Historický ústav SAV
 
Štefan Gaučík, PhD., PhD. English version
Mgr. Štefan Gaučík, PhD., PhD. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21
E-mail: stefan.gaucik@savba.sk
WWW: http://independent.academia.edu

Pracovná pozícia:
samostatný vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

- Hospodárske, bankové a sociálne dejiny Uhorska a Slovenska v 19. storočí
- Hospodárske elity v Uhorsku a na Slovensku v 19. storočí a v prvej polovici 20. storočí
- Spoločenské a hospodárske dejiny Pressburg / Pozsony / Prešporok (Bratislavy) v 19. a 20. storočí

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

1992 - 1997: Mgr. - Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor história – maďarský jazyk a literatúra
2007 - 2012: PhD. - Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapeš
2008 - 2012: PhD. - Historický ústav SAV, Bratislava

Študijné pobyty:

Január - Jún 2017 Domus Hungarica (výskumný grant Maďarskej akadémie vied)
September 2013 - August 2016
Výskumný grant Jánosa Bolyaiho Maďarskej akadémie vied
Január - September 2012 Výskumný grant Nemzeti Kulturális Alap, Budapeš

Ocenenia:

2009: Cena mladého historika (ocenenie od Tamása Filepa Gusztáva)
2012: Pamätná medaila Slovenské národné múzeum - Múzea kultúry Maďarov na Slovensku

Publikačná činnos

Zoznam publikačnej činnosti

AAB

AAB01 GAUČÍK, Štefan. A jog erejével. A szlovákiai magyarság gazdasági önszerveződése 1918 – 1938. [By the Power of Law, the Economic Self-Organization of the Hungarians of Slovakia] Bratislava : Kalligram, 2008. 516 s. ISBN 978-80-8101-078-1

AAB02 DUDEKOVÁ, Gabriela – GAUČÍK, Štefan – FALISOVÁ, Anna – KOVÁČ, Dušan - KURINCOVÁ, Elena – KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid – LIPTÁK, źubomír – MANNOVÁ, Elena - MONGU, Blanka – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta – TANZER, Jozef – ZAVACKÁ, Marína. Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí [Between the Province and the Capitol City: An Image of Bratislava in the 19th and 20th Centuries]. Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. 264 s. ISBN 978-80-89396-21-4 (Centrum excelentnosti SAV : Slovenské dejiny v dejinách Európy. Vega 2/0085/10 : Od provincie k metropole. Bratislava v 19. a 20. storočí – obraz mesta v sociálnom a politickom kontexte).

AAB03 GAUČÍK, Štefan. Lemorzsolódó kisebbség. A csehszlovákiai magyarság jogfosztásának gazdasági háttere 1945 – 1948. [The Economic Background of Discrimination against the Hungarian Minority in Czechoslovakia Between 1945 and 1948] Bratislava : Kalligram, 2013. 408 s. ISBN 978-80-8101-621-9

AAB04 VAJDA, Barnabás – GAUČÍK, Štefan. Várostörténeti fejezetek a csehszlovák szocializmus korából. Az urbanizáció formái Dél-Szlovákiában. Kapitoly z dejín miest za československého socializmu. Formy urbanizácie na juhu Slovenska. Chapters of urban studies from the communist Czechoslovakia. Forms of urbanization in Southern Slovakia. Komárno : Selye J. Egyetem, 2015, 239 s. ISBN 978-80-8122-158-3

AAB05 GAUČÍK, Štefan. Az állameszme kritikusa. Tarján Ödön válogatott kisebbség- és gazdaságpolitikai beszédei és írásai. [A Critic of the State: Ödön Tarjánʼs Selected Speeches and Writings on Minority ans Economic Policy] Lektori: Filep Tamás Gusztáv, Simon Attila, Vári László. 1. vyd. Bratislava : Kalligram, 2017. 328 s. ISBN 978-80-81-0194-9-4

ABD

ABD01 GAUČÍK, Štefan. A nosztrifikáció és a pénzügyi kérdések rendezése a csehszlovák–magyar gazdasági tárgyalások tükrében (1920 – 1930). [The organization of nostrification and financial questions mirrored in the Czechoslovakian-Hungarian economic negotiations (1920 – 1930)] In JOBBÁGY, István (ed.): Válogatott tanulmányok Szlovákia gazdaságtörténetéhez. Komárom : Pont, 2004, s. 41-70. ISSN 1336-135X

ABD02 GAUČÍK, Štefan. Regionális jellegű kereskedelmi bankok a Mátyusföldön (1867 – 1950). [Regional banking in Matušova zem] In BUKOVSZKY, László (ed.): Mátyusföld II. Egy régió története a XI. századtól 1945-ig. Komárom – Dunaszerdahely : Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum, 2005, s. 221-236. ISBN 80-8062-277-9

ABD03 GAUČÍK, Štefan. A magyar gazdasági szervezetek csehszlovákiai integrációja. [Integration of hungarian economic organization in Czechoslovakia] In BÁRDI, Nándor – SIMON, Attila (eds.): Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum, 2006, s. 219-237. ISBN 80-89249-00-0

ABD04 GAUČÍK, Štefan. Sociálno-kultúrne a verejnoprospešné stratégie finančných elít 1867 – 1945. Bratislavská prvá sporivá banka verzus Slovenská banka. [The socio-cultural and public-benefit strategies of financial elites between 1867 and 1945: Bratislava First Savings Bank versus Slovak Bank] In DUDEKOVÁ, Gabriela (ed.): Medzi provinciou a metropolou. Obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí. Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2012, s. 161-177. ISBN 978-80-89396-21-4

ABD05 GAUČÍK, Štefan. Začleňovanie peňažných ústavov na južnom Slovensku do maďarského bankového systému v rokoch 1938 – 1945. [The incorporation of financial institutions based in south Slovakia into the Hungarian banking system between 1938 and 1945] In CHUDJÁK, František – HALLON, źudovít – LEKOVÁ, Andrea (eds.): Centrálne bankovníctvo v stredoeurópskom priestore. Central Banking in Central Europe. Bratislava : Národná banka Slovenska, 2014, s. 112-129. ISBN 978-80-8043-202-7

ABD09 GAUČÍK, Štefan. Vojnová ekonomika Uhorska (1914-1918) v dobovej publicistike a v maďarskej historiografii [War Economy in the Kingdom Hungary (1914-1918) in Contemporary Journalism and Hungarian Historiography]. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnos PRO HISTORIA vo Vede, vyd. SAV, 2017, s. 223-236. ISBN 978-80-89910-01-4.(APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnos - ich vzájomná reflexia v historickom procese).

ADEB

ADEB01 GAUČÍK, Štefan. Az Ipolysági Takarékpénztár alapítása 1868-ban. [The Šahy Savings Bank founded in 1868] In Honismeret.- ISSN0324-7627.- Roč. 31, č. 1 (2003), s. 61-63.

ADEB02 GAUČÍK, Štefan. A csehszlovákiai magyarság gazdasági szervezetei (1918 – 1938). Gazdasági egyesületek, szövetkezetek, ipartársulatok. [The Business Organizations of the Czechoslovakian Hungarians, 1918 – 1938] In Korall.- ISSN 1586-2410.- Roč. 5, č. 18 (2004), s. 48-64.

ADEB03 GAUČÍK, Štefan. A Pozsonyi I. Takarékbank hitelpolitikája és a városok (1919 – 1929). [The Bratislava I. Savings Bankʼs credit policy and citys (1919 – 1929)] In Limes. -ISSN 0238-9266.- Roč. 18, č. 4 (2004), s. 59-82.

ADEB04 GAUČÍK, Štefan. A kisebbségi tudományosság perifériáján. Adalékok a szlovákiai magyar történeti muzeológia kérdéseinek vizsgálatához. In Történeti Muzeológiai Szemle. - ISSN 1558-8207.- Roč. 4 (2004), s. 255-265.

ADEB05 GAUČÍK, Štefan. Gondolatok a szlovákiai magyar katolikusság szervezettségéről. In Regio.- ISSN 0865-557X.- Roč. 16, č. 3 (2005), s. 184-190.

ADEB06 GAUČÍK, Štefan. A Nemzeti Emlékezet Intézete. [The Institution of National Memory] In Levéltári Szemle. - ISSN 0457-6047.- Roč. 56, č. 3 (2006), s. 47-49.

ADEB07 GAUČÍK, Štefan. Bankstratégiák a dél-felvidéki területeken (1938 – 1941). In Limes. - ISSN 0238-9266.- Roč. 20, č. 2 (2007), s. 83-97.

ADEB08 GAUČÍK, Štefan. Nemzetiek és kozmopoliták, avagy a szlovák amalgám. Észrevételek az újabb szlovák történetírás Monarchia-képéről. [Adherents to National Identity and Cosmopolitans, or the Monarchy in Slovak Historiography] In Limes.- ISSN 0238-9266.- Roč. 21, č. 1 (2008), s. 21-28.

ADEB09 GAUČÍK, Štefan. Szlovák–magyar pozícióharc és nyelvkérdés a két világháború közötti szlovákiai iparos társadalomban. [Slovak-Hungarian Manoeuvering for Position and Language Debate in the Slovakian Tradesmen's Society in the Interwar Period] In Levéltári Szemle. - ISSN 0457-6047.- Roč. 58, č. 4 (2008), s. 16-23. Dostupné na internete: <https://library.hungaricana.hu/hu/view/LeveltariSzemle_58_2008/?pg=365&layout=s>.

ADEB10 GAUČÍK, Štefan. Az iparosítás hatása Vágsellye átalakulására. A szocialista várostervezés egyik példája Dél-Szlovákiában. [The influence of industrialisation on the transformation of Šaža] In Á. VARGA, László (ed.): Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv V., 2010, s. 227-251. ISSN 1787-6753

ADEB11 GAUČÍK, Štefan. Az elfelejtett hagyomány. A csehszlovákiai magyar szövetkezeti mozgalom (1918 – 1938). [The Forgotten Tradition. The Czechoslovak Hungarian Networking Movement] In PETERCSÁK, Tivadar (ed.): Acta Academia Agriensis, Sectio Historiae, Nova Series Tom. XXXVIII, Eger, 2011, s. 181-194. ISSN 1785-3117

ADEB12 GAUČÍK, Štefan. Moc hospodárskej reality. „Nostrifikácia“ záujmových podnikov Rimamuránsko-šalgótarjánskej železiarskej úč. spoločnosti na Slovensku. [Power of economical reality. Nostrification of important branches of Rimamurány-Salgótarján Iron Works Company in Slovakia] In Česko-slovenská historická ročenka : hospodářský nacionalismus ve střední Evropě v 20. století, 2011, s. 267-280.

ADEB13 GAUČÍK, Štefan. Történelem és mítoszteremtés. Karcolat a „legelső” szlovák szövetkezetről. [History and Myth-Making: Sketches about the “Firstˮ Slovakian Co/Operative] In Korall. - ISSN 1586-2410. - Roč. 13, č. 47 (2012), s. 42-60.

ADEB14 GAUČÍK, Štefan. Az eredet csapdája, avagy hangsúlyok és eltolódások. [The Trap of Origin or Emphasis and Shifts] In Korall. - ISSN 1586-2410. - Roč. 14, č. 51 (2013), s. 234-242.

ADEB15 GAUČÍK, Štefan. A cseh szövetkezetek fejlődése (1867 – 1918). [The Development of Czech Associations in the Mirror of the System of Organised Credit (1867 – 1918)] In Századok. - ISSN 0039-8098. - Roč. 147, č. 5 (2013), s. 1255-1267.

ADEB16 GAUČÍK, Štefan. Múzeum és történeti muzeológia, avagy a tudományosítás rögös útjai. In Történeti Muzeológiai Szemle. - ISSN 1588-8207. - Roč. 13 (2014), s. 245-253.
ADEB17 GAUČÍK, Štefan. Rómer Flóris és Pozsony. [Flóris Rómer and Bratislava] In Honismeret. - ISSN 0324-7627 - Roč. 43, č. 6 (2015), s. 14-20.

ADEB18 GAUČÍK, Štefan. Háború, összeomlás, jogfosztás. A csehszlovákiai magyarok 1944-1945-ben. [War, Collapse, Deprivation of Rights. Hungarian in Czechoslovakia 1944 – 1945] In Rubicon. - ISSN 0865-6347. - Roč. 26, č. 5-6 (2015), s. 10-13.

ADEB19 GAUČÍK, Štefan. Válság és reintegráció. A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű helyzete az első világháború után (1918 – 1924). [Crisis and Reintegration. The situation of the Rimamurány-Salgótarján Iron Works Ltd. after the World War I (1918–1924)]
In Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv. - ISBN 2050000053610. - Roč. 1, (2016), s. 217-233.

ADEB20 GAUČÍK, Štefan. A Hangya a malomkövek között. Az 1930-as párizsi csehszlovák–magyar szövetkezeti egyezmény és a hozzá vezető út. [Ant between the Millstones. The 1930 Paris Treaty on cooperatives between Czechoslovakia and Hungary and its Preliminaries] In Századok. - ISSN 0039-8098. - Roč. 151, č. 3 (2017), s. 905-918.

ADFB

ADFB01 GAUČÍK, Štefan. A magyar és német pénzintézetek bankegyesületének megalakulása Csehszlovákiában (1918 – 1920). [The creation of Hungarian and German banking associations of financial institutions in Czechoslovakia (1918 – 1920)] In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 4, č. 1 (2002), s. 83-105.

ADFB02 GAUČÍK, Štefan. Gazdaság és hitelszervezet – a szlovákiai magyar bankhelyzet (1918 – 1923) 1. čas, [Economic and credit organisation – Hungarian banking situation in Slovakia (1918 – 1923) (I. part)] In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 4, č. 3 (2002), s. 73-96.

ADFB03 GAUČÍK, Štefan. A szlovákiai magyar gazdasági önszerveződés keretei és lehetőségei 1918–1938 között. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 5, č. 4 (2003), s. 132-144.

ADFB04 GAUČÍK, Štefan. Gazdaság és hitelszervezet – a szlovákiai magyar bankhelyzet (1918 – 1923) 2. čas, [Economic and credit organisation – Hungarian banking situation in Slovakia (1918 – 1923) (II. part)] In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 5, č. 1 (2003), s. 65-78.

ADFB05 GAUČÍK, Štefan. Sas Andor gazdaságtörténeti munkái. [Andor Sasʼs Works on Economic History] In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 7, č. 1 (2005), s. 25-38.

ADFB06 GAUČÍK, Štefan. Gazdasági szervezetépítés és érdekvédelem, 1. čas, [Setting economic organisations and protection of interests. Economic organisations of Hungarians living in Czechoslovakia between the two World Wars (1. part)] In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 7, č. 2 (2005), s. 27-44.

ADFB07 GAUČÍK, Štefan. Gazdasági szervezetépítés és érdekvédelem, 2. čas, [Setting economic organisations and protection of interests. Economic organisations of Hungarians living in Czechoslovakia between the two World Wars (2. part)] In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 7, č. 3 (2005), s. 27-54.

ADBF08 GAUČÍK, Štefan. Magyar ipartársulatok válogatott dokumentumai, 1924 – 1938. In Fórum Társadalomtudományi Szemle.- ISSN 1335-4361.- Roč. 7, č. 1 (2005), s. 149-180.

ADFB09 GAUČÍK, Štefan. Fondok és gyűjtemények feldolgozása, segédletek készítése a vágsellyei levéltárban. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 8, č. 1 (2006), s. 177-181.

ADFB08 GAUČÍK, Štefan. Gondolatok a szlovákiai magyar katolikusság szervezettségéről. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 8, č. 1 (2006), s. 197-202.

ADFB10 GAUČÍK, Štefan. Helyzetkép a szlovákiai magyar katolikus „levéltárakrólˮ a kulturális intézményépítés tükrében. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 9, č. 2 (2007) s. 153-158.

ADFB11 GAUČÍK, Štefan. A szlovák pártstruktúra 1945–1948 között. [Slovak party structur between 1945 – 1948] In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 10, č. 2 (2008), s. 159-166.

ADFB12 GAUČÍK, Štefan. A szlovákiai magyar szövetkezeti mozgalom a hálózatépítés és a központszervezés tükrében (1918–1938). [The Slovak Hungarian Cooperative Movement from the Perspective of the Construction of Networks and Central Nodes (1918–1938)] In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 10, č. 3 (2008), s. 71-91.

ADFB13 GAUČÍK, Štefan. Kollektivista mezőgazdaság és az 1968-as gazdasági reformkísérlet. [Collectivist Agriculture and the 1968 Economic Reform Attempt] In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 11, č. 3 (2009), s. 31-54.

ADFB14 GAUČÍK, Štefan. Gazdaság és politika vonzásában. Adalékok Tarján Ödön pályaképéhez. [In the allurement of economy and policy. Additional materials to the professional career of Tarján Ödön] In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 12, č. 1 (2010), s. 49-60.

ADFB15 GAUČÍK, Štefan. A Rimamurány-salgótarjáni Vasmű Rt. a gazdasági elitek példáján. [The Rimamurány-Salgótarján Iron Works PLC on the example of the economic elites] In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 13, č. 2 (2011), s. 101-139.

ADFB16 GAUČÍK, Štefan. Szocialista iparosítás és várostervezés Vágsellye példáján. In Eruditio–Educatio : vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne. - ISSN 1336-8893. - Roč. 7, č. 4 (2012), s. 56-70.

ADFB17 GAUČÍK, Štefan. A csehszlovákiai magyar szövetkezetek és pénzintézetek átalakítása (1945 – 1950). [The Transformation of the Hungarian cooperatives and financial institutions in Czechoslovakia (1945 – 1950)] In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 14, č. 4 (2012), s. 23-54.

ADFB18 GAUČÍK, Štefan. A jövő tervezése. Galánta urbanizációja a hatalom, az ideológia és a racionalitás szövevényében (1949 – 1989). [Planning of the Future. Urbanization of Galanta in the tissue of power, ideology and rationality (1949 – 1989)] In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 14, č. 1 (2012), s. 3-22.

ADFB19 GAUČÍK, Štefan. Múzejný fenomén a selektívna pamä po desiatich rokoch. In Acta Museologica Hungarica IV. - ISBN 978-80-97-0580-6-7. - Roč. 4, (2012), s. 28-29.

ADFB20 GAUČÍK, Štefan. Muzeális jelenség és szelektált emlékezet – tíz év távlatából. In Acta Museologica Hungarica IV. - ISBN 978-80-97-0580-6-7. - Roč. 4, (2012), s. 26-27.

ADFB21 GAUČÍK, Štefan. Problematika slovenských záujmových podnikov Rimamuránsko-šalgótarjánskej železiarskej účastinnej spoločnosti a nové obchodno-politické stratégie (1918 – 1924). In Montánna história : ročenka o dejinách baníctva a hutníctva. - ISSN 1338-5984. - Roč. 5-6, (2012-2013), s. 162-211.

ADFB22 GAUČÍK, Štefan. Predmet a kontext. Príspevok o interpretáciách dejín Prešporskej sporitežne. [Paper on the interpretation of the Pressburg Savings Bank History] In Bratislava, Zborník Múzea mesta Bratislavy. - ISSN 0524-2428 - Roč. 25, (2013), s. 109-138.

ADFB23 GAUČÍK, Štefan. Az „antidemokratikus demokráciától” a kommunista hatalomátvételig. Csehszlovákia politikai rendszere 1945 – 1948. In Eruditio–Educatio vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne. - ISSN 1336-8893 - Roč. 8, č. 4 (2013), s. 99-110.

ADFB24 S GAUČÍK, Štefan. Szempontok és adalékok a szenci szövetkezetek történetének vizsgálatához (1905–1948). [Aspects and additional data to the research of the history of cooperatives in Szenc (1905 – 1948)] In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 15, č. 1 (2013), s. 3-36.

ADFB25 GAUČÍK, Štefan. A Pozsonyi I. Takarékpénztár közhasznú és jótékonysági tevékenysége a 19. században. [Public benefit and charitible activities of the Pressburg Savings Bank in Pozsony (Bratislava) in the 19th Century] In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 16, č. 3 (2014) s. 59-79.

ADFB26 GAUČÍK, Štefan. Uhorská krážovská hlavná pokladnica v Prešporku (1772 – 1784). [Royal Hungarian Credit Treasury in Pressburg (1772 – 1784)] In Bratislava, Zborník Múzea mesta Bratislavy. - ISSN 0524-2428. - Roč. 26, (2014), s. 53-64.

ADFB27 GAUČÍK, Štefan. Zabudnutá archívna pozostalos Flórisa Rómera v Bratislave. [Flóris Rómerʼs forgotten archival legacy in Bratislava] In Bratislava, Zborník Múzea mesta Bratislavy. - ISSN 0524-2428. – Roč. 27, (2015) s. 139-156.

ADFB28 GAUČÍK, Štefan. Az Öreg Takarék. Az Ipolysági Takarékpénztár rövid története (1868 – 1945). [The Old Takarék. The short history of the Savings Bank in Ipolyság (1868 – 1945)] In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 17, č. 1 (2015), s. 51-59.

ADFB29 GAUČÍK, Štefan. Hiányzó fejezetek. Adalékok Hegysúr történetéhez. [Missing chapters. Contributions to the medieval history of Hegysúr] In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 17, č. 4 (2015), s. 141-155.

ADFB30 GAUČÍK, Štefan. A szövetkezeti autonómia jegyében. A Hangya érdekérvényesítési stratégiái Csehszlovákiában (1919 – 1923). [In terms of cooperative autonomy. Advocacy strategies of the Hangya cooperative in Czechoslovakia (1919 – 1923)] In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 17, č. 2 (2015), s. 3-25.

ADFB31 GAUČÍK, Štefan. Az értelmiségi közösségteremtés konstrukciói. Jócsik Lajos tárasadalomképe. [Intellectual community creating constructions. View of society by Lajos Jócsik] In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 18, č. 1 (2016), s. 27-33.

ADFB32 GAUČÍK, Štefan. Ortvay Tivadar. A tudósok köztársaságának képviselője 2. [Theodor Ortvay. The Representative of the Scientists' Republic] In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 18, č. 4 (2016), s. 111-134.

ADFB33 GAUČÍK, Štefan. Ortvay Tivadar. A tudósok köztársaságának képviselője 1. [Theodor Ortvay. The Representative of the Scientists' Republic] In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 18, č. 3 (2016), s. 75-99.

ADFB34 GAUČÍK, Štefan.A magyarországi szövetkezeti rendszer a felvidéki (szlovák) régióban (1898 – 1918). [The Cooperative System in the Upper Hungarian (Slovak) Region (189 – 1918)]. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 19, č. 1, (2017), s. 3-26.

ADFB35 GAUČÍK, Štefan. A kisebbségi magyar szövetkezeti központok. [The Question of the Cooperative Centres of the Hungarian Minority in Czechoslovakia between the Two World Wars]. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 19, č. 3, s.119-129.

AECA

AECA01 GAUČÍK, Štefan. Az agrárpolitika metamorfózisai. A földtulajdon nacionalizálása és kollektivizálás a háború utáni Csehszlovákiában (1945 – 1960). In SCHLETT, András (ed.): Földindulások – sorsfordulók. Kollektivizálás, agrárvilág és vidéki változások a XX. század második felében. Budapest : Szent István Társulat, 2012, s. 159-182. ISBN 978-963-277-353-7

AECA02 GAUČÍK, Štefan. Álomjárás és valóság. Adalékok Hantos László értelmiségi habitusához. In FEITL, István – SIPOS, Balázs – VARGA, Zsuzsanna (eds.): Rendszerváltások kortársa és kutatója. Tanulmánykötet Izsák Lajos 70. születésnapjára. Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, 2013, s. 189-194. ISBN 978-963-284-306-3

AECA03 GAUČÍK, Štefan. Földreform- és szövetkezetpolitika a szlovák nemzetépítés szolgálatában (1945 –1948). In VARGA, Zsuzsanna – PALLAI, László (eds.): Föld-parasztság-agrárium. Tanulmányok a 20. századi földkérdésről a Kárpát-medencében. Hajdúnánás : Kapitális Kft., 2015, s. 313-344. ISBN 978-963-473-814-5

AEDA

AEDA01 GAUČÍK, Štefan. Príspevok ku skúmaniu otázok maďarskej historickej muzeológie na Slovensku. In DANTEROVÁ, Izabela (ed.): Musaeum Hungaricum 1. Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia. Boldog : Muzeologická spoločnos na Matúšovej zemi, 2006, s. 29-36. ISBN 978-80-970009-7-4

AEDA02 GAUČÍK, Štefan. Adalékok a szlovákiai magyar történeti muzeológia kérdéseinek vizsgálatához. In DANTER, Izabella (ed.): Musaeum Hungaricum 1. A szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja. Boldogfa : Mátyusföldi Muzeológiai Társaság, 2006, s. 29-36. ISBN 978-80-970009-6-7

AEDA03 GAUČÍK, Štefan. Pozostalos Andora Sasa v Archíve Slovenského národného múzea v Bratislave. In DANTEROVÁ, Izabela (ed.): Musaeum Hungaricum 1. Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia. Boldog : Muzeologická spoločnos na Matúšovej zemi, 2006, s. 69-76. ISBN 978-80-970009-7-4

AEDA04 GAUČÍK, Štefan. Sas Andor hagyatéka a Szlovák Nemzeti Múzeum Levéltárában (Gazdaságtörténeti munkáinak pontosítása). In DANTER, Izabella (ed.): Musaeum Hungaricum 1. A szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja. Boldogfa : Mátyusföldi Muzeológiai Társaság, 2006, s. 71-78. ISBN 978-80-970009-6-7

AEDA05 GAUČÍK, Štefan. Pozostalos Lászlóa Paxyho. In DANTEROVÁ, Izabela (ed.): Musaeum Hungaricum 1. Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia. Boldog : Muzeologická spoločnos na Matúšovej zemi, 2006, s. 77-80. ISBN 978-80-970009-7-4

AEDA06 GAUČÍK, Štefan. Paxy László hagyatéka. In DANTER, Izabella (ed.): Musaeum Hungaricum 1. A szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja. Boldogfa : Mátyusföldi Muzeológiai Társaság, 2006, s. 79-82. ISBN 978-80-970009-6-7

AEDA07 GAUČÍK, Štefan. Príspevok k výskumu mestského hospodárenia Šamorína. In GAUČÍK, Štefan – NOVÁKOVÁ, Veronika (eds.): Archivum Sala, Ročenka III., Šaža : Štátny archív v Bratislave, pobočka Šaža, 2007, s. 141-150. ISBN 978-80-969660-5-9

AEDA08 GAUČÍK, Štefan. Adalékok Somorja városi gazdálkodásának vizsgálatához. In GAUCSÍK, István – NOVÁK, Veronika (eds.): Archivum Sala, Levéltári Évkönyv III., Vágsellye – Šaža : Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltár, 2007, s. 147-158.

AEDA09 GAUČÍK, Štefan. Archívny fond Okresného živnostenského spoločenstva v Dunajskej Strede (1920 – 1949). In DANTEROVÁ, Izabela (ed.): Musaeum Hungaricum 2. Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia. Boldog : Muzeologická spoločnos na Matúšovej zemi, 2008, s. 67-74. ISBN 978-80-970009-6-7

AEDA10 GAUČÍK, Štefan. A Dunaszerdahelyi Járási Ipartársulat levéltári fondja (1920 – 1949). In DANTER, Izabella (ed.): Musaeum Hungaricum 2. A szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja. Boldogfa : Mátyusföldi Muzeológiai Társaság, 2008, s. 67-74. ISBN 978-80-970009-6-7

AEDA11 GAUČÍK, Štefan. Dejiny seneckých družstiev (1905 – 1948). In STREŠŇÁK, Gábor (ed.): Senec – Stáročia mesta, Senec : Mesto Senec, 2013, s. 201-217. ISBN 978-80-97-1518-5-0

AEDA12 GAUČÍK, Štefan. A szenci szövetkezetek története (1905 – 1948). In STREŠŇÁK, Gábor (ed.): Szenc – Egy város évszázadai, Senec : Mesto Senec, 2013, s. 195-212. ISBN 978-80-97-1518-6-7

AEDA13 GAUČÍK, Štefan. Múzeum a historická muzeológia na hrbožatých cestách vedeckosti. In DANTEROVÁ, Izabela (ed.): Musaeum Hungaricum 5. Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia. Boldog : Muzeologická spoločnos na Matúšovej zemi, 2014, s. 13-20. ISBN 978-80-970009-7-4

AEDA14 GAUČÍK, Štefan. Múzeum és történeti muzeológia avagy a tudományosítás rögös útjai. In DANTER, Izabella (ed.): Musaeum Hungaricum 5. A szlovákiai magyarság tárgi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja. Boldogfa : Mátyusföldi Muzeológiai Társaság, 2014, s. 13-20. ISBN 978-80-970009-6-7

AEE

AEE01 GAUČÍK, Štefan. A határ mint gazdasági probléma. A Pozsonyi I. Takarékbank helyzete az első bécsi döntés után. In SIMON, Attila (ed.): 1938. Visszacsatolás vagy megszállás? Szempontok az első bécsi döntés értelmezéséhez. Balassagyarmat : Nógrád Megyei Levéltár – Selye János Egyetem, 2010, s. 140-150. ISBN 978-963-7243-74-5

AEE02 GAUČÍK, Štefan. Financial Rationalisation and Interest Coordination: „Hungarian Banks” in Interwar Slovakia. In SZARKA, László (ed.): A Multiethnic Region and nation-State in East-Central Europe. Studies in the History of Upper Hungary and Slovakia from the 1600s to the Present. /East European Monographs/, New York : Columbia University Press, 2011, s. 327-350. ISBN 978-0-88033-690-1

AFDB

AFDB01 GAUČÍK, Štefan. Vznik a činnos Jednoty peňažných ústavov Slovenska a Podkarpatskej Rusi v rokoch 1918-1920. In źudia, peniaze, banky : zborník z konferencie. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2003, s. 261-278. ISBN 80-8043-051-9. (źudia, peniaze, banky : konferencia).

AGI

AGI01 GAUČÍK, Štefan. Verejnoprospešná činnos Bratislavskej I. sporivej banky vo víre dejín = A Pozsonyi I. Takarékpénztár közhasznú és jótékonysági tevékenysége a 19. században [Activities for the Public Benefit by the Bratislava´s 1st Scrimpy Bank in the Course of History]. Bratislava : Spolok Agentura Pacis Posonium, 2013. s.1-18. Dostupné na internete: <http://www.agenturapacisposonium.sk/documents/Gaucsik.pdf>.

BBB

BBB01 GAUČÍK, Štefan.Vežké Úžany v období dualizmu. In DANTEROVÁ, Izabela (ed.): Vežké Úžany. Vežké Úžany : Obec Vežké Úžany, 2010, s. 73-104. ISBN 978-80-89198-77-1

BBB02 GAUČÍK, Štefan. Prvá svetová vojna a jej následky. In DANTEROVÁ, Izabela (ed.): Vežké Úžany. Vežké Úžany : Obec Vežké Úžany, 2010, s. 116-118. ISBN 978-80-89198-77-1

BBB03 GAUČÍK, Štefan. Nagyfödémes a kiegyezés korában. In DANTER, Izabella (ed.): Nagyfödémes. Nagyfödémes : Nagyfödémes Község, 2010, s. 73-104. ISBN 978-80-89198-78-8

BBB04 GAUČÍK, Štefan. A Nagy Háború és következményei. In DANTER, Izabella (ed.): Nagyfödémes. Nagyfödémes : Nagyfödémes Község, 2010, s. 116-118. ISBN 978-80-89198-78-8

BBB05 GAUČÍK, Štefan. Az első köztársaságtól a rendszerváltásig. In IZSÁK, Lajos (ed.): Negyed története (1918 – 1989). Negyed, 2011, s. 109-239.

BBB06 GAUČÍK, Štefan. Egyházak és iskolák a második világháború után. In IZSÁK, Lajos (ed.): Negyed története (1918 – 1989). Negyed, 2011, s. 267-279.

BDF

BDF01 GAUČÍK, Štefan. Winter Sándor, az „alkotó zseni.” In Gömörország.- ISSN 1335-6410.- Roč. 5, č. 4 (2004), s. 66-67.

BDF02 GAUČÍK, Štefan. A Honti Sport Club megalakulása 1903-ban. In Gömörország.- ISSN 1335-6410.- Roč. 6, č. 4 (2005), s. 44-46.

BEF03 GAUČÍK, Štefan. A Fischer-Colbrie Ágoston Intézet létrehozásának terve. In TÓTH, Imre (ed.): A Magyar Kultúra és Duna Mente Múzeuma 2005. évi Értesítője, Komárom : Nec Arte Kft., 2005, s. 119-137. ISBN 80-968884-6-3

BDF04 GAUČÍK, Štefan. Források és emlékezés – Ipolyság 1919-ben. In Gömörország.- ISSN 1335-6410.- Roč. 7, č. 4 (2006), s. 47-49.

BDF05 GAUČÍK, Štefan. Kisebbség és gazdaság a hontalanság éveiben. In Szél-járás. - ISSN 2060-3886. - Roč. 7, č. 1 (2014), s. 43-48.

BDF06 GAUČÍK, Štefan. Ortvay Tivadar és Pozsony. In Szél-járás. - ISSN 2060-3886. - Roč. 7, č. 3 (2014), s. 24-32.

BDF07 GAUČÍK, Štefan. „Első közgazdasági szaktekintélyünk” Tarján Ödön életrajza. In Kalligram. - ISSN 1335-1826. - Roč. 23, č. 9 (2014), s. 89-96.

BDF08 GAUČÍK, Štefan. A csehszlovákiai magyar szövetkezeti mozgalom a két világháború között. In Szél-járás. - ISSN 2060-3886. - Roč. 8, č. 1 (2015), s. 36-44.

BDF09 GAUČÍK, Štefan. Theodor Ortvay – historik Bratislavy. In Pamiatky a múzeá. - ISSN 1335-4353. - Roč. 65, č. 4 (2016), s. 48-51.

BDFB

BDFB 01 GAUČÍK, Štefan. Železiarsky vežkopodnik a jeho elity : zabudnutá kapitola slovenských hospodárskych dejín. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2011, roč. 11, č. 5-6, s. 24-30. ISSN 1335-8316. Článok vyšiel aj v Histórii, roč. 12, č. 3-4 (2012), s. 24-30.

DAI

DAI01 GAUČÍK, Štefan. Podnikatežské elity na príklade Rimamuránsko-šalgotarjánskej železiarskej úč. spol. : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.). Školitež Roman Holec. Bratislava : Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 2012. 218 s. Historický ústav SAV.

DAI02 GAUČÍK, Štefan. A csehszlovákiai magyarság gazdasági státusvesztése (1945 – 1948) : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.). Školitež Lajos Izsák. Budapeš : Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2012. 353 s.

EDI

EDI01 GAUČÍK, Štefan. CSÁKY, Károly: „...Feltűnést nem keresve, csupán használni akarva dolgozott...” (Gyürky Antal élete és munkássága). In TYEKVICSKA, Árpád (ed.): Nagy Iván Történeti Kör Évkönyve 1994. Balassagyarmat : Nagy Iván Történeti Kör – Nógrád Megyei Levéltár Balassagyarmati Részlege, 1994, s. 119-142. ISSN 1218-1439. In Irodalmi Szemle.- ISSN 1336-5088. - Roč. 42, č. 3-4 (1999), s. 117-118.

EDI02 GAUČÍK, Štefan. EMBER, Mária – MAYER, Éva (eds.): Különbségek és párhuzamosságok. Németek és zsidók sorsa a nagy Duna mentében, Budapest : Fridrich Ebert Stiftung, 1997. ISBN 963-04-8504-4. In Irodalmi Szemle. - ISSN 1336-5088. - Roč. 43, č. 7-8 (2000), s. 117-122.

EDI03 GAUČÍK, Štefan. SZÉNÁSSY, Zoltán: A népi élelmiszerelőállítástól az ipari feldolgozásig Komárom megyében 1945-ig. KT Kiadó, Komárom, 1997. ISBN 8080560730. In Honismeret. - ISSN 0324-7627. - Roč. 30, č. 5 (2002), s. 89-90.

EDI04 GAUČÍK, Štefan. Dokumenty z Archívu Národnej banky Slovenska. Bratislava : Národná banka Slovenska, 2001. ISBN 80-8043-070-5. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 5, č. 4 (2003), s. 194-197.

EDI05 GAUČÍK, Štefan. STIEBEROVÁ, Mária (ed.): Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky. Zv. I, Bratislava : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Odbor archívnictva a spisovej služby, 2000. ISBN 978-809675-537-0. MIŠOVIČ, Milan (ed.): Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky. Zv. II/1-2, III. Bratislava : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Odbor archívnictva a spisovej služby, 2001. ISBN 978-809675-538-7. In GAUCSÍK, István – GÁL, Margit (eds.): Archivum Sala, Levéltári Évkönyv I., Vágsellye : Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltár, 2004, s. 241-244. ISBN 80-96235-1-X

EDI06 GAUČÍK, Štefan. KENYERES, István – SZENTPÉTERY, Imre (eds.): XVI. századi uradalmi utasítások. Utasítások a kamarai uradalmak prefektusai, udvarbírái és ellenőrei részére, I – II. zväzok. Budapest : Történettudományi Alapítvány, 2002. In NOVÁKOVÁ, Veronika (ed.): Archivum Sala, Ročenka I., Šaža : Štátny archív v Bratislave, pobočka Šaža, 2004, s. 242-245.

EDI07 GAUČÍK, Štefan. BÁRDI, Nándor: Tény és való. A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarság kapcsolattörténete. Pozsony : Kalligram, 2004. ISBN 80-7149-589-1. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 7, č. 1 (2005), s. 187-194.

EDI08 GAUČÍK, Štefan. ORMOS, Mária: A gazdasági világválság magyar visszhangja (1929 –1936). Budapest : Eötvös Kiadó – PolgART Könyvkiadó, 2004. ISBN 963-9306-62-2. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 9, č. 1 (2007), s. 203-206.

EDI09 GAUČÍK, Štefan. LAMPL, Zsuzsanna: A szlovákiai magyarok szociológiája 1. Szlovákiai és magyar. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2012. ISBN 978-80-89249-63-3. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 16, č. 4 (2014), s. 168-170.

FAI

FAI01 GAUČÍK, Štefan – DANTEROVÁ, Izabela (eds.): Muzeológiai Füzetek/Muzeologické zošity 1, Dunaszerdahely – Dunajská Streda : Lilium Aurum, 2002, 71 s. ISBN 80-8062-111-X

FAI02 GAUČÍK, Štefan – GÁL, Margit (eds.): Archivum Sala, Levéltári Évkönyv I., Vágsellye : Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltár, 2004, 247 s. ISBN 80-96235-1-X

FAI03 GAUČÍK, Štefan. SAS, Andor: A pozsonyi zsidóság 18. és 19. századi jog- és gazdaságtörténetéhez. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 7, č. 4 (2005), s. 269-284.

FAI04 GAUČÍK, Štefan. Ismeretlen Sas-kézirat a pozsonyi zsidóság történetéről. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 7, č. 2 (2005), s. 285-286.

FAI05 GAUČÍK, Štefan. Archivum Sala, Levéltári Évkönyv II., Vágsellye : Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltár, 2005, 167 s. ISBN 80-969122-4-0

FAI06 GAUČÍK, Štefan – NOVÁKOVÁ, Veronika (eds.): Archivum Sala, Ročenka III., Šaža : Štátny archív v Bratislave, pobočka Šaža, 2007, 189 s. ISBN 978-80-969660-5-9

FAI07 GAUČÍK, Štefan – NOVÁKOVÁ, Veronika (eds.): Archivum Sala, Levéltári Évkönyv III., Vágsellye : Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltár, 2007, 183 s. ISBN 978-80-969660-6-6

FAI08 GAUČÍK, Štefan – NOVÁKOVÁ, Veronika (eds.): Archivum Sala, Ročenka IV., Šaža : Štátny archív v Bratislave, pobočka Šaža, 2008, 200 strán. ISBN 978-80-969996-0-6

FAI09 GAUČÍK, Štefan – NOVÁKOVÁ, Veronika (eds.): Archivum Sala, Levéltári Évkönyv IV., Vágsellye – Šaža : Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltár, 2008, 192 s. ISBN 978-80-969996-1-3

FAI10 GAUČÍK, Štefan. Bratislava, Zborník Múzea mesta Bratislavy. - ISSN 0524-2428.- Roč. 27, (2015), 164 s.

FAI11 GAUČÍK, Štefan – VAJDA, Barnabás (eds.): Várostörténeti fejezetek a csehszlovák szocializmus korából. Az urbanizáció formái Dél-Szlovákiában. Kapitoly z dejín miest za československého socializmu. Formy urbanizácie na juhu Slovenska. Chapters of urban studies from the communist Czechoslovakia. Forms of urbanization in Southern Slovakia. Komárom : Selye J. Egyetem, 2015, 240 s. ISBN 978-80-8122-158-3

GAI

GAI01 GAUČÍK, Štefan. Történeti források a közösségfejlesztésben és az identitásőrzésben (Kutatási beszámoló). In: DANTER, Izabella (ed.): Musaeum Hungaricum 3. A szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja. Boldogfa : Mátyusföldi Muzeológiai Társaság, 2010, s. 67-70. ISBN 978-80-970009-6-7

GAI02 GAUČÍK, Štefan. Historické pramene v rozvoji spoločenstva a v zachovaní identity (Výskumná správa). In: DANTEROVÁ, Izabela (ed.): Musaeum Hungaricum 2. Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia. Boldog : Muzeologická spoločnos na Matúšovej zemi, 2010, s. 67-70. ISBN 978-80-970009-6-7

GHG

GHG01 GAUČÍK, Štefan. A Pozsonyi I. Takarékpénztár közhasznú és jótékonysági tevékenysége a 19. században. In Agentura Pacis Posonium. - Bratislava, 2011, s. 1-18. Názov z hlavnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.agenturapacisposonium.sk/documents/Gaucsik.pdf>.

GII

GII01 GAUČÍK, Štefan. Fejezetek a szlovákiai magyarság történetéből (1918 – 1948). In Hagyományok és értékek, Bratislava : Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Clara Design Studio, 2003, s. 15-20.

GII02 GAUČÍK, Štefan. Konferencia a szlovák és a cseh levéltárügy időszerű kérdéseiről. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 6, č. 3 (2004), s. 169-172.

GII03 GAUČÍK, Štefan. Vágsellyei konferencia a mezővárosokról. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - ISSN 1335-4361. - Roč. 8, č. 1 (2006) s. 183-184.

GII04 GAUČÍK, Štefan. Okresné živnostenské spoločenstvo v Dunajskej Strede (1920 – 1949), Šaža : Štátny archív v Bratislave, pobočka Šaža, 2006. 135 s.

GII05 GAUČÍK, Štefan – BUKOVSZKY, László: Hlavnoslúžňovký úrad v Šamoríne (1938 – 1945), Šaža : Štátny archív v Bratislave, pobočka Šaža, 2007. 69 s.

GII06 GAUČÍK, Štefan. Notársky úrad v Dunajskej Strede (1851 – 1945) (1957), I – II. zväzok, Šaža : Štátny archív v Bratislave, pobočka Šaža, 2008. 378 s.

GII07 GAUČÍK, Štefan – KURINCOVÁ, Elena: Vojna z druhej strany. War from the other side. A guide to the exhibition Bratislava City Museum, Bratislava Old Town Hall 13 May 2014 - 12 October 2014, 48 s. ISBN 978-80-89636-02-0

GII08 GAUČÍK, Štefan: Bevezető. In VAJDA, Barnabás – GAUCSÍK, István (eds.): Várostörténeti fejezetek a csehszlovák szocializmus korából. Az urbanizáció formái Dél-Szlovákiában. Kapitoly z dejín miest za československého socializmu. Formy urbanizácie na juhu Slovenska. Chapters of urban studies from the communist Czechoslovakia. Forms of urbanization in Southern Slovakia. Komárom : Selye J. Egyetem, 2015, s. 7-9. ISBN 978-80-8122-158-3

Celú publikačnú činnos si možno prezrie - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=10573&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnos pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright Š 1996 - 2021 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia