Historický ústav SAV
 
Tomáš Janura, PhD. English version

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20
E-mail: histjanu@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatný vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

stoličné úradníctvo v 18. storočí, šľachtické sídla v 18. storočí

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Mgr. Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2007
PhD. Historický ústav SAV (Filozofická fakulta UK), 2010

Ocenenia:

2012 Žilinský samosprávny kraj, Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne: „Kniha Oravy 2011“ regionálna súťaž, kategória odborná literatúra 1. miesto za publikáciu autorského kolektívu Tomáš Janura a Michal Čajka Vidiecke šľachtické sídla v Oravskej stolici

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Politické a spoločenské pomery na Slovensku v 1. polovici 17. storočia / Mária Kohútová a kol. [Political and Social Situation in Slovakia in the 1st Half of the 17th Century]. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV, 2012. - 242 s. - Vega MŠ SR a SAV : 1/0658/11 Pramene k novovekým slovenským dejinám, 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy, 2/0062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku, 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku. - ISBN 978-80-8082-546-1

AAB02 Vidiecke šľachtické sídla v Turčianskej stolici / Tomáš Janura, Kristína Zvedelová, Marek Sobola ; recenzenti: Michaela Haviarová, Miriam Poriezová [The Aristocratic Residences in the Turiec District Countryside]. - Spoločnosť Kolomana Sokola s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Historického ústavu SAV, 2014. - 198 s. - projekt HÚ SAV CE Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. - ISBN 978-80-89756-02-5

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Baroková rezidencia Balassovov v Orlovom (Zsigmondháze) / Tomáš Janura [Baroque residence of the Balassa family in Orlové (Zsigmondháza)]. - CE Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov.
In Prudentissimae dominae nobis honorandae ... : k životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej / Diana Duchoňová, Vladimír Rábik a kol. ; recenzenti: Ján Lukačka, Ivan Mrva. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015. - S. 352-374.

ABD02 Šľachta oravskej stolice v 17. a 18. storočí / Tomáš Janura [The Nobility of the Orava County in 17th and 18th Century]. - Vega 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy.
In Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu / Michal Bada, Alena Bartlová a kol. ; recenzenti Miloš Marek, Jozef Žatkuliak. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2015. - ISBN 9788022414500. - S. 45-57.

ABD03 Šľachtické rezidencie v Oravskej stolici v 17. storočí / Tomáš Janura [The Aristocratic Residences in Orava County in the 17th Century]. - Vega 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy, Centrum excelentnosti SAV: Slovenské dejiny v dejinách Európy.
In Politické a spoločenské pomery na Slovensku v 1. polovici 17. storočia / Mária Kohútová a kol. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-8082-546-1. - S. 189-213.

ABD04 Uhorské stolice v zajatí klientelizmu a nepotizmu. Stoličná správa na Orave a v Liptove v 18. storočí / Tomáš Janura [Hungarian Counties Infected by Cronyism and Nepotism: Orava and Liptov County Administration in the 18th Century]. - vega 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy. Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE).
In Korupcia / Peter Šoltés, László Vörös a kol. ; recenzenti: Slavomír Michálek,, Milan Ducháček, Štefan Gaučík. Preklady z angličtiny Radovan Lakosil, László Vörös, preklady z maďarčiny: László Vörös. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1447-0. - S. 56-99.

ABD05 Úradníci Zvolenskej stolice v rokoch 1790-1848 / Tomáš Janura [Civil servants of Zvolen County in the years 1790 – 1848].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 95-127.

ABD06 Zásahy do kompetencií pokladníkov Liptovskej stolice v 18. storočí / Tomáš Janura [Encroach on the Powers of Tresaurers in Liptov County in 18th Century].
In Sociálna disciplinizácia a zrod modernej spoločnosti : "...z prjsnostu a wssu ostrostu zakazzugeme" / Viliam Čičaj a kolektív. - Bratislava : Historický ústav SAV : Vydavateľ Igor Iliť-Rádio Print, 2013. - ISBN 978-80-970648-4-6. - S. 81-94.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 Aristokratické rezidencie v Trenčianskej stolici na príklade kaštieľa v Tepličke nad Váhom / Tomáš Janura, Kristína Zvedelová [The Manor House at Teplička nad Váhom as an Example of an Aristocratic Residence in the County of Trenčín]. - APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 1 (2014), s. 19-38.

ADDB02 Nepotism in the administration of the county of Liptov in the 18th century / Tomáš Janura.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Volume 60, Supplement (2012), pp. 43-66.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Aristokratická rezidencia Erdődyovcov v Chtelnici / Jaroslava Žuffová, Tomáš Janura [The Aristocratic Residence of the Erdődy Family in Chtelnica]. - APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Zborník Slovenského národného múzea [seriál]. História. - Roč. CIV, č. 50 (2013), s. 39-58.

ADFB02 História Čachtického hradu od jeho počiatkov po obdobie rozpadu na zrúcaninu / Tomáš Janura [To the History of the Čachtice Castle from its Beginnings till its Transformation into Ruin]. - Centrum excelentnosti SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska. Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku.
In Studia Historica Nitriensia [seriál]. - ISSN 1338-7219. - roč. 17, č. 2 (2013), s. 43-63.

ADFB03 Kaštieľ a loretánska kaplnka v Lúke - výsledky aktuálneho historického a architektonicko-historického výskumu / Tomáš Janura, Marián Havlík [The Manor House and the Loretto Chapel in Lúka - Results of Contemporary Historical and Architectural History Research]. - APVV 0119-11 Slovensko v 19. storočí, Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku.
In Studia Historica Nitriensia [seriál]. - ISSN 1338-7219. - roč. 18, č. 2 (2014), s. 250-272.

ADFB04 Kaštieľ Eszterháziovcov v Želiezovcach / Zuzana Zvarová, Tomáš Janura [The Esterházy Manor House in Želiezovce].
In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo [seriál]. - ISSN 1335-4353. - Roč. 64, č. 1 (2015), s. 14-18.

ADFB05 Neznáme šľachtické knižnice 18. storočia z Liptovskej, Trenčianskej a Zvolenskej stolice / Tomáš Janur [Forgotten libraries of noblemen from Liptov, Trenčín and Zvolen County from the 18th century]. - Centrum excelentnosti SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy. Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku.
In Studia Bibliographica Posoniensia. - ISSN 1337-0723. - (2014), s. 42-55.

ADFB06 Tehliarstvo na Orave / Marián Čurný, Martin Furman, Tomáš Janura [Brickmaking in Orava]. - Vega 2/0124/12 Diemenzie regionálnych dejín na príklade Oravy (textová časť Tomáša Januru), Vega 2/0034/11 Charakteristické vlastnosti zložiek materiálnej kultúry zo stredovekých sídlisk a pohrebísk.
In Zborník Oravského múzea [seriál]. - Roč.29 (2012), s.100-133.

ADFB07 Unifikácia komunikačnej štruktúry v stoličnej správe / Tomáš Janura [The Unification of Communication Structures in District Administrations]. - Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 49 (2015), s. 143-158.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Aristokratická rezidencia Illésházyovcov v Dubnici nad Váhom / Tomáš Janura [The Aristocratic Residence of the Illésházy Family in Dubnica nad Váhom].
In Človek, spoločnosť, doba. Stretnutie mladých historikov III. : zborník príspevkov z 3. vedeckej konferencie mladých historikov, ktorú zorganizovali Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV a Spoločenskovedný ústav SAV v dňoch 16. - 17. októbra 2013 v Košiciach / Editori: Zuzana Tokárová, Martin Pekár. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. - ISBN 978-80-8152-161-4. - S. 78-88.

AED02 "Kancionálik bez predku a konca" - knižnica Alexandra Benického [elektronický zdroj] / Tomáš Janura, Miriam Poriezová ["Hymn book without beginning and end" - The Library of Alexander Benický]. - Spôsob prístupu: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Domenova3. - Popis urobený dňa 7. 10. 2014. - Názov z hl. obrazovky.
In Z dejín šľachtických knižníc na Slovensku II. [elektronický zdroj]. II. / Marcela Domenová (ed.). - Prešov : Preovská univerzita, 2014. - ISBN 978-80-555-1107-8. - S. 58-68.

AED03 Kežmarský hrad v rukách šľachticov - nový pohľad na jeho dejiny od konca 15. storočia do začiatku 18. storočia / Tomáš Janura [Das Kesmarker Schloss in Adeligen Händen - Neue Sicht auf Ihre Geschichte vom Ende des 15. bis Anfang des 18. Jahrhunderts]. - VEGA 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy, CE SAV: Slovenské dejiny v dejinách Európy.
In Z minulosti Spiša / Zostavil: Ivan Chalupecký. - Levoča : Spišský dejepisný spolok, 2013. - Roč. 21 (2013), s. 45-69.

AED04 Kostol Svätej Trojice v Žiline v období novoveku / Tomáš Janura [The St. Trinity Church in Žilina during the Modern History Period]. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy.
In História Žiliny - farský kostol v Žiline. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2013. - ISBN 978-80-554-0745-6. - S. 61-67.

AED05 Najnovšie historické poznatky o hrade Blatnica / Tomáš Janura [The latest historical findings on the Blatnica Castle].
In Monumentorum tutela : Ochrana pamiatok 24. - Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. - ISBN 978-80-89175-59-8. - S. 271-278.

AED06 Stavebné pamiatky v Leštinách / Michal Čajka, Tomáš Janura, Miloš Dudáš [Architectonic Monuments in Leštiny].
In Leštiny : obec a jej obyvatelia / Zostavil Michal Čajka. - Leštiny : Vydal obecný úrad v Leštinách, 2014. - ISBN 978-80-971420-5-6. - S. 439-504.

AED07 Výsledky archívneho výskumu k dejinám hradu Korlátka / Tomáš Janura [Die Ergebnisse der Untersuchung der Archivalien über die Gechichte der Burg Korlátka]. - Centrum excelentnosti Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku.
In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 17 / Zostavila : Jaroslava Žuffová. - Trnava : Krajský pamiatkový úrad Trnava, 2014. - ISBN 978-80-89175-65-9. - S. 31-34.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AEDA01 Aponiovské rezidencie v Lieskovom, Jablonici, Malinove a Bratislave / Tomáš Janura [Residenzen der Adelsfamilie Apponyi in Lieskové, Jablonica, Malinovo und Bratislava (Preßburg)]. - APVV -10119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Aponiovci v dejinách knižnej kultúry / zostavila a redigovala: Miroslava Soláriková ; recenzovali: Michaela Sibylová, Viliam Čičaj. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2015. - ISBN 978-80-8149-051-4. - S. 17-34.

AEDA02 Aristokratická rezidencia Zayovcov v Bučanoch / Tomáš Janura [The Aristocratic Residence of the Zay Family in Bučany]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja. 18 / zostavila: Jaroslava Žuffová, recenzenti: Miloš Marek, Zuzana Lopatková. - Trnava : Krajský pamiatkový úrad, 2015. - ISBN 978-80-89175-69-7. - S. 45-50.

AEDA03 História jedného objektu - vodný hrad v Hronseku / Stanislav Rajnoha, Rudolf Boroš, Miloslava Borošová Michalcová, Tomáš Janura [History of one Building – the Water Castle in Hronsek].
In Šľachta stredného Slovenska a jej vplyv na kultúrny rozvoj regiónu : zborník príspevkov / Zostavila: Mária Bôbová ; recenzenti: Marta Mácelová, Marcela Domenová. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici : Katedra histórie FF UMB, 2015. - ISBN 978-80-89388-67-7. - S. 61-71.

AEDA04 Stavebno-historické premeny hradu Kežmarok do začiatku 18. storočia / Tomáš Janura, Michal Šimkovic [Constructional and Historical Transformations of the Kežmarok Castle till the Beginning of the 18th Century].
In K stavebným dejinám hradu v Kežmarku : zborník z odbornej konferencie z 30.septembra 2014 / Nora Baráthová a kolektív. - Kežmarok : Jadro, 2014. - ISBN 978-80-89426-33-1. - s. 15-40.

AEDA05 Šľachtické rezidencie rodu Radvanský v Radvani / Ľubica Fillová, Tomáš Janura, Michal Šimkovic [The Aristocratic Residences of the Radvanský Family in Radvaň]. - VEGA 2/0062/15 ponímanie a koncepcie novovekej historiografie.
In Šľachta stredného Slovenska a jej vplyv na kultúrny rozvoj regiónu : zborník príspevkov / Zostavila: Mária Bôbová ; recenzenti: Marta Mácelová, Marcela Domenová. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici : Katedra histórie FF UMB, 2015. - ISBN 978-80-89388-67-7. - S. 25-49.

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01 Hrad Blatnica : sprievodca po zrúcanine hradu / Michal Šimkovic, Tomáš Janura. - Bratislava : Slovenský skauting, 2012. - 38 s. - ISBN 978-80-89136-88-89

BAB02 Hrad Korlátka : sprievodca po zrúcanine hradu / Miroslav Matejka, Michal Šimkovic, Tomáš Janura. - Bratislava : Slovenský skauting, o.z., 2013. - 50 s. - ISBN 978-80-89136-93-3

BAB03 Liptovský Ján : od prvej písomnej zmienky po súčasnosť. - Liptovský Ján : Obec Liptovský Ján, 2013. - 254 s. - ISBN 978-80-971342-6-6

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Daniel Révai - od konfliktov k vražde / Tomáš Janura.
In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo [seriál]. - ISSN 1335-4353. - Roč. 62, č. 4 (2013), s. 17-21.

BDFB02 Kaštieľ rodu Serényi v Záblatí / Tomáš Janura.
In Monument revue [seriál] : časopis na propagáciu vedeckého poznávania pamiatkového fondu Slovenska. - ISSN 1338-807X. - Roč. 2, č. 1 (2013), s.8-12.

BDFB03 Kaštieľ v Malinove - premeny hradu / Zuzana Zvarová, Tomáš Janura, Miroslav Matejka.
In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo [seriál]. - ISSN 1335-4353. - Roč. 63, č. 2 (2014), s. 50-55.

BDFB04 Kaštieľ v Pruskom / Zuzana Zvarová, Tomáš Janura.
In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo [seriál]. - ISSN 1335-4353. - Roč. 62, č. 2 (2013), s. 42-46.

BDFB05 Nové poznatky k histórii kaštieľa vo Veľkej Sarve (Rohovciach) / Tomáš Janura. - Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku, Centrum excelentnosti SAV: CE Slovenské dejiny v dejinách Európy.
In Pamiatky Trnavy a trnavského kraja 16 : zborník zo seminára konaného dňa 4. 12.2012. - Trnava : Krajský pamiatkový úrad, 2013. - ISBN 978-80-89175-61-1. - S. 47-53.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)
BEF01 Kaštieľ a park v Malinove / Zuzana Zvarová, Tomáš Janura.
In Kaštiele a kúrie bratislavskej župy / Zostavil Ladislav Snopko. - Bratislava : Bratislavský samosprávny kraj, 2012. - ISBN 978-80-971035-4-5. - s. 100-109.

BEF02 Výsledky archívneho výskumu k dejinám hradu Lietava za posledných päť rokov / Tomáš Janura.
In Hrad Lietava 2003-2013 : Zborník z vedeckej konferencie 20. -21. júna 2014. - Lietava : ZnZLH, 2014. - ISBN 978-80-971888-7-0. - S. 30-35.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Kollárová, Ivona. Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ. Typografické médium v jozefínskej dobe. Trnava: Vydavateľstvo Rak, 2013, 296 s. ISBN 978808550157.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 2 (2014), s. 341-343.
Recenzia na: Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ / Kollárová Ivona. - Trnava : Vydavateľstvo Rak, 2013

EDI02 Kollárová, Ivona. Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ. Typografické médium v jozefínskej dobe (Free publisher, thinking reader. The typographic medium in the reing of Jozeph II.). [Budmerice]: vydavatelstvo Rak, 2013, 296 pages. ISBN 978808550157.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62 Supplement (2014), s. 145-147.
Recenzia na: Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ / Ivona Kollárová. - [Budmerice] : Vydavateľstvo Rak, 2013

EDI03 Lengyelová, Tünde a kol. Thurzovci a ich historický význam. Bratislava: Pro Historia a Historický ústav SAV, 2012, 260 s. ISBN 9788089396191.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 1 (2014), s. 138-140.
Recenzia na: Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Pro Historia Historický ústav SAV, 2012

EDI04 Lengyelová, Tünde et al. Thurzovci a ich historický význam. (The Thurzos and their historical significante). Bratislava: Pro Historia and the Institute of History of the Slovak Academy of Sciences, 2012, 260 pages.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Vol. 61, Supplement (2013), s.153-155.
Recenzia na: Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová et al. - Bratislava : Pro Historia and Institut of History of the Slovak Academy of Sciences, 2012

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Formy a obsah spoločenskej a sociálnej disciplinizácie / Tomáš Janura.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 1 (2012), s. 176-177.

GII02 Komorová, Klára. Knižnica Zachariáša Mošovského. Martin: Slovenská národná knižnica, 2009, 299 s. / Tomáš Janura.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 1 (2012), s. 166-168.

GII03 Orosová, Martina - Žažová, Henrieta. Košická citadela. Bratislava: A21, s.r.o.,2011, 192 s. ISBN 9788097083144 / Tomáš Janura.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 2(2013), s. 409-411.

GII04 Panovnícke a aristokratické dvory v období neskorého stredoveku a raného novoveku / Tomáš Janura.
In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo [seriál]. - ISSN 1335-4353. - Roč. 62, č. 1 (2013), s. 67.

GII05 Publikované maďarské pamiatkové práce na internete / Tomáš Janura.
In Monument revue [seriál] : časopis na propagáciu vedeckého poznávania pamiatkového fondu Slovenska. - ISSN 1338-807X. - Roč. 1, č. 1 (2012), s.40.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=6909&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 2
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 6
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 4
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 13
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 8
6 Recenzie v domácich publikáciách 6
Súčet   39

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 2
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 11
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 4
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 1
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 14
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 4
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 8
6 Recenzie v domácich publikáciách 7
Súčet   51

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2021 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia