Historický ústav SAV
 
Doc. Peter Šoltés, PhD. English version

Doc. Peter Šoltés, PhD.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21
E-mail: peter.soltes@savba.sk

WWW: https://sav-sk.academia.edu/PeterŠoltés

Pracovná pozícia:
samostatný vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

sociálne a kultúrne dejiny Uhorska/Slovenska v 19. storočí, historický výskum korupcie, etnické a konfesionálne stereotypy v období národných hnutí, migračné pohyby na území Karpatskej kotliny v 18. a 19. storočí, vlastivedná a štatistická literatúra v 19. storočí

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Mgr. – Filozofická fakulta UK v Bratislave (história – germanistika), 1999
PhD. – Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2002
doc. Filozofická fakulta UK v Bratislave, 2015

ďalšie úväzky

Slavistický ústav Jána Stanislava, 1999 – 2006
Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2006 – 2016

Študijné pobyty:

Europa Intézet Budapest, júl – október 2003
Univesitet Novi Sad, júl – august 2004
Institut für Europäische Geschichte, Mainz (september 2004 – marec 2005)

Členstvo v redakčných radách:

Fórum Historiae
Kultúrne dejiny
Časopis Istorijskog arhiva „Srem“
Impulz revue

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. [“And We will Come Out in the Night in the Torch Parade and Light Up the World” : Integrational and Mobilizing Point of Festivities in Social Life]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - 246 s. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie, Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém, ktoré sa riešia v HÚ SAV. - ISBN 978-80-89396-20-7

AAB02 Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková [Society in Slovakia during the long 19th century]. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - 511 s. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-224-1478-4

AAB03 Korupcia / Peter Šoltés, László Vörös a kol. ; recenzenti: Slavomír Michálek, Milan Ducháček, Štefan Gaučík. Preklady z angličtiny Radovan Lakosil, László Vörös, preklady z maďarčiny: László Vörös [Corruption]. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - 563 s. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska (CE SDDE). VEGA 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-224-1447-0

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Vplyv jozefinizmu na náboženské festivity rímskokatolíckej cirkvi / Peter Šoltés [Influence of Josephinism on Religious Festivities in Roman Catholic Church].
In "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-89396-20-7. - S. 37-54.

ABD02 "Europe in Miniature" Representations of Ethnic Diversity of Hungary in Statistics and Homeland Studies until the Revolution of 1848-1849 / Peter Šoltés. - Vega 2/0138/11 - Transformation of the Slovak Society in the Half of the "long" 19th Century.
In Overcoming the old Borders : beyond the Paradigm of Slovak National History / Adam Hudek et al. - Bratislava : Institute of History, Slovak Academy of Sciences in Prodama, 2013. - ISBN 978-80-89396-26-9. - S. 25-43.

ABD03 Národnopolitické koncepcie slovenských evanjelikov v prvej polovici "dlhého" 19. storočia / Peter Šoltés [The national-political concepts of Slovak Evangelics in the first half of the long 19th century]. - Vega 2/0138/11 Premeny slovenskej spoločnosti v prvej polovici "dlhého" 19. storočia.
In Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-971540-1-1. - S. 48-67.

ABD04 Rakúsky byrokratizmus versus uhorské municípiá / Peter Šoltés [Austrian Bureaucratic Administration versus Hungarian Municipalities].
In Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / Dušan Kováč a kol. ; Recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414487. - S. 285-335.

ABD05 Z Devína pred krstiteľnice : národné mená v slovenskom národnom hnutí / Peter Šoltés [From Devín to the baptistry. National names within the Slovak national movement].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 238-262.

ABD06 Korupcia v štátnej a stoličnej správe v prvej polovici "dlhého" 19. storočia / Peter Šoltés [Corruption in State and County Administration in the First Half of the Long 19th Century]. - APVV -14-0644 Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí.
In Korupcia / Peter Šoltés, László Vörös a kol. ; recenzenti: Slavomír Michálek,, Milan Ducháček, Štefan Gaučík. Preklady z angličtiny Radovan Lakosil, László Vörös, preklady z maďarčiny: László Vörös. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1447-0. - S. 100-133.

ABD07 Kortešačky: Voľby na uhorský spôsob / Peter Šoltés [Vote Buying: Elections "the Hungarian Way"]. - VEGA 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí.
In Korupcia / Peter Šoltés, László Vörös a kol. ; recenzenti: Slavomír Michálek,, Milan Ducháček, Štefan Gaučík. Preklady z angličtiny Radovan Lakosil, László Vörös, preklady z maďarčiny: László Vörös. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1447-0. - S. 214-249.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 Konfesionálne zmiešané manželstvá v Uhorsku. Právne normy a sociálna prax do roku 1848 / Peter Šoltés [Confessionally mixed marriages legal norms and social practice in the Kingdom of Hungary up to 1848].
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s. 415-446.

ADDB02 Confessionally mixed marriages legal norms and social practice in the Kingdom of Hungary up to 1848 / Peter Šoltés. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 5 (2015), s. 813-845.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 " Maďar je ohnivý ako Talian ... Slovák je, tak ako Poliak, oddaný pálenke". Národný charakter Slovákov a Maďarov v uhorských a rakúskych štatistikách do roku 1848 [elektronický zdroj] / Peter Šoltés ["A Hungarian is as passionate as an Italian... A Slovak is as well as Polish commited to liquor". National Character of Slovaks and Hungarians in Hungarian and Austrian Statistics until 1848]. - APVV- 0119/11 Slovensko v 19. storočí.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy: etnické stereotypy v historickom výskume. - ISSN 1337-6861. - Roč. 6 , č.2 (2012), s. 15-32.

ADFB02 Cesty sekularizácie v "dlhom" 19. storočí [elektronický zdroj] : (úvod) / Michal Kšiňan, Peter Šoltés [The Paths of Secularisation in the Long 19th Century. An Introduction]. - APVV 0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. - ISSN 1337-6861. - Roč. 9, č. 1 (2015), s. 1-9.

ADFB03 Občianske zrovnoprávnenie alebo náboženský indiferentizmus ? Problém zmiešaných manželstiev v kontexte sekularizácie Uhorska v 30. a 40. rokoch 19. storočia [elektronický zdroj] / Peter Šoltés [Civil Equality or Religious Indifference? The problem of Mixed Marriages in the Context of the Secularisation of the Hungarian Monarchy in the 40's of the 19th Century]. - APVV- 0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. - ISSN 1337-6861. - Roč. 9, č. 1 (2015), s. 34-63.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AECA01 Die Konfessionsgrenze im Ehebett : Reverse in matrimonia mixtae religionis im Königreich Ungarn / Peter Šoltés. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Normsetzung und Normverletzung = Alltägliche Lebenswelten im Königreich Ungarn vom 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts / Karl-Peter Krauss (Hg.). - Franz Steiner Verlag, 2014. - S. 165-204.

AECA02 Eingriffe des Josephinismus in religiöse Festivitäten der katholischen Kirche / Peter Šoltés. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Katholische Aufklärung und Josephinismus : Rezeptionsformen in Ostmittel- und Südosteuropa / Herausgegeben von Rainer Bendel und Norbert Spannenberger. - Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau Verlag, 2015. - ISBN 978-3-412-22270-3. - S. 167-184.

BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách
BDA01 Neutra / Peter Šoltés.
In Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa : Konstitution und Konkurrenz im nationen - und epochenübergreifenden Zugriff / Herausgegeben von Jochim Bahlcke, Stefan Rohdewald, Thomas Wünsch. - Akademie Verlag GmbH, 2013. - ISBN 978-3-05-005658-6. - S. 20-26.

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
EDJ01 Nová aristokracia na dvore Karola Róberta. Budovanie osobných a politických väzieb palatína Filipa Drugetha / Dzura Hardi. Zo srbčiny preložil Peter Šoltés.
In Kultúrne dejiny [seriál]. - ISSN 1338-2009. - Roč.3 č. 1 (2012 ), s.25-35.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / editori: Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková [Society in Slovakia during the long 19th century]. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - 511 s. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-224-1478-4

FAI02 Korupcia / editori: Peter Šoltés, László Vörös ; recenzenti: Slavomír Michálek, Milan Ducháček, Štefan Gaučík. Preklady z anglitiny: Radovan Lakosil, László Vörös, preklady z maďarčiny: László Vörös [Corruption]. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - 563 s. - CE Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií (CE SDDE). VEGA 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV - 0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-224-1447-0

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Úvod / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés [Preface].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 9-16.

GII02 Predslov / Peter Šoltés, László Vörös [Foreword].
In Korupcia / Peter Šoltés, László Vörös a kol. ; recenzenti: Slavomír Michálek,, Milan Ducháček, Štefan Gaučík. Preklady z angličtiny Radovan Lakosil, László Vörös, preklady z maďarčiny: László Vörös. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1447-0. - S. 8-11.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=6914&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 3
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 8
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 7
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 15
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 1
6 Recenzie v domácich publikáciách 2
Súčet   36

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 3
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 8
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 13
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 37
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 3
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 1
6 Recenzie v domácich publikáciách 3
Súčet   68

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2021 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia