Historický ústav SAV
 
Konferencie / Podujatia / Prednášky 2013 English version

Slovenská historická spoločnosť (SHS) pri SAV pripravuje v roku 2013 nasledovné podujatia:

1.
Vituálna konferencia SHS Profil absolventa histórie
Miesto a termín konania: priebežne, webová stránka Slovenskej historickej spoločnosti:
www.shs.sav.sk
Organizátor: Slovenská historická spoločnosť (ďalej SHS) pri SAV
Spoluorganizátori: Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity a Historický ústav SAV.
V nádväznosti na úspešné podujatie - vedeckú konferenciu "Profil absolventa histórie - Kurikulárne programy a pripravenosť absolventov histórie na prax", ktorá sa konala v novembri 2012, bude SHS organizovať priebežnú diskusiu k nadhodeným otázkam týkajúcim sa kvality vedeckej práce a vyučovania histórie. Diskusia bude priebežne uverejňovaná na webovej stránke SHS. V máji 2013 sa uskutoční v Prešove bilančná konferencia k diskusii.

2.
III. Konferencia mladých historikov: Človek, spoločnosť, doba
Miesto a termín konania: Košice, október 2013
Organizátori: Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach a SHS pri SAV v spolupráci s Historickým ústavom SAV
Tretí ročník vedeckej konferencie má za cieľ poskytnúť priestor pre spoluprácu doktorandov a mladých historikov a prezentovať najnovšie výsledky ich vedeckého výskumu. Hlavnou témou tretieho ročníka konferencie je život spoločnosti, osudy jednotlivcov, životné strety a zmeny v živote spoločnosti v dejinách Slovenska i okolitých štátov. Prednesené príspevky budú súčasťou plánovaného zborníka.

3.
Vedecký seminár Centrum a periférium – v rámci zasadania Česko-slovenskej komisie historikov
Miesto a termín konania: Košice, október 2013
Organizátori: SHS pri SAV, Historický ústav SAV, Katedra histórie FF UPJŠ Košice, Česko-slovenská komisia historikov.
Seminár "Centrum a periférium" bude súčasťou pravidelného zasadnutia Česko-slovenskej komisie historikov. Odborne bude venovaný problematike vzťahu centra a regiónu v interdisciplinárnom ponímaní. Jedným z cieľov je pokúsiť sa o aplikáciu vybraných teoretických modelov (napr. S. Rokkan) na české a slovenské prostredie. Na seminári vystúpia odborníci, od ktorých si komisia a organizátori vyžiadali referáty na vopred dohodnuté témy. Výstupy sú pravidelne publikované v Česko-slovenskej historickej ročenke.

4.
Medzinárodná vedecká konferencia Podkarpatská Rus v dejinách Československa (1918 - 1946)
Miesto a termín konania: Prešov, november 2013
Organizátori: Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, SHS pri SAV a Historický ústav SAV v spolupráci s Užhorodskou národnou univerzitou.
Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 95. výročia vzniku ČSR má prínos jednak vedecký, jednak vedecko-výchovný (pre študentov). Jej cieľom je zmapovať politické, hospodárske, kultúrne, konfesionálne a etnické rozmery existencie Podkarpatskej Rusi v medzivojnovom Československu s osobitným akcentom na slovensko-rusínsko-ukrajinské vzťahy.

5.
Vedecká konferencia na počesť prof. F. Uličného. Poznávanie dejín Slovenska. Pramene, metódy, poznatky
Miesto a termín konania: Košice, 25. - 26. 9. 2013
Organizátori: SHS pri SAV, Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, Historický ústav SAV.
Vedecká konferencia sa bude konať pri príležitosti životného jubilea Prof. PhDr. Ferdinada Uličného, DrSc., ktorý patrí nepochybne medzi popredných medzinárodne uznávaných slovenských historikov zaoberajúcich sa výskumom stredovekých a ranonovovekých dejín územia Slovenska. V roku 2013 sa dožíva významného životného jubilea - 80 rokov. Pri tejto príležitosti mu ako dlhoročnému členovi Slovenskej historickej spoločnosti organizujú Katedra histórie FF UPJŠ na ktorej v súčasnosti aktívne pôsobí a Inštitút histórie FF Prešovskej univerzity, kde pôsobil v predchádzajúciom období, vedeckú konferenciu, ktorou chceme vzdať poctu jeho celoživotnej práci a oceneniť jeho prínos pre výskum dejín Slovenska.

6.
Medzinárodná konferencia Dejiny knižnej kultúry v Nitre
Miesto a termín konania: Nitra, jeseň 2013, 4 dni
Organizátori: Sekcia pre dejiny knižnej kultúry a Sekcia pre cirkevné dejiny SHS pri SAV, Historický ústav SAV, v spolupráci s Diecéznou knižnicou v Nitre, Žilinskou univerzitou, SSK a so Slovenskou národnou knižnicou v Martine.
Viacdňová interdisciplinárna vedecká konferencia so zahraničnou účasťou tradične zameraná na výskum dejín knižnej kultúry, tohto roku v Nitre, sa zameria na dva tematické okruhy: 1. veľkomorovská a cyrilometodská tradícai, 2. dejiny Nitrianskeho biskupstva a jeho predstaviteľov z hľadiska staršej slovenskej spisby a dejín knižnej kultúry. Príspevky budú publikované v ročenke Kniha, zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry.

7.
Medzinárodná vedecká konferencia Slovensko v roku 1943: politika, armáda, spoločnosť
Miesto a termín konania: Banská Bystrica, 25. – 26. 9. 2013
Organizátori: Sekcia pre vojenské dejiny SHS pri SAV, Múzeum SNP, Vojenský historický ústav a Historický ústav SAV.
Konferencia bude venovaná profilujúcim udalostiam, osobnostiam, procesom a javom, ktoré zasiahli Slovensko a jeho obyvateľov v roku 1943. Dôraz bude kladený na zmeny a situáciu v oblasti politiky, armády a spoločnosti, ktoré vyplývali z pretrvávajúceho vojenského konfliktu a všeobecnej situácie na Slovensku. Príspevky budú súčasťou kolektívnej monografie.

8.
Prednášky z hospodárskych a sociálnych dejín
Miesto a termín konania: Bratislava, október – november 2013
Organizátori: Sekcia pre hospodárske a sociálne dejiny SHS pri SAV, Historický ústav SAV, Univerzitná knižnica v Bratislave.
Cyklus prednášok z hospodárskych a sociálnych dejín sa uskutoční v mesiacoch október a november v Bratislave vždy v utorok o 17, 00 hod. Prednášať budú poprední odborníci zo Slovenska, Rakúska a Nemecka, ktorí budú prezentovať najnovšie výsledky svojej vedeckej práce. Podujatie bude prístupné aj pre širšiu odbornú verejnosť a pre študentov.

9.
Odborný workshop Ľudnatosť našich miest v minulosti vo svetle archívnych záznamov stredoveku a raného novoveku
Miesto a termín konania: Bratislava, jeseň 2013
Organizátori: Sekcia pre dejiny miest SHS pri SAV, Historický ústav SAV.
Workshop bude zameraný na objasnenie vypovedacej hodnoty archívnych materiálov mestskej proveniencie, ktoré sa dajú potencionálne využiť pri odhadovaní ľudnatosti našich miest v minulosti. Potreba uskutočnenia workshopu vyplynula z odbornej diskusie na konferencii organizovanej Sekciou pre dejiny miest SHS pri SAV minulý rok v Spišskej Sobote.

10.
Medzinárodná konferencia M. R. Štefánik a československé légie: životné príbehy, historiografia a pamäť
Miesto a termín konania: Bratislava, 23. 5. 2013
Organizátori: Sekcia všeobecných dejín SHS pri SAV, Historický ústav SAV, Nadácia M. R. Štefánika.
Medzinárodná konferencia sa tematicky viaže na blížiace sa 100. výročie začiatku prvej svetovej vojny, ktorá tak výrazne zasiahla do osudov slovenského národa. Podtitul vysvetľuje, že prednášajúci sa zamerajú jednak na význam československého zahraničného vojska a spracovanie životných príbehov jeho účastníkov, jednak na problematiku pamäti, zabúdania a historiografického spracovania témy. Na konferencii sa zúčastnia okrem slovenských aj zahraniční prednášatelia. Účasť zatiaľ prisľúbili historici z Českej republiky, Francúzska a Poľska. Na programe bude problematika všetkých zložiek čs. zahraničného vojska – v Rusku, Francúzsku, Taliansku aj USA. Z vedeckého hľadiska prinesie konferencia nové poznatky a uplatní netradičné prístupy k problematike. Za rovnako dôležitý považujeme aj populárnovedecký charakter podujatia pre širokú verejnosť, ktorý podčiarkuje aj účasť Nadácie M. R. Štefánika, pripomínajúca si 20 rokov svojej práce. Prepracované prednášky plánujeme vydať v zvláštnej publikácii.

11.
Výstavy k téme „Židia v topoľčianskom regióne“ a „Významné osobnosti regiónu“
Miesto a termín konania: Topoľčany, máj – december 2013
Krúžok historikov SHS pri SAV v Topoľčanoch v spolupráci s Tribečským múzeom a Tribečským osvetovým strediskom v Topoľčanoch usporiada dve výstavy k problematike života Židov v topoľčianskom regióne: 1. "Záchrana židovského cintorína v Častej", 2. rozšíri expozíciu múzea na tému "Židia v Topoľčanoch za I. ČSR". Tretia výstava (vytvorenie pamätnej chodby) bude na tému "Významné osobnosti regiónu". Všetky podujatia majú vedecko-popularizačný charakter, sú určené širšej verejnosti, najmä školskej a študujúcej mládeži.

12.
Cyklus prednášok k dejinám Trenčína a Považia
Miesto a termín konania: Trenčín, priebežne
Organizátori: Klub trenčianskych historikov SHS pri SAV, Historický ústav SAV, Trenčianske múzeum v Trenčíne
Cyklus pravidelných prednášok organizuje každoročne Klub trenčianskych historikov SHS pri SAV v spolupráci s inými organizáciami (Trenčianske múzeum v Trenčíne, Vojenský posádkový klub Trenčín, Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne ai.). Na rok 2013 je naplánovaných 10 populárno-vedeckých prednášok pozvaných odborníkov na témy zo sociálnych a kultúrnych dejín Trenčína a Považia, napr. o vpáde Turkov na Považí, k dejinám ženských organizácií, o historických knižniciach, významných osobnostiach (Ľ. V. Rizner, Ľ. Holuby, V. Chovan) atď.

13.
Cyklus prednášok Obraz Veľkej Moravy v historickej kultúre.
Miesto a termín konania: Banská Bystrica, marec – december 2013
Organiátori: Spolok banskobystrických historikov SHS pri SAV, Historický ústav SAV. Spolok banskobystrických historikov SHS plánuje pri príležitosti 1150. výročia príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu zrealizovať cyklus vedecko-popularizačných prednášok pre študentov Univerzity Mateja Bela a širokú verejnosť v Banskej Bystrici. Plánované sú prednášky historikov: Dušan Škvarna (Banská Bystrica), Eva Kowalská (Bratislava), Jan Randák (Praha), Anna Vetráková (Banská Bystrica), Rastislav Kožiak (Banská Bystrica), Ján Steinhübel (Bratislava), David Kalhous (Brno),Vincent Múcska (Bratislava). Prednášky sa uskutočnia v historických priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici..

14.
XVII. archívne dni v SR a vedecká konferencia Veda, kultúra a šport v archívoch
Miesto a termín konania: Bratislava, 21. – 23. 5. 2013
Organizátori: Spoločnosť slovenských archivárov a Sekcia archívnictva a pomocných vied historických SHS pri SAV v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave, Archívom UK v Bratislave a Ministerstvom vnútra SR – odborom archívov.
Súčasťou XVII. archívnych dní v SR bude vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou "Veda, kultúra a šport v archívoch". Cieľom podujatia je na konkrétnych príkladoch upozorniť na rôznorodý pramenný materiál týkajúci sa vedy a vedeckého výskumu, kultúrneho života a športu vo verejných archívoch SR a poukázať na možnosti jeho historického využitia. Prednesené príspevky budú publikované v podobe tlačeného zborníka i elektronicky.Účastníkmi tejto vedeckej konferencie budú aj zástupcovia krajín V-4.

15.
Odborné semináre Metodologické problémy historickej vedy
Miesto a termín konania: Banská Bystrica, marec – november 2013
Organizátori: Spolok banskobystrických historikov SHS pri SAV, katedra Histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Historický ústav SAV.
Spolok banskobystrických historikov SHS pri SAV plánuje v roku 2013 realizovať dva metodologické semináre, venované problémom a metódam modernej historiografie. Podujatie má vedecký i vzdelávací charakter. Na semináre, ktoré sú určené najmä pracovníkom katedry, denným doktorandom a študentom, budú pozvaní odborníci z Historického ústavu SAV, Ústavu pamäti národa, prípadne z iných katedier histórie na Slovensku. Prednášky sa uskutočnia na pôde katedry Histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

16.
Vlastivedné semináre „Topoľčany známe – neznáme“ a „Topoľčany za I. ČSR“
Miesto a termín konania: Topoľčany, september – október 2013
Organizátori: Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, Historický ústav SAV
Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch v spolupráci so Štátnym archívom v Nitre - pobočka Topoľčany a Tribečským múzeom budú pokračovať v cykle vlastivedných seminároch určených stredoškolskej mládeži a širšej verejnosti. Plánuje dva semináre: 1. "Topoľčany známe - neznáme" (k výročiu prvej písomnej zmienky o Topoľčanoch), 2. "Topoľčany za I. ČSR". Na seminároch budú prezentovať historici výsledky svojich najnovších regionálnych výskumov

17.
Vedecká konferencia Slovo, písmo, obraz znak
Miesto a termín konania: Bratislava, jún 2013
Organizátori: Katedra archívnictva a pomocných vied historických Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Slovenský národný archív, Sekcia archívnictva a pomocných vied historických SHS pri SAV, Historický ústav SAV.
Vedecká konferencia "Slovo, písmo, obraz, znak - komunikácia na Slovensku na prelome stredoveku a novoveku" sa zameria na verbálnu a písomnú komunikáciu vybranej society, ikonografický materiál s informáciami a vývodné možnosti erbov, pečatí a kamenárskych značiek. Prednesené príspevky budú publikované v zborníku. Organizátormi podujatia budú Sekcia archívnictva a pomocných vied historických SHS pri SAV a Slovenský národný archív.

18.
Cyklus prednášok k dejinám topoľčianskeho regiónu
Miesto a termín konania: Topoľčany, priebežne
Organizátori: Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch v spolupráci s Tribečským múzeom, Štátnym archívom v Nitre - pobočka Topoľčany a Gymnáziom sv. Vincenta de Paul.
Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch plánuje zorganizovať cyklus prednášok k dejinám topoľčianskeho regiónu i k širším témam: Drobná sakrálna architektúra topoľčianskeho regiónu, Heraldika v praxi, Bardejovské suburbium - význam a účel židovských rituálnych stavieb. Prednášky sú určené širšej verejnosti, predovšetkým študujúcej mládeži.

19.
Vedecký workshop Deň náš každodenný v ranom novoveku
Miesto a termín konania: Bratislava, október 2013
Organizátori: SHS pri SAV, Historický ústav SAV
Sekcia pre rodové štúdie a Sekcia pre dejiny dvorskej kultúry SHS pri SAV v spolupráci s Historickým ústavom SAV plánuje zorganizovať vedecký workshop na málo preskúmané otázky každodenného života na šľachtických dvoroch v 16. a 17. storočí, s dôrazom na špecifické postavenie a životný štýl detí, žien a mužov.

20.
Vedecká konferencia a workshop Slovenské archívnictvo v 21. storočí
Miesto a termín konania: Bratislava, október 2013
Organizátori: Slovenský národný archív, SHS pri SAV
Konferencia "Slovenské archívnictvo v 21. storočí", ktorú zorganizuje Sekcia pre archívnictvo a dejiny pomocných vied historických v spolupráci so Slovenským národným archívom, sa bude deliť na 2 časti - vedeckú konferenciu a workshop. Zámerom je zhodnotiť stav archívnictva na prahu 21. storočia, sledovať jeho vývoj v medzinárodnom kontexte, upozorniť na hlavné problémy a trendy a predstaviť pravdepodobné a perspektívne cesty jeho ďalšieho rozvíjania.

21.
Exkurzia Sakrálne pamiatky topoľčianskeho regiónu
Termín konania: Rotunda sv. Juraja, máj 2013
Organizátor: Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch
Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch pod vedením Mgr. Kataríny Beňovej zorganizuje odbornú exkurziu Sakrálne pamiatky topoľčianskeho regiónu (Sádok, Jacovce, Krušovce, Kovarce, Nitrianska Blatnica).

22.
Pokračovanie cyklu stretnutí s historikmi a ich tvorbou HISTÓRIA MAGISTRA dnes s....
Miesto a termín konania: Bratislava, Univerzitná knižnica,
28. 2. 2013 o 17,00: Mark M. Stolarik: Where is my Home? Slovak Immigration to North America (1870 – 2010)./ Kde sa cítim doma? Slovenské vysťahovalectvo do Severnej Ameriky (1870 – 2010).
25. 4. 2013 o 17,00 h;
26.9. 2013 o 17,00 h –slávnostné odovzdanie Cien SHS
28.11. 2013 o 17,00 h;
Organizátori: Sekcia pre novšie dejiny SHS pri SAV, Historický ústav SAV, Univerzitná knižnica v Bratislave.

23.
Dejepisná olympiáda
Miesto a termín konania: Bratislava 3. - 5. 5. 2013, otvorenie súťaže Iuventa, Karloveská cesta
Spoluorganizátor: SHS – Sekcia pre novšie dejiny.
Členovia Sekcie pre novšie dejiny zabezpečujú a nasledovné aktivity: odborná garancia, príprava súťažných tém, testov a posudkov prác celoštátneho kola 5. ročníka predmetovej postupovej súťaže základných a stredných škôl Dejepisnej olympiády (vyhlasovateľ súťaže MŠVVaŠ SR).

Okrem uvedených akcií budú prebiehať pravidelné zasadanie Výboru SHS a práca v jednotlivých sekciách, kluboch a krúžkoch Spoločnosti, členovia ktorých sa budú podieľať na príprave ďalších zaujímavých vedeckých a odborných podujatí, prednášok, prezentácií kníh, výstav, exkurzií, publikácií apod. Členovia Výboru SHS rozhodnú v priebehu marca o udelení Ceny SAV.

V prípade záujmu o uvedené akcie kontaktujte predsedov/predsedníčky Sekcií, klubov a krúžkov, ktoré pripravujú konkrétne podujatie – ich kontakty sú uvedené na webovej stránke SHS v časti Odborné sekcie, kluby a krúžky historikov SHS: http://www.shs.sav.sk/index.php?id=sekcie

Vypracovala:
Mgr. Gabriela Dudeková, PhD.
(vedecká tajomníčka SHS)


Podujatia z minulých rokov: 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia