stredovekom Uhorsku do roku 1222 a otázka venného / Pavol Hudáček [The legal position of widows in medieval Hungary up to 1222 and the question of dower]. - Vega 2/0061/11 Človek a svet zvierat v stredoveku.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 2 (2013), s. 227-262.

ADDB02 The legal position of widows in medieval Hungary up to 1222 and the question of dower / Pavol Hudáček. - Vega 2/0061/11 Ľudia a svet zvierat v stredoveku.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, (2014), Supplement, s. 3-39.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Dynastické majetky Arpádovcov a kráľovské lesy v strednom Šariši / Pavol Hudáček [Royal Property of Árpád Dynasty and Royal Forests in Middle Šariš]. - APVV -0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť. VEGA 2/0079/14 Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku.
In Mesto a dejiny [seriál]. - ISSN 1339-0163. - Roč. 4, č. 1 (2015), s. 52-77.

ADFB02 Kráľovstvo, monarchia alebo štát ? [elektronický zdroj] : (k otázke používania konceptu štátu v ranom stredoveku) / Pavol Hudáček [Kingdom, Monarchy or State? On the Topic of Using a Concept of State in the Early Middle Ages]. - Vega 2/0109/14: Komunikácia a spôsoby šírenia informácií stredoveku, APVV-0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku: Život, kultúra, spoločnosť.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. - ISSN 1337-6861. - Roč. 8 , č. 2 (2014), s. 1-44.

ADFB03 Silva ad pasturam porcorum. Lesné pasenie svíň na kráľovských majetkoch v ranostredovekej Európe / Pavol Hudáček [Silva ad pasturam porcorum: Forest-pastures of swine at royal estates in Early Medieval Europe]. - Vega 2/0061/11 Človek a svet zvierat v stredoveku. APVV -0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku, život, kultúra, spoločnosť.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 48 (2014), s. 71-102.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Pamätná kniha mesta Sabinova (Liber annalium) z roku 1446 / Pavol Hudáček [Sabinov Memorial Book (Liber annalium) fom the year 1446]. - APVV-166-07 Lexikon stredovekých miest na Slovensku, Vega 2/0064/11 Hospodárskej privilégiá a obchodné aktivity vybraných miest v stredoveku.
In Studia historica Tyrnaviensia. XVI, Litteris ac moribus imbutus / Editor: Vladimír Rábik. - Kraków ; Trnava : Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci s Filozofickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave, 2014. - ISBN 978-83-7490-690-6. - S. 228-259.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Janovce v stredoveku / Pavol Hudáček [Janovce in Middle Ages]. - APVV -166-07 Lexikón stredovekých miest, Vega 2/006411 Hospodárske privilégiá a obchodné aktivity vybraných miest v stredoveku.
In Mikroregión Sekčov-Topľa. - Raslavice, 2013. - ISBN 978-8089392-82-7. - S. 76-101.

AED02 Kráľovský majetok a počiatky mesta Veľký Šariš v 13. storočí / Pavol Hudáček [Royal Property and the Begginings of Veľký Šariš Town in the 13th Century]. - APVV -166-07 Lexikón stredovekých miest na Slovensku, Vega 2/0064/11 Hospodárske privilégiá a obchodné aktivity vybraných miest v stredoveku.
In Príspevky k starším dejinám slovenských miest a mestečiek / Miloslava Bodnárová (ed.). - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2013. - ISBN 978-80-555-0888-7. - S. 87-120.

BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
BBB01 Dejiny Osikova od stredoveku až do konca 18. storočia / Pavol Hudáček. - APVV -166-07 Lexikon stredovekých miest na Slovensku, Vega 2/0064/11 Hospodárske privilégiá a obchodné aktivity vybraných miest v stredoveku.
In Osikov : 1296-2013 / Ľubomíra Maníková, Lenka Maníková, spolupráca Pavol Hudáček, Marcela Hudáková, Stanislav Biroš. - Vydala obec Osikov, [2013]. - S.7-27, 233-238.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
BDF01 Kráľ a jeho lesy : kráľovské lesy v stredovekom Uhorsku (11. -12. storočie) / Pavol Hudáček.
In História [seriál] : revue o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-8316. - Roč. 14 č. 1-2 (2015 ), s. 2-9.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Dvořáčková -Malá, Dana - Zelenka, Jan. Curia Ducis. Curia Regis. Panovnický dvůr za vlády Přemyslovců. Praha: Historický ústav, 2011, 309 s. ISBN 9788072861828.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 1 (2014), s. 133-138.
Recenzia na: Curia Ducis, Curia Regis / Dana Dvořáčková - Malá, Zelenka Jan. - Praha : Historicky ústav, 2011

EDI02 Sroka, Andrej Stanislav. Średniowieczny Bardiów i jego kontakty z Malopolska. Kraków 2010. 327 s.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 1 (2012), s.149-153.
Recenzia na: Średniowieczny Bariów i jego kontakty z Malopolska / Andrej Stanislav Sroka. - Kraków, 2010

EDI03 Zupka, Dušan. Rituály a symbolická komunikácia v stredovekej strednej Európe.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 4 (2013), s. 697-700.
Recenzia na: Rituály a symbolická komunikácia v stredovekej strednej Európe / Dušan Zupka. - Bratislava : FiF UK, 2011

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Nodl, Martin - Leszcynski, Andrzej (eds.). Moc a její symbolika ve stŕedověku. Colloquia mediaevalia Pragensia 13. Praha: Filosofia, 2011, 174 s. ISBN 9788070073513 / Pavol Hudáček.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 4 (2013), s. 706-707.

GII02 Rady, Martyn - Veszprémy, László - Bak, M. János (eds.). Anonymi Bele regis notarii Gesta Hungarorum: Anonymus, Notary of King Béla The Deeds of the Hungarians. Magistri Rogerii epistola in miserabile carmen super destructione regni Hungarie per Tartaros facta:Master Roger´s Epistle of the Sorrowful Lament upon the Destruction of the Kingdom of Hungary by the Tatars. Budapest, New York: Central European University Press, 2010, 268 s. / Pavol Hudáček.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 4 (2012), s.746-747.

GII03 Skupienski, Krzysztof (ed.). Sredniowiecze w rozjasnieniu. Warszawa: Wydawnictwo DIG, 2010, 244 s. / Pavol Hudáček.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60 č. 3 (2012), s. 560-561.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=6908&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 6
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 7
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 27
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 4
6 Recenzie v domácich publikáciách 4
Súčet   48

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 6
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 7
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 1
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 27
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 2
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 5
6 Recenzie v domácich publikáciách 4
Súčet   52

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2021 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia