Historický ústav SAV
 
Peter Bystrický, PhD. English version
Mgr. Peter Bystrický, PhD.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 19
E-mail: bystricky.peter@outlook.sk

WWW: https://independent.academia.edu/PBystricky

Pracovná pozícia:
samostatný vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

- dejiny Slovenska a strednej Európy v 5. a 6. storočí
- obdobie sťahovania národov a germánska mytológia
- neskorá antika a Byzantská ríša

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

1994 – 1999 – Filozofická fakulta UK Bratislava, odbor história – latinčina
1999 – Historický ústav SAV Bratislava
2007 – Obhájenie titulu PhD.

Štipendijné pobyty:

2003, Mellon – American School of Classical Studies at Athens, Atény

Ocenenia:

2009 - 1. cena Predsedníctva SAV v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV pre III. oddelenie, za monografiu Sťahovanie národov (454 - 568). Ostrogóti, Gepidi, Longobardi a Slovania (2008)

2010 - prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2010 pre kolektív autorov za dielo Lexikón stredovekých miest na Slovensku

2016 – cena SAV za monografiu Pes v mytológii, náboženstve a folklóre v staroveku a stredoveku

Členstvo vo vedeckých orgánoch a inštitúciách / redakčných radách:

Slovenská jednota klasických filológov, od 1999

Publikačná činnosť

Roky 2016 – 2021

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

BYSTRICKÝ, Peter. Pes a psia hviezda v antickej literatúre. In Zwierzeta : w historii, literaturze i sztuce Europy. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana ochanowskiego, 2017, s. 59-80. ISBN 978-83-7133-695-9. (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku. Vega 2/0109/14 : Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

BYSTRICKÝ, Peter. Človek a svet zvierat. In Od Tróje k Termopylám : príbeh archaického Grécka. - Bratislava : PERFEKT, 2019, s. 237-258. ISBN 978-80-8046-946-7.

BYSTRICKÝ, Peter. Pes v rytierskej epike. Tristan a Châtelaine de Vergi. In Gestá, symboly, ceremónie a rituály v stredoveku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 99-117. ISBN 978-80-224-1787-7. (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku)

BYSTRICKÝ, Peter. Môj dom, môj hrad. Vývoj a stavebné tendencie na príklade normandských hradov v 11. a 12. storočí. In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 127-135. ISBN 978-80-224-1608-5.

BYSTRICKÝ, Peter. Historické pozadie germánskych piesní a ság. In Od symbolu k slovu. Podoby stredovekej komunikácie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2016, s. 233-255. ISBN 978-80-224-1537-8. (Vega 2/0109/14 : Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku. Vega 2/0079/14 : Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku)

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

BYSTRICKÝ, Peter. Heruli – od nepriateľov k spojencom Rímskej ríše. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 1, s. 3-36. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575https://doi.org/10.31577/histcaso.2020.68.1.1 (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku)

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

BYSTRICKÝ, Peter. Kráľovraždy, zosadenia, mrzačenia a vyhnania germánskych kráľov v 5. a 6. storočí. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2019, roč. 13, č. 2, s. 102-136. (2019 - SCOPUS). ISSN 1337-6861. (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku)

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

BYSTRICKÝ, Peter. Ťaženie v Itálii 535-540 a 1943-1945 : otcovi k 70. narodeninám. In Slovensko proti fašizmu na strane demokracie : životné jubileum Jozefa Bystrického. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 32-50. ISBN 978-80--89523-66-5. (VEGA 2/0043/20 : Územie Slovenska v kontexte antických prameňov: prehodnotenie, funkcie, stereotypy)

BYSTRICKÝ, Peter. Datovanie Prokopiovho diela De aedificiis. In Byzantinoslovaca VII. : zborník k životnému jubileu profesora Miroslava Daniša. - Bratislava : Byzantologický seminár Alexandra Avenaria pri Katedre Všeobecných dejín FiF UK, 2020, s. 27-43. ISBN 978-80-223-5005-1. (VEGA 2/0043/20 : Územie Slovenska v kontexte antických prameňov: prehodnotenie, funkcie, stereotypy)

BYSTRICKÝ, Peter. Longobardsko-gepidské nepriateľstvo v čase Justiniánovej vojny proti Gótom. In Byzantinoslovaca VI : zborník k nedožitému životnému jubileu Alexandra Avenaria, 2017, s. 31-45. ISBN 978-80-8127-201-1. (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku)

BYSTRICKÝ, Peter. Kráľovské poklady v 5. a 6. storočí. In Ingenii Laus : zborník štúdií venovaný jubilujúcemu prof. PhDr. Jánovi Lukačkovi, CSc. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo vydavateľstve UK, 2017, s. 27-45. ISBN 978-80-223-4410-4. (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku. APVV 0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

BYSTRICKÝ, Peter. Psia hviezda a psie dni : aj psy majú svoje dni. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 5, s.31-38. ISSN 1335-8316. (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku)

BYSTRICKÝ, Peter. Tu leží pes... : nápisy na antických náhrobných kameňoch. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 15-27. ISBN 978-80-8159-999-6.

BYSTRICKÝ, Peter. „Beda mi, zostal som sám ako cudzinec medzi cudzími...“ : kráľovraždy, mrzačenia a vyhnania kráľov v 5. a 6. storočí. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 44-54. ISBN 978-80-8159-892-0.

BYSTRICKÝ, Peter. Nekradni chrta, lebo... : zločin a trest v germánskych zákonníkoch. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 15-23. ISBN 978-80-8159-680-3.

BYSTRICKÝ, Peter – HUDÁČEK, Pavol (eds.). Gestá, symboly, ceremónie a rituály v stredoveku. Editor: Peter Bystrický ; recenzenti: Daniela Dvořáková, Rastislav Kožiak. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019. 263 s. ISBN 978-80-224-1787-7 (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku. VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku)

Roky 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Pes v mytológii, náboženstve a folklóre : staroveku a stredoveku / Peter Bystrický ; recenzenti: Daniela Dvořáková, Rastislav Kožiak [Dog in Mythology, Religion and Folklore : in Ancient History and Middle Ages]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. - 416 s. - Centrum excelentnosti SAV Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. Vega 2/0061/11 Človek a svet zvierat v stredoveku. - ISBN 978-80-224-1477-7

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Čierny pes. 2.2 / Peter Bystrický [Black Dog].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 166-196.

Psy - liečitelia : lingua canis dum lingit vulnus sanat illud. 3.1. / Peter Bystrický ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Dogs – Healers : lingua canis dum lingit vulnus sanat illud].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 222-247.

Rozporuplné vnímanie psa v dejinách. 2.1. / Peter Bystrický ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Contradictory Perception of Dog in History].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 151-165.

Samová ríša a prepožičiavanie vlády cudzincom. 1. / Peter Bystrický [Samo's Empire and the Lending of the Reign to Foreigners]. - Centrum excelentnosti: Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska.
In Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / Dušan Kováč a kol. ; Recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414487. - S. 242-261.

Sympatický vlkolak. 5.2. / Peter Bystrický ; recenzenti: Richard marsina, Rastislav Kožiak [Likeable Werewolf].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 320-336.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

Obraz vlkolaka v stredovekej literatúre = The image of the werewolf in medieval literature / Peter Bystrický. - Vega 2/0061/11 Človek a svet zvierat v stredoveku. APVV -0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku, život, kultúra, spoločnosť.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 4 (2014), s. 597-620.

The Image of the Werewolf in medieval Literature / Peter Bystrický. - VEGA 2/0061/11 Človek a svet zvierat v stredoveku. APVV - 0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku, život, kultúra, spoločnosť.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 5 (2015), s. 787-812.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

Kresťanstvo u Germánov v Karpatskej kotliny v 6. storočí / Peter Bystrický [The Christianity of Germans in the Carpathian Basin during the 6th Century].
In Historia Slavorum Occidentis [seriál] : czasopismo historyczne : časopis historický. - ISSN 2084-1213. - Roč. 6, nr. 1 (2014), s. 14-41.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

Kráľovská hodnosť u Germánov [elektronický zdroj] / Peter Bystrický [Germanic kingship]. - Vega 2/0109/14 Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. - ISSN 1337-6861. - Roč. 8 , č. 2 (2014), s.45-70.

Mytologické a rituálne premeny na vlka v antike / Peter Bystrický [Mythological and ritual transformation into a wolf in antiquity]. - Vega 2/0061/11 Človek a svet zvierat v stredoveku.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 48 (2014), s.23-43.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

Hlaholika a jej význam / Peter Bystrický [Glagolitic Alphabet and its Significance]. - Vega 2/0109/14 Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku.
In Vzdelávanie - súčasť misie svätých Cyrila a Metoda : zborník príspevkov z konferencie k 1150 výročiu príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu 3. a 4. júla 2013 Kaštieľ Mojmírovce / Zostavovatelia: Peter martínek, Mária Nogová, Marián Hubač. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2014. - ISBN 978-80-852-610-8. - S.72-77.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

Zahraničná politika, diplomacia a vojny cisára Justiniána v rokoch 527-547 / Peter Bystrický ; recenzenti: Djura Hardi, Ján Lukačka, Peter Ivanič. [Foreign Policy, Diplomacy and the Wars of Emperor Justinian from 527 till 547]. - Vega 2/0109/14 Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku.
In Byzantinoslovaca V : zborník k životnému jubileu Tatiany Štefanovičovej / editori: Martin Hurbanič, Vratislav Zervan, Zuzana Černáková, Adam Sitár ; recenzenti: Djura Hardi, Ján Lukačka, Peter Ivanič. - Bratislava : Byzantologický seminár Alexandra Avenaria pri Katedre všeobecných dejín FiF UK v Bratislave, 2014. - ISBN 978-80-8127-122-9. - S. 38-52.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Leeds International Medieval Congress / Peter Bystrický.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 4 (2014), s. 734.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=4077&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia