Historický ústav SAV
 
Konferencie / Podujatia / Prednášky 2001 English version

Hlavným podujatím v r. 2001 bude XII. zjazd a Valné zhromaždenie SHS, ktoré sa uskutoční 24.-26. príla 2001 v  Kongresovom centre SAV v Smoleniciach. Bližšie informácie na internetovej stránke Historickej spoločnosti pri SAV!

Sekcia hospodárskych a sociálnych dejín

plánuje usporiadať medzinárodné kolokvium s poľskými historikmi (Univerzita Bialystok) na tému Poľské a slovenské priority vo vedeckom výskume v apríli 2001 v Bratislave.

Sekcia všeobecných dejín

pripravuje dvojdňový medzinárodný vedecký seminár s pracovným názvom Byzancia a stredná Európa, na ktorom sa zúčastnia odborníci z Poľska a Rakúska v októbri 2001 v Bratislave.

Sekcia pre dejiny miest

v súčinnosti s Vojenským historickým ústavom plánuje usporiadať v rámci pravidelného zasadnutia zmiešanej slovenskej-maďarskej komisie historikov medzinárodnú vedeckú konferenciu Spoločnosť, mestá a armáda od stredoveku do začiatku 20. storočia v októbri 2001 v Bratislave.

Sekcia pre dejiny miest

usporiada workshop na tému Štruktúra a mentalita mestskej spoločnosti v stredoveku a novoveku v novembri 2001 v Bratislave.

Sekcia pre cirkevné dejiny

plánuje v roku 2001 vydať zborník z minuloročnej úspešnej konferencie Kresťanstvo v dejinách Slovenska.

Sekcia novších a najnovších dejín

uskutoční medzinárodnú konferenciu Historické, etnické a geografické aspekty formovania hraníc Česko-Slovenska v októbri 2001 v Bratislave.

Krúžok historikov v Topoľčanoch

v spolupráci s Historickým ústavom SAV uskutoční seminár pri príležitosti nedožitých 75. narodenín významného historika PhDr. Pavla Horvátha, CSc. v októbri 2001 v Topoľčanoch.

Krúžok historikov v Topoľčanoch

plánuje usporiadať spomienkový seminár MUDr. Jozef Pantoček (1846-1916), priekopník röntgenológie v Uhorsku v septembri 2001 v Topoľčanoch.

Klub historikov v Trenčíne

v spolupráci s Historickým ústavom SAV, Slovenskou národnou knižnicou a Trenčianskym múzeom zorganizuje medzinárodný vedecký seminár Dejiny knižnej kultúry v Trenčíne v III. štvrťroku 2001 v Trenčíne.

Klub historikov v Trenčíne

v spolupráci s Podjavorinským múzeom plánuje usporiadať Vlastivedný seminár k výročiam členov Štúrovskej rodiny (Samuel Štúr, Ľudovít Štúr, Karol Štúr).

Výbor SHS

usporiada pracovný seminár Problematika terminológie starších slovenských dejín v termíne september-október 2001 v Bratislave.


Podujatia z minulých rokov: 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia