Historický ústav SAV
 
Peter Macho, PhD. English version
Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21
E-mail: peter.macho@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatný vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

Výskum kolektívnej pamäti a identít na lokálnej, regionálnej, konfesionálnej a národnej úrovni (mýty a symboly), fenoménu národného hrdinu (M. R. Štefánik a i.)

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, 1988
PhD., 2000

Ocenenia:

Člen vedeckého kolektívu Centra excelentnosti (CEKI – Kolektívne identity v moderných spoločnostiach... /ved. G. Kiliánová, E. Kowalská/), ktorý získal cenu podpredsedu vlády a ministra školstva SR – „Vedecký tím roka 2009“ (2009)

Členstvo v komisiách:

Člen Správnej rady Spoločnosti M. R. Štefánika (občianske združenie)

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Chronológia dejín Slovenska a Slovákov : od najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v dátumoch, dátumy v dejinách. I. / Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kolektív [Present Times. History in Dates, Dates in History]. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. - 547 s. - (Svet vedy ; Zv. 33). - ISBN 978-80-224-1370-1

AAB02 Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov : život, dielo, doba verzus historická pamäť / Peter Macho, Daniela Kodajová a kolektív ; recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés [Ľudovít Štúr at the Border of Two Ages : Life, Work and Time Period versus Historical Memory]. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - 398 s. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí. APVV- 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - ISBN 978-80-224-1454-8

AAB03 Revolúcia 1848/49 a historická pamäť / Peter Macho a kol. [The Revolution 1848/49 and the historical memory]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 306 s. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie , Vega 2/0138/11 Premeny slovenskej spoločnosti v prvej polovici "dlhého" 19. storočia, riešené na HÚ SAV. - ISBN 978-80-89396-19-1

AAB04 Rozpad Uhorska a trianonská zmluva [elektronický zdroj] : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela , László Vörös a kol. [The disintegration of the Kingdom of Hungary and the Treaty of Trianon. Politics of memory in Slovakia and Hungary]. - elektronický dokument. - Bratislava, 2012. - 1 CD-ROM. - Popis urobený dňa 30. januára 2013. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - Názov z pretlače na CD-ROM. - ISBN 978-80-89396-23-8

AAB05 "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. [“And We will Come Out in the Night in the Torch Parade and Light Up the World” : Integrational and Mobilizing Point of Festivities in Social Life]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - 246 s. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie, Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém, ktoré sa riešia v HÚ SAV. - ISBN 978-80-89396-20-7

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Apponyi a Trianon na stránkach slovenskej autonomistickej tlače v prvej polovici 20. rokov 20. storočia [elektronický zdroj] / Peter Macho [Representation of Count Albert Apponyi and the Treaty of Trianon on Pages of the Slovak Autonomist Press in the 1920s.]. - Popis urobený dňa 30.1.2013. - Názov z pretlače CD.
In Rozpad Uhorska a trianonská zmluva [elektronický zdroj] : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela , László Vörös a kol. - Bratislava, 2012. - ISBN 978-80-89396-23-8. - S.128-134.

ABD02 Apponyi a Trianon na stránkach slovenskej autonomistickej tlače v prvej polovici 20. rokov 20. storočia / Peter Macho [The representations of Count Albert Apponyi and the Treaty of Trianon in the Slovak autonomist press of the early 1920s].
In Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela, László Vörös a kolektív. Preklad z maďarčiny: Eva Kossárová, Miroslav Michela, László Vörös, Silvia Žilinská. Preklad z francúzštiny: Martin Brtko, Michal Kšiňan. Preklad do angličtiny:Katarína Kopajová. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-89396-24-5. - S. 151-157.

ABD03 Biskup Samuel Štefan Osuský ako spoluformovateľ historickej pamäti na Ľudovíta Štúra / Peter Macho [Bishop Samuel Štefan Osuský as a co-former of historical memory of Ľudovít Štúr].
In Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov : život, dielo, doba verzus historická pamäť / Peter Macho, Daniela Kodajová a kolektív ; Recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1454-8. - S. 206-222.

ABD04 Husove oslavy v slovenskom prostredí v kontexte kolektívnych identít a sekularizačných tendencií / Peter Macho [Hus Celebrations in Slovak Surroundings in the Context of Collective Identities and Secularizing Tendencies].
In "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-89396-20-7. - S. 55-68.

ABD05 Jozef Miloslav Hurban - náš prvý legionár ? Konštruovanie kontinuity boja za národnú slobodu / Peter Macho [Jozef Miloslav Hurban – our First Legionnaire? The Construction of the Continuity of Struggle for National Liberty]. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie.
In Revolúcia 1848/49 a historická pamäť / Peter Macho a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 165-189.

ABD06 Názory evanjelickej inteligencie na biskupa Fridricha Baltíka v kontexte zápasov a cirkevnopolitické zákony a integritu Preddunajského dištriktu / Peter Macho [Opinions of Lutheran intelligence concerning the bishop Fridrich Baltík in the context of church and political legislation struggles and the integrity of the north-Danube district].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 280-307.

ABD07 Premeny symbolickej funkcie Tatier v nacionalistickom diskurze 19. storočia / Peter Macho [Changes in Tatra’s symbolic role in the nationalistic discourse in the 19th century]. - Vega 2/0138/11 Premeny slovenskej spoločnosti v prvej polovici "dlhého" 19. storočia.
In Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-971540-1-1. - S. 41-47.

ABD08 "Skvelej pamiatke veľkého syna slovenskej Trnavy". Oslavy odhaľovania pamätnej tabule Jurajovi Haulikovi roku 1929 / Peter Macho ["To the fantastic memory of a great son of the Slovak city of Trnava": Celebrations of the exposition of the memorial of Juraj Haulik in 1929]. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 199-210.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 "Na krídlach slovanského citu zaletel roku 1915 do Srbska na pomoc Srbom" Symbolická inštrumentalizácia M.R. Štefánika a slovanská vzájomnosť na pozadí dobových medzištátnych vzťahov / Peter Macho [“He flew on wings of Slavonic feeling to Serbia to help the Serbs in 1915”. The symbolic instrumentalization of M.R. Štefánik and Slavonic community against the background of the inter-state relations of the time]. - Vega 2/039/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí, ktorá sa rieši v rokoch 2013-2016 v HÚ SAV.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č.1 (2015), s. 47-80.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01 Branislav Varsik és a pozsonyi Mária Terézia-emlékmű : epizód egy fiatal diák életéből és kíseérlet személyes identitássának meghatározására / Peter Macho [Branislav Varsik and the Monument of Maria Theresa: An Episode from the Life of a Young Student and an Attempt at Reconstruction of his Personal Identity].
In KOR/RIDOR [seriál] : szlovák-magyar történeti folyóirat : slovensko-maďarský historický časopis. - ISSN 2064-6410. - Roč. I., č. 1 (2014), s. 51-60.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Cyrilometodská tradícia na Slovensku medzi konfesionalizmom a nacionalizmom / Peter Macho [Slovak Cyrillo-Methodian Tradition between confessionalism and nationalism]. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska- procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí.
In Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení / Marek Junek (ed.). - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozifická fakulta, 2013. - S. 69-81.

AEC02 "Štefánik, unser Symbol-Bradlo, unsere Burg". Die Bradlo-Feiern von 1939 und der Mythos des grössten Slowaken im Kontext der Symbolpolitik 1939-1945 / Peter Macho.
In Mythen und Politik im 20. Jahrhundert : Deutsche - Slowaken - Tschechen / herausgegeben von Edita Ivaničková, Dieter Langewiesche und Alena Míšková. - Essen : Klartext Medienwerkstatt GmbH, 2013. - ISBN 978-3-8375-1008-9. - S. 217-230.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Matúš Čák Trenčiansky v diele Ľudovíta Štúra / Peter Macho [Matúš Čák from Trenčín in the Work of Ľudovít Štúr]. - APVV - 51-030905 Chronológia dejín Slovenska a Slovákov od najstarších čias do roku 2004 (dejiny v dátumoch), Vega 2/0138/11 Premeny slovenskej spoločnosti v prvej polovici dlhého 19. storočia.
In Nové kontexty života a diela Ľudovíta Štúra : zborník z vedeckého seminára konaného v dňoch 28. a 29. októbra 2010 v Modre. - Modra : Modranská muzeálna spoločnosť, 2012. - ISBN 978-80-969920-2-7. - S. 135-153.

AED02 Od "pozostatkov Svätoplukovho ľudu" k slovenskému národu. Konštruovanie štúrovskej verzie národného príbehu / Peter Macho [From the "Remainders of the Svätopluk´s People" to the Slovak Nation. Construction of the Štúr´s Generation Version of the National Narrative].
In Vzdelávanie - súčasť misie svätých Cyrila a Metoda = zborník príspevkov z konferencie k 1150. výročiu príchodu Cyrila a Metoda na veľkú Moravu 3. a 4. júla 2013 Kaštieľ Mojmírovce / Zostavovatelia: Peter martínek, Mária Nogová, Marián Hubač. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2014. - ISBN 978-80-852-610-8. - S. 83-85.

AED03 Oslavy 150. výročia prvej kodifikácie spisovnej slovenčiny v Trnave v roku 1937 / Peter Macho [Celebrations of the 150th Anniversary of the First Codification of Slovak Language in Trnava (1937)].
In Studia Academica Slovaca : prednášky XLVIII. letnej školy slovenského jazyka a literatúry. 41 / Editori:Jana Pekarovičová, Miloslav Vojtech. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - ISBN 978-80-223-3270-5. - S.327-341.

AED04 Poslední mohykáni na Bradle : Štefánikove oslavy v rokoch 1968-1969 a (česko)slovenskí legionári / Peter Macho [The Last of the Mohicans on Bradlo. Štefánik Festivals in 1968 – 1969 and (Czecho-)Slovak Legionaries]. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentálizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí.
In Milan Rastislav Štefánik a česko-slovenské zahraničné vojsko (légie) : kapitoly a príspevky z vedeckej konferencie s popularizačným akcentom Bratislava 23. mája 2013 / Editorka Bohumila Ferenčuhová. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia pre Slovenskú historickú spoločnosť pri SAV, 2014. - ISBN 978-80-971247-3-1. - S. 97-124.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Od cisárov k národným hrdinom : symboly v premenách lojality medzi monarchiou a republikou / Peter Macho.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 24, č. 9, (2013 ), s.59-62.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov / editori: Peter Macho, Daniela Kodajová ; recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés [Ľudovít Štúr at the Border of Two Ages : Life, Work and Time Period versus Historical Memory]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. - 398 s. - VEGA 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV - 0119-11 Slovensko v 19. storočí. APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - ISBN 978-80-224-1454-8

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Ľudovít Štúr v premenách času. Život, dielo a doba verzus historická pamäť / Peter Macho.
In Múzeum : metodický, študijný a informačný časopis pre pracovníkov múzeí a galérií. - ISSN 0027-5263. - Roč. 61, č. 3(2015), s. 71.

GII02 Úvod / Peter Macho.
In Revolúcia 1848/49 a historická pamäť / Peter Macho a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S.7-8.

GII03 Úvod / Peter Macho, Daniela Dvořáková [Introduction].
In Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov : život, dielo, doba verzus historická pamäť / Peter Macho, Daniela Kodajová a kolektív ; Recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1454-8. - S. 9-13.

GII04 Vedecká konferencia o Ľudovítovi Štúrovi / Peter Macho.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 3 (2015), s. 566-569.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2317&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 13
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 9
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 21
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 44
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 9
6 Recenzie v domácich publikáciách 8
Súčet   104

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 15
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 15
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 50
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 2
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 96
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 1
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 9
6 Recenzie v domácich publikáciách 9
Súčet   197

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2021 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia