Historický ústav SAV
 
Konferencie / Podujatia / Prednášky 2014 English version

Slovenská historická spoločnosť (SHS) pri SAV pripravuje v roku 2014 nasledovné podujatia:

1.
Medzinárodná vedecká konferencia Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku.
Miesto a termín konania: Bratislava, 24. – 26. jún 2014.
Usporiadateľ: Sekcia pre dejiny 18. storočia SHS, Historický ústav SAV.
Obdobie novoveku môžeme charakterizovať ako obdobie komunikačného boomu: znásobili sa médiá (napr. noviny, pamflety, poštové služby), otvoril priestor (cesty, mapy, inovácia prostriedkov na písanie a tlač) a radikálne vzrástol počet účastníkov komunikácie (gramotnosť, demografický rast). Analýza štruktúry foriem a obsahu informácií umožní lepšie teoreticky interpretovať problematiku komunikácie v novoveku. Organizátori predpokladajú, že podujatie vyvolá záujem bádateľov aj z iných vedných disciplín, umožní vzájomný dialóg a poskytne priestor pre výmenu a komparáciu dosiahnutých poznatkov.

2.
Medzinárodná vedecká konferencia Slovenské národné povstanie - Slovensko a Európa v roku 1944.
Miesto a termín konania: Banská Bystrica, 23. – 24. jún 2014.
Usporiadateľ: Múzeum SNP v Banskej Bystrici, Vojenský historický ústav v Bratislave, Sekcia pre vojenské dejiny SHS, Historický ústav SAV, Múzeum Varšavského povstania a Katedra histórie Univerzity J.E.Purkyně.
Medzinárodná vedecká konferencia bude zameraná na vojenský, politický, hospodársky a kultúrny vývoj Slovenska v roku 1944, na zobrazenie procesov prebiehajúcich v okolitých či podobných európskych štátoch a na fenomén Slovenského národného povstania.

3.
Medzinárodná vedecká konferencia Boje v Karpatoch 1914.
Miesto a termín konania: Humenné, 16. – 17. október 2014.
Usporiadateľ: Vojenský historický ústav v Bratislave, Vihorlatské múzeum v Humennom, Mesto Humenné, Sekcia pre vojenské dejiny SHS, Historický ústav SAV.

4.
Vedecká konferencia Konflikt v meste a mesto v konflikte.
Miesto a termín konania: Bratislava, september 2014.
Usporiadateľ: Sekcia pre dejiny miest SHS, Historický ústav SAV.
Téma konfliktu v mestskom prostredí nie je v našej historiografii dostatočne teoreticky objasnená. Téma konferencie umožňuje analyzovať vojenské, právne, ekonomické, duchovné, každodenné, etc. podoby konfliktov na pôde miest i v ich súvislostiach. Na podujatí sa očakáva medzinárodná účasť.

5.
Medzinárodná vedecká konferencia Argentifodina 2014.
Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, september 2014.
Usporiadateľ: Slovenské banské múzeum, Sekcia pre hospodárske a sociálne dejiny SHS, Historický ústav SAV.
Medzinárodné vedecké sympózium zamerané na montánne dejiny stredoeurópskeho priestoru sa koná v Banskej Štiavnici sa koná každý tretí rok. Na podujatí sa zúčastnia montánni historici zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Rakúska, Nemecka, Francúzska a prípadne aj z ďalších krajín.

6.
Druhý cyklus prednášok z hospodárskych a sociálnych dejín.
Miesto a termín konania: Bratislava, október 2014.
Usporiadateľ: Sekcia pre hospodárske a sociálne dejiny SHS a Historický ústav SAV.
Prednášať budú poprední odborníci zo Slovenska, Rakúska a Nemecka, ktorí budú prezentovať najnovšie výsledky svojej vedeckej práce. Podujatie bude prístupné aj pre širšiu odbornú verejnosť a pre študentov.

7.
Medzinárodná konferencia Pramene k dejinám cirkevnej správy.
Miesto a termín konania: Trnava, 14. Máj 2014.
Usporiadateľ: Sekcia pre cirkevné dejiny SHS, Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Historický ústav SAV.
Medzinárodná vedecká konferencia si kladie za cieľ predstaviť a analyzovať špecifické druhy historických prameňov, prostredníctvom ktorých možno rekonštruovať historické procesy pri formovaní administratívnej cirkevnej štruktúry na našom území a v susedných krajinách. Treba zdôrazniť, že vedecké podujatie tohto tematického zamerania sa na Slovensku ešte nekonalo a pôjde teda o prvé svojho druhu.

8.
Odborný seminár Kapituly na Slovensku v stredoveku a novoveku.
Miesto a termín konania: Spišská Kapitula, Spišské Podhradie, október 2014.
Usporiadateľ: Sekcia pre cirkevné dejiny SHS, Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa, Historický ústav SAV.
Hlavným cieľom odborného seminára je vytvoriť priestor na tvorivú diskusiu o historickej úlohe kapitúl na území Slovenska pred rokom 1780. Je to téma, ktorej sa na Slovensku naplno venuje niekoľko bádateľov na rôznych vedeckých pracoviskách, pričom doteraz jej bolo venované jedno podujatie pred vyše desaťročím, ktoré však bolo zamerané skôr na novšie obdobie (19. a 20. storočie). Z tohto pohľadu pôjde o ojedinelé stretnutie, ktoré má však potenciál do budúcnosti vytvoriť platformu na ďalšiu odbornú komunikáciu.

9.
Vedecká konferencia Stretnutie mladých historikov IV.: Mesto ako kultúrne a politické stredisko v priestore strednej Európy.
Miesto a termín konania: Košice, október 2014.
Usporiadateľ: Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, Slovenská historická spoločnosť, Historický ústav SAV.
Cieľom danej konferencie je možnosť vystúpiť na vedeckom podujatí s výsledkami svojej práce a vedieť ju prezentovať a zhodnotiť. Zároveň majú mladí historici možnosť konfrontovať svoje výstupy s fundovanými odborníkmi, ktorí zhodnotia referujúcich účastníkov. Prednesené príspevky budú po recenznom konaní publikované v zborníku.

10.
Vedecký seminár Archetypy maskulinity v ranom novoveku.
Miesto a termín konania: Bratislava, máj 2014.
Usporiadateľ: Sekcia pre dejiny dvorskej kultúry SHS, Sekcia pre rodové štúdie SHS, Historický ústav SAV.
Cieľom vedeckého seminára je ponúknuť prehľad o rozličných podobách maskulinity v období raného novoveku v Uhorsku. Men studies sú v poslednom čase oprávnene objektom záujmu vedeckej obce aj v strednej Európe, pritom sa táto téma dostala z populárneho diskurzu do vedeckej roviny. V prednáškach budeme sledovať jednotlivé mužské roly v závislosti od veku (od detstva po starobu), postavenia v rodine (syn, otec, manžel...), pôsobenia v štátnej sfére (politik, úradník, vojak...) ale aj rôzne aspekty súkromnej sféry (milujúci muž, záletník, násilník...). Otázkou zostáva, či existoval nejaký spoločenský a dobový ideál mužskosti, alebo skôr prevládali individuálne prejavy maskulinity.

11.
XVIII. Archívne dni v SR: Prvá svetová vojna v archívnych dokumentoch.
Miesto a termín konania: Prešov, 20. – 22. máj 2014
Usporiadateľ: Spoločnosť slovenských archivárov, Ministerstvo vnútra SR – odbor archívov, Štátny archív v Prešove a jeho pobočky v Prešove a vo Svidníku, Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, Sekcia archívnictva a pomocných vied historických SHS, Historický ústav SAV.
Zámerom podujatia je upozorniť na menej známe archívne pramene k významnej udalosti svetových dejín v archívoch na Slovensku. Prednesené príspevky budú publikované v podobe tlačeného zborníka i elektronicky.

12.
Vedecká konferencia Hodnoverné miesta na Slovensku po roku 1526.
Miesto a termín konania: Bratislava, jún 2014.
Usporiadateľ: Katedra archívnictva a PVH Filozofickej fakulty UK v Bratislave, Sekcia archívnictva a pomocných vied historických SHS, Historický ústav SAV.
Táto konferencia sa zameria na otázky a problémy kontinuity činnosti hodnoverných miest, ich písomnú produkciu, výkon právnych úkonov a ich administrovanie. Prednesené príspevky budú publikované v zborníku.

13.
Vedecké podujatie Cech, manufaktúra, fabrika.
Miesto a termín konania: Bratislava, september/október 2014.
Usporiadateľ: Slovenský národný archív, Sekcia archívnictva a pomocných vied historických SHS, Historický ústav SAV.
Podujatie bude sledovať vývoj remeselnej a priemyselnej výroby na Slovensku v kontexte slovenských dejín v archívnych prameňoch. Z podujatia pripravia organizátori zborník príspevkov.

14.
Vedecká konferencia Rusko (Sovietsky zväz) a Slovensko v priesečníkoch dejín.
Miesto a termín konania: Banská Bystrica, 27.-28. august 2014.
Usporiadateľ: Múzeum SNP, Banská Bystrica, Slovensko-ruská komisia historikov, Slovenská historická spoločnosť, Historický ústav SAV.
Predmetom vedeckého podujatia bude Rusko (Sovietsky zväz) a Slovensko v priesečníkoch dejín. Okrem konferencie prebehne aj pracovné zasadnutie Slovensko-ruskej komisie historikov, spojené s bilancovaním obdobia od poslednej akcie komisie, t.j. konferencie v Moskve v októbri 2012, prezentáciou publikácií, ktoré vyšli pod hlavičkou komisie a plánovaním nasledujúceho spoločného podujatia.

15.
Vydanie publikácie z konferencie Dejiny knižnej kultúry v Nitre a okolí.
Vydavateľ: Žilinská univerzita, Sekcia pre dejiny knižnej kultúry SHS, Sekcia pre cirkevné dejiny SHS, Historický ústav SAV.

16.
Medzinárodné vedecké podujatie Oficiálne a alternatívne sviatky v Československu 1918 – 1938.
Miesto a termín konania: Bratislava, 6. jún 2014.
Usporiadateľ: Slovenská historická spoločnosť, Historický ústav SAV, Ústav českých dejín FF UK v Prahe, Masarykov ústav AV ČR.
Cieľom pripravovaného podujatia je vytvoriť tvorivú dielňu historikov a iných spoločenských vedcov, ktorí sa venujú výskumu rôznych prejavov štátnej ideológie a komemoračnej praxe. Na seminári budeme diskutovať výsledky výskumov týkajúcich sa štátnych osláv a hrdinských kultov, ktoré sa viazali k budovaniu prvej Československej republiky.

17.
Diskusné večery.
Miesto a termín konania: Košice, marec až október 2014.
Usporiadateľ: Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ, Ústav pamäti národa, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Slovenská historická spoločnosť, Historický ústav SAV.
Diskusné večery s mesačnou periodicitou (s výnimkou letných mesiacov) sa v Košiciach konajú od roku 2011. Katedra histórie prevzala ich organizovanie v septembri 2013. V rámci úvodného vstupu predstavia spravidla dvaja pozvaní odborníci vopred ohlásenú tému, po čom nasleduje diskusia s auditóriom. Diskusia je verejne prístupná, tematicky sa orientuje na problémy dejín Slovenska v 20. storočí.

18.
Cyklus prednášok a seminárov pre študentov a širokú verejnosť Metodologické problémy modernej historickej vedy
Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela, apríl a október 2014.
Usporiadateľ: Katedra histórie Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, Spolok banskobystrických historikov – regionálna sekcia SHS, Historický ústav SAV.

1. V rámci prvého podujatia odznejú dve vedecko-polarizačné prednášky na tému Etniká a náboženstvá v ranonovovekom Uhorsku.

2. Druhé podujatie budú tvoriť vedecko-polarizačné prednáška Daniely Dvořákovej na tému Zvieratá v stredoveku a prezentácia rovnomennej publikácie z minuloročnej vedeckej

19.
Vlastivedný seminár Prvá svetová vojna a Topoľčany.
Miesto a termín konania: Topoľčany (Galéria mesta Topoľčany), október 2014.
Organizátori: Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch; SHS pri SAV; MV SR, Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany, Tribečské múzeum v Topoľčanoch.
Akcia je pripravovaná pri príležitosti 100. výročie vypuknutia I. sv. vojny. Okrem historických súvislostí predstaví aj pamätníky 1. svetovej vojny v regióne. Seminár je určený pre stredoškolskú mládež a širokú verejnosť.

20.
Cyklus prednášok Krúžku historikov SHS v Topoľčanoch:
Organizátori: Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch; SHS pri SAV; MV SR, Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany, Tribečské múzeum v Topoľčanoch.

1. Mariánska symbolika v obecných erboch a pečatiach regiónu
Prednáška pripravená k Roku Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska a priblíži mariánsku symboliku. Prednášajúci: PhDr. Ladislav Vrteľ
Miesto a termín konania: MV SR, ŠAN, pobočka Topoľčany, marec 2014

2. Podiel rodiny Stummer na rozvoji topoľčianskeho regiónu
Prednáška pripravená pri príležitosti viacerých výročí v rodine Stummer, ktorá výrazným spôsobom ovplyvnila vývoj v Topoľčanoch a v ich okolí. Prednášajúci: Mgr. Bohuš Sasko.
Miesto a termín konania: Tribečské múzeum v Topoľčanoch, apríl 2014

3. Žili medzi nami – o osudoch topoľčianskych židov
Miesto a termín konania: Gymnázium sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch, jún 2014
Prednáška pripravená ako sprievodná aktivita k výstave Osudy židovskej komunity v Topoľčanoch, ktorá je nainštalovaná na Židovskom cintoríne v Topoľčanoch. Prednášajúca: PhDr. Katarína Beňová.

4. Topoľčianske hradné panstvo
Prednáška je venovaná kľúčovým momentom a rodom v dejinách panstva, súčasťou ktorého boli viaceré obce regiónu. Prednášajúci: PhDr. Mário Žáčik
Miesto a termín konania: Tribečské múzeum v Topoľčanoch, september 2014

21.
Výstavy organizované Krúžkom historikov SHS v Topoľčanoch:

1. Stummerovci a Topoľčany.
Výstava pripravená pri príležitosti výročí v rodine Stummer, ktorá výrazným spôsobom ovplyvnila vývoj v Topoľčanoch a v ich okolí. V centre pozornosti bude August Stummer a rodina jeho dcéry Augusty. (október 2014)

2. Deň otvorených dverí topoľčianskeho archívu na tému: 60 rokov slovenského archívnictva.
Podujatie mapujúce a prezentujúce vývoj archívnictva na Slovensku. (jún 2014)

3. Dokumenty k prvej svetovej vojne.
Výstava pri príležitosti 100. výročia vypuknutia 1. svetovej vojny približujúce významné pramene tejto kapitoly národných a svetových dejín. (október 2014)

22.
Exkurzie organizované Krúžkom historikov SHS v Topoľčanoch:

1.Sakrálne pamiatky topoľčianskeho regiónu - Sádok, Kostol Panny Márie kráľovnej anjelov (máj 2014).

2.Sakrálne pamiatky topoľčianskeho regiónu - Nitrianska Blatnica, Rotunda sv. Juraja (jún 2014).

23.
Prednášky k dejinám trenčianskeho regiónu organizované Klubom trenčianskych historikov
Miesto a termín konania: Trenčín, máj až september 2014.
Usporiadateľ: Klub trenčianskych historikov SHS, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV a ďalšie organizácie.

1. Mgr. Miroslav Tomana: Z dejín Ilavy I.
2. PhDr. M. R. Zemene: Hudobné tradície v Trenčíne od druhej polovice 19. storočia..
3. PhDr. Jozef Baláž: Doc. PhDr. Vladimír Predmerský, CSc., rodák z Lubiny, zakladateľ školy a domova pre mentálne choré deti v Trenčíne.
4. PhDr. Igor Zmeták, PhD.: Historické knižnice na území Trenčína; Alica Krištofová: Historické knižné fondy v Knižnici Trenčianskeho múzea v Trenčíne.
5. Ing. Dušan Čikel: Z dejín vojenského športu v Trenčíne.
6. Ing. Marko Engler, PhD.: Z dejín dopravy v Trenčíne. II. (Pri príležitosti vzniku ČSAD a mestskej autobusovej dopravy v Trenčíne).
7. Stanislav Vančo: Z dejín dobrovoľných hasičov na území dnešného veľkého Trenčína.
8. Mgr. Peter Brindza: Svadobné a smútočné oznámenia mesta Trenčína v 17. storočí.
9. PhDr. Milan Šišmiš: Z dejín esperantského hnutia v Trenčíne.
10. Doc. PhDr. Eva Tkáčiková, CSc.: Z literárnych dejín Trenčína II.

24.
Semináre organizované Klubom trenčianskych historikov
Miesto a termín konania: Trenčín, priebežne.

1. Seminár k historicko-administratívnemu vývoju Trenčianskeho regiónu.
Súčasťou seminára budú prednášky a prezentácia publikácie. Peter Chrastina: Od Trenčianskej župy k Trenčianskemu samosprávnemu kraju; prezentácia edicíe prvého vydania diela Mateja Bela o Trenčianskej župe v slovenčine; Milan Šišmič: Ján Turzo z Nosíc – spolupracovník Mateja Bela na vydaní diela Trenčianska župa.

2. Seminár zameraný na prvú svetovú vojnu (pri príležitosti 100. výročia),
s prednáškami: Bojan Radovanovič: Vojenské hroby z prvej svetovej vojny na území veľkého Trenčína; Mária Ďurčová: Archívny materiál k prvej svetovej vojne na území trenčianskeho regiónu v Štátnom archíve Trenčín; Eva Gazdíková – Mária Vdovičíková: Nehnuteľné vojenské pamiatky v teréne trenčianskeho regiónu.

3. Seminár k druhej svetovej vojne.
Na seminári odznejú prednášky: Karol Janas: Priebeh druhej svetovej vojny na území Trenčína; Tomáš Švec: O formovaní protifašistických organizácií v Trenčíne po druhej svetovej vojne; Vojenské hroby v Trenčíne z čias druhej svetovej vojny a pamätníky protifašistických bojovníkov.

Vypracovali:
Mgr. Gabriela Dudeková, PhD. (vedecká tajomníčka SHS)
Mgr. Diana Duchoňová, PhD. (hospodárka SHS)


Podujatia z minulých rokov: 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia