Historický ústav SAV
 
Prof., PhDr. Roman Holec, CSc. English version
Prof., PhDr. Roman Holec, CSc. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21
E-mail: roman.holec@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatný vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

slovenské a stredoeurópske dejiny 19. a 20. storočia so zameraním na hospodárske a sociálne dejiny, dejiny šľachty a environmentálne dejiny

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakulta UK, 1983
PhD., CSc. - Historický ústav SAV, 1990
PhDr. - Filozofická fakulta UK, 1984
doc. - Filozofická fakulta UK, 1995
prof. - Filozofická fakulta UK, 2000

ďalšie úväzky – inštitúcia + roky od 1993 Filozofická fakulta UK

Študijné pobyty:

Institut für Wirtschaftsgeschichte Berlin, 5 týždňov
Institut für Europäische Geschichte Mainz, 7 mesiacov
Bundesarchiv Bern, 5 týždňov
Instytut historii PAN Warszawa, Krakow, 5 týždňov
MTA TTI + Domus Hungarica Budapest, viackrát po mesiaci
Ost- und Südosteuropa Institut Wien, viackrát mesiac
European Science Foundation (Mannheim, Frankfurt/M., Leverkusen), 5 týždňov
Imre Kertész Kolleg Jena, 4 mesiace
Robinson College a Girton College Cambridge University, 5 týždňov

Ocenenia:

národné

1984 - Cena mladých vedeckých pracovníkov SAV
2002 - Cena Jozefa Miloslava Hurbana - MS
viackrát Ceny Literárneho fondu a SAV udelené kolektívom autorov za konkrétne kolektívne diela (Prvá svetová vojna, Na ceste k modernej žene)
2009 - Cena podpredsedu vlády SR za kolektívne dielo vzniknuté ako výstup z Centra excelentnosti o kolektívnych identitách My a tí druhí
2010 - Strieborná medaila UK

medzinárodné

2002 - Hlavná medzinárodná Cena Egona Ervina Kischa, ČR + SR (spisovateľské organizácie)
2014 - Medzinárodná Cena Egona Ervina Kischa za monografiu V službách cisára Františka Jozefa, ČR + SR (spisovateľské organizácie)

Členstvo v redakčných radách:

Česko-slovenská historická ročenka
Časopis Matice moravské (Brno)
Východočeské listy historické (Hradec Králové)
Zborník Filosofické fakulty Masarykovy univerzity (Brno)
Střed, časopis Ústavu T. G. Masaryka (Praha)
Moderní dějiny (Praha)
Edičná rada Centra středoevropských studií (Praha)
Annales historici Presovienses (Prešov)
internet. časopis Dejiny (Prešov)
internet. časopis Historia Nova (Bratislava)
Historica, zb. FF UK (Bratislava)

Členstvo v komisiách:

Slovensko-nemecká a Česko-nemecká komisia historikov (funkcia: člen)
Slovensko-česká komisia historikov (funkcia: predseda)
Slovenský národný komitét historikov (funkcia: podpredseda)

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Človek a príroda v "dlhom" 19. storočí / Roman Holec [Man and Nature in the "Long" 19th Century]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset Print, spol. s.r.o., 2014. - 341 s. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE). - ISBN 978-/80-971540-4-2

AAB02 Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek a kolektív [Key Questions of Modern Slovak History]. - 1. vyd. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - 395 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín (CEVKOMSD) pri Historickom ústave SAV. - ISBN 978-80-224-1223-0

AAB03 Revolúcia 1848/49 a historická pamäť / Peter Macho a kol. [The Revolution 1848/49 and the historical memory]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 306 s. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie , Vega 2/0138/11 Premeny slovenskej spoločnosti v prvej polovici "dlhého" 19. storočia, riešené na HÚ SAV. - ISBN 978-80-89396-19-1

AAB04 Rozpad Uhorska a trianonská zmluva [elektronický zdroj] : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela , László Vörös a kol. [The disintegration of the Kingdom of Hungary and the Treaty of Trianon. Politics of memory in Slovakia and Hungary]. - elektronický dokument. - Bratislava, 2012. - 1 CD-ROM. - Popis urobený dňa 30. januára 2013. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - Názov z pretlače na CD-ROM. - ISBN 978-80-89396-23-8

AAB05 Slováci po rakúsko-uhorskom vyrovnaní : postupujúca modernizácia habsburskej monarchie. Budovanie centralizovaného Uhorska. Maďarizácia. Oslabovanie lojality Slovákov voči Uhorsku / Vedúci kolektívu Dušan Kováč, autorský kolektív Vojtech Dangl, Gabriela Dudeková, Tomáš Gábriš, Igor Harušťák, Roman Holec, Karol Hollý, Ľuboš Kačírek, Daniela Kodajová ; Vedecký redaktor zväzku XI a Dušan Kováč [Slovaks after the Austro-Hungarian Compromise : Proceeding Modernization of the Habsburg Monarchy. Magyarization. Weakening Loyalty of Slovaks towards Hungarian Kingdom]. - 1. vydanie. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2012. - 399 s. - (Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov ; XI a). - APVV 0119/11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-8119-061-2

AAB06 Štát s dvoma tvárami : (k hospodárskemu vývoju monarchie, Uhorska a Slovenska 1848-1867) / Roman Holec [A state with two faces. (On the economic development of the Habsburg Monarchy, Hungary and Slovakia 1848 - 1867)]. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - 245 s. - APVV - 0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-89396-34-4

AAB07 V službách cisára Františka Jozefa : z pamätí lokaja a dvornej dámy / Roman Holec, Marián Bovan [In the Services of the Emperor Franz Joseph : from the Memoirs of a Butler and a Maid of Honour]. - Bratislava : Slovart, 2013. - 343 s. - APVV- 0119-11 Slovensko v 19. storočí, Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska. - ISBN 978-80-556-0880-8

AAB08 "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. [“And We will Come Out in the Night in the Torch Parade and Light Up the World” : Integrational and Mobilizing Point of Festivities in Social Life]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - 246 s. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie, Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém, ktoré sa riešia v HÚ SAV. - ISBN 978-80-89396-20-7

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách
ABB01 Úvahy k fenoménu maďarizácie pred rokom 1918 / Roman Holec [Reflection concerning the phenomenon of Magyarization before 1918].
In Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1223-0. - S.80-135.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Aristokracia v procese modernizačných zmien na príklade Uhorska a Slovenska (1867-1918) / Roman Holec [Die Aristokratie im Prozess der Modernisierungsveränderungen an Beispiel von Ungarn und der Slowakei (1867 - 1918)].
In Magnátske rody v našich dejinách 1526-1948 / Frederik Federmayer a kol. Preklad do nemčiny Anna Fundárková. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2012. - ISBN 978-80-970196-6-2. - S. 129-154.

ABD02 "Bachovski husári" - symbol režimu, alebo jeden z jeho mýtov ? / Roman Holec ["Bach Hussars" – a symbol of regime or one of its myths?].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 308-343.

ABD03 Festivity ako forma sebaprezentácie agrárnych politických elít v strednej a juhovýchodnej Európe v prvej polovici 20. storočia - paralely a rozdiely / Roman Holec [Festivities as a Form of Self-presentation of Agrarian Political Elites in Central and South Eastern Europe during the 1st Half of the 20th Century – Parallels and Differences].
In "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-89396-20-7. - S. 186-207.

ABD04 Kontakty Vavra Šrobára so sociálnymi demokratmi / Roman Holec [The Contacts of Vavro Šrobár with Social Democrats].
In Dr. Vavro Šrobár politik, publicista a národnoosvetový pracovník / Pekník Miroslav a kolektív. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Veda, 2012. - ISBN 978-80-224-1210-0. - s. 216-235.

ABD05 Nacionálny mysticizmus v stredoeurópskom agrarizme / Roman Holec [National mysticism in Central European literary Agrarianism]. - Centrum excelentnosti SAV: Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 612-627.

ABD06 Revolúcia 1848/49 v slovenskej a maďarskej karikatúre obdobia dualizmu / Roman Holec [Revolution 1848/49 in Slovak and Hungarian Caricature during the Dualism Period]. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie.
In Revolúcia 1848/49 a historická pamäť / Peter Macho a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 111-125.

ABD07 Trianonský diskurz v slovenskej beletrii [elektronický zdroj] / Roman Holec [The Theme of Trianon in Slovak Fiction]. - Popis urobený dňa 30.1.2013. - Názov z pretlače CD.
In Rozpad Uhorska a trianonská zmluva [elektronický zdroj] : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela , László Vörös a kol. - Bratislava, 2012. - ISBN 978-80-89396-23-8. - S. 90-112.

ABD08 Trianonský diskurz v slovenskej beletrii / Roman Holec [The theme of Trianon in Slovak fiction].
In Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela, László Vörös a kolektív. Preklad z maďarčiny: Eva Kossárová, Miroslav Michela, László Vörös, Silvia Žilinská. Preklad z francúzštiny: Martin Brtko, Michal Kšiňan. Preklad do angličtiny:Katarína Kopajová. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-89396-24-5. - S. 131-150.

ABD09 Územie Slovenska ako laboratórium európskych hospodárskych dejín. 3. / Roman Holec [The Territory of Slovakia as a Laboratory of European Economic History].
In Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / Dušan Kováč a kol. ; Recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414487. - S. 93-135.

ABD10 Zmeny vo vzťahu "človek - zviera" ako prejav nových postojov k prírode / Roman Holec [The changes in the relationship “man – animal” as manifestation of the new attitude to the nature].
In Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-971540-1-1. - S. 251-296.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 Dvaja vysokí štátni úradníci - dva integračné pokusy - dve "imperiálne kariéry" ? (knieža Karl Schwarzenberg a gróf Emanuel Péchy v Sedmohradsku) / Judit Pál, Roman Holec [Two high state officials – two integration attempts – two “imperial careers”? (Prince Karl Schwarzenberg and Count Emanuel Péchy in Transylvania)]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s. 447-470.

ADDB02 Slovenský lokaj na viedenskom dvore a jeho virtuálny život v maďarskej politike a kultúre / Roman Holec, Marián Bovan [A Slovak Servant at the Vienna court and his virtual life in Hungarian politics and culture].
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 3 (2012), s. 401-428.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01 Česká politika v uhorskej karikatúre (1867-1918) / Roman Holec [Czech politics in Hungarian caricature (1867-1918)].
In Acta Universitatis Carolinae [seriál] : historia Universitatis Carolinae Pragensis. Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy. - ISSN 0320-0562. - Tomus 52, Suppl. 1 (2012), s. 209-229.

ADEB02 Média a veřejnost. K nacionální a transnacionální moci médií v konfliktním poli medzi Čechy, Slováky a Němci / Christoph Corneliben, Roman Holec, Miroslav Kunštát [Media and Public. To National and Trans-national Power of Media in the Conflict Area between Czechs, Slovaks and Germans].
In Acta Universitatis Carolinae [seriál] : studia territorialia. - ISSN 1213-4449. - Roč.13 , č. 1-2 (2013 ), s. 11-30.

ADEB03 Pamäť šľachty na Slovensku vo vzťahu k totalitným režimom 20. storočia na príklade rodu Csáky / Roman Holec [Erinnerungen des Adels in der Slowakei an die totalitären Regimes des 20. Jahrhunderts am Beispiel des Hauses Csáky].
In Moderní dějiny [seriál]. - ISSN 1210-6860. - 22, č. 1 (2014), s. 241-256.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Teoretické úvahy o dejinách životného prostredia a ekologickom vedomí v stredoeurópskom kontexte [elektronický zdroj] / Roman Holec [Theoretical Considerations about the Environmental History and History of Ecological Consciousness in Central-European Context]. - APVV - 0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Quaestiones rerum naturalium [elektronický zdroj] : recenzované vedecké periodikum s interdisciplinárnym zameraním. Krajina a životné prostredie Slovenska od začiatku intenzívneho využívania človekom. - ISSN 1339-7907. - Volume 2. Supplement (2015), s. 9-32.

ADFB02 "Vy máte svojho Gibbona, my máme nášho Nejedlého" : postrehy z ciest britského diplomata po Slovensku v rokoch 1958-1959 / Roman Holec [You have your Gibbon, we have our Nejedlý. Observations of the British diplomat from his travels through Slovakia in the years 1958 - 1959].
In Česko-slovenská historická ročenka [seriál]. - ISSN 1214-8334. - (2012), s. 163-179.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 "Die Märchenhaften Bergspitzen" und "die Verräterischen Italiener" / Roman Holec, Judit Pál.
In Krieg und Tourismus : im Spannungsfeld des ersten Weltkrieg / Hrgs von Patrick Gasser, Andrea Leonardi und Gunda Barth-Scalmani. - Innsbruck ; Wien ; Bozen : StudienVerlag, 2014. - ISBN 978-3-7065-5350-6. - S. 399-419.

AEC02 Intellektuele Agrareliten in Ost- und Mitteleuropa im Vergleich / Roman Holec.
In Agrarismus und Agrareliten in Ostmitellaeropa / Eduard Kubů, Torsten Lorenz, Uwe Muller, Jiří Šouša (Hg.). - Berlin ; Praha : BWV Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH : Verlag Dokořán, s.r.o. : Universität Ostrau, 2013. - ISBN 978-3-8305-1939-3. - S. 175-193.

AEC03 Stereotypizácia Ferdinanda Coburského v európskej karikatúre / Roman Holec [The Stereotypical Character of Pictures of Ferdinand of Coburg in the European Caricature].
In Dvě století nacionalismu : pocta prof. Janu Rychlíkovi / K vydání připravil Michal Macháček. - Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014. - ISBN 978-80-87782-35-4. - S. 207-230.

AEC04 1918 g.: Slovaki meždu lojaľnostiu Gabsburgam, Vengerskomu korolevstvu i novoj respublike / R. Holec [The Slovaks between the Loyalty to the Habsburgs, to the Hungarian Kingdom and to the New Republic].
In Narody Gabsburgskoj monarchii v 1914-1920 gg.: ot nacionaľnych dviženii k sozdaniu nacionaľnych gosudarstv. I. / Otvetstvennyje redaktory M. Voloc, G.D. Škundin. - Moskva, 2012. - ISBN 978-5-91791-076-5. - s.147-159.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AECA01 Slovenský roľnícky román z hľadiska literárneho agrarizmu / Roman Holec [Slovak Peasant Novel from the Perspective of Literary Agrarism].
In Český a německý sedlák v zrcadle krásne 1848-1948 / editori: Eduard Kubů, Jiří Šouša, Aleš Zářický ; recenzenti. Zdeněk Beneš,Pavla Vošahlíková. - Praha : Dokořán, 2014. - S. 548-575.

AECA02 Stredoeurópsky roľnícky román a jeho zdroje / Roman Holec [The Central European Novel and its Inspirations].
In Český a německý sedlák v zrcadle krásne 1848-1948 / editori: Eduard Kubů, Jiří Šouša, Aleš Zářický ; recenzenti. Zdeněk Beneš,Pavla Vošahlíková. - Praha : Dokořán, 2014. - S. 134-165.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Dvadsať rokov pohľadom historika / Roman Holec [Twenty Years through the Eyes of a Historian].
In Odkiaľ a kam : dvadsať rokov samostatnosti / Editori: Martin Bútora, Grigorij Mesežnikov, Zora Bútorová, Miroslav Kollár. - Bratislava : Inštitút pre verejné otázky : Kalligram, 2013. - ISBN 978-80-89345-42-7. - S. 3-21.

AED02 Monte Verita - az igazság a próféták vagy az utópiák hegye ? / Roman Holec [Monte Verita – A Mountain of Truth, Prophets or Utopias?]. - APVV - 0119/11.
In A Közép-európaiság dicsérete és kritikája / Fedinec Csilla, Ilyés Zoltán, Simon Attila, Vizi Balázs. - Bratislava : Kalligram, 2013. - ISBN 978-80-8101-730-8. - S. 383-398.

AED03 Predslov. Dve podoby, dve tváre a mýty okolo Bélu Grünvalda / Roman Holec [Foreword. Two Forms, Two Faces and the Myths related to Béla Grünvald].
In Horný vidiek. Felvidék. : Béla Grunwald. Horný vidiek. Politická štúdia. Michal Mudroň Horný vidiek. Odpoveď na rovnomennú politickú štúdiu Bélu Grünwalda. - Bratislava : Kalligram, 2014. - ISBN 978-80-8101-838-1. - S. 11-40.

AED04 Zmeny národnostného zloženia miest na Slovensku po roku 1918 a možnosti ich interpretácie = Veränderungen der ethnischen Struktur in den Städten der Slowakei nach dem Jahre 1918 und Möglichkeiten ihrer Interpretation / Roman Holec.
In Veľká doba v malom priestore : zlomové zmeny v mestách stredoeurópskeho priestoru a ich dôsledky (1918-1929) = Grosse Zeit im kleinen Raum. Umbrüche in den Städten des mitteleuropäischen Raumes und deren Wirkungen (1918-1929) / Zostavili Peter Švorc a Harald Heppner. - Prešov ; Graz : UNIVERSUM, 2012. - ISBN 978-80-89046-74-4. - S.13-29.

AED05 (Uhorský) Karpatský spolok v zákrutách nacionalizmu / Roman Holec [(Hungarian) Carpathian Association in the Abysses of Nationalism].
In V službe demokracie : pamätnica k sedemdesiatke Martina Bútoru / Zostavil László Szigeti. - Bratislava : Kalligram, 2014. - ISBN 978-80-8101-844-2. - S. 166-190.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AEDA01 Veľká vojna a malý človek / Roman Holec [The Great War and a Little Man].
In Z minulosti Spiša : ročenka spišského dejepisného spolku. XXII. ročník / zostavil Ivan Chalupecký ; recenzenti Jozef Šimončič a Jozef Sulaček. - Levoča : Spišský dejepisný spolok, 2014. - ISBN 978-80-971553-1-5. - s.101-124.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFD01 Slovenský lokaj na dvore Františka Jozefa (Anton Szmolec 1856-1939) / Roman Holec [Slovak Butler at the Court of Franz Joseph (Anton Szmolec 1856-1939)]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Na sútoku riek : život slovensko-rakúskom pohraničí : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, usporiadanej v rámci projektu CrArC Pamäť bez hraníc v dňoch 19. -20. marca 2013 v Bratislave / Zostavili Mária Munková, Lenka Pavlíková. - Bratislava : Štátny archív v Bratislave, 2014. - ISBN 978-80-224-1387-9. - S. 119-144.

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
AGI01 Česko-slovenská komisia historikov v rokoch 2012-2013 / Roman Holec [The Czecho-Slovak Commission of Historians in 2012 and 2013].
In Česko-slovenská historická ročenka [seriál]. - ISSN 1214-8334. - (2013), s. 297-300.

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
BAA01 Lásky a škandály v našich panovníckych rodoch. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2014. - 415 s.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
BDF01 Friedrich List. Keď kossuthovci a štúrovci podávali ruku svetovému ekonómovi / Roman Holec.
In História [seriál] : revue o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-8316. - Roč. 14 č. 1-2 (2015 ), s. 65-70.

BDF02 Pansláv s kniežacím erbom : kniežacie excesy ? / Roman Holec.
In História [seriál] : revue o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-8316. - Roč. 14 č. 3-4 (2015), s. 50-53.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Ľubomír Lipták ako hospodársky historik / Roman Holec.
In Ľubomír Lipták: Medzi Berlínom a Bagdadom : (vybrané štúdie z hospodárskych dejín) / Editori: Elena Mannová, Roman Holec, Ivan Kamenec. Zostavil, úvod a redakčnú poznámku napísal Roman Holec. - Bratislava : Kalligram, 2012. - ISBN 978-80-8101-674-5. - S. 9- 13.

BDFB02 Medzi perifériou a vzorom súčasnej Európy : ekonomika Rakúsko-Uhorska v medzinárodnom kontexte / Roman Holec.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 24 , č.9, (2013), s. 20-26.

BDFB03 Rakúsko-Uhorsko: žalár národov? / Roman Holec.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 24 , č. 9 , (2013), s.6-11.

BDFB04 Redakčná poznámka / Roman Holec.
In Ľubomír Lipták: Medzi Berlínom a Bagdadom : (vybrané štúdie z hospodárskych dejín) / Editori: Elena Mannová, Roman Holec, Ivan Kamenec. Zostavil, úvod a redakčnú poznámku napísal Roman Holec. - Bratislava : Kalligram, 2012. - ISBN 978-80-8101-674-5. - S. 343-346.

BDFB05 Slovák na vrchu pravdy : hnutie životnej reformy / Roman Holec.
In História [seriál] : revue o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-8316. - Roč. 13, č. 1-2 (2013), s. 31-37.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)
BEE01 Die slowakische politische Elite vor 1918 im Spannungsfeld von Kirche, Nation und Staat / Roman Holec ; Aus dem Slowakischen von Miloslav Szabó und Ines Koeltzsch.
In Religion und Nation: Tschechen, Deutsche und Slowaken im 20. Jahrhundert / Herausgegeben von Kristina Kaiserová, Eduard nižňanský und Martin Schulze Wessel. - Essen : Klartext Verlag, 2015. - ISBN 9783837512861. - S. 17-37.

BEE02 Slovenská politická elita v siločiarach vzťahu cirkev -národ - štát pred rokom 1918 / Roman Holec.
In Náboženství a národ: Češi, Němci a Slováci ve 20. století / Kristina Kaiserová, Eduard Nižňanský a Martin Schulze Wessel (eds.). - Ústí nad Labem : Nakladatelství Kristina Kaiserová - albis international pro Česko-německou a Slovensko-německou komisi historiků, 2015. - ISBN 978-80-86971-59-9. - S. 16-36.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)
BEF01 Antisemitizmus, jeho zdroje a prejavy v čase prvej svetovej vojny / Roman Holec.
In Katolícka cirkev a Židia na Slovensku v 19. storočí / Zostavila Mária Spišiaková ; lektoroval Ivan Šulík. - Trnava : Konferencia biskupov Slovenska : Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike, 2015. - ISBN 978-80-8161-195-7. - S.29-54.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Englund, Peter. Schönheit und Schrecken. Eine Geschichte des ersten Weltkriegs, erzählt in neunzehn Schicksalen. Berlin: Rowohlt, 2011, 700 s., ISBN 978 3 87134 670 5.
In Vojenská história [seriál] : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo. - ISSN 1335-3314. - Roč. 16, č. 4 (2012), s. 124-128.
Recenzia na: Schönheit und Schrecken. Eine Geschichte des ersten Weltkriegs, erzählt in neunzehn Schicksalen / Peter Englund. - Berlin : Rowohlt, 2011

EDI02 Iris Engemann: Die Slovakisierung Bratislavas. Universität, Theater und Kultursgemeinden 1918-1948, Studien zur Sozial- und Wirtschaftsgechichte Ostmittelaurops 2, Wiesbaden: Harrasowitz Verlag 2012, 288 s.
In střed | centre [seriál] : časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století : pomíjivé rozdělení. Hranice ve střední Evropě 1918-2000. - ISSN 1803-9243. - Roč. 5, č. 1 (2013), s. 152-158.
Recenzia na: Die Slowakisierung Bratislavas / Iris Engemann. - Wiesbaden : Harrasowitz verlag, 2012

EDI03 Pál, Judit. Unió vagy "unificáltatás" ? Erdély uniója és a királyi biztos működése (1867-1872). Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület, 2010, 496 s.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 2 (2012), s. 338-341.
Recenzia na: Unió vagy "unificáltatás" ? / Judit Pál. - Kolozsvár : Erdélyi Múzeum Egyesület, 2010

EDI04 Rokoský, Jaroslav. Rudolf Beran a jeho doba: vzestup a pád agrární strany. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, Vyšehrad, 2011, 912 s. ISBN 9788074290671.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 2 (2013), s. 397-400.
Recenzia na: Rudolf Beran a jeho doba / Jaroslav Rokoský. - Praha : Vyšehrad, 2011. - ISBN 978874290671

EDI05 Winiwarter, Verena -Knoll, Martin. Umweltgeschichte. Köln, Weimar, Wien: Böhlau, 2007, 368 s. : Uetkötter, Frank. Umweltgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert. München: R. Oldenbourg 2007, 124 s.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 1 (2012), s. 154-158.
Recenzia na: Umweltgeschichte ; Umweltgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert / Verena Winiwarter - Martin Knoll / Frank Uetkötter. - Köln, Weimar, Wien ; München : Böhlau : R. Oldenbourg, 2007

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Češi a Slováci 1993-2012 : vzdalování a přibližování / Eds. Vladimír Goněc, Roman Holec.
In Česko-slovenská historická ročenka [seriál]. - ISSN 1214-8334. - (2012), s. 11-137.

FAI02 Ľubomír Lipták: Medzi Berlínom a Bagdadom : (vybrané štúdie z hospodárskych dejín) / Editori: Elena Mannová, Roman Holec, Ivan Kamenec. Zostavil, úvod a redakčnú poznámku napísal Roman Holec. - Bratislava : Kalligram, 2012. - 347 s. - ISBN 978-80-8101-674-5

FAI03 Minulost je bitevním polem současníků : k slovensko-českým a česko-slovenským vzťahom / Eds. Vladimír Goněc, Roman Holec.
In Česko-slovenská historická ročenka [seriál]. - ISSN 1214-8334. - (2012), s. 141-233.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Alexander Manfred (ed.). Deutsche Gesandtschaftsberichte aus Prag. Teil III. Von der Regierung unter Švehla bis zum Vorabend der nationalsozialistischen Machtergreifung in Deutschland 1926-1932. München. R. Oldenbourg, 2009, 450 s. / Roman Holec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 4 (2012), s. 749-750.

GII02 Česko(Moravsko)- Slovenská hranica v 20. storočí / Roman Holec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 3 (2012), s.567-568.

GII03 III. Medzinárodná konferencia o agrárnych dejinách Girone / Roman Holec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 4 (2015), s. 715-717.

GII04 Konferencia vo Viedni o šľachte v 20. storočí / Roman Holec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 1 (2015), s. 188-189.

GII05 Kongres humanitných a sociálnych vied v Kanadskej Victorii / Roman Holec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 4 (2013), s. 724-726.

GII06 Kongres humanitných a sociálnych vied v kanadskej Ottawe.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 4 (2015), s. 709-710.

GII07 Kongres humanitných a sociálnych vied v kanadskom Ontáriu / Roman Holec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s. 590-591.

GII08 Kongres sociálnych dejín v Glasgowe / Roman Holec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 2 (2012), s. 368-369.

GII09 O Alpách a Karpatoch v Mníchove / Roman Holec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč.61, č. 1 (2013), s. 195-196.

GII10 Olexák, Peter, Safanovičová, Anna (eds.). Antológia časopisecký a novinových článkov Andreja Hlinku. Martin: Matica slovenská 2013, 265 s. ISBN 9788081280870 / Roman Holec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 2 (2014), s. 364-365.

GII11 Prvá svetová vojna a turizmus / Roman Holec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 1 (2014), s. 175-177.

GII12 Vedecký seminár o G. Friesenhofovi v Brodzanoch / Roman Holec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 2 (2015), s. 379-380.

GII13 Zomrela Alice Teichová (1920-2015) / Roman Holec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 2 (2015), s. 382-383.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2289&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 18
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze Scopus 1
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 42
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 86
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 173
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 11
6 Recenzie v domácich publikáciách 10
Súčet   341

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 21
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze Scopus 1
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 91
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 304
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 8
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 456
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 8
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 18
6 Recenzie v domácich publikáciách 15
Súčet   922

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2021 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia