Historický ústav SAV
 
Konferencie / Podujatia / Prednášky 2002 English version

Pripravované podujatia v roku 2002

Slovenská historická spoločnosť pri SAV pripravuje v nastávajúcom roku nasledujúce podujatia:

Výbor Slovenskej historickej spoločnosti v zmysle uznesenia ostatného zjazdu pripravuje panelovú diskusiu Koncepcia slovenských dejín.

Termín: október-november 2002
Miesto: Bratislava

Sekcia hospodárskych a sociálnych dejín usporiada sympózium s medzinárodnou účasťou Dejiny hutníctva.

Termín: 8.-10. október 2002
Miesto: Banská Štiavnica

Sekcia všeobecných dejín plánuje uskutočniť medzinárodný vedecký seminár Otázky susedstva v strednej Európe v procese európskej integrácie. Príklad slovensko-maďarských vzťahov.

Termín: 15.-25. apríl 2002
Miesto: Smolenice, Ostrihom, Bratislava

Sekcia archívnictva a pomocných vied historických plánuje uskutočniť medzinárodnú konferenciu Diplomatická produkcia v stredovekom meste.

Termín: september 2002
Miesto: Zvolen

Sekcia pre vojenské dejiny plánuje konferenciu Slovensko-dejisko reálnych a potenciálnych ozbrojených konfliktov a vojen v 20. storočí.

Termín: október 2002
Miesto: Bratislava

Spolok banskobystrických historikov pripravuje konferenciu Pohanstvo a kresťanstvo

Terrmín: december 2002
Miesto: Banská Bystrica

Sekcia pre rodové štúdie pripravuje medzinárodnú konferenciu Žena a právo – právne postavenie žien v minulosti.

Termín: 5.-7. november 2002
Miesto: Smolenice

Sekcia pre dejiny knižnej kultúry pripraví seminár Dejiny knižnej kultúry v Bardejove.

Termín: 8.-10. október 2002
Miesto: Bardejov

Krúžok historikov v Topoľčanoch pripravuje seminár 770. výročie prvej písomnej zmienky o Bánovciach nad Bebravou.

Termín: september 2002
Miesto: Bánovce nad Bebravou

Katedra dejín Pedagogickej fakulty UK pripravuje v spolupráci s SHS konferenciu Úloha osobnosti v dejinách.

Termín: september 2002
Miesto: Bratislava

Okrem uvedených podujatí odborné sekcie i regionálne spolky a krúžky pripravujú ďalšie podujatia, prednášky a vlastivedné semináre, o ktorých budú záujemcov vopred informovať!


Podujatia z minulých rokov: 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia