Historický ústav SAV
 
Konferencie / Podujatia / Prednášky 2015 English version

Slovenská historická spoločnosť pri SAV plánuje v roku 2015 nasledujúce podujatia:

1.
Zahraničná konferencia Spomienková kultúra v strednej Európe v prvej polovici 20. storočia.
Miesto a termín konania: Praha, 25. september 2015
Usporiadateľ: Slovenská historická spoločnosť, Historický ústav SAV, Ústav českých dejín FF UK v Prahe, Masarykov ústav AV ČR v Prahe.
Cieľom pripravovaného podujatia je pokračovať v diskusii, ktorú v roku 2014 podporila aj Slovenská historická spoločnosť a vytvoriť tvorivú dielňu historikov a iných spoločenských vedcov, ktorí sa venujú výskumu rôznych prejavov štátnej ideológie a komemoračnej praxe. Na seminári sa bude diskutovať o výsledkoch výskumov týkajúcich sa štátnych osláv a hrdinských kultov v širšom stredoeurópskom kontexte.

2.
Zahraničná konferencia Fikcia a skutočnosť, symbol a politikum - Vykonštruované prvky spoločnej slovensko-maďarskej minulosti.
Miesto a termín konania: Budapešť, október 2015
Usporiadateľ: Slovenská historická spoločnosť, Historický ústav SAV, Slovensko-maďarská komisia historikov, MTA- Történettudományi Intézet Budapest
Konferencia je tretím podujatím v rámci projektu Fikcia a skutočnosť, symbol a politikum - Vykonštruované prvky spoločnej slovensko-maďarskej minulosti, ktorá sa zameria na najnovšie obdobie, predovšetkým 19. a 20. storočia, ktorá nadväzuje na dve predchádzajúce konferencie. Témou budú najmä konfliktné pojmy spoločnej histórie a problémy slovensko-maďarského spolužitia v druhej polovici 19. storočia, najmä po vyrovnaní a v období prvej svetovej vojny.

3.
Medzinárodná vedecká konferencia Die Städte im Krieg - deutsche, tschechische und slowakische Erfahrungen (1914-1989).
Miesto a termín konania: Košice, 24.-27. september 2015
Usporiadateľ: Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ, Ústav pamäti národa, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV.
Ide o medzinárodnú vedeckú konferenciu spojenú so zasadnutím Česko-nemeckej a Slovensko-nemeckej komisie historikov, na ktorej sa okrem členov oboch komisií sa na nej zúčastní 12-14 pozvaných referentov z SRN, ČR a SR.

4.
Medzinárodná vedecká konferencia Cirkev a politika v prvej polovici 20. storočia.
Miesto a termín konania: Ružomberok, 21.-23. apríl 2015.
Usporiadateľ: Sekcia pre cirkevné dejiny SHS pri SAV, Katedra histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, Historický ústav SAV.
Postavenie a miesto cirkví v spoločnosti, ako aj ich úlohy patria medzi aktuálne spoločensko-historické aj politické témy slovenského historického vývoja. V tomto kontexte je zásadné vymedzenie pomeru medzi cirkvami a štátnou mocou. Seminár sa zameria na tieto otázky prostredníctvom niekoľkých okruhov. Vymedzí problematiku v náčrte vývoja prvej polovice 20. storočia a priblíži paralely a rozdielny medzi postavením a vývojom cirkví (katolícka, evanjelická, pravoslávna) v Čechách, na Slovensku a na Podkarpatskej Rusi po vzniku ČSR s širším časovým aj tematickým presahom.

5.
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Prelomové obdobie dejín (spoločnosť, kultúra a politika roku 1515).
Miesto a termín konania: Bratislava, október 2015.
Usporiadateľ: Historický ústav SAV a SHS pri SAV.
Roku 1515 si pripomíname 500. výročie konania jednej z najvýznamnejších udalostí novoveku – v Bratislave a vo Viedni sa roku 1515 podpísali dvojité svadobné zmluvy habsburských a jagelovských potomkov, ktoré sa stali právnym podkladom vzniku Rakúsko-uhorskej monarchie. Pri tejto príležitosti organizujeme konferenciu venovanú obdobiu začiatku 16. storočia zo širšieho hľadiska a najmä vo vzťahu k územiu Slovenska. Príspevky konferencie sa budú dotýkať pozadia tejto udalosti v slávnostnom i každodennom prevedení. Na konferencii sa budú analyzovať právne, politické, spoločenské i kultúrne východiská i následky tejto udalosti.

6.
Medzinárodná vedecká konferencia Študenti zo Slovenska na zahraničných univerzitách a vysokých školách do roku 1918.
Miesto a termín konania: Bratislava, október 2015.
Usporiadateľ: Slovenská historická spoločnosť, Ústav humanitných štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského.
Ide o medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorej sa zúčastnia nielen odborníci zo Slovenska, ale aj z Rakúska, Čiech, Maďarska, Nemecka a pravdepobne aj z iných krajín. Konferencia sa uskutoční v priestoroch Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

7.
Tretí cyklus prednášok z hospodárskych a sociálnych dejín.
Miesto a termín konania: Bratislava, september-október 2015.
Usporiadateľ: Sekcia pre hospodárske a sociálne dejiny SHS pri SAV a Historický ústav SAV.
Ide o už tradičné jesenné podujatie Sekcie pre hospodárske a sociálne dejiny Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV. Tretí cyklus prednášok o hospodárskych a sociálnych dejinách sa uskutoční v mesiacoch september až november 2015 v Bratislave vždy v utorok o 17, 00 hod. Prednášať budú poprední slovenskí a zahraniční odborníci, ktorí budú prezentovať najnovšie výsledky svojej vedeckej práce. Podujatie bude prístupné aj pre širšiu odbornú verejnosť a pre študentov.

8.
Medzinárodná vedecká konferencia Každodennosť 19. a 20. storočia.
Miesto a termín konania: Nitra, 17. marec 2015
Usporiadateľ: Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV, Univerzita Konštantína Filozofa
Cieľom konferencie je priblížiť rozličné aspekty každodenného života v 19. a 20. storočí. Príspevky by mali mapovať odraz sociálnych, hospodárskych a politických premien v každodennom živote človeka danej doby. Konferencia je otvorená širokému množstvu pohľadov, preferovanými okruhmi sú: Možnosti kultúrneho vyžitia - Sviatky - Móda a odievanie - Zdravotníctvo a hygiena - Stravovanie - Šport - Školstvo. Predpokladáme, že na konferencii sa zúčastní 20 aktívne vystupujúcich účastníkov. Podujatie bude propagované na stránkach univerzitného časopisu Náš čas a príspevky účastníkov budú publikované vo vedeckom časopise Studia Historica Nitriensia.

9.
Medzinárodná vedecká konferencia Vybrané problémy antiky (a ich riešenie).
Miesto a termín konania: Nitra, 24. a 25. jún 2015
Usporiadateľ: Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV, Univerzita Konštantína Filozofa
Konferencia sa zameriava na reflexiu historických udalostí odohrávajúcich sa v období antiky. Špeciálna pozornosť by mala byť venovaná historiografii tohto obdobia, rôznym druhom pramenného materiálu a jeho interpretačným možnostiam a recepcii tejto epochy v nasledujúcich historických obdobiach. Počítame s účasťou odborníkov nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, Poľska a Maďarska. Príspevky z konferencie budú publikované na stránkach časopisu Studia Historica Nitriensia.

10.
Interaktívna výstava – Význam kultúrneho dedičstva, úloha múzea v spoločnosti.
Miesto a termín konania: Nitra, september/október 2015
Usporiadateľ: Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV
Pravidelné podujatie s historickou tematikou, ktoré je určené žiakom základných a stredných škôl v Nitre a najbližšom okolí. Tento rok bude podujatie zamerané na poznávanie múzea ako inštitúcie starajúcej sa o časť kultúrneho dedičstva. Návštevníci pomocou metódy reťazového sprevádzania spoznajú múzeum znútra – zistia ako pracujú jednotliví odborníci (historik, archeológ, etnológ, prírodovedec, reštaurátor, preparátor, múzejný pedagóg), uvidia depozitáre, dokumentačné centrum a pripravia expozíciu. Výstavu organizujú pracovníci katedry muzeológie každoročne koncom septembra a začiatkom októbra. Podujatie je masovo navštevované najmä žiakmi základných a stredných škôl, celková návštevnosť sa pohybuje v priebehu dvoch týždňov v rozpätí 1800 – 2500 návštevníkov. Doteraz bolo usporiadaných 15 interaktívnych výstav.

11.
Medzinárodné sympózium XIX. archíve dni v SR - Digitalizácia archívneho kultúrneho dedičstva.
Termín konania: Liptovský Mikuláš, 19. - 21. máj 2015
Usporiadateľ: Spoločnosť slovenských archivárov, Ministerstvo vnútra SR – odbor archívov, Archív Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, Sekcia archívnictva a pomocných vied historických SHS pri SAV, Historický ústav SAV.
Hlavnou témou archivárskeho sympózia je digitalizácia archívneho kultúrneho dedičstva. Cieľom rokovania je hľadať odpovede na problémy dlhodobého uchovania a správy digitálnych záznamov, inštitucionálnych rolí a vzťahov, práva duševného vlastníctva, používanie medzinárodných archívnych štandardov, otázky vedeckého využitia zdigitalizovaných dokumentov a ich vplyv na metódy a témy historického výskumu. Svoje skúsenosti s digitalizáciou archívneho kultúrneho dedičstva budú môcť slovenskí archivári konfrontovať s poznatkami archivárov z Česka, Maďarska, Poľska, Rakúska a Slovinska. Výstupom zo sympózia bude tlačený zborník.

12.
Vedecká konferencia Slovenská archivistika včera, dnes a zajtra.
Miesto a termín konania: Bratislava, september 2015
Usporiadateľ: Spoločnosť slovenských archivárov, Slovenský národný archív v Bratislave, Katedra archívnictva a PVH Filozofickej fakulty UK v Bratislave, Sekcia archívnictva a pomocných vied historických SHS pri SAV, Historický ústav SAV.
Vedecká konferencia sa koná pri príležitosti 40. výročia prijatia zákona SNR č. 149/1975 Zb. o archívnictve a 100. výročia narodenia Dr. Michala Kušíka, CSc. (1915 – 2000). Historik, archivár a filológ M. Kušík bol priekopníkom v presadzovaní archivistiky ako samostatnej vednej disciplíny, spolutvorcom zákona o archívnictve a archívnej organizácie na Slovensku. Konferencia si chce nielen pripomenúť jeho osobnosť a okolnosti tvorby zákona o archívnictve, ale zároveň zvážiť súčasný stav výskumu v oblasti archivistiky, archívnej teórie a archívnej terminológie, a priniesť nové impulzy pre bádanie z hľadiska výskumných tém, riešených problémov, metodologických prístupov a ich prezentácie. Výstupom konferencie bude tlačený zborník.

13.
Workshop Hodnoverné miesta na Slovensku po roku 1526.
Miesto a termín konania: Bratislava, september 2015
Usporiadateľ: Katedra archívnictva a PVH Filozofickej fakulty UK v Bratislave, Sekcia archívnictva a pomocných vied historických SHS pri SAV, Historický ústav SAV.
Workshop sa zameria na otázky a problémy kontinuity činnosti hodnoverných miest, písomnú produkciu a výkon právnych úkonov a ich administrovanie. Prednesené príspevky budú publikované v zborníku.

14.
Vedecký seminár Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorského kráľovstva v ranom novoveku.
Miesto a termín konania: Bratislava, jún 2015.
Usporiadateľ: Sekcia pre dejiny dvorskej kultúry SHS pri SAV, Sekcia pre rodové štúdie SHS pri SAV, Historický ústav SAV.
Cieľom vedeckého podujatia je zmapovať úrad palatína a miestodržiteľského úradu v 16.- 17. storočí. Príspevky budú zamerané na významné osobnosti, ktoré tento úrad zastávali, napríklad Pavol Pálffy, Mikuláš Esterházy, Juraj Thurzo, ako aj kompetencie a právomoci miestodržiteľského a palatínskeho úradu v sledovanom období. Osobitnú kapitolu medzi príspevkami bude znamenať personálne zloženie kancelária palatína.

15.
Vedecký seminár Podoby manželského spolužitia v ranom novoveku.
Miesto a termín konania: Bratislava, september 2015
Usporiadateľ: Sekcia pre dejiny dvorskej kultúry a Sekcie pre rodové štúdie SHS pri SAV, Historický ústav SAV.
Konferencia si dáva za cieľ zmapovať podoby manželského spolužitia v období raného novoveku (16.-18. storočie). Príspevky sa budú venovať manželstvu ako predmetu dejín mentalít so zameraním na rôzne modelové situácie, ktoré toto v minulosti jedine akceptovateľné spolužitie muža a ženy predstavovalo (prejavy lásky, nevera, cudzoložstvo, násilie v rámci manželstva). Mimo pozornosti nezostanú aj prejavy narušenia partnerských vzťahov (odluka, rozvod). Prednesené príspevky budú publikované v kolektívnej monografii.

16.
Vedecký seminár Prednášky ku kultúrnym dejinám raného novoveku I.
Miesto a termín konania: Bratislava, Pezinok, máj-október 2015
Usporiadateľ: Sekcia pre dejiny dvorskej kultúry a Sekcie pre rodové štúdie SHS pri SAV, Historický ústav SAV, Mestské múzeum v Pezinku
Cieľom prednášok bude priblížiť širokej verejnosti vybrané aspekty kultúrnych dejín raného novoveku. Tento rok sa zameriame na dejiny odievania a kriminalitu v mestskom prostredí, pričom okrem prednášok sa zorganizuje aj výstava na rovnomennú tematiku.

17.
Vedecká konferencia Kvalita života v dejinách našich miest.
Miesto a termín konania: Bratislava, september/október 2015.
Usporiadateľ: Sekcia pre dejiny miest SHS pri SAV, Historický ústav SAV.
Problematika dejín všedného dňa umožňuje prezentovať dejiny miest zo širokého uhla pohľadu, navyše interdisciplinárne. Téma v sebe zahŕňa oblasť dejín hmotnej kultúry (napr. dejiny odievania, bývania, stravovania), dejín mestských mentalít (festivity, voľný čas, vzdelanosť, kriminalitu, kultúru, zdravotná starostlivosť), ale aj analýzu právnych, sociálnych a rodinných štruktúr miest. Je možná komparácia s vidieckym prostredím, neurbánnou šľachtou, inými mestami. Všetky tieto fenomény možno sledovať synchrónne i diachrónne. Predpokladá sa aj účasť odborníkov zo zahraničia.

18.
Medzinárodná vedecká konferencia Slovensko v roku 1945 – Oslobodenie Slovenska 1944-1945.
Miesto a termín konania: Banská Bystrica, 28.-29. apríl 2015.
Usporiadateľ: Múzeum SNP v Banskej Bystrici, Vojenský historický ústav v Bratislave, Historický ústav SAV, Sekcia pre vojenské dejiny SHS pri SAV.
Medzinárodná vedecká konferencia bude zameraná na vojenský, politický, hospodársky a kultúrny vývoj Slovenska v roku 1945, na zobrazenie procesov prebiehajúcich v okolitých či podobných európskych štátoch a na fenomén Slovenského národného povstania.

19.
Medzinárodná vedecká konferencia Boje v Karpatoch 1915.
Miesto a termín konania: Humenné, 11.-12. marec 2015.
Usporiadateľ: Vojenský historický ústav v Bratislave, SNM- Múzeum ukrajinskej kultúry Svidník, Sekcia pre vojenské dejiny SHS pri SAV, Historický ústav SAV.
Medzinárodná vedecká konferencia je zameraná na boje v Karpatoch v roku 1915.

20.
Diskusné večery.
Miesto a termín konania: Košice, apríl, máj, jún, september a október 2015
Usporiadateľ: Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ, Ústav pamäti národa, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV.
Diskusné večery s mesačnou periodicitou (okrem letných mesiacov) sa v Košiciach konajú od roku 2011. Katedra histórie FF UPJŠ prevzala ich organizovanie v septembri 2013. V rámci úvodného vstupu predstavia spravidla dvaja pozvaní odborníci vopred ohlásenú tému, po čom nasleduje diskusia s auditóriom. Diskusia je verejne prístupná, navštevuje ju pravidelne okolo 30 ľudí (študenti, členovia dejepisného spolku, kolegovia a pod.). Tematicky je orientovaná na problémy dejín Slovenska v 20. storočí.

21.
Vedecká konferencia Stretnutie mladých historikov V. - Mesto ako kultúrne a politické stredisko v priestore strednej Európy.
Miesto a termín konania: Košice, október 2015.
Usporiadateľ: Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV.
Katedra histórie FF UPJŠ organizuje už piaty ročník doktorandskej konferencie Stretnutie mladých historikov. Keďže tento rok je jedným zo spoluorganizátorov Vojenský historický ústav v Bratislave, prispôsobili sme tomu tému konferencie, ktorou sú Vojenské konflikty v dejinách Európy. Konferencia ponúka doktorandom možnosť vystúpiť na vedeckom podujatí a prezentovať výsledky svojej práce pred odborníkmi z oblasti historickej vedy. Všetky príspevky budú hodnotiť odborní garanti jednotlivých sekcií, čo ponúka účastníkom možnosť priamej konfrontácie, ale zároveň aj konzultácie, ktorá ich môže posunúť ďalej vo vlastnom výskume. Výsledkom konferencie bude zborník, zostavený z príspevkov, ktoré prejdú recenzným konaním.

22.
Popularizačné podujatie Večery s históriou.
Miesto a termín konania: Prešov, marec, apríl, október 2015
Usporiadateľ: Katedra slovenských a najnovších slovenských dejín Inštitútu históire Filozofickej fakulty Prešovskej Univerzity, Slovenská historická spoločnosť, Historická spoločnosťou kráľovského mesta Prešov, Historický ústav SAV.
Cieľom podujatia je nielen hovoriť s odborníkmi na vybranú tému, ale aj ich predstaviť vysokoškolským študentom a verejnosti, ako aj spopularizovať SHS pri SAV.
Ide už o tretí ročník podujatia, minulý rok 2014 v ich rámci mali prednášku spojenú s besedou Dr. Dušan Kováč, prof. Roman Holec.
Na rok 2015 plánujeme tri podujatia, a to prednášky:
Dr. Ivana Kamenca, v marci 2015,
Dr. Slavomíra Micháleka, v apríli 2015
Dr. Valeriána Bystrického, DrSc., v októbri 2015.

23.
Profil absolventa histórie III.
Miesto a termín konania: Banská Bystrica, október 2015
Usporiadateľ: Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Spolok banskobystrických historikov – pobočka SHS v Banskej Bystrici, Historický ústav SAV.
Pracovné zasadnutie vedúcich katedier histórie z vysokých škôl v SR za účasti vybraných členov Výkonného výboru SHS má za cieľ rozvinúť diskusiu o stave vyučovania histórie na slovenských vysokých školách, vymeniť si vzájomné odborné skúsenosti medzi zástupcami jednotlivých pracovísk, inšpirovať intenzívnejšiu spoluprácu na vydávaní moderných vysokoškolských učebníc z oblasti metodiky a metodológie histórie, zintenzívniť tlak na skvalitňovanie doktorandského štúdia histórie a zintenzívniť tlak vysokoškolských pracovísk na ministerstvo školstva v podpore humanitných a spoločenských vied.

24.
Stretnutie s históriou - hosťovské prednášky z histórie pre študentov Univerzity Mateja Bela a obyvateľov mesta Banská Bystrica.
Miesto a termín konania: Banská Bystrica, marec – október 2015
Usporiadateľ: Katedra histórie Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, Spolok banskobystrických historikov – pobočka SHS v Banskej Bystrici, Historický ústav SAV.
Hosťovskými prednáškami na pôde Katedry histórie Filozofickej fakulty UMB chce Spolok banskobystrických historikov prezentovať výsledky vedeckého bádania renomovaných historikov. Cieľovou skupinou sú študenti histórie Univerzity Mateja Bela, ale aj laická verejnosť v Banskej Bystrici. Pozvaných bude päť historikov, ktorí sa venujú rôznym témam, niekedy presahujúcim tradičnú historiografiu (kultúrne dejiny, dejiny umenia, egyptológia).

25.
Stretnutie študentov histórie z Českej a Slovenskej republiky so študentským odborným seminárom o kultúrnych dejinách.
Miesto a termín konania: Banská Bystrica, 13. - 15. marec 2015
Usporiadateľ: Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Spolok banskobystrických historikov – pobočka SHS v Banskej Bystrici, Historický ústav SAV.
Spolok banskobystrických historikov pri SHS a Katedra histórie FF UMB prevzali gestorstvo nad podujatím organizovaným Študentskou historickou spoločnosťou pri Katedre histórie FF UMB. Stretnutie predstaviteľov študentských historických spolkov zo Slovenska a Čiech má napomôcť k nadviazaniu užších kontaktov a k rozšíreniu spolupráce študentov histórie zo študentských organizácií na Slovensku a v Čechách. Súčasťou podujatia bude odborný seminár o kultúrnych dejinách, na ktorom vystúpia okrem študentov aj členovia katedry histórie FF UMB (a zároveň Slovenskej historickej spoločnosti).

26.
Prednášky a výstavy k dejinám topoľčianskeho regiónu.
Miesto a termín konania: Topoľčany, apríl – október 2015
Usporiadateľ: Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, MV SR, Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany, Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Historický ústav SAV.

I. Vlastivedné semináre:

1. Život a dielo Gregora Friesenhofa
Akcia je pripravená pri príležitosti 175. výročie narodenia vzdelanca, redaktora, meteorológa, archeológa, organizátora a podporovateľa moderného poľnohospodárstva na hornej Nitre baróna Gregora Friesenhofa.
Miesto a termín konania: MV SR, Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany, apríl 2015
Cieľová skupina: obyvatelia mesta, učitelia a stredoškolská mládež
Organizátori: Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch; SHS pri SAV; MV SR, Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany

2. Slovenskí velikáni: Rok Ľudovíta Štúra
Akcia (seminár spojený s výstavou) je pripravená pri príležitosti 200. výročie narodenia vzdelanca, redaktora, poslanca, jazykovedca, pedagóga a národného buditeľa Ľudovíta Štúra.
Miesto a termín konania: MV SR, Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany, október 2015
Cieľová skupina: obyvatelia mesta, učitelia a stredoškolská mládež
Organizátori: Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch; SHS pri SAV; MV SR, Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany

II. Prednášky – cyklus prednášok

1. Mário Žáčik: Zbrane v zbierkach Tribečského múzea v Topoľčanoch
Prednáška predstaví zbierku chladných a strelných zbraní z bohatého zbierkového fondu Tribečského múzea v Topoľčanoch.
Miesto a termín konania: Tribečské múzeum v Topoľčanoc, jún 2015
Cieľová skupina: obyvatelia mesta, učitelia a stredoškolská mládež
Organizátori: Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch; SHS pri SAV, Tribečské múzeum v Topoľčanoch

2. Katarína Beňová a Helena Kopecká: Pamätný deň holokaustu
Prednáška spojená so spomienkovým pásmom na obete holokaustu z radov obyvateľov Topoľčian. Akcia bude spojená s výstavou žiackych výtvarných prác na tému Stop holokaustu.
Miesto a termín konania: Židovský cintorín v Topoľčanoch, september 2015
Cieľová skupina: obyvatelia mesta, učitelia a stredoškolská mládež
Organizátori: Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch – regionálna sekcia SHS v spolupráci s Historickým ústavom SAV v Bratislave, Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Gymnáziu Topoľčany

III. Výstavy

1. Premeny Topoľčianskeho hradu zachytené objektívom
Výstava obrazového materiálu predstaví prácu kastelána Ing. Mariána Vargica na Topoľčianskom hrade v rokoch 1999 – 2005. Autor výstavy: Ing. Marián Vargic
Miesto a termín konania: Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch, október 2015
Cieľová skupina: obyvatelia mesta, učitelia a stredoškolská mládež
Organizátori: Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch – regionálna sekcia SHSv spolupráci s Historickým ústavom SAV, Tribečské osvetové stredisko,

2. Deň otvorených dverí topoľčianskeho archívu
Podujatie mapujúce a prezentujúce vývoj archívnictva na Slovensku. Sprievodné podujatia: prednášky a výstava.
Miesto a termín konania: MV SR, Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany, máj 2015
Cieľová skupina: obyvatelia mesta, učitelia, stredoškolská mládež a žiaci základných škôl
Prednášajú a vizualizácia: dr. Oľga Kvasnicová, Mgr. Helena Grežďová, Mgr. Lucia Macalíková
Organizátori: MV SR, Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany, Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch – regionálna sekcia SHS v spolupráci s Historickým ústavom SAV v Bratislave

IV. Exkurzie

1. Rodný dom Ľudovíta Štúra v Uhrovci, máj 2015, odborný garant: dr. Katarína Beňová

2. Uhrovské múzeum v Uhrovci, máj 2015, odborný garant: dr. Katarína Beňová

27.
Prednášky k dejinám trenčianskeho regiónu
Miesto a termín konania: Trenčín, apríl-august 2015.
Usporiadateľ: Klub trenčianskych historikov – regionálna sekcia SHS pri SAV v spolupráci s Historickým ústavom SAV
Plánované prednášky:

  • Danka Badžgoňová: Jaroslav Hašek a Beckov
  • Oľga Kontrová: Ženské organizácie v Trenčíne po 2. svetovej vojne
  • 70. rokov oslobodenia miest a obcí okresu Trenčín v medailách a plaketách
  • Eva Tkáčiková: Dramatica-slavico-bohemica Pavla Doležala
  • Igor Zmeták: Notitia trenčianskej stolice: Opis Trenčianskej stolice – dielo Mateja Bela
  • Marko Engler: Dejiny dopravy v Trenčíne a na okolí, Vývoj dopravy v okrese Trenčín
  • Jozef Baláž:Doc. Dr. Vladimír Predmerský – zakladateľ školstva pre mentálne postihnutých; Z dejín zdravotníctva

Vlastivedný seminár k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra, uskutoční sa v
Miesto a termín konania: Trenčín, jún 2015.
Na seminári odznejú prednášky o činnosti, živote a význame Ľ. Štúra na Slovensku s dôrazom na trenčiansky región.
Usporiadateľ: Klub trenčianskych historikov – regionálna sekcia SHS pri SAV v spolupráci s Historickým ústavom SAV, Trenčianske múzeum v Trenčíne, VKMR v Trenčíne, Štátny archív Bratislava, pobočka Trenčín a ďalšie regionálne spoločnosti.

Okrem plánovaných podujatí (ich zoznam uverejňujeme nižšie) bude Slovenská historická spoločnosť pokračovať prácou vo svojich odborných a regionálnych sekciách. Bude sa tiež podieľať na ďalších pravidelných akciách, ako Dejepisná olympiáda alebo cyklus prednášok s diskusiami História Magistra.

Výbor Spoločnosti udelí Ceny Slovenskej historickej spoločnosti, a to po prvýkrát aj v novej kategórii: Pramene. Sústredí sa ale najmä na prípravu v poradí už pätnásteho Zjazdu Slovenskej historickej spoločnosti, ktorý sa uskutoční v roku 2016 (predbežné miesto a termín konania: Skalica, máj/jún 2016).

Vypracovali:
Mgr. Gabriela Dudeková, PhD. (vedecká tajomníčka SHS)
Mgr. Diana Duchoňová, PhD. (hospodárka SHS)


Podujatia z minulých rokov: 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia