Historický ústav SAV
 
Konferencie / Podujatia / Prednášky 2006 English version

Slovenská historická spoločnosť pri SAV pripravuje v nastávajúcom roku nasledujúce podujatia:

Výbor Slovenskej historickej spoločnosti plánuje uskutočniť štyri zasadnutia výboru.
Termín: február, apríl, september, december 2006
Miesto: Bratislava

XIII. zjazd a Valné zhromaždenie Slovenskej historickej spoločnosti.
Termín: 25.-27. apríl 2006
Miesto: Banská Bystrica

Sekcia pre hospodárske a sociálne dejiny zorganizuje medzinárodnú konferenciu Podiel cirkví na formovaní moderného národa.
Termín: 4.-6. apríl 2006
Miesto: Bratislava

Vedecké sympózium Z histórie vyhnianského baníctva.
Termín: jún 2006
Miesto: Vyhne

Sekcia pre najnovšie dejiny v spolupráci so Sekciou pre všeobecné dejiny pripraví medzinárodnú vedeckú konferenciu Kultúrno-politické transféry medzi Francúzskom, Nemeckom a strednou Európou v rokoch 1840-1948.
Termín: 25.-27. jún 2006
Miesto: Bratislava

Členovia sa budú podieľať na vedeckopopularizačnej činnosti v tlači, rozhlase a televízii.
Termín: priebežne
Miesto: Bratislava

Sekcia pre vojenské dejiny sa bude podieľať na organizovaní vedeckého seminára 100. výročie narodenia generálplukovníka in memoriam Jána Goliana.
Termín: máj 2006
Miesto: Banská Bystrica

Sekcia pre dejiny miest bude pracovať na vydaní zborníka príspevkov z konferencie o stratifikácii miest.
Termín: priebežne
Miesto: Bratislava

Sekcia pomocných vied historických a archívnictva sa bude podieľať na príprave seminára 100. výročie narodenia prof. PhDr. Alexandra Húščavu, DrSc.
Termín: 20. február 2006
Miesto: Bratislava

Členovia budú pracovať na zostavení zborníka Miery a váhy v dejinách Slovenska.
Termín: vydanie jún 2006
Miesto: Bratislava

Členovia sekcie budú organizátormi vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Sfragistika - úlohy, ciele a perspektívy.
Termín: október 2006
Miesto: Martin

Sekcia pre dejiny knižnej kultúry uskutoční pravidelný celoslovenský interdisciplinárny seminár so zahraničnou účasťou Knižná kultúra v Liptove.
Termín: november 2006
Miesto: Ružomberok alebo Liptovský Mikuláš

Sekcia pre rodové štúdie plánuje pripraviť workshop Postavenie ženy v spoločnosti.
Termín: október 2006
Miesto: Bratislava

Sekcia pre cirkevné dejiny organizuje konferenciu Slovensko a Svätá stolica od najstarších čias až do súčasnosti.
Termín: september 2006
Miesto: Trnava

Sekcia pre dejiny školstva a pedagogiky pripraví vedeckú konferenciu 100. výročie narodenia zakladateľskej osobnosti slovenskej pedagogiky Juraja Čečetku. V rámci podujatia odhalia pamätnú tabuľu v rodisku J. Čečetku v Polichne.
Termín: september 2006
Miesto: Lučenec

Spolok banskobystrických historikov sa bude podieľať na príprave vedeckej konferencie Svätec a jeho funkcie v spoločnosti.
Termín: marec 2006
Miesto: Banská Bystrica

Spolok zorganizuje nasledujúce odborné prednášky: Dejiny nitrianskeho kniežatstva (J. Steinhübel), Aktuálne trendy historického výskumu v zahraničí (E. Kowalská), Metodologické koncepcie výskumu najnovších dejín (M. Zavacká).
Termín: priebežne
Miesto: Banská Bystrica

Krúžok topoľčianskych historikov zorganizuje vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Odkaz Tomáša Baťu pre moderné podnikanie, k 130. výročiu narodenia Tomáša Baťu (1876-1932). Prednášky: Tomáš Baťa, európsky a svetový podnikateľ; Formy komunikácie v baťovskom prostredí; Baťa a Zlín, Baťa a Baťovany (Partizánske), Baťa a Svit; Ján Baťa a Baťovany (Partizánske); Zamestnanecké výhody v kontexte sociálnej politiky firmy Baťa; Spoločenská zodpovednosť v podnikaní; Baťovské školstvo.
Termín: 30. marca 2006
Miesto: Partizánske

Členovia krúžku pripravia vlastivedný seminár Staré a nové epochy obce Zlatníky, pri príležitosti osláv prvej písomnej zmienky o obci. Prednášky: Zlatníky v dobe predhistorickej a stredovekej; Od novoveku k najnovším dejinám obce; Zlatníky po roku 1918 do súčasnosti; Obecné symboly, história a súčasnosť; Ľudová kultúra v obci a okolí.
Termín: september 2006
Miesto: Zlatníky

Ďalej zabezpečia vlastivedný seminár Krtovce vo vrstvách vekov, pri príležitosti osláv 850. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Prednášky: Osídlenie Krtoviec v najstaršom období; Krtovce po roku 1525; Od medzivojnových Krtoviec k súčasnej obci; Od historických k súčasným symbolom obce; Ľudová kultúra v obci.
Termín: september 2006
Miesto: Krtovce

V rámci činnosti zorganizujú vlastivedný seminár Štúrovci - národní buditelia v prácach historika Pavla Horvátha, k 80. výročiu narodenia historika Pavla Horvátha (1926-1999), k 155. výročiu úmrtia Samuela Štúra (1789-1851), k 195. výročiu narodenia a 155. výročiu úmrtia Karola Štúra (1811-1851), k 145. výročiu úmrtia Samuela Štúra ml., k 180. výročiu narodenia Karolíny Štúrovej a k 190. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra (1815-1856), kodifikátora spisovnej slovenčiny, politika, básnika, publicistu, jazykovedca, novinára a pedagóga; v rámci Štúrovho roka od októbra 2005 do októbra 2006. Prednášky: Osobnosť a dielo historika Pavla Horvátha; Pavol Horváth a Štúrovci; Európanstvo a slovanstvo Ľudovíta Štúra; Štúrovci a Uhrovec.
Termín: október 2006
Miesto: Bánovce nad Bebravou

Krúžok pripraví aj vlastivedný seminár História a súčasnosť mikroregiónov. Prednášky: Európske a slovenské mikroregióny v minulosti; Regionálna politika Európskej únie; Vytváranie mikroregiónov na území okresov Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a Partizánske; Symbolika regionálnych združení v minulosti a súčasnosti.
Termín: november 2006
Miesto: Topoľčany

V rámci aktivít topoľčiansky krúžok pripraví putovnú výstavu História a súčasnosť mikroregiónov.
Termín: november - december 2006
Miesto: Topoľčany, Bánovce a Partizánske

Členovia Krúžku historikov SHS v Topoľčanoch sa zúčastnia na príprave osláv 50. výročia vzniku Domu detí a mládeže v Bánovciach nad Bebravou.
Termín: marec 2006
Miesto: Bánovce nad Bebravou

Klub trenčianskych historikov v rámci cyklu prednášok zabezpečí príspevky M. Kovačku Matiční predstavitelia a Trenčín, R. Zemeneho Mestské opevnenie Trenčína, Š. Androviča Stavebný vývoj v Trenčíne po II. svetovej vojne, Š. Androviča Vojenské cintoríny na území Trenčína, M. Kováča Žil som medzi Indiánmi, V. Segeša Od rytierstva k žoldnierstvu, Ľ. Ďuroviča Pavol Doležal a jeho Gramatica slavico-bohemica, J. Hunku Od metrológie k numizmatike a I. Bosého Sto rokov budovania vodovodnej siete v Trenčíne.
Termín: priebežne
Miesto: Trenčín, Nové Mesto nad Váhom

Členovia Klubu trenčianskych historikov sa zapoja aj do príprav celoslovenských osláv 190. výročia narodenia J. M. Hurbana v roku 2007
Termín: priebežne
Miesto: Trenčín, Beckov

Okrem uvedených podujatí odborné sekcie i regionálne spolky a krúžky pripravujú ďalšie podujatia, prednášky, vlastivedné semináre, besedy a zaujímavé exkurzie, o ktorých budú záujemcov vopred informovať písomnou formou a prostredníctvom internetovej stránky Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV www.dejiny.sk/shs.

Vypracoval: PhDr. Viliam Čičaj, CSc.

Bratislava 16.1.2006


Podujatia z minulých rokov: 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia