Historický ústav SAV
 
Konferencie / Podujatia / Prednášky 2008 English version

Slovenská historická spoločnosť pri SAV pripravuje v nastávajúcom roku nasledujúce podujatia:

Výbor Slovenskej historickej spoločnosti plánuje uskutočniť štyri zasadnutia výboru.
Termín: február, apríl, september, december 2008
Miesto: Bratislava

Sekcia pre hospodárske a sociálne dejiny zorganizuje medzinárodný seminár Šport ako faktor česko-slovenských vzťahov v 20. storočí.
Termín: 8.-9. apríl 2008
Miesto: Trenčín

Odborný seminár Argentifodina 2008. 2. ročník seminára o montánnej archeológii, dejinách baníctva, hutníctva a geológie v stredoeurópskom priestore.
Termín: 4.-6. september 2008
Miesto: Banská Štiavnica

Sekcia zorganizuje seminár Lomy na západnom Slovensku.
Termín: jún 2008
Miesto: Banská Štiavnica

Sekcia pre najnovšie dejiny pripraví medzinárodnú konferenciu Rodina vo vojne a po vojne (sociálne podhubie radikalizmu a extrémizmu na Slovensku v súvislosti s dvomi svetovými vojnami v 20. storočí).
Termín: október 2008
Miesto: Bratislava

Členovia zorganizujú vedeckú konferenciu Od osmičky k osmičke - Slovensko od roku 1918 do roku 1938.
Termín: september-október 2008
Miesto: Bratislava

Členovia sekcie pripravia medzinárodnú vedeckú konferenciu Slovenské národné povstanie a Varšavské povstanie v roku 1944 - komparácia, paralely, rozdiely.
Termín: 13.-15. október 2008
Miesto: Banská Bystrica

Sekcia pre dejiny miest pripraví workshop k terminologickým otázkam Mesto, mestečko, ves, dedina, stolica, župa.
Termín: október 2008
Miesto: Bratislava

Sekcia pre rodové štúdie zorganizuje workshop Žena a možnosti jej profesionálneho uplatnenia.
Termín: október 2008
Miesto: Bratislava

V priebehu roka pripravia do tlače v spolupráci so Sekciou pre dejiny miest zborník z podujatia Mestá a šľachta. Mešťania a šľachtici.
Termín: priebežne
Miesto: Bratislava

Zároveň zorganizujú prednášky a prezentácie na tému rodových štúdií, na ktoré pozvú domácich a zahraničných odborníkov.
Termín: priebežne
Miesto: Bratislava

Sekcia pre cirkevné dejiny pripraví vedecké sympózium Novoveký stereotyp.
Termín: 10. september 2008
Miesto: Bratislava

Členovia sekcie budú participovať na vedeckej konferencii Význam kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda pre Európu.
Termín: 2. júl 2008
Miesto: Nitra

Sekcia pre vojenské dejiny sa bude podieľať na organizovaní vedeckého sympózia 300. výročie bitky pri Trenčíne.
Termín: september 2008
Miesto: Trenčín

Sekcia bude participovať na príprave a realizácii vedeckého seminára 110. výročie narodenia generála Štefana Jurecha.
Termín: jún 2008
Miesto: Bošáca

Členovia sa budú podieľať na organizácii vedeckého seminára 100. výročie narodenia generála Jána Malára.
Termín: december 2008
Miesto: Komárno

Sekcia pomocných vied historických a archívnictva sa bude podieľať na príprave vedeckej konferencie Diplomatica ecclesiastica - problémy diplomatiky cirkevných inštitúcií a duchovných osôb.
Termín: október 2008
Miesto: Bratislava

Členovia budú spolupracovať na príprave celoslovenského stretnutia archivárov 12. archívne dni v Slovenskej republike.
Termín: máj 2008
Miesto: Skalica

Zároveň pripravia do tlače zborník z konferencie Falšovatelia a problém fálz v dejinách a z podujatí Spomienka na pani docentku Lehotskú a Zvolen 1243-2003.
Termín: priebežne
Miesto: Bratislava

Príprava odbornej exkurzie do niektorého stredoeurópskeho archívu.
Termín: október 2008
Miesto: Bratislava

Sekcia bude spolupracovať pri organizovaní odborných podujatí so Slovenskou heraldickou spoločnosťou.
Termín: priebežne
Miesto: Bratislava

Sekcia pre dejiny knižnej kultúry uskutoční pravidelný medzinárodný interdisciplinárny seminár Historické knižné dedičstvo a slovenské kúpele.
Termín: 10.-12. október 2008
Miesto: Trenčianske Teplice

Sekcia pre staroveké, byzantské a slovanské dejiny pripraví medzinárodnú konferenciu Vplyv byzantskej kultúry, teológie a filozofie na rozvoj stredovekej európskej renesancie.
Termín: október 2008
Miesto: Prešov

Členovia sekcie sa budú podieľať na zhodnotení stavu veľkomoravských pamiatok na území SR a ČR, vydať rukopis prof. Avenária, ktorým disponuje sekcia, zborník z konferencie: Konštrukcia a dekonštrukcia Byzancie, zlepšiť periodicitu časopisu Synergia, zmeniť jeho formát a sprísniť podmienky publikovania v tomto periodiku.
Termín: priebežne
Miesto: Prešov

Spolok banskobystrických historikov sa bude podieľať na príprave medzinárodnej vedeckej konferencie Svätý Vojtech. Jeho doba a kult.
Termín: október 2008
Miesto: Banská Bystrica

Spolok zorganizuje odborné prednášky v cykle O histórii s historikmi.
Termín: priebežne
Miesto: Banská Bystrica

Krúžok topoľčianskych historikov pripravuje nasledujúce vlastivedné semináre: Živnosti a živnostníci v minulosti a súčasnosti k 115. výročiu narodenia a 60. výročiu úmrtia živnostníka Vojtecha Vagáča (*1893 + 1948), zakladateľa Topoľčianskych novín (1930 - 1939), týždenníka živnostníkov a národohospodárov, vydávaného Okresným živnostenským spoločenstvom v Topoľčanoch.
Termín: máj 2008
Miesto: Topoľčany

Mikuláš Agič (pseud. A. N. Kostin) (*1881 +1938) k 70. výročiu úmrtia bibliofila, filológa a publicistu z Otočacu (Chorvátsko), autora veršovaných dejín Bánoviec nad Bebravou, ale aj umeleckého zámočníka v Topoľčanoch. Vybudoval hotel Slovan v Martine, miesto stretávania sa slovenských i slovanských spisovateľov a umelcov.
Termín: september 2008
Miesto: Topoľčany, Bánovce nad Bebravou

II. svetová vojna v regióne k 70. výročiu vypuknutia II. svetovej vojny
Termín: október 2008
Miesto: Topoľčany

Členovia krúžku zorganizujú výstavu Z dejín remesiel a živností.
Termín: máj 2008 - marec 2009
Miesto: Topoľčany

Členovia Krúžku historikov SHS v Topoľčanoch pripravia monografie obcí Práznovce, Dvorany nad Nitrou a Horné Chlebany. Zúčastnia sa XII. archívnych dňoch v Skalici, na podujatiach organizovaných Slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV v Bratislave a Genealogickou a heraldickou spoločnosťou v Martine.

Klub trenčianskych historikov v rámci cyklu prednášok zabezpečí príspevky R. Ragača: Uhrovskí Zajovci a Trenčín, M. Mikuša: Z dejín bryndziarstva na Slovensku, J. Ragačovej: Stará Turá a bryndziarstvo, O. Pavúkovej: Modra: Modranské cintoríny, M. Hložu: Trenčín: Revolučné roky 1848-1849 a Považie, M. Šišmiš: Ján Obetko, pedagóg, vydavateľ, publicista, iniciátor prvého pamätníka J. A. Komenského na Slovensku, J. Púdelku: História SNR, M. Ďurčovej: Koniec I. svetovej vojny a vznik ČSR v pozostalosti spisovateľa a kňaza Jozefa Braneckého.

Ďalej pripravia besedu s redaktormi časopisu História.
Termín: priebežne
Miesto: Trenčín

Klub sa bude podieľať na príprave aj seminára 300. výročie bitky pri Trenčíne.
Termín: september 2008
Miesto: Trenčín

V spolupráci s Krúžkom topoľčianskych historikov pripravia vlastivedný seminár Mikuláš Agič (pseud. A. N. Kostin) (1881-1938). Ďalej sa budú podieľať na príprave vlastivedných monografií a vykonávať metodickú činnosť.

Okrem uvedených podujatí odborné sekcie i regionálne spolky a krúžky pripravujú ďalšie podujatia, prednášky, vlastivedné semináre, besedy a zaujímavé exkurzie, o ktorých budú záujemcov vopred informovať písomnou formou (bulletin), prostredníctvom internetovej stránky Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV http://www.shs.sav.sk a e-mailingu. Ak máte záujem aj o e-mailingovu formu kontaktu, zašlite nám Vašu aktuálnu e-mailovu adresu.

Vypracoval: PhDr. Viliam Čičaj, CSc.

Bratislava 15.06.2008


Podujatia z minulých rokov: 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia