Historický ústav SAV
 
Peter Bystrický, PhD. English version
Mgr. Peter Bystrický, PhD.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 19
E-mail: bystricky.peter@outlook.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatný vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

- pred- a včasnoslovanské dejiny Slovenska, obdobie sťahovanie národov, Byzantská ríša

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

1994 – 1999 – Filozofická fakulta UK Bratislava, odbor história – latinčina
1999 – Historický ústav SAV Bratislava
2007 – Obhájenie titulu PhD.

Štipendijné pobyty:

2003, Mellon – American School of Classical Studies at Athens, Atény

Ocenenia:

2009 - 1. cena Predsedníctva SAV v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV pre III. oddelenie, za monografiu Sťahovanie národov (454 - 568). Ostrogóti, Gepidi, Longobardi a Slovania (2008)

Členstvo vo vedeckých orgánoch a inštitúciách / redakčných radách:

Slovenská historická spoločnosť, od 1999

Slovenská jednota klasických filológov, od 1999

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Pes v mytológii, náboženstve a folklóre : staroveku a stredoveku / Peter Bystrický ; recenzenti: Daniela Dvořáková, Rastislav Kožiak [Dog in Mythology, Religion and Folklore : in Ancient History and Middle Ages]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. - 416 s. - Centrum excelentnosti SAV Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. Vega 2/0061/11 Človek a svet zvierat v stredoveku. - ISBN 978-80-224-1477-7

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Čierny pes. 2.2 / Peter Bystrický [Black Dog].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 166-196.

ABD02 Psy - liečitelia : lingua canis dum lingit vulnus sanat illud. 3.1. / Peter Bystrický ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Dogs – Healers : lingua canis dum lingit vulnus sanat illud].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 222-247.

ABD03 Rozporuplné vnímanie psa v dejinách. 2.1. / Peter Bystrický ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Contradictory Perception of Dog in History].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 151-165.

ABD04 Samová ríša a prepožičiavanie vlády cudzincom. 1. / Peter Bystrický [Samo's Empire and the Lending of the Reign to Foreigners]. - Centrum excelentnosti: Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska.
In Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / Dušan Kováč a kol. ; Recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414487. - S. 242-261.

ABD05 Sympatický vlkolak. 5.2. / Peter Bystrický ; recenzenti: Richard marsina, Rastislav Kožiak [Likeable Werewolf].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 320-336.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 Obraz vlkolaka v stredovekej literatúre = The image of the werewolf in medieval literature / Peter Bystrický. - Vega 2/0061/11 Človek a svet zvierat v stredoveku. APVV -0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku, život, kultúra, spoločnosť.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 4 (2014), s. 597-620.

ADDB02 The Image of the Werewolf in medieval Literature / Peter Bystrický. - VEGA 2/0061/11 Človek a svet zvierat v stredoveku. APVV - 0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku, život, kultúra, spoločnosť.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 5 (2015), s. 787-812.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01 Kresťanstvo u Germánov v Karpatskej kotliny v 6. storočí / Peter Bystrický [The Christianity of Germans in the Carpathian Basin during the 6th Century].
In Historia Slavorum Occidentis [seriál] : czasopismo historyczne : časopis historický. - ISSN 2084-1213. - Roč. 6, nr. 1 (2014), s. 14-41.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Kráľovská hodnosť u Germánov [elektronický zdroj] / Peter Bystrický [Germanic kingship]. - Vega 2/0109/14 Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. - ISSN 1337-6861. - Roč. 8 , č. 2 (2014), s.45-70.

ADFB02 Mytologické a rituálne premeny na vlka v antike / Peter Bystrický [Mythological and ritual transformation into a wolf in antiquity]. - Vega 2/0061/11 Človek a svet zvierat v stredoveku.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 48 (2014), s.23-43.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Hlaholika a jej význam / Peter Bystrický [Glagolitic Alphabet and its Significance]. - Vega 2/0109/14 Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku.
In Vzdelávanie - súčasť misie svätých Cyrila a Metoda : zborník príspevkov z konferencie k 1150 výročiu príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu 3. a 4. júla 2013 Kaštieľ Mojmírovce / Zostavovatelia: Peter martínek, Mária Nogová, Marián Hubač. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2014. - ISBN 978-80-852-610-8. - S.72-77.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AEDA01 Zahraničná politika, diplomacia a vojny cisára Justiniána v rokoch 527-547 / Peter Bystrický ; recenzenti: Djura Hardi, Ján Lukačka, Peter Ivanič. [Foreign Policy, Diplomacy and the Wars of Emperor Justinian from 527 till 547]. - Vega 2/0109/14 Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku.
In Byzantinoslovaca V : zborník k životnému jubileu Tatiany Štefanovičovej / editori: Martin Hurbanič, Vratislav Zervan, Zuzana Černáková, Adam Sitár ; recenzenti: Djura Hardi, Ján Lukačka, Peter Ivanič. - Bratislava : Byzantologický seminár Alexandra Avenaria pri Katedre všeobecných dejín FiF UK v Bratislave, 2014. - ISBN 978-80-8127-122-9. - S. 38-52.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Leeds International Medieval Congress / Peter Bystrický.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 4 (2014), s. 734.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=4077&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 7
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 9
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 1
Súčet   17

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 1
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 9
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 4
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 14
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 2
Súčet   30

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2021 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia