Historický ústav SAV
 
Konferencie / Podujatia / Prednášky 2011 English version

Slovenská historická spoločnosť pri SAV pripravuje v r. 2011 nasledujúce podujatia:

Výbor SHS plánuje uskutočniť štyri pravidelné zasadania.
Termín: február, apríl, september, december Miesto: Bratislava

Výbor SHS zorganizuje XIV. zjazd a Valné zhromaždenie spoločnosti.
Termín: 26.-28. apríl Miesto: Prešov

Sekcia pre hospodárske dejiny zorganizuje konferenciu Argentifodina 2011.
Termín: september Miesto: Banská Štiavnica

Sekcia pre hospodárske dejiny vydá zborník zo sympózia Európsky význam slovenského baníctva.
Termín: priebežne Miesto: Bratislava

Sekcia pre hospodárske dejiny bude spolupracovať na projekte Vývoj bankovníctva v medzivojnovom období.
Termín: priebežne Miesto: Bratislava

Sekcia pre vojenské dejiny zorganizuje konferenciu Slovensko v roku 1941: politika - armáda - spoločnosť.
Termín: jún Miesto: Banská Bystrica

Sekcia novších dejín sa budú podieľať na popularizácii histórie aktívnym vystupovaním v médiách, V spolupráci s MŠ SR pripravia III. ročník Dejepisnej olympiády pre základné a stredné školy.
Termín: priebežne Miesto: Bratislava

Sekcia pre cirkevné dejiny pripraví konferenciu Úloha kláštorov v slovenských dejinách pri príležitosti vydania Zoborskej listiny 1111.
Termín: II. polrok Miesto: Trnava

Sekcia pre dejiny knižnej kultúry zorganizuje medzinárodnú konferenciu Dejiny knižnej kultúry s prihliadnutím na J. Jessenia-Jesenského.
Termín: november Miesto: Martin

Sekcia pre dejiny knižnej kultúry pripraví konferenciu Formy a obsah spoločenskej a sociálnej disciplinizácie.
Termín: september Miesto: Bratislava

Sekcia pomocných vied a archívnictva usporiada tradičné XV. archívne dni v SR. Zbierky v archívoch SR.
Termín: 24.-26. máj Miesto: Humenné

Sekcia pomocných vied a archívnictva zorganizuje workshop Fotografie v archívoch.
Termín: jún Miesto: Bratislava

Sekcia pomocných vied a archívnictva zabezpečí konferenciu Poľnohospodárstvo v dejinách Slovenska - tradície, inovácie a kultúrne dedičstvo v archívnych dokumentoch.
Termín: október Miesto: Bratislava

Sekcia pre dejiny dvorskej kultúry pripraví workshop Panovnícky a aristokratický dvor - terminologické otázky a problémy.
Termín: september Miesto: Bratislava

Sekcia pre dejiny dvorskej kultúry sa bude podieľať na vydaní publikácie Bécs és Magyarország. (Ed. I. Fazekas a A. Fundárková).
Termín: I. polrok Miesto: Bratislava

Sekcia pre výskum 18. storočia pripraví databázu záujemcov o túto problematiku.
Termín: priebežne Miesto: Bratislava

Sekcia pre výskum 18. storočia bude prezentovať výsledky členov sekcie v rámci konferencie Centra pre výskum cirkevných dejín.
Termín: II. polrok Miesto: Prešov

Členovia spoločnosti z UKF v Nitre pripravia medzinárodný seminár Európske kontexty byzantskej kultúry.
Termín: 7.-8. september Miesto: Nitra

VLASTIVEDNÉ SEMINÁRE
Klub trenčianskych historikov
125. výročie úmrtia Ľ. Štúra. Prednášatelia: O. Pavúková, M. Šišmiš, M. Kubelová a D. Fačianová.
Termín: jún Miesto: Trenčín

CYKLUS PREDNÁŠOK
Klub trenčianskych historikov
Cyklus prednášok k dejinám Trenčína a okolia
Termín: priebežne Miesto: Trenčín
Plánujú sa uskutočniť prednášky: O. Lehockej, V. Michaličku, B. Radovanoviča, F. Jaroša, J. Baláža, K. Junasa, J. Vontorčíka a E. Tkáčikovej.

Okrem uvedených podujatí odborné sekcie i regionálne spolky a krúžky pripravujú ďalšie podujatia, prednášky, vlastivedné semináre, besedy a zaujímavé exkurzie, o ktorých budú záujemcov vopred informovať prostredníctvom internetovej stránky SHS pri SAV www.dejiny.sk alebo www.shs.sav.sk a e-mailingu. V prípade, že chystáte zaujímavé podujatie alebo ste sa o podobnom dozvedeli a považujete za vhodné, aby sa o nich dozvedeli aj ďalší členovia, zašlite nám informácie, ktoré im doručíme. Ak máte záujem aj o mailingovú formu kontaktu, zašlite nám Vašu aktuálnu e-mail adresu na: Miroslav.Michela@savba.sk

Vypracoval: PhDr. Viliam Čičaj, CSc.


Podujatia z minulých rokov: 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia