Historický ústav SAV
 
Tomáš Homola, PhD. English version

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 19
E-mail: tomas.homola@savba.sk
WWW: https://sav-sk.academia.edu/TomášHomoľa

Pracovná pozícia:
vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

Uhorské kráľovstvo v neskorom stredoveku, obdobie vlády Mateja Korvína

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Mgr. - Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, študijný odbor: História, 2012
PhD. - Historický ústav SAV (Filozofická fakulta UK), odbor 2. 1. 9 Slovenské dejiny, 2016

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 Vzťahy uhorského a českého kráľovstva v druhej polovici 60. rokov 15. storočia / Tomáš Homoľa. - VEGA 2/0109/14 Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 64, č. 1 (2016), s. 3-20.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Cesta Mateja Korvína ku kráľovskej korune: politický vývoj uhorského kráľovstva v rokoch 1458-1464 / Tomáš Homoľa [Mathias Corvinus’ Way to the Royal Crown: a Political Trend of the Hungarian Kingdom in the Years 1458 – 1464].
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč.49 (2015), s. 271-283.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEDA01 Olomouc ako dejisko politického zápasu o českú korunu v rokoch 1469-1479 / Tomáš Homoľa [Olomouc – the Scene of the Political Struggle for the Czech Crown from 1469 till 1479].
In Stredoeurópske mesto ako politické, hospodárske a kultúrne centrum. Stretnutie mladých historikov IV : zborník príspevkov zo 4. vedeckej konferencie mladých historikov, ktorú zorganizovali Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV a Spoločenskovedný ústav SAV dňa 16. októbra 2014 v Košiciach / Pavol Kacvinský, Nikoleta Dzurikaninová (eds.). - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. - ISBN 9788081523052. - S. 15-22.

AED02 Vojenské ťaženie Mateja Korvína do Českých krajín v rokoch 1468-1469 / Tomáš Homoľa [The Military Expedition of Matthias Corvinus to the Czech Lands in 1468 and 1469]. - Vega 2/0109/14 Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku.
In Človek, spoločnosť, doba. Stretnutie mladých historikov III. : zborník príspevkov z 3. vedeckej konferencie mladých historikov, ktorú zorganizovali Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV a Spoločenskovedný ústav SAV v dňoch 16. - 17. októbra 2013 v Košiciach / Editori: Zuzana Tokárová, Martin Pekár. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. - ISBN 978-80-8152-161-4. - S. 60-67.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
BDF01. Šľachta v službách Bela IV. : politický a hospodársky vzostup šľachtických rodov / Tomáš Homoľa.
In História [seriál] : revue o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-8316. - Roč. 13 č. 1-2 (2013), s. 7-12.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Stretnutie mladých historikov IV. Stredoeurópske mesto ako politické, hospodárske a kultúrne centrum / Tomáš Homoľa.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 2 (2015), s. 377-378.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=9142&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 0
Súčet   0

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 0
Súčet   0

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2021 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia