Historický ústav SAV
 
Konferencie / Podujatia / Prednášky 2000 English version

Sekcia pre cirkevné dejiny

Kresťanstvo v dejinách Slovenska

O b e ž n í k

Vážená kolegyňa, vážený kolega,

Historický ústav SAV v spolupráci so Sekciou pre cirkevné dejiny pri SHS pripravuje medzinárodnú vedeckú konferenciu Kresťanstvo v dejinách Slovenska, ktorá sa uskutoční v júni 2000 v Bratislave. Obsahom pripravovaného podujatia je sledovanie významu kresťanstva v politických, kultúrnych a hospodárskych dejinách Slovenska v jednotlivých historických etapách od najstarších čias do roku 1945. V prípade záujmu si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie predbežnej prihlášky do 15. marca 2000 na adresu: Sekcia pre cirkevné dejiny pri SHS, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, fax: 52961645, elektronická adresa: hushs@klemens.savba.sk. O podrobnostiach sa môžete dozvedieť na internetovej stránke www.dejiny.sk.

Ostávame s pozdravom a tešíme sa na spoluprácu.

Doc. PhDr. Mária Kohútová, CSc.
Sekcia pre cirkevné dejiny

Predbežná prihláška

Meno a priezvisko:...........................................................................................

Zamestnávateľ:.................................................................................................

Bydlisko:..........................................................................................................

Vystúpim s koreferátom (do 10 minút):.................................................................

........................................................................................................................

Mám záujem o ubytovanie: áno nie

(nehodiace sa prečiarknite)

Dátum.................... ...................................................

podpis


Sekcia pre vojenské dejiny

55. výročie ukončenia II. svetovej vojny

Termín: 29.-31. 5. 2000

Miesto: Bratislava

Kontakt: PhDr. Marián Hronský, CSc.

Vojenský historický ústav, Bratislava

Sekcia pre všeobecné dejiny

Habsburská monarchia

Termín: september 2000

Miesto: Bratislava

Kontakt: PhDr. Bohuslava Ferenčuhová, CSc.

Historický ústav SAV, Bratislava

Mestá v strednej Európe

Termín: október 2000

Miesto: Smolenice

Kontakt: PhDr. Bohuslava Ferenčuhová, CSc.

Historický ústav SAV, Bratislava

Krúžok topoľčianskych historikov

40 rokov pivovaru v Topoľčanoch

Termín: september 2000

Miesto: Topoľčany

Kontakt: Mgr. Gabriela Hochulová

Tríbečské múzeum, Topoľčany

Krúžok historikov v Skalici

Dejiny knižnej kultúry na Záhorí

O b e ž n í k

Vážená kolegyňa, vážený kolega,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že Národný bibliografický ústav Slovenskej národnej knižnice v Matici slovenskej v Martine, Historický ústav SAV v Bratislave, Slovenská historická spoločnosť pri SAV a nadácia Pro historia pri HÚ SAV, Spolok slovenských knihovníkov – Bibliografická sekcia a Knihovnícka sekcia -Komisia historických knižničných fondov, Záhorská knižnica v Senici a Záhorské múzeum v Skalici usporiadajú v dňoch 10.-12. októbra2000 v Skalici celoslovenský seminár venovaný dejinám knižnej kultúry

KNIŽNÁ KULTÚRA NA ZÁHORÍ

Zámerom podujatia je prispieť k rozsiahlemu interdisciplinárnemu výskumu dejín knižnej kultúry v regióne Záhoria na západnom Slovensku. Seminár je určený pre pracovníkov z rozličných vedeckých pracovísk SAV, knižníc, múzeí i niektorých fakúlt vysokých škôl. Seminár plánujeme rozdeliť do viacerých blokov, kde by sa hodnotili centrá vzdelanosti, dejiny tlačiarní v danom regióne, kníhkupectvá a súkromné i inštitucionálne knižnice. Ďalšie príspevky budú o rukopisných a tlačených literárnych pamiatkach vyhotovených alebo zachovaných v tomto kraji nielen z hľadiska knihovedného, ale aj filologického, literárneho, umenovedného alebo teologického. Koncepčne sem budú zahrnuté informácie o najnovších výsledkoch spracovávania starých tlačí automatizovanou formou, o ich ochrane a reštaurovaní.

Prednášky a referáty budú tak ako po iné roky publikované v zborníku o problémoch a dejinách knižnej kultúry KNIHA. Seminár organizačne bude zabezpečený vo vybraných hoteloch v Skalici, príp. v Skalických Horách a v Holíči, odkiaľ sa zabezpečí odvoz. Predbežná cena ubytovania bude cca 150.- až 500.- Sk, strava podľa dohovoru – raňajky cca 50.- Sk, obed cca 150.- Sk, večera cca150.- Sk.

Záväzné prihlášky na seminár prosíme zaslať do 10. VI. 2000 na adresu:

Mgr. Klára KOMOROVÁ
NBÚ SNK v Matici slovenskej
nám. J. C. Hronského 1
036 52 M a r t i n
(Tel.: 0842/4131371 alebo 4132993, E-mail:
komorova@snk.sk)

Ďalšie pokyny prihláseným účastníkom seminára aj s presným programom zašleme v septembri2000.


Zároveň Vám oznamujeme, že Slovenská národná knižnica v Matici slovenskej v Martinea Záhorská knižnica v Senici organizujú dňa 9. X. 2000 v Skalici spomienkový seminár pri príležitosti nedožitých 90. narodenín PhDr. Imricha Kotvana, CSc.

Prihlášky na uvedený seminár prosíme zaslať do 10. VI. 2000.

Mgr. Klára KOMOROVÁ - NBÚ SNK MS Martin (predsedkyňa komisie pre HKF SSK)

PhDr. Eva FRIMMOVÁ, CSc. - HÚ SAV Bratislava

N á v r a t k a

Prihlasujem sa na seminár o PhDr. Imrichovi Kotvanovi, CSc. dňa 9. októbra 2000 a “Knižná kultúra na Záhorí” v dňoch 10.-12. októbra 2000.

Meno a priezvisko (s hodnosťou a titulmi).....................................................................................

Názov príspevku…………………………………………………………...........................................

Adresa...................................................................................................................................................

Inštitúcia................................................................................................................................................

Prosím zabezpečiť ubytovanie stravu: raňajky / obed / večera

zo dňa 9.-10. X. áno- nie

zo dňa 9. X. áno -nie / áno - nie

zo dňa 10.-11. X. áno- nie 

zo dňa 10. X. áno -nie / áno - nie / áno - nie

zo dňa 11.-12. X. áno- nie

zo dňa 11. X. áno -nie / áno - nie / áno - nie

zo dňa 12. X. áno -nie / áno - nie

 

Podpis........................................


Vážená kolegyňa ,kolega,

po konkrétnych prieskumoch hotelov v Skalici pripájame návrh na možnosti ubytovania v Skalici:

V hoteloch v Skalici, ktorých kapacita je veľmi obmedzená – hotel TATRAN má kapacitu16 miest a hotel POD ROTUNDOU má 20 miest, je cena ubytovania cca 500.- Sk za jednu izbu. Preto navrhujeme jednotné ubytovanie pre všetkých účastníkov semináru /počet účastníkov bude cca 60-70 ľudí/ v rekreačnom stredisku v chate AMOR v Skalických horách, kde by bolo aj rokovanie. Uvedená chata je cca8 km od Skalice. Dovoz a odvoz bude zabezpečený. Ubytovanie by bolo v jedno a dvojposteľových izbách. Sociálne zariadenia sú mimo izby, na chodbe. Cena ubytovania s celodennou stravou /raňajky, obed, večera/ činí 300.- Sk/1osoba. Ak by mal niekto enormný záujem o ubytovanie v hoteloch v Skalici a nie na chate AMOR, prosím v návratkách dopísať tento záujem.

Zostávam s pozdravom a teším sa na Vašu účasť

Mgr. Klára Komorová


Podujatia z minulých rokov: 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia