Historický ústav SAV
 
PhDr. Róbert Arpáš, PhD. English version

PhDr. Róbert Arpáš, PhD.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 048 415 4546
E-mail: arpas@savbb.sk
WWW:

Pracovná pozícia:
vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

- slovenské dejiny 1918-1945

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Mgr., Univerzita Karlova Praha, 1998
PhD., Ústav českých dějin FF UK Praha, 2004
PhDr., Ústav českých dějin FF UK Praha, 2004

ďalšie úväzky – Katedra histórie FF UKF v Nitre, od roku 2001

Ocenenia:

2011 - Cena dekana FF UKF v Nitre za publikačnú činnosť v roku 2011

Členstvo v redakčných radách:

Člen redakčnej rady časopisu Studia Historica Nitriensia.

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Opozícia, odboj a Slovenské národné povstanie. 8. kapitola / Marek Syrný, Róbert Arpáš [Opposition, Resistance and the Slovak National Uprising].
In Slovensko v 20. storočí. 4. zväzok, Slovenská republika 1939-1945 / Vedúci autorského kolektívu Katarína Hradská, Ivan Kamenec ; Recenzenti: Milan Katuninec, Peter Švorc, Ľubica Kázmerová. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1351-0. - S. 347-408.

ABD02 Vláda, alebo opozícia ? Dilema HSĽS roku 1936 / Róbert Arpáš [Government or opposition: the dilemma of Hlinka’s Slovak People’s Party in 1936]. - Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku : genéza metodologických a terminologických prístupov.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 223-232.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Metamorfózy vzťahu slovenských komunistov k československému štátu v rokoch 1939-1945 / Róbert Arpáš [Metamorphoses of the Relationship of Slovak Communists to the Czechoslovak State between 1939 and 1945]. - Vega 2/0052/09 Slovenská spoločnosť a menšiny v rokoch druhej svetovej vojny. Problematika spolužitia, migrácia, holokaust.
In Český a slovenský komunismus (1921-2011) / Jan Kalous, Jiří Kocian (eds.). - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : Ústav pro studium totalitních režimů, 2012. - ISBN 978-80-87211-70-0. - S. 59-67.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AECA01 Pittsburská dohoda platí a zaväzuje! Obecné voľby v roku 1938 z pohľadu HSĽS / Róbert Arpáš [Pittsburgh Agreement is valid and binding! General elections in 1938 from the perspective of the People party of Slovakia]. - Vega 2/0070/11 Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia.
In České, slovenské a československé dějiny 20. století VIII. / Pavel Horák, Tomáš Hradecký a kol. ; recenzenti: Martin Pekár, Jakub Rákosník, Miroslav Čaplovič, Richard Pavlovič, Jaroslav Pažout, Milan Ducháček, Miroslav Michela, Adam Hudek, Jan Vajskebr, Ondřej Vojtěchovský, Jan Mervart. - OFTIS vydavatelství pro Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2013. - ISBN 978-80-7405-324-5. - S. 51-59.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Žilinská dohoda - vyvrcholenie autonomistického programu alebo krok k štátnej samostatnosti ? / Róbert Arpáš [The Žilina Agreement – Culmination of the Autonomist Program or a Step Towards Independence]. - Vega 2/0052/09 Slovenská spoločnosť a menšiny v rokoch druhej svetovej vojny: problematika spolužitia, migrácia, holokaust.
In Slovensko v rokoch neslobody 1938-1989 I : veľké udalosti a fenomény rokov 1938-1989 v regiónoch Slovenska : zborník z vedeckej konferencie Banská Bystrica 10.-11. mája 2011 / Zostavili Anton Hruboň, Juraj Lepiš, Martin Kubuš. - Bratislava : Ústav pamäti národa, 2014. - ISBN 978-80-89335-65-7.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AEDA01 Ľudácka autonómia - krok k totalite [elektronický zdroj] / Robert Arpáš [„Ludak“ autonomy. A step towards Totalism]. - Spôsob prístupu: http://forumhistoriae.sk/documents/10180/774165/Pristupy-k-rieseniu-narodnostnej-otazky.pdf. - Popis urobený dňa 30. decembra 2015. - Názov z hl. obrazovky.
In Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu [elektronický zdroj] / Soňa Gabzdilová - Attila Simon (eds.). - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. - ISBN 978-80-8122-109-5. - S.137-142.

BCB Učebnice pre základné a stredné školy (do roku 2014 aj vysokoškolné učebnice)
BCB01 Kapitoly z dejín Slovenskej republiky 1939-1945 / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - 99 s. - APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - ISBN 978-80-89396-33-7

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Československo alebo Česko-Slovensko. Predstavy o štátoprávnom postavení Slovenska po 2. svetovej vojne / Róbert Arpáš.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 23 , č.1 , (2012), s. 68-73.

BDFB02 Na ceste k samostatnosti / Róbert Arpáš.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-6550. - Roč. 23, č. 3, (2012), s. 14-19.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Osyková, Linda. Volebné kampane politických strán na Slovensku počas I. ČSR. Bratislava : Veda, 2012, 273 s. ISBN 9788022412285 / Róbert Arpáš.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 1 (2014), s. 158-159.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=4814&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 2
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 5
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 14
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 1
Súčet   22

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 1
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 3
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 13
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 1
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 20
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 1
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 1
Súčet   40

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2021 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia