Historický ústav SAV
 
PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. English version
PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: 52925753 kl. 12, Fax: 52961645
E-mail: slavomir.michalek@savba.sk

Pracovná pozícia:
Vedúci vedecký pracovník, Riaditeľ

Výskumné zameranie:
Vo svojom vedeckom výskume sa venuje americkej zahraničnej politike voči Československu, resp. československo-americkým hospodárskym a politickým vzťahom v druhej polovici 20. storočia, osobnostiam československej zahraničnej politiky z radov Slovákov (Ján Papánek, Štefan Osuský, Vladimír Hurban, Juraj Slávik, Ivan Krno), vzniku a histórii OSN, druhému a tretiemu československému a slovenskému demokratickému exilu a slovenským evanjelickým krajanom v USA.

Vzdelanie a kvalifikačný postup:
1984, Filozofická fakulta UK Bratislava, odbor história,
1985, Filozofická fakulta UK Bratislava, PhDr.,
1994, Historický ústav SAV v Bratislave, CSc.,
2009, Historický ústav SAV v Bratislave, DrSc.

Ceny a štipendiá:

ceny
1996, The American Eagle (Jan and Betka Papanek Foundation)
1999, Medaila M.R. Štefánika (MZV SR)
1999, Cena Egon Erwin Kischa (Nadácia EEK)
2003, Cena Egon Erwin Kischa (Nadácia EEK)
2005, Fulbright Award
2009, Prémia Literárneho fondu za vedeckú literatúru
2009, Pamätná medaila III. Stupňa „Československé obce legionářské“

štipendiá
1992, CEU, Oxford University, Veľká Británia
1993, SSRC, Woodrow Wilson Center, Washington DC, USA
1995, Fulbright, New York Public Library a Columbia University, New York, USA
1996, ACLS, George Washington University, Washington DC, USA
1997, JBPF, Hoover Institution Archives, Stanford University, USA
1999, JBPF, George Washington University, Washington DC, USA
2001, ACLS, George Washington University, Washington DC, USA
2002, UT, University of Toronto, Canada
2006, NCSML, National Czech-Slovak Museum-Library, Cedar Rapids, Iowa, USA

Prednáškové pobyty v zahraničí:
Napísal vyše osemdesiat štúdii a aktívne sa zúčastnil mnohých medzinárodných vedeckých konferencii v zahraničí, napr. v Acapulcu, Washingtone DC, New Yorku, Chicagu, Miami, Toronte, Ottawe, Londýne, Budapešti, Prahe, Ľubľane, Ríme, Varšave, Paríži, Helsinkách a inde.

Členstvo vo vedeckých orgánoch a inštitúciách / redakčných radách:

členstvo v komisiách
1. Standing Committee for Humanities, European Science Foundation, Strassbourg, člen
2. Spoločná odborová komisia doktorandského štúdia vo vednom odbore 71-01-9 všeobecné dejiny, FF UK Bratislava, člen
3. Komisia pre Program umenie, podprogram 4.5.4 Literatúra a knižná kultúra – tvorba a vydávanie pôvodnej a prekladovej umenovednej a spoločenskovednej literatúry, Ministerstvo kultúry SR, Bratislava, člen
4. Slovenský národný komitét historikov, Bratislava, člen

členstvo v redakčných radách
1. Historický časopis, Bratislava, člen
2. Vojenská historia, Bratislava, člen
3. História revue, Bratislava, člen
4. Listy, Praha, ČR, člen

členstvo vo vedeckých radách
1. Múzeum SNP (Banská Bystrica),
2. Ústavu pro studium totalitních režimů (Praha),
3. Slovenskej národnej knižnice (Martin),
4. Vojenského historického ústavu (Bratislava).

Pedagogická činnosť:
1997-1998, Právnická fakulta UK, Bratislava

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 MICHÁLEK, Slavomír. San Francisco 1945. Vznik organizácie Spojených národov. Recenzenti: Valerián Bystrický, Tomáš Gábriš, Ľubica Kázmerová. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, 2015. 287 s. APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 2/0154/14 Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore. CE SDDE Slovenské dejiny v dejinách Európy. ISBN 978-80-224-1437-1.

AAB02 ŠTEFANSKÝ, Michal - MICHÁLEK, Slavomír. Míľniky studenej vojny a ich vplyv na Československo : (od Trumanovej doktríny po Vietnam). Recenzenti: Valerián Bystrický, Zuzana Poláčková. Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2015. 325 s. Vega 2/0154/14 Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore. ISBN 9788022414494.

AAB03 MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi. Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2014. 737 s. APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. ISBN 978-80-89396-28-3.

AAB04 DANGL, Vojtech - BYSTRICKÝ, Valerián - BARNOVSKÝ, Michal - BARTLOVÁ, Alena - CSÉFALVAY, František - DUDEKOVÁ, Gabriela - HALLON, Ľudovít - JAKEŠOVÁ, Elena - KÁZMEROVÁ, Ľubica - TURČAN, Vladimír - LUKAČKA, Ján - ČIČAJ, Viliam - KOHÚTOVÁ, Mária - MACHO, Peter - MICHÁLEK, Slavomír - MOROVICS, Miroslav Tibor - PEŠEK, Jan - PODRIMAVSKÝ, Milan - ZAVACKÁ, Marína. Chronológia dejín Slovenska a Slovákov : od najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v dátumoch, dátumy v dejinách. I. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. 547 s. Svet vedy, Zv. 33. ISBN 978-80-224-1370-1.

AAB05 MICHÁLEK, Slavomír. Za hranicou sloboda 1948-1953 : (Dakoty "slobody" a vlak do Selbu). 1. vydanie. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2013. 340 s. Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), APVV - 0628- 11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Vega 2/0039/11 Otvorené hospodárske a finančné otázky medzi Československom a USA v rokoch 1948-1968. ISBN 978-80-224-1289-6.

AAB06 MICHÁLEK, Slavomír - LONDÁK, Miroslav. Gustav Husák : moc politiky - politik moci. 1. vydanie. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. 1067 s. Centrum excelentnosti SAV: Slovenské dejiny v dejinách Európy (CESDDE), výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska. ISBN 978-80-224-1312-1.

AAB07 LONDÁK, Miroslav - MICHÁLEK, Slavomír. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky : jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja. Bratislava : Veda, 2013. 679 s. Centrum excelentnosti CESDDE Slovenské dejiny v dejinách Európy, Vega 2/0104/13 Slovensko po r. 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii. ISBN 978-80-224-1313-8.

AAB08 KLIMKO, Jozef - MICHÁLEK, Slavomír. Mierové zmluvy v kontexte geopolitiky 20. a 21. storočia. Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Historický ústav SAV, 2013. 342 s. ISBN 978-80-970913-2-3.

AAB09 IVANIČKOVÁ, Edita - ČIERNA-LANTAYOVÁ, Dagmar - MICHÁLEK, Slavomír - PETRUF, Pavol - SEGEŠ, Dušan. Slovenská republika 1939-1945 v medzinárodných súvislostiach. Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset print, spol. s.r.o., 2012. 218 s. APVV -0628-11, Vega 2/7179/27 Medzinárodné súvislosti vývoja Slovenskej republiky 1939-1945, Vega 2/0181/10 Slovensko v Európe, Európa na Slovensku: vybrané témy z dejín 20. storočia. ISBN 978-80-970302-7-8.

AAB10 FERENČUHOVÁ, Bohumila - BARTLOVÁ, Alena - KŠIŇAN, Michal - MICHÁLEK, Slavomír - MAŤOVČÍK, Augustín - ROGUĽOVÁ, Jaroslava - LENDEROVÁ, Milena - DEJMEK, Jindřich - MAKARIUSOVÁ, Marie - MARTÍNEK, Jiří - POKORNÁ, Magdaléna - MARÉS, Antoine - BOISSEIRE, Etienne - COEURÉ, Sophie - DAVION, Isabelle - HOREL, Catherine. Biografia a historiografia : slovenský, český a francúzsky pohľad. 1. vydanie. Bratislava : Spoločnosť Pro Historia, 2012. 239 s. Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín pri HÚ SAV, Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické východiská výskumu, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii, Vega 2/0039/11 Otvorené hospodárske a finančné otázky medzi Československom a USA v rokoch 1948-1968. ISBN 978-80-971247-2-4.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01 MICHÁLEK, Slavomír. Sondy do československého vývoja v rokoch 1939-1949, domáci a medzinárodný aspekt. In Společnost a kultura v Českých zemích 1939-1949. - Praha : Národní muzeum, 2013, s. 10-37. ISBN 978-80-7036-391-1. APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Vega Otvorené hospodárske a finančné otázky medzi Československom a USA v rokoch 1948-1968, Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), riešených na HÚ SAV.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 MICHÁLEK, Slavomír. Americké úvery a pôžičky Československu, československý dlh voči USA. Prierezová sonda dodvojstranných hospodárskch vzťahov. In MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2014, s. 684-699. ISBN 978-80-89396-28-3. Vega 2/0154/14 Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore , Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy.

ABD02 MICHÁLEK, Slavomír. Vzťahy Prahy a Washingtonu vo sfére obchodu počas normalizácie. In MICHÁLEK, Slavomír et al. Gustav Husák : moc politiky - politik moci. 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013, s. 954-994. ISBN 978-80-224-1312-1. Centrum excelentnosti (CE SDDE) Slovenské dejiny v dejinách Európy, APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Vega 2/0039/11 Otvorené hospodárske a finančné otázky medzi Československom a USA v rokoch 1948-1968.

ABD03 MICHÁLEK, Slavomír. Vzťahy Prahy, Bratislavy a Washingtonu v rokoch 1991-1993. In LONDÁK, Miroslav et al. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky : jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja. - Bratislava : Veda, 2013, s. 263-285. ISBN 978-80-224-1313-8. Vega 2/0039/11 Otvorené hospodárske a finančné otázky medzi Československom a USA v rokoch 1948-1968.

ABD04 MICHÁLEK, Slavomír. Československý diplomat a americký bibliograf Vladimír M. Palic. In SNOPKOVÁ, Blanka et al. Mosty priateľstva. Osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica : Historický ústav SAV, 2013, s. 115-132. ISBN 978-80-89388-52-3. Vega 2/0039/11 Otvorené hospodárske a finančné otázky medzi Československom a USA v rokoch 1948-1968.

ABD05 MICHÁLEK, Slavomír. Parížska mierová konferencia 1946 a Československo (východiská, postoje, výsledky). In KLIMKO, Jozef - MICHÁLEK, Slavomír. Mierové zmluvy v kontexte geopolitiky 20. a 21. storočia. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Historický ústav SAV, 2013, s. 192-203. ISBN 978-80-970913-2-3. Centrum excelentnosti (CEVKOMSD), Vega 2/0039/11 Otvorené hospodárske a finnčné otázky medzi Československom a USA v rokoch 1948-1968.

ABD06 MICHÁLEK, Slavomír. Osud československého menového zlata : (náčrt problematiky od roku 1939 po vznik "zlatej" tripartitnej komisie). In MIČEV, Stanislav. V perimetri zameriavača : kapitoly z dejín Slovenska v druhej svetovej vojne, venované k 70. narodeninám PaedDr. Jána Stanislav a, Csc.. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012, s. 65-87. ISBN 978-80-89514-06-9. Vega 2/0039/11 Otvorené hospodárske a finančné otázky medzi Československom a USA v rokoch 1948-1968 riešená v HÚ SAV.

ABD07 MICHÁLEK, Slavomír. Niekoľko problémov slovensko-amerických vzťahov počas druhej svetovej vojny. In IVANIČKOVÁ, Edita et al. Slovenská republika 1939-1945 v medzinárodných súvislostiach. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset print, spol. s.r.o., 2012, s. 139-161. ISBN 978-80-970302-7-8. Vega 2/7179/27 Medzinárodné súvislosti vývpja Slovenskej republiky 1939-1945, APVV - 0628-11, Vega 2/0039/11 Otvorené hospodárske a finančné otázky medzi Československom a USA v rokoch 1948-1968, Centrum excelentnosti : Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), riešené v HÚ SAV.

ABD08 MICHÁLEK, Slavomír. Muži diplomacie (Slováci v službách československej zahraničnej politiky): problémy s písaním biografií. In FERENČUHOVÁ, Bohumila et al. Biografia a historiografia : slovenský, český a francúzsky pohľad. 1. vydanie. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia, 2012, s. 41-56. ISBN 978-80-971247-2-4. Vega 2/0039/11 Otvorené hospodárske a finančné otázky medzi Československom a USA v rokoch 1948-1968.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 MICHÁLEK, Slavomír. Osud majetku IBM v Československu v rokoch 1951-1961. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2012, roč. 60, č. 4, s. 701-718. (2012 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Vega 2/0039/11 Otv orené hospodárske a finančné otázky medzi Československom a USA v rokoch 1948-1968, centrum excelentnosti: Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), riešené v HÚ SAV.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 MICHÁLEK, Slavomír. Finále osudu československého zlata - akcia "Návrat 82". In Dvě století nacionalismu : pocta prof. Janu Rychlíkovi. K vydání připravil Michal Macháček. - Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, s. 248-271. ISBN 978-80-87782-35-4. Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), riešený v HÚ SAV.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AECA01 MICHÁLEK, Slavomír. Osobný príbeh "agenta - chodca" Živodara Tvarožka. In Cesty za svobodou : kurýři a převaděči v padesátých letech 20. století. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, s. 184-204. ISBN 978-80-87912-19-5. APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 MICHÁLEK, Slavomír. Dakoty "slobody" v rokoch 1948-1953. In V službe demokracie : pamätnica k sedemdesiatke Martina Bútoru. Zostavil László Szigeti. - Bratislava : Kalligram, 2014, s. 133-152. ISBN 978-80-8101-844-2.

AED02 MICHÁLEK, Slavomír. The Key Limits and Boundaries of Czechoslovak Foreign Policy after World War II: It´s Position between the Supperpowers. In Proceedings of the 26th SVU World Congress of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences. Editor in Chief: Zdeněk David. - [s.l.] : Faculty of Humanities University of Žilina, 2013, s.107-121. ISBN 978-0-615-80114-8.

AED03 MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v Československu - éra komunizmu (niekoľko poznámok o vývoji 1948-1989). In Bene merito : profesorovi Jozefovi Klimkovi k 70. narodeninám. Zostavovateľ Ladislav Vojáček. - Bratislava : priatelia prof. Jozefa Klimka, DrSc., 2012, s. 173-181. ISBN 978-80970913-0-9.

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEE01 MICHÁLEK, Slavomír. Československý zahraničný odboj v USA v roku 1941. In Válečný rok 1941 v československém domácím a zahraničním odboji : sborník k mezinárodní konferenci. Editor Ladislav Kudrna. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s.34-46. ISBN 978-80-87211-60-1. Vega 2/0039/11 Otvorené hospodárske a finančné otázky medzi Československom a USA v rokoch 1948-1968, riešený v Historickom ústave SAV.

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01 MICHÁLEK, Slavomír. Tribute to Diplomat, Friend and Mentor Jiri F. Brotan 1923-2013. Bratislava : Vydavateľstvo Pozsony/Pressburg/Bratislava, 2014. 118 s. ISBN 978-80-85474-60-2.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Diplomacie Československa : díl 2. biografický slovník československých diplomatů (1918-1992). Jindřich Dejmek za spolupráce Jana Němečka a Slavomíra Michálka. Praha : Academia, 2013. 802 s. ISBN 978-80-200-2285-1.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 MICHÁLEK, Slavomír. San Francisco 1945: zrod OSN. In Pravda, 25.4.2015, roč. XXV, pravidelná príloha Víkend, s. 30-31. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <http://zurnal.pravda.sk/tlac/353265/-san-francisco-1945-zrod-osn/>.

GII02 MICHÁLEK, Slavomír. Príhovor riaditeľa Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. In DUCHOŇOVÁ, Diana - RÁBIK, Vladimír. Prudentissimae dominae nobis honorandae ... : k životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015, s. 17-18.

GII03 MICHÁLEK, Slavomír. Predhovor. In MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2014, s. 15. ISBN 978-80-89396-28-3.

GII04 MICHÁLEK, Slavomír. Opustila nás Petra Rybářová. In Správy Slovenskej akadémie vied, 2014, roč. 50, č. 7-8, s.19. ISSN 0139-6307.

GII05 KLIMKO, Jozef - MICHÁLEK, Slavomír. Úvod. In KLIMKO, Jozef - MICHÁLEK, Slavomír. Mierové zmluvy v kontexte geopolitiky 20. a 21. storočia. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Historický ústav SAV, 2013, s. 11-17. ISBN 978-80-970913-2-3.

Štatistika: kategória publikačnej činnosti

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 10
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 1
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 8
ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných 1
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách 1
AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach 1
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách 3
AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách 1
BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách 1
FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) 1
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 5
Súčet   33

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2319&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 6
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 17
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 23
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 49
6 Recenzie v domácich publikáciách 2
Súčet   97

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 9
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 38
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 151
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 11
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 125
4.1 Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach 2
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 3
6 Recenzie v domácich publikáciách 5
Súčet   344

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2021 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia