Historický ústav SAV
 
Konferencie / Podujatia / Prednášky 2007 English version

Slovenská historická spoločnosť pri SAV pripravuje v nastávajúcom roku nasledujúce podujatia:

Výbor Slovenskej historickej spoločnosti plánuje uskutočniť štyri zasadnutia výboru.
Termín: február, apríl, september, december 2007
Miesto: Bratislava

Sekcia pre hospodárske a sociálne dejiny zorganizuje odborný seminár História získavania nerastného bohatstva zo slovenských lomov.
Termín: jún 2007
Miesto: Banská Štiavnica

Odborný seminár Hospodárske dejiny, súčasný stav a perspektívy pri príležitosti 80. narodenín historika hospodárskych dejín J. Vozára.
Termín: september 2007
Miesto: Bratislava

Sekcia zorganizuje medzinárodný seminár Rómska otázka ako faktor česko-slovenských vzťahov v 20. storočí.
Termín: 17. - 19. apríl 2007
Miesto: Košice

Sekcia pre najnovšie dejiny v spolupráci s Inštitútom histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity pripraví 6. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov.
Termín: 24.-26. apríl 2007
Miesto: Prešov

Sekcia pre všeobecné dejiny zorganizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu Cirkvi a ich vplyv na formovanie národného vedomia národov a národností v strednej Európe (19. a prvá polovica 20. storočia).
Termín: 2. - 5. máj 2007
Miesto: Prešov

Ďalej sekcia pripraví medzinárodnú konferenciu Slovenská spoločnosť v Československej republike 1918 - 1939.
Termín: 22. - 24. október 2007
Miesto: Bratislava

Sekcia pre vojenské dejiny sa bude podieľať na organizovaní akadémie k 70. výročiu narodenia vojenského historika V. Dangla.
Termín: apríl 2007
Miesto: Bratislava

Sekcia pripraví vedecký seminár 100. výročie narodenia generálporučíka in memoriam J. Noska.
Termín: september 2007
Miesto: Banská Bystrica

Sekcia pre dejiny miest pripraví vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Mestá a šľachta - mešťania a šľachtici.
Termín: 3. - 5. október 2007
Miesto: Levice

Sekcia pomocných vied historických a archívnictva sa bude podieľať na príprave seminára 85. výročie narodenia doc., PhDr. D. Lehotskej, CSc.
Termín: druhý polrok 2007
Miesto: Bratislava

Členovia budú spolupracovať na príprave celoslovenského stretnutia archivárov 11. archívne dni v Slovenskej republike.
Termín: máj 2007
Miesto: Žilina

Zároveň pripravia do tlače zborník z martinskej konferencie Pečate a ich používatelia.
Termín: priebežne
Miesto: Bratislava

Sekcia pre dejiny knižnej kultúry uskutoční pravidelný celoslovenský interdisciplinárny seminár so zahraničnou účasťou Knižná kultúra v Košiciach.
Termín: október 2007
Miesto: Košice

Zorganizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu Orbis helveticorum.
Termín: 24. - 26. apríl 2007
Miesto: Smolenice

Sekcia pre staroveké, byzantské a slovanské dejiny pripraví medzinárodnú byzantologickú konferenciu Konštrukcia a dekonštrukcia Byzancie.
Termín: apríl 2007
Miesto: Prešov

Sekcia zorganizuje aj výstavu Veľká Morava a súčasný archeologický výskum.
Termín: druhý polrok 2007-01
Miesto: Prešov

Spolok banskobystrických historikov sa bude podieľať na príprave vedeckej konferencie Cirkevné knižnice - ich funkcie a význam v dejinách.
Termín: 6. - 8. november 2007
Miesto: Banská Bystrica

Spolok pripraví vedeckú konferenciu Obraz Veľkej Moravy v historickej kultúre.
Termín: 5. - 6. december 2007
Miesto: Banská Bystrica

Spolok zorganizuje odborné prednášky M. Hurbaniča a J. Šedivého.
Termín: priebežne
Miesto: Banská Bystrica

Krúžok topoľčianskych historikov pripravuje nasledujúce vlastivedné semináre:
90. výročie narodenia spisovateľa, historika a katolíckeho kňaza J. Kompánka.
Termín: február 2007
Miesto: Ostratice

200. výročie narodenia diplomata G. Friesenhofa.
Termín: jún 2007
Miesto: Brodzany

375. výročie narodenia a 300. výročie úmrtia filozofa a pedagóga I. Cabana.
Termín: september 2007
Miesto: Partizánske

Významné rody v dejinách Topoľčian - seminár pre učiteľov dejepisu.
Termín. september 2007
Miesto: Topoľčany

Ďalej sekcia pripraví aj výstavu Z dejín mesta Topoľčany.
Termín: september 2007 - marec 2008
Miesto: Topoľčany

Klub trenčianskych historikov v rámci cyklu prednášok zabezpečí príspevky H. Žažovej: Stavebné úpravy Trenčianskeho hradu v druhej polovici 16. storočia za Imricha Forgáča vo svetle prameňov v Archíve Dvorskej komory vo Viedni. B. Telgárskeho: Vznik Červeného kríža v Rakúsko-Uhorsku a v ČSR. M. Šišmiša, st.: Trenčianskobeckovský rodák MUDr. Ján Ambro, zakladateľ ústavu na výchovu pôrodných asistentiek, prvej detskej nemocnice a útulku pre siroty. K. Pekářovej: Literatúra z dejín prírodných vied v knižnici Prírodovedného spolku župy Trenčianskej. K. Pekařovej: Noviny a časopisy na strednom Považí. M. Šišmiša, st.: Dionýz Štúr, riaditeľ Ríšskeho geologického ústavu vo Viedni. L. Gálikovej: Testamenty v Trenčíne a život v meste v 17. storočí. M. Kováča-Adamova: Trenčiansky lekárnik J. Halaša.

Ďalej pripravia prednášky a besedy s o archívnych fondoch s riaditeľmi archívov v Bratislave a Bytči.
Termín: priebežne
Miesto: Trenčín

Klub pripraví aj vlastivedný seminár 190. výročie narodenia beckovského rodáka J. M. Hurbana.
Termín: druhý polrok 2007
Miesto: Beckov

Okrem uvedených podujatí odborné sekcie i regionálne spolky a krúžky pripravujú ďalšie podujatia, prednášky, vlastivedné semináre, besedy a zaujímavé exkurzie, o ktorých budú záujemcov vopred informovať písomnou formou, prostredníctvom internetovej stránky Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV www.dejiny.sk a e-mailingu. Ak máte záujem aj o túto formu kontaktu, zašlite nám Vašu aktuálnu e-mailovu adresu.

Vypracoval: PhDr. Viliam Čičaj, CSc.

Bratislava 08.07.2007


Podujatia z minulých rokov: 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia