Historický ústav SAV
 
VEGA projekty English version

Názov: Územie Slovenska v kontexte antických prameňov: prehodnotenie, funkcie, stereotypy
Zodpovedný riešiteľ: Peter Bystrický
Trvanie projektu: 1.1.2020 / 31.12.2022
Evidenčné číslo projektu: 2/0043/20

Názov: Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike : Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia
Zodpovedný riešiteľ: Gabriela Dudeková Kováčová
Trvanie projektu: 1.1.2021 / 31.12.2024
Evidenčné číslo projektu: 2/0114/21

Názov: Štúdie k životospráve stredovekého človeka. Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén
Zodpovedný riešiteľ: Daniela Dvořáková
Trvanie projektu: 1.1.2020 / 31.12.2024
Evidenčné číslo projektu: 2/0089/20

Názov: Hlavné vývojové trendy zdravotníctva na Slovensku od vzniku ČSR do roku 1968
Zodpovedný riešiteľ: Anna Falisová
Trvanie projektu: 1.1.2021 / 31.12.2024
Evidenčné číslo projektu: 2/0122/21

Názov: Renesančné vplyvy na novovekú spoločnosť vo vzťahu k Slovensku
Zodpovedný riešiteľ: Michal Bada
Trvanie projektu: 1.1.2019 / 31.12.2022
Evidenčné číslo projektu: 2/0020/19

Názov: Fenomén viacjazyčnosti v Uhorskom kráľovstve v stredoveku a v ranom novoveku
Zodpovedný riešiteľ: Anna Fundárková
Trvanie projektu: 1.1.2020 / 31.12.2023
Evidenčné číslo projektu: 2/0093/20

Názov: Pálffyovci a ich portrétna reprezentácia v 18. storočí (cca. 1690 - 1770)
Zodpovedný riešiteľ: Anna Fundárková
Trvanie projektu: 1.1.2019 / 31.12.2022
Evidenčné číslo projektu: 1/0472/19

Názov: Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918)
Zodpovedný riešiteľ: Štefan Gaučík
Trvanie projektu: 1.1.2021 / 31.12.2024
Evidenčné číslo projektu: 2/0069/21

Názov: Hospodárske vzťahy Slovenskej republiky 1939 – 1945 a Protektorátu Čechy a Morava
Zodpovedný riešiteľ: Ľudovít Hallon
Trvanie projektu: 1.1.2020 / 31.12.2023
Evidenčné číslo projektu: 1/0184/20

Názov: Akcia Reinhardt a Slovensko. Osudy slovenských Židov deportovaných v roku 1942 do Oblasti Lublin
Zodpovedný riešiteľ: Ján Hlavinka
Trvanie projektu: 1.1.2020 / 31.12.2023
Evidenčné číslo projektu: 2/0134/20

Názov: Vývoj vedy na vysokých školách v kontexte štátoprávnych a politických zmien na Slovensku v období 1918 – 1968
Zodpovedný riešiteľ: Ľudovít Hallon
Trvanie projektu: 1.1.2020 / 31.12.2023
Evidenčné číslo projektu: 2/0099/20

Názov: Administratíva raného novoveku v zrkadle štátnej, stoličnej, panskej a mestskej správy
Zodpovedný riešiteľ: Tomáš Janura
Trvanie projektu: 1.1.2020 / 31.12.2023
Evidenčné číslo projektu: 2/0086/20

Názov: Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstva v rokoch 1918-1945, osobnosti
Zodpovedný riešiteľ: Ľubica Kázmerová
Trvanie projektu: 1.1.2021 / 31.12.2024
Evidenčné číslo projektu: 2/0089/21

Názov: Výstupenia zo svetových vojen
Zodpovedný riešiteľ: Michal Kšiňan
Trvanie projektu: 1.1.2020 / 31.12.2023
Evidenčné číslo projektu: 2/0087/20

Názov: Moderné metódy spracovania šifrovaných archívnych dokumentov
Zodpovedný riešiteľ: Tünde Lengyelová
Trvanie projektu: 1.1.2020 / 31.12.2023
Evidenčné číslo projektu: 2/0072/20

Názov: Slovensko v 60. rokoch 20. storočia a v období normalizácie. Domáci vývoj a jeho zahranično-politické súvislosti
Zodpovedný riešiteľ: Miroslav Londák
Trvanie projektu: 1.1.2021 / 31.12.2024
Evidenčné číslo projektu: 2/0087/21

Názov: Židovské politické strany v politickom systéme Československa v rokoch 1918-1938
Zodpovedný riešiteľ: Katarína Mešková Hradská
Trvanie projektu: 1.1.2020 / 31.12.2023
Evidenčné číslo projektu: 2/0092/20

Názov: Inovácie v architektúre 20. storočia
Zodpovedný riešiteľ: Peter Szalay
Trvanie projektu: 1.1.2021 / 31.12.2024
Evidenčné číslo projektu: 1/0286/21

Názov: Teoretické a metodologické otázky skúmania dejín kriminality Slovenska / Uhorska
Zodpovedný riešiteľ: Blanka Szeghyová
Trvanie projektu: 1.1.2019 / 31.12.2022
Evidenčné číslo projektu: 2/0028/19

Názov: Epidémie a protiepidemiologické opatrenia na území Slovenska v dlhom 19. storočí
Zodpovedný riešiteľ: Peter Šoltés
Trvanie projektu: 1.1.2021 / 31.12.2023
Evidenčné číslo projektu: 1/0397/21

Názov: Cestovný ruch na Slovensku v rokoch 1939 až 1945 (Oddych v tieni vojny)
Zodpovedný riešiteľ: Miroslav Sabol
Trvanie projektu: 1.1.2022 / 31.12.2024
Evidenčné číslo projektu: 2/0065/22

Názov: Politické, spoločenské a ekonomické aspekty repatriácií obyvateľstva v stredoeurópskom priestore v 40. rokoch 20. storočia
Zodpovedný riešiteľ: Martina Fiamová
Trvanie projektu: 1.1.2022 / 31.12.2025
Evidenčné číslo projektu: 2/0052/22

Názov: Stredoveká spoločnosť v Uhorsku (štruktúra, koexistencia a konfrontácia sociálnych skupín do konca 13. storočia)
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Hudáček
Trvanie projektu: 1.1.2022 / 31.12.2024
Evidenčné číslo projektu: 2/0028/22

Názov: Divadlo ako priestor a nástroj spoločenskej zmeny
Zodpovedný riešiteľ: Jana Laslavíková
Trvanie projektu: 1.1.2022 / 31.12.2024
Evidenčné číslo projektu: 2/0024/22

Ukončené projekty

Názov: Kultúrna infraštruktúra školskej politiky československého štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918 – 1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti).
Trvanie projektu: 1.1.2017 / 31.12.2020
Evidenčné číslo projektu: 2/0054/17
Zodpovedný riešiteľ: Ľubica Kázmerová
Anotácia: Výskum kultúrnej infraštruktúry zastúpených vzdelávacími a osvetovými inštitúciami v kontexte školskej politiky československého štátu prehĺbi informácie o konkrétnych oblastiach vzdelávania, osvetovo-výchovnej činnosti, problémoch inštitúcií a témach, ktoré rezonovali v slovenskej spoločnosti v medzivojnovom období v súvislosti s interakciou učitelia, škola a záujem verejnosti o vzdelávanie. Obdobie rokov 1918 – 1939 je časovým úsekom, v ktorom významne pokročil proces demokratizácie a emancipácie spoločnosti na Slovensku. Projekt svojim zameraním skvalitní poznanie problematiky pôsobenia nadstavbovej stránky vzdelávania v konkrétnych prejavoch úsilia školskej politiky štátu v osvetových a vzdelávacích inštitúciách, ktoré sa podieľali na tvorbe duchovného a hmotného bohatstva občianskej spoločnosti. Výchova a vzdelávanie sa po roku 1918 výrazne prenášalo aj do priestorov mimo školu, do revitalizovaných knižníc, spolkovej činnosti, do priestorov nových múzeí, telocviční a pod. výrazne podporovaných politicky.

Názov: Politické, ekonomické a kultúrne osobnosti - elity židovskej komunity na Slovensku v rokoch 1918-1945.
Trvanie projektu: 1.1.2016 / 31.12.2019
Evidenčné číslo projektu: 2/0066/16
Zodpovedný riešiteľ: Katarína Mešková Hradská
Anotácia: V slovenskej historiografii je z oblasti dejín slovenskej židovskej komunity známych niekoľko vedeckých štúdií a ojedinelých monografií, ktoré mapujú existenciu, pôsobenie a rozmach slovenskej židovskej komunity v podmienkach novovzniknutej Československej republiky. Všeobecne priaznivé podmienky, ktoré nová republika postupne vytvárala pre príslušníkov tejto komunity, boli po prekonaní začiatočných problémov (vnútorný zápas o vlastnú identitu, problém asimilácie, vplyv sionizmu) základom pre formovanie vedomia jednotlivcov, ktorí si hľadali možnosť uplatnenia sa nielen v spoločensko-kultúrnej oblasti, ale aj v politických funkciách na rôznych úrovniach. Podstatou projektu je zmapovanie a analýza spoločensko-politických súvislostí umožňujúcich pôsobenie významných osobností - elít slovenskej židovskej komunity v sledovanom období s dôrazom na naplnenie ich politických ambícii v rámci zakladania židovských politických strán.

Názov: Nábor a vojenská služba slovenských Nemcov vo Waffen-SS 1939-1945. Predpoklady, priebeh, zaradenie do jednotlivých formácií a trestnoprávne dôsledky po roku 1945.
Trvanie projektu: 1.1.2016 / 31.12.2019
Evidenčné číslo projektu: 2/0110/16
Zodpovedný riešiteľ: Michal Schvarc
Anotácia: Hlavnou úlohou projektu je analýza predpokladov a príčin vstupu Nemcov z územia Slovenska (minimálne 8 200 osôb) v rokoch 1939-1945 do ozbrojených formácií SS, popísať priebeh a spôsoby ich náboru ako aj zaraďovanie do rôznych jednotiek spadajúcich do mocenského impéria Heinricha Himmlera ako ríšskeho vodcu SS. Záverečná časť projektu je orientovaná na na doteraz vôbec neznámu kapitolu uvedenej problematiky, t. j. zmapovaniu trestno-právnej zodpovednosti bývalých príslušníkov Waffen-SS nemeckej národnosti zo Slovenska po roku 1945. A to nielen v podmienkach znovu obnovenej Československej republiky, ale aj v rámci štátnych útvarov na území dnešného Nemecka - Spolkovej republiky Nemecko a Nemeckej demokratickej republiky. Cieľom riešiteľského kolektívu bude tiež porovnanie podobných procesov v krajinách juhovýchodnej Európy, kde žili pomerne početné nemecké menšiny. Ide o Maďarsko, Rumunsko a štáty bývalej Juhoslávie.

Názov: Politické skupiny ako determinanti stavovskej politiky v Uhorskom kráľovstve v období ranného novoveku.
Trvanie projektu: 1.1.2016 / 31.12.2019
Evidenčné číslo projektu: 2/0134/16
Zodpovedný riešiteľ: Anna Fundárková
Anotácia: Projekt sa sústredí na výskum a analýzu politických zoskupení uhorských aristokratov a najvyšších cirkevných činiteľov Uhorska od viedenského mieru (1608) až do roku 1681 (šopronský snem). Politické skupiny determinovali politický život Uhorského kráľovstva už od obdobia stredoveku na rôznych úrovniach politického života. Predmetom výskumu bude identifikovanie vedúcich osobností týchto skupín, ich (meniacej sa) členskej základne, objasnenia ich politických cieľov a motívov, identifikovanie členov skupín a analýza vzájomných vzťahov medzi ich členmi (vzťah dominus - familiári, resp. patrón - klient). Dôležitou súčasťou výskumu bude sledovanie problematiky obsadzovania najvyšších veliteľských postov v uhorských protitureckých pohraničných pevnostiach. Z hľadiska objasnenia činnosti politických skupín je tiež významná otázka zastúpenia slobodných kráľovských miest na snemoch.

Názov: Dejiny celulózy a papiera na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve.
Trvanie projektu: 1.1.2016 / 31.12.2018
Evidenčné číslo projektu: 2/0042/16
Zodpovedný riešiteľ: Miroslav Sabol
Anotácia: Obsahom a hlavným zámerom vedeckého projektu je základný výskum, objasnenie a vedecké zhodnotenie vývoja a významu priemyselnej výroby celulózy a papiera, celulózovo-papierenského výskumu a výchovy papierenských odborníkov od vzniku továrenského spôsobu výroby v 19. storočí do roka 1990. Obsahom projektu bude aj výskum a hodnotenie širších historických, hospodársko-politických, ekonomických a sociálnych súvislostí celulózovo-papierenskej veľkovýroby ako jedného z významných fenoménov hospodárskeho, ako aj spoločenského, života na území Slovenska v 19. a 20. storočí. Projekt nadväzuje na úspešnú spoluprácu Historického ústavu SAV a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v rámci projektu dejín chemického priemyslu na Slovensku, ktorého výsledkom bude cyklus monografií. Realizácia projektu sa preto plánuje na základe spolupráce uvedených pracovísk.

Názov: Ars apodemica – alebo umenie cestovať.
Trvanie projektu: 1.1.2015 / 31.12.2018
Evidenčné číslo projektu: 2/0074/15
Zodpovedný riešiteľ: Viliam Čičaj
Anotácia: Cestovanie patrilo pravdepodobne k najstarším záľubám ľudí. Problematika cestopisnej literatúry, nielen obdobia novoveku, sa teší v zahraničí veľkému bádateľskému záujmu. Zvýšený záujem bádateľov o etnohistorické otázky obrátil ich pozornosť na novoveké cestopisy, ktoré obsahujú informácie o sociokultúrnych pomeroch v cudzích krajinách a sú zároveň aj prameňom k dejinám mentality (M. Herbsmaier). Na inom aspekte pracujúci literárnovedný výskum si všíma len cestopisy, ktoré obsahujú vysoký stupeň jazykovej originality. Prvou teoretickou a praktickou cestovateľskou príručkou bolo dielo Alberta Meiera (1528-1603) z roku 1587 a často ho vydávali pod titulom Ars apodemica. Podľa jeho schémy sa mali vypracovať opisy jednotlivých krajín. Napr. len v 17. storočí vydali len v nemecky hovoriacich krajinách vyše 50 diel, ktoré obsahovali informácie o Uhorsku a Slovensku. Táto téma však nebola doteraz v slovenskej historiografii systematicky spracovaná.

Názov: Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914 – 1940.
Trvanie projektu: 1.1.2015 / 31.12.2018
Evidenčné číslo projektu: 2/0135/15
Zodpovedný riešiteľ: Bohumila Ferenčuhová
Anotácia: Projekt sa zaoberá vznikom, fungovaním a rozpadom francúzskeho systému aliancií v strednej východnej Európe v rokoch 1914-1940. Vychádza z analýzy prvej svetovej vojny, konkrétne francúzskej zahraničnej politiky a jej vojenskej a strategickej dimenzie. Táto politika, ktorá zabezpečila víťazstvo v prvej svetovej vojne sa skončila francúzskou porážkou v roku 1940. Malá Dohoda bola súčasťou medzivojnového francúzskeho systému aliancií. Slovenská historiografia zatiaľ nemá syntetickú prácu zaoberajúcu sa touto témou. Takisto chýba a hlbší výskum kontaktov s Talianskom a Francúzsko-Talianskych vzťahov, ktoré zásadným spôsobom prispeli k vývoju medzinárodnej situácie a pádu Tretej republiky v roku 1940.

Názov: Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie.
Trvanie projektu: 1.1.2015 / 31.12.2018
Evidenčné číslo projektu: 2/20062/15
Zodpovedný riešiteľ: Eva Frimmová
Anotácia: Zámerom projektu je poukázať na nové ponímanie a interpretovanie histórie v intenciách nového renesančného prístupu, ale aj vykonať základnú heuristiku historických diel z obdobia renesancie a humanizmu až po osvietenstvo vo vzťahu k územiu dnešného Slovenska. Problematike sa dosiaľ nevenoval žiadny systematický výskum, aj keď vyšli mnohé pramenné edície alebo monografie, väčšina diel nie je objektívne zhodnotená. Získané pramene sa zhodnotia v medzinárodných súvislostiach, pretože bývajú v minulosti často neúplne a tendenčne citované. V podmienkach slovenskej historiografie ide o primárny a novátorský výskum. Parciálne výsledky použijeme v príspevkoch na podujatiach a aj vydáme niektoré diela, príp. preklady tlačou a aj s komentárom. Na záver výskumu usporiadame medzinárodnú vedeckú konferenciu, z ktorej vydáme monografiu.

Názov: Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky – otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre.
Trvanie projektu: 1.1.2015 / 31.12.2019
Evidenčné číslo projektu: 2/0071/15
Zodpovedný riešiteľ: Jaroslava Roguľová
Anotácia: Od vzniku ČSR roku 1918 prešla slovenská spoločnosť, politika, kultúra či školstvo zásadnými premenami. Dvadsať rokov existencie tohto štátu významne ovplyvnilo ďalšie smerovanie všetkých oblastí jej života. Po rozpade ČSR a vzniku samostatného Slovenského štátu roku 1939 sa v mnohých smeroch udiali dôležité prevraty. Projekt sa zameriava na výskum otázok, aké dedičstvo medzivojnového vývoja, kedy Slovensko nepochybne zaznamenalo všeobecný rozvoj, prešlo do vojnového samostatného štátu. Tieto otázky sú úplne opodstatnené napriek tomu, že sa často robí razantná deliaca čiara medzi oboma štátmi a že s budovaním nových štátov sa tradične spája negovanie vplyvu predchádzajúcich režimov. Vývoj spoločnosti, národa, sociálneho vývoja, politického uvedomovania či technického pokroku je dlhodobým procesom, ktorého dosah a prejavy možno zhodnotiť až s väčším časovým odstupom. Historický vývoj je kontinuálna záležitosť, a to sa týkalo aj vojnového Slovenska.

Názov: Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918 – 1938.
Trvanie projektu: 1.1.2014 / 31.12.2017
Evidenčné číslo projektu: 2/0119/14
Zodpovedný riešiteľ: Matej Hanula
Anotácia: Zahraničnopolitické myslenie slovenskej spoločnosti a jej politických elít je dôležitou súčasťou modernej histórie, ktorá doteraz nebola dôkladne preskúmaná. Navrhovaný projekt má za cieľ preskúmať sociálno-politické súvislosti tohto uvažovania a jeho vnútorný vývin v medzivojnovom Československu, teda v období, keď slovenskí politici prvýkrát v modernej histórii participovali na zahraničnej politike štátu aktívne (ako diplomati, funkcionári MZV), alebo jej komentovaním v parlamente a na verejnosti (stranícka aj nestranícka tlač a verejné zhromaždenia). Predmetom výskumu budú predovšetkým verejné vystúpenia, ktoré pôsobili na zahraničnopolitické myslenie politických elít a celej verejnosti v rokoch 1918 – 1939, ale aj ich stranícko-politické a diplomatické pozadie. Vo výskume sa popri štúdiu kontinuitného vývoja v tejto oblasti zameriame osobitne na prelomové obdobia v medzivojnovom medzinárodnom postavení ČSR, ktoré podstatne vplývali aj na vtedajšie uvažovanie o tejto sfére jestvovania našej krajiny.

Názov: Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku.
Trvanie projektu: 1.1.2014 / 31.12.2016
Evidenčné číslo projektu: 2/0109/14
Zodpovedný riešiteľ: Miriam Hlavačková
Anotácia: Projekt sa bude venovať skúmaniu komunikácie - vo forme písomnej (listy, posolstvá, výzvy, vyhlásenie vojny, atď.); verbálnej (šírenie informácií prostredníctvom proklamácií na trhoch, dvorských klebiet, potulných spevákov, študentov, remeselníkov, cestujúcich rytierov či pútnikov) i nonverbálnej (komunikatívna funkcia ceremónií, symbolov, rituálov) a s tým úzko súvisiacou funkciou stredovekých komunikačných médií (listy, rukopisy, tlače, obrazy, erby). Na rozdiel od súčasnosti písomná komunikácia nebola inštitucionalizovaná, posolstvo a posol boli na ceste od adresáta k príjemcovi úzko viazané - v tejto súvislosti sa výskum sústredí na systém prenosu informácií – budú rekonštruované jeho spôsoby i podmienky. Ambíciou riešiteľského tímu je zároveň výsledky výskumu predstaviť čitateľovi v podobe odbornej publikácie: "Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku".

Názov: Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore.
Trvanie projektu: 1.1.2014 / 31.12.2017
Evidenčné číslo projektu: 2/0154/14
Zodpovedný riešiteľ: Edita Ivaničková
Anotácia: Obnovenie konceptu strednej (stredovýchodnej) Európy, ku ktorému došlo po páde komunistického režimu, stavia pred historikov náročnú úlohu identifikácie spoločných a špecifických čŕt v rámci tohto regiónu osobitne pre obdobie studenej vojny. Riešitelia projektu mienia priniesť nové, vedeckým výskumom podložené poznatky o časti tematických okruhov, z ktorých sa skladá komplikovaný a mnohovrstevný pohľad na studenú vojnu v Európe. A na základe týchto poznatkov sa potom pokúsia o prvé zhodnotenie, či tento región bol alebo nebol v podmienkach glajchšaltácie sovietskou ideológiou a mocensko-politickou hegemóniou Moskvy niečím osobitý. Projekt je prvým krokom k dlhodobému systematickému výskumu tejto problematiky. Ťažiskom dosiahnutia jeho cieľov je hĺbkový a intenzívny výskum archívnych a publikovaných dokumentov, ktorý sa premietne do viacerých monografií a štúdií a túto etapu výskumu uzavrie medzinárodnou konferenciou a kolektívnou monografiou „Studená vojna a stredovýchodná Európa".

Názov: Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku.
Trvanie projektu: 1.1.2014 / 31.12.2017
Evidenčné číslo projektu: 2/0079/14
Zodpovedný riešiteľ: Martin Štefánik
Anotácia: Význam miest v slovenskej histórii je nesporný a predstavuje jeden z faktorov, na ktorých možno postaviť pri absencii osobitného právneho statusu (Slovensko nebolo v stredoveku administratívnou jednotkou) koncepciu našich stredovekých dejín. Na našom území môžme konštatovať dvoj- až trojnásobne vyššiu hustotu miest ako v ostatných častiach Uhorského kráľovstva. Ich vznik a následný rozvoj bol umožnený kombináciou ekonomicko-sociálnych a demografických aspektov rozvinutého a neskorého stredoveku v Uhorsku aj celoeurópskych súvislostí. Cieľom projektu je pri nadviazaní na doterajšie výsledky a zohľadnení predchádzajúceho vývoja najmä na základe doteraz nespracovaných prameňov k mestským dejinám a ich kombinovaním preskúmať tento vývoj a podľa možností popísať jeho trendy a dopady.

Názov: Slováci a vzťahy medzi národmi v strednej a východnej Európe. Mýty, stereotypy – historická pamäť.
Trvanie projektu: 1.1.2013 / 31.12.2015
Evidenčné číslo projektu: 2/01801/13
Zodpovedný riešiteľ: Tatiana Ivantyšynová
Anotácia: Formovania historickej pamäti u Slovákov a iných národov v strednej a východnej Európe.

Názov: Stratégia a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939.
Trvanie projektu: 1.1.2013 / 31.12.2016
Evidenčné číslo projektu: 2/0122/13
Zodpovedný riešiteľ: Ľubica Kázmerová
Anotácia: Vzdelávací systém je dôležitá súčasť konceptu národnej identity, reflektujúca vývoj spoločnosti. V tomto kontexte je veľmi prekvapujúce, že komplexný pohľad na štátnu politiku vzdelávania (školská politika) a národnej osvety (kultúrna politika, ktorej súčasťou je osveta) v rokoch 1928-1939 nebol zatiaľ slovenskou historiografiou spracovaný. Je to ešte viac prekvapujúce, keď si uvedomíme, že práve v tomto období prebiehala demokratizácia a národná emancipácia slovenskej spoločnosti. Na slovenskou území boli položené základné kamene širokého spektra kultúrnej infraštruktúry and vzdelávania. Jednoduchší prístup občanov ku kultúre a vzdelávaniu prispieval k rozvoju tradičných aj nových aktivít v slovenskej spoločnosti.

Názov: Slovensko po r. 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii.
Trvanie projektu: 1.1.2013 / 31.12.2016
Evidenčné číslo projektu: 2/0104/13
Zodpovedný riešiteľ: Miroslav Londák
Anotácia: V najnovších dejinách Slovenska je v súčasnosti najmenej prebádaná tá historická etapa, ktorá nasledovala po r. 1968, obdobie rokov 1969 – 1989, pre ktorú sa používa pracovný názov obdobie normalizácie. Zámerom pracovného kolektívu je na jednej strane prispieť k prehĺbeniu jeho poznania a na druhej strane vykonať i prvotné sondy do obdobia rokov 1990 – 1992, kedy sa začína obdobie transformácie československej spoločnosti, v ktorom sa stále výraznejšie presadzovali tendencie k rozdeleniu spoločného štátu.

Názov: Historická pamäť a dejiny Slovenska – procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí.
Trvanie projektu: 1.1.2013 / 31.12.2016
Evidenčné číslo projektu: 2/0139/13
Zodpovedný riešiteľ: Peter Macho
Anotácia: Kolektívna historická pamäť ako nadosobný, sociálny a kultúrny fenomén tvorí dôležitú súčasť kreovania kolektívnych identít v každej spoločnosti. Na rozdiel od individuálnej ľudskej pamäti sa týka veľkých sociálnych skupín, napr. národných alebo konfesionálnych spoločenstiev. So symbolmi, stereotypmi, mýtami, obrazmi a príbehmi dejín často pracuje politika, sú využívané alebo zneužívané aj v ideologických diskurzoch. Predkladaný projekt sa zameriava na konkrétne zložky historickej pamäti – historické osobnosti, udalosti, inštitúcie a javy – ktoré sú dôležité z hľadiska konštruovania, udržiavania a upevňovania rôznych druhov kolektívnych identít (napr. národnej, konfesionálnej, regionálnej, lokálnej). Časť výskumu smeruje k spracovaniu danej problematiky v súvislosti s osobnosťou Ľudovíta Štúra, keďže v roku 2015 si pripomenieme 200. výročie narodenia a v roku 2016 160. výročie smrti tejto ikonickej postavy slovenských dejín.

Názov: Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948 – 1989.
Trvanie projektu:
1.1.2013 / 31.12.2016
Evidenčné číslo projektu: 2/0103/13
Zodpovedný riešiteľ: Jan Pešek
Anotácia: Cieľom projektu je pripraviť na vydanie rovnomernnú kolektívnu monografiu. Práca sa sústredí na objasnenie spôsobu, akým sa komunistická strana po prevrate vo februári 1948 zmocnila štátu a urobila z neho nástroj ovládania celej spoločnosti. Jadrom bude praktické uplatňovanie „vedúcej úlohy strany“, v skutočnosti diktátu, a fungovanie mechanizmu „prevodových pák“. Potrebné je objasniť vývoj samotnej komunistickej strany vrátane pomerov v jej vedení. Podstata komunistického režimu sa za viac ako 40 rokov jeho existencie nezmenila, no menil sa mechanizmus ovládania spoločnosti. Prechádzal určitými vývojovými etapami, a práve tieto etapy budú tvoriť jednotlivé kapitoly práce.

Názov: Dejiny potravinárstva na Slovensku vo výrobe, výskume a v odbornom školstve.
Trvanie projektu: 1.1.2013 / 31.12.2015
Evidenčné číslo projektu: 2/0164/13
Zodpovedný riešiteľ: Miroslav Sabol
Anotácia: Obsahom a hlavným zámerom vedeckého projektu je základný výskum, objasnenie a vedecké zhodnotenie vývoja a významu priemyselnej výroby potravín, potravinárskeho výskumu a výchovy potravinárskych odborníkov od vzniku továrenského spôsobu výroby v 19. storočí do roka 1990. Obsahom projektu bude aj výskum a hodnotenie širších historických, hospodársko-politických, ekonomických a sociálnych súvislostí potravinárskej veľkovýroby ako jedného zo základných predpokladov existencie modernej ľudskej spoločnosti a osobitne spoločnosti na území Slovenska v 19. a 20. storočí. Projekt nadväzuje na úspešnú spoluprácu Historického ústavu SAV a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v rámci projektu dejín chemického priemyslu na Slovensku, ktorého výsledkom budú štyri monografie. Realizácia projektu sa preto plánuje na základe spolupráce uvedených pracovísk.

Názov: Akcia »erweiterte Kinderlandverschickung«. Tábory nemeckých detí na Slovensku v rokoch 1941-1944 (The case »erweiterte Kinderlandverschickung«).
Trvanie projektu: 1.1.2013 / 31.12.2015
Evidenčné číslo projektu: 2/0101/13
Zodpovedný riešiteľ: Michal Schvarc
Anotácia: Cieľom projektu je výskum a analýza akcie »erweiterte Kinderlandverschickung« (KLV) v slovenských podmienkach v rokoch 1941-1944. Projekt by mal skúmať uvedený fenomén v širších politicko-hospodárskych súvislostiach a prirodzene na pozadí vývoja slovensko-nemeckých vzťahov v období 2. sv. vojny. Akcia KLV sa na Slovensku neuskutočnila na základe žiadnej medzištátnej zmluvy, ale len na základe ústneho dohovoru vtedajšieho predsedu vlády V. Tuku a nemeckého vyslanectva. Tento fakt sa pomerne významným spôsobom odrazil aj vo vývoji vzájomného slovensko-nemeckého pomeru. Politické a ekonomické dopady tejto akcie neboli doposiaľ v slovenskej, ani v nemeckej historiografii preskúmané, rovnako ani reakcie miestneho slovenského obyvateľstva na prítomnosť „hostí“ z Nemecka. Nepodarilo sa ustáliť, aký počet nemeckých detí sa v uvedenom období na Slovensku počas niekoľkotýždenných turnusov vystriedal. Riešitelia sa sústredia aj na medzinárodný kontext akcie a pokúsia sa o komparáciu s akciami KLV v susedných krajinách.

Názov: Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny.
Trvanie projektu: 1.1.2013 / 31.12.2015
Evidenčné číslo projektu: 2/0144/13
Zodpovedný riešiteľ: Ľudovít Hallon
Anotácia: Obsahom a hlavným zámerom vedeckého projektu je základný pramenný výskum a vedecké zhodnotenie spoločenských súvislostí ochrany životného prostredia, prírody a krajiny na území Slovenska od nástupu industrializácie na konci 19. storočia do druhej svetovej vojny. Projekt bude uvedenú problematiku skúmať a hodnotiť v širších spoločenských, hospodársko-politických, inštitucionálnych, technických, prírodovedných a zdravotno-sociálnych súvislostiach. Projekt otvorí problematiku dejín ochrany životného prostredia v slovenskej historiografii, kde doteraz stála na okraji záujmu. Uvedená skutočnosť kontrastuje so situáciu v spoločenských vedách okolitých krajín, kde je historická ekológia už desaťročia pevnou súčasťou historiografie. Projekt bude koordinovaný s projektmi dejín ochrany životného prostredia, ktoré budú plniť tímy historikov v okolitých stredoeurópskych krajinách v rámci spoločnej nadnárodnej témy.

Názov: Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov.
Trvanie projektu: 1.1.2012 / 31.12.2015
Evidenčné číslo projektu: 2/0133/12
Zodpovedný riešiteľ: Katarína Mešková Hradská
Anotácia: V slovenskej historiografii holokaustu je známych niekoľko prác analytického, ako aj všeobecného (populárno-vedeckého) charakteru, ktoré sa stali základnou literatúrou nielen pre historikov mladšej generácie zaoberajúcich sa výskumom holokaustu, ale aj pre záujemcov z radov širokej verejnosti. Monografie a štúdie, ktoré vyšli po novembri 1989 svedčia o skutočnosti, že problematika vzťahu slovenskej spoločnosti počas druhej svetovej vojny k židovskej menšine, je a bude dlhodobo otvorenou témou. Cieľom projektu je nielen zmapovanie, ale aj spracovanie rozličných prístupov k problematike výskumu tejto oblasti. Vychádzajúc zo skutočnosti, že výskumu holokaustu a následná prezentácia jeho výsledkov je rôznorodá, nezriedka kontroverzná a diskutabilná, projekt sa zameria na komparáciu výskumov vrátane spracovania terminológie z rôznych aspektov výskumu.

Názov: Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy.
Trvanie projektu: 1.1.2012 / 31.12.2014
Evidenčné číslo projektu: 2/0124/12
Zodpovedný riešiteľ: Michal Bada
Anotácia: Cieľom projektu je primárne výskum dejín regiónu Orava s prihliadnutím na jeho lokálne špecifiká. Postaviť so svetla vzájomných súvislostí fenomén mikrodejín (regionálne, lokálne dejiny, dejiny historických javov a historických štruktúr) a jeho interakciu s vplyvom slovenských, prípadne medzinárodných dejín. Sledovať spôsoby prenikania dobových historických tendencií do jednotlivých aspektov života obyvateľov, ich transformáciu a prípadne i vplyv regionálnych dejín na širšie dejiny. Chronologické vymedzenie projektu je celý úsek dejín od raného stredoveku až po najnovšie dejiny (nástup normalizácie). Vzhľadom na zložitosť a komplexnosť celej problematiky bude nutné, aby riešiteľský kolektív pri výskume zvolil interdisciplinárny prístup. Hlavným cieľom bude podať nie len syntetizujúci pohľad na dejiny Oravy, ale aj a na typické zákonitosti, špecifiká tohto historického regiónu. Čiastkové výsledky budú prezentované v podobe odborných článkov a štúdii, i v príspevkoch na plánovanom workshope. Na záver grantu sa plánuje vydanie kolektívnej monografie "Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu".

Názov: Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v medzivojnovom období. Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadanie alternatív v krízových obdobiach vývoja slovenskej spoločnosti v rámci socialistického a komunistického hnutia (1918 - 1939).
Trvanie projektu: 1.1.2012 / 31.12.2015
Evidenčné číslo projektu: 2/0123/12
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Benko
Anotácia: Náplňou projektu je výskum organizačných a diskurzívnych reprezentácií sociálneho radikalizmu v rámci reformných, radikálnych a extrémistických ľavicových hnutí na Slovensku v rokoch 1918-1939. Kľúčovou analytickou úlohou je rozbor obsahu a spôsobov artikulácie sociálnej nespokojnosti nižších vrstiev; foriem protestu proti sociálnej a ekonomickej situácii v krízových obdobiach medzivojnovej republiky. Porovnávanými sociálnymi situáciami budú povojnový rozvrat a hospodárska kríza 1918-23 a Veľká kríza 1928-1933.

Názov: Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku.
Trvanie projektu: 1.1.2012 / 31.12.2014
Evidenčné číslo projektu: 2/0099/12
Zodpovedný riešiteľ: Viliam Čičaj
Anotácia: Pod komunikáciou rozumieme v najvšeobecnejšej rovine prostriedky, metódy a sprostredkovanie výmeny informácií rôzneho charakteru. Obdobie 16.-18. storočia bolo prelomovým obdobím vo vývoji systému komunikácie. Radikálne premeny v štruktúre komunikácie boli spôsobené v prvom rade rozvojom vzdelanosti vo všetkých vrstvách spoločnosti, ktoré vyvolali humanizmus, reformácia a protireformácia. Popri verbálnej forme transféru informácií, veľmi kvantitatívne a významne narastá podiel neverbálných médií: predovšetkým printových (noviny, knihy). Z rukopisných prostriedkov je to v prvom rade korešpondencia rozličného charakteru (úradná, hospodárska, vzdelanecká). V tomto období dochádza aj k rozšíreniu printových prostriedkov komunikácie - letáky a knihy, začiatkom 17. storočia aj periodická tlač. Riešitelia projektu sa zamerajú na analýzu korešpondencie úradno-administratívneho a vzdelaneckého charakteru. Pozornosť sa bude venovať aj výskumu rukopisných novín, ktoré tvoria predstupeň klasických printových novín.

Názov: Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia.
Trvanie projektu: 1.1.2012 / 31.12.2014
Evidenčné číslo projektu: 2/0110/12
Zodpovedný riešiteľ: Anna Falisová
Anotácia: Obsahom a hlavným zámerom vedeckého projektu „Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku v rokoch 1919 – 1953“ je základný výskum, objasnenie a širšie vedecké zhodnotenie prípravy, činnosti a aktivít nižšieho zdravotníckeho personálu - (pôrodné babice, zdravotné sestry, sociálne sestry, ošetrovateľky, samaritáni) a ich podiel na zlepšení zdravotníckej starostlivosti o obyvateľstvo v minulosti na Slovensku. Projekt vychádza z najnovších poznatkov historickej vedy, pričom vzájomné súvislosti skúma a hodnotí v období rokov 1919 - 1953. Chronologické vymedzenie sa týka obdobia medzi dvoma vojnami, slovenského štátu a povojnového obdobia, keď začiatkom 50. rokov nastali radikálne zmeny v organizácii zdravotníctva na Slovensku. Medzi hlavné ciele projektu patrí sprostredkovanie výsledkov výskumu prístupnou formou širšej odbornej a laickej verejnosti, študentom a prednášajúcim z oblasti zdravotníctva, sociálnej práce, medicíny.

Názov: Biografia ako historiografický problém. Teoretické prístupy, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii.
Trvanie projektu: 1.1.2012 / 31.12.2014
Evidenčné číslo projektu: 2/0127/12
Zodpovedný riešiteľ: Bohumila Ferenčuhová
Anotácia: Vzťah histórie ako vedy k biografií bol po dlhý čas ambivalentný. Na jednej strane, z hľadiska historiografie je biografia len marginálny žáner. Na strane druhej, písanie historických biografií je medzi historikmi obľúbené, pretože je to žáner populárny v rámci širekej verejnosti. Cieľom projektu je vyjasnenie rozdielnych teoretických prístupov k výskumu, rozdielne interpretácie historických osobností, ich roly v dejinnom procese a postojov v rámci francúzskej, českej a slovenskej historiografie. Hlavnou ambíciou je reflexia a zlepšenie metód používaných historikmi a aplikácia nových vedomostí pri písaní biografií výnimočných osobností (M. R. Štefánik, B. Pavlů) alebo kolektívnych životopisov (slovenskí študenti vo Francúzsku, reprezentanti Slovenskej národnej strany, volební lídri v medzivojnovom Československu)

Názov: Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku.
Trvanie projektu: 1.1.2012 / 31.12.2014
Evidenčné číslo projektu: 2/0062/12
Zodpovedný riešiteľ: Eva Frimmová
Anotácia: Projekt sa zameriava na významné osobnosti obdobia renesancie a humanizmu vo vzťahu k Slovensku. Ide predovšetkým o špičkových politikov a vzdelancov, ktorí sa, každý svojím spôsobom, začlenili do spoločeského diania na území dnešného Slovenska alebo v zahraničí. Na základe najnovšieho výskumu a prekladu príslušných materiálov sa sprístupnia, alebo prehĺbia naše poznatky o pôsobení a diele týchto jednotlivcov a o ich prínose v intenciách politického a kultúrneho vývoja v stredoeurópskom okruhu.

Názov: Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku.
Trvanie projektu: 1.1.2012 / 31.12.2015
Evidenčné číslo projektu: 2/0063/12
Zodpovedný riešiteľ: Anna Fundárková
Anotácia: Projekt sa sústredí na výskum a analýzu politického systému Uhorska v rokoch 1526-1723. Hlavnou zložkou tohto politického systému bol úrad palatína, ktorý mal rozličné funkcie a právomoci. Predmetom výskumu bude tiež sledovanie vývoja vzťahu medzi panovníckym dvorom a uhorskými stavmi. Úlohou riešiteľského kolektívu bude zmapovať túto problematiku s použitím archívnych materiálov na Slovensku, v Maďarsku a v Rakúsku. Pozornosť riešiteľského tímu sa sústredí najmä na fungovanie a personálne zloženie palatínskeho úradu a kancelárie, ktorá tvorila jeho súčasť. Z hľadiska objasnenia otázky palatínovej administratívy by bolo potrebné tiež identifikovať osoby, ktoré síce neboli členmi ani úradu, ani kancelárie, v službách a z poverenia najvyššieho krajinského hodnostára však vykonávali rozličné úlohy (ako napr. viedenskí agenti palatína, ktorí boli dôležitým zdrojom informácií pre dianie na dvore).

Názov: Človek a svet zvierat v stredoveku.
Trvanie projektu: 1.1.2011 / 31.12.2013
Evidenčné číslo projektu: 2/0061/11
Zodpovedný riešiteľ: Daniela Dvořáková
Anotácia: N/A

Názov: Slovensko v druhej polovici 19. storočia.
Trvanie projektu: 1.1.2011 / 31.12.2013
Evidenčné číslo projektu: 2/0044/11
Zodpovedný riešiteľ: Dušan Kováč
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum slovenskej spoločnosti v druhej polovici 19. storočia. Predmetom výskumu budú všetky podstatné zložky spoločenského života – ekonomika, sociálna situácia, politika ako aj duchovný život a kultúra. Vypracované podkladové štúdie k doteraz menej skúmaným oblastiam života slovenskej spoločnosti budú slúžiť na vypracovanie syntézy k slovenským dejinám 19. storočia, ktorá je už z odborného i spoločenského hľadiska veľmi potrebná.

Názov: Otvorené hospodárske a finančné otázky medzi Československom a USA v rokoch 1948-1968.
Trvanie projektu: 1.1.2011 / 31.12.2013
Evidenčné číslo projektu: 2/0039/11
Zodpovedný riešiteľ: Slavomír Michálek
Anotácia: Projekt sa sústredí na vzájomný vzťah USA a Československa v rokoch 1948 – 1968, pričom základ tohto vzťahu tvorí pomer satelita jednej veľmoci k druhej veľmoci. Úlohou riešiteľského kolektívu bude zmapovať túto problematiku s použitím archívnych materiálov v USA a Českej republike, pričom sledovaná línia problematiky sa pretaví hlavne vo sfére obchodno-hospodárskych vzťahov, resp. vo sfére riešenia tzv. otvorených hospodárskych a finančných otázok medzi oboma krajinami. Pozornosť výskumného tímu sa bude koncentrovať najmä na bilaterálne otázky, pričom v sledovanom období sa za nosné považujú hlavne otázky okolo kompenzácie za znárodnený americký majetok v ČSR a o navrátenie československého tripartitného zlata. Výskum samozrejme neobíde širšie súvislosti medzinárodných vzťahov v danom období studenej vojny, ako aj otázky postojov USA k československému obrodnému procesu a k invázii „bratských“ vojsk v roku 1968. Cieľom tímu je pripraviť čiastkové materiálové štúdie k danej problematike, pričom hlavným výsledkom grantu bude monografia, ktorá zachytáva kľúčové momenty československo-amerických vzťahov v rokoch 1948-1968.

Názov: Premeny slovenskej spoločnosti v prvej polovici „dlhého“ 19. storočia.
Trvanie projektu: 1.1.2011 / 31.12.2013
Evidenčné číslo projektu: 2/0138/11
Zodpovedný riešiteľ: Peter Šoltés
Anotácia: Prvá polovica „dlhého“ 19. storočia bola tradične predmetom intenzívneho záujmu slovenskej historiografie, keďže je to obdobie, v ktorom sa tvorili predpoklady národnej, občianskej a sociálnej emancipácie. Pozornosť sa sústreďovala prioritne na národno-emancipačný proces, na elity a inštitúcie, ktoré sa v podmienkach slovensko-maďarského antagonizmu podieľali na vyčleňovaní slovenskej spoločnosti z uhorského rámca. V ostatných dvoch desaťročiach sa výskum národného hnutia ale i celkovo „predmarcového“ obdobia dostal do úzadia. Projekt súvisí s prípravou nových akademických syntéz na HU SAV, ktoré by mali byť koncipované v širokom a koherentnom rámci. Popri národnej emancipácii zohľadní i ekonomické, sociálne a kultúrne determinanty historického vývoja územia Slovenska bez toho, aby podľahol jeho anachronickému vyčleňovaniu z celouhorského rámca. Okrem zadefinovania koncepcie a teoretických prístupov riešitelia pripravia materiálové štúdie, v ktorých sa budú venovať deficitom v spracovaní tohto obdobia.

Názov: Hospodárske privilégiá a obchodné aktivity vybraných miest v stredoveku.
Trvanie projektu: 1.1.2011 / 31.12.2013
Evidenčné číslo projektu: 2/0064/11
Zodpovedný riešiteľ: Martin Štefánik
Anotácia: Slovensko bolo v stredoveku charakteristické svojou "mestskosťou", keďže sa na jeho území vyskytovala rádovo 2-3krát vyššia hustota miest ako v ostatnom Uhorsku. Základom existencie miest je ich hospodársky význam pre krajinu a panovníka, ktorý ich na základe obojstrannej výhodnosti vybavil systémom privilégií právneho a ekonomického charakteru. Cieľom projektu je zamerať sa a systematicky spracovať hospodárske a obchodné privilégiá, skúmanie genézy, formulovanie zákonitostí ich udeľovania a ich dopadov na vybraných stredovekých mestách na Slovensku.

Názov: Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia.
Trvanie projektu: 1.1.2011 / 31.12.2013
Evidenčné číslo projektu: 2/0070/11
Zodpovedný riešiteľ: Milan Zemko
Anotácia: Milan Hodža patrí medzi najvýznamnejšie a najvýraznejšie osobnosti slovenskej politiky. Jeho mimoriadne aktívna politická a verejná činnosť už v svojej dobe vyvolávala veľkú pozornosť. Hodža pôsobil v mnohých smeroch inšpiratívne svojou koncepčnosťou, politickým myslením a schopnosťou politických kombinácií v domácom i medzinárodnom politickom dianí v prvej polovici 20. storočia. Medzi najprínosnejšie pramene k výskumu tejto osobnosti nepochybne patria jeho pôvodné texty, články a prejavy, ktoré publikoval v najrozličnejších periodikách. Pokiaľ jeho žurnalistická tvorba z 20. rokov vyšla knižne, zhodnotenie jeho rozsiahlej a pestrej politickej práce v druhom desaťročí trvania republiky, teda v čase zvýšeného medzinárodného napätia a narastania bezprostredného ohrozenia integrity a bezpečnosti Československej republiky, ostala roztrúsená po periodikách v celom štáte, vrátane odborných či regionálnych novín. Cieľom projektu je priblížiť vrchol politickej kariéry Milana Hodžu prostredníctvom súboru jeho verejných vystúpení a článkov, ktoré boli uverejnené v rokoch 1932 – 1938. Táto publikácia priblíži širokej slovenskej verejnosti osobnosť tohto významného slovenského politika 1. polovice 20. storočia.

Názov: Od provincie k metropole. Bratislava v 19. a 20. storočí - obraz mesta v sociálnom a politickom kontexte.
Trvanie projektu: 1.1.2010 / 31.12.2012
Evidenčné číslo projektu: 2/0085/10
Zodpovedný riešiteľ: Gabriela Dudeková
Anotácia: Prostredníctvom základného výskumu a komparácie s výsledkami zahraničných výskumov bude projekt analyzovať historický vývoj Bratislavy ako urbánneho samosprávneho centra, jeho transformáciu z pozície rezidenčného kráľovského korunovačného mesta (do konca 18. storočia) cez politicky provinčné, avšak dynamicky sa rozvíjajúce, ekonomicky a kultúrne vyspelé župné centrum (19. storočie), až k formovaniu Bratislavy ako hlavného mesta štátu (20. storočie). Cieľom je charakterizovať vplyv industrializácie a urbanizácie, spoločensko-politických a štátoprávnych zmien na postavenie mesta, ako aj premeny kolektívnych predstáv/reprezentácií o Bratislave v sledovaných etapách historického vývoja.

Názov: Spoločenské predpoklady a dôsledky vývoja vedy a techniky na Slovensku v rokoch 1918 – 1989.
Trvanie projektu: 1.1.2010 / 31.12.2012
Evidenčné číslo projektu: 2/0097/10
Zodpovedný riešiteľ: Ľudovít Hallon
Anotácia: Obsahom a hlavným zámerom vedeckého projektu je základný výskum, objasnenie a vedecké zhodnotenie širokého spektra ideologických, politických, hospodársko-politických a sociálnych súvislostí vývoja prírodných vied, medicíny a techniky. Projekt vychádza z najnovších poznatkov historickej vedy, pričom vzájomné príčinné súvislosti spoločensko-politických procesov a rozvoja prírodných vied, medicíny a techniky skúma a hodnotí v období 1918-1989, teda od vzniku medzivojnovej ČSR až do pádu komunizmu v Československu.

Názov: Slovensko v Európe, Európa na Slovensku: vybrané témy z dejín 20. storočia.
Trvanie projektu: 1.1.2010 / 31.12.2012
Evidenčné číslo projektu: 2/0181/10
Zodpovedný riešiteľ: Edita Ivaničková
Anotácia: Tematické zameranie navrhovaného grantového výskumu sa bude orientovať na medzinárodný kontext vývoja Slovenska a Slovákov v 20. storočí. Výberom tém sa sústredí na zatiaľ málo, resp. len čiastočne prebádané problémy medzinárodných (osobitne stredoeurópskych) súvislostí slovenských dejín, na slovenské väzby v rámci československého medzinárodného kontextu a na vybrané otázky priamych slovenských medzištátnych vzťahov so zahraničím. Hlavné výstupy projektu – čiastkové štúdie a záverečná kolektívna monografia budú založené predovšetkým na základnom archívnom výskume a postihnú rôzne vybrané aspekty problematiky: politiku, diplomaciu, ekonomiku, ideové smerovanie a pod. Cieľom riešiteľského kolektívu je prehĺbiť poznanie o kontextuálnom rámci, v ktorom sa dejiny Slovenska vyvíjali ako neoddeliteľná súčasť európskych a svetových dejín.

Názov: Slováci a formovanie moderných národov v strednej, východnej (juhovýchodnej) Európe: Identita, konfesionalita, mýtus.
Trvanie projektu: 1.1.2010 / 31.12.2012
Evidenčné číslo projektu: 2/0208/10
Zodpovedný riešiteľ: Tatiana Ivantyšynová
Anotácia: Výskum formovana národnej identity v multietnickom, multikonfesionálnom prostredí strednej, východnej (juhovýchodnej) Európy.

Názov: Inštitucionalizácia vzdelávacieho systému na Slovensku v rokoch 1918 - 1945.
Trvanie projektu:
1.1.2010 / 31.12.2012
Evidenčné číslo projektu: 2/0054/10
Zodpovedný riešiteľ: Ľubica Kázmerová
Anotácia: Cieľom projektu je výskum smerovania a premien vzdelávacieho systému na Slovensku v rokoch 1918-1939 (obdobie prvej a druhej Československej republiky) a v čase existencie slovenského štátu 1939 – 1945. Výskumný tím sa bude zaoberať špecifickými prejavmi týchto zmien nie len v štruktúre škôl, ale aj v inštitúciách založených politickými stranami a organizáciami verejného záujmu.

Názov: Šľachtický dvor - mocensko-politická, správna a kultúrna entita v ranom novoveku.
Trvanie projektu: 1.1.2010 / 31.12.2012
Evidenčné číslo projektu: 2/0133/10
Zodpovedný riešiteľ: Tünde Lengyelová
Anotácia: Cieľom projektu je výskum problematiky šľachtických dvorov v Uhorsku v období raného novoveku. Po roku 1526 uhorský kráľovský dvor fakticky prestal existovať; panovník so svojim dvorom sa nezdržiaval na území krajiny a všetky funkcie, ktoré by za riadnych okolností plnil dvor kráľovský, sa presunuli na dvory šľachty. Projekt si dáva za úlohu špecifikovať a konkretizovať úlohy dvora, definovať jeho funkcie, potreby, možnosti a hranice jeho príslušníkov. Sústredí na niekoľko základných skupín problémov:
1, dvor ako spoločenstvo ľudí, ich hierarchia, funkcie, právomoci, práca a činnosť, práva a povinnosti, ich ohodnotenie, výhody a nevýhody
2, problematika ženských (vdovských) dvorov
3, dvor ako životný priestor - miesto reprezentácie, kultúry, vzdelanosti, spoločenského a náboženského života
4, vplyv aristokratického dvora na život nižšej šľachty a mestského obyvateľstva
5, začlenenie uhorských šľachtických dvorov do systému stredoeurópskych dvorov

Názov: Slovensko v období komunistického režimu v Československu a v počiatkoch budovania demokratickej spoločnosti (1968 – 1989/1992).
Trvanie projektu: 1.1.2010 / 31.12.2012
Evidenčné číslo projektu: 2/0100/10
Zodpovedný riešiteľ: Miroslav Londák
Anotácia: N/A

Názov: Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie.
Trvanie projektu: 1.1.2010 / 31.12.2012
Evidenčné číslo projektu: 2/0089/10
Zodpovedný riešiteľ: Peter Macho
Anotácia: Témou projektu sú oslavy a ich význam v procese vytvárania modernej národnej/občianskej spoločnosti. Riešiteľský kolektív bude skúmať oslavy ako nástroje sebaprezentácie a sebaidentifikácie mestských/svetských komunít a etnických skupín. Cieľom práce je prezentovať festivity ako ucelený jav, ktorý má svoj zámer, organizátorov, koncepciu, symboly a rituály, účastníkov a divákov. Vzhľadom na to, že oslavy sú mnohovrstvovým javom, riešitelia projektu budú tento spoločenský fenomén skúmať z viacerých uhlov pohľadu. Nosnou témou budú národné oslavy v 19. a 20. storočí, ich interpretačné možnosti, symboly a rituály. Analýza spoločenského a politického kontextu osláv, použitých symbolov a rituálov rozšíri poznanie o formovaní slovenskej národnej identity a jej národných symbolov.

Názov: História chemického priemyslu na Slovensku.
Trvanie projektu: 1.1.2010 / 31.12.2012
Evidenčné číslo projektu: 2/0109/10
Zodpovedný riešiteľ: Miroslav Tibor Morovics
Anotácia: Projekt sa zaoberá výskumom vývoja chemického priemyslu na Slovensku od jeho začiatkov po rok 1989, s dôrazom na druhú polovicu 20. storočia. Cieľom je zmapovanie vedeckej, technickej a inštitucionálnej základne chemického priemyslu, ako aj spolupráce s vedeckými inštitúciami, pracovných podmienok v továrňach, politických determinantov, medzinárodného kontextu a ekonomických faktorov. Okrem analýzy vývoja najdôležitejších podnikov a vedeckých inštitúcií, sa projekt zaoberá aj najvýznamnejšími osobnosťami spojenými s rozvojom chemického priemyslu na Slovensku.

Názov: Komunistická strana na Slovensku : cesta k moci, monopol moci (1945-1968).
Trvanie projektu: 1.1.2010 / 31.12.2012
Evidenčné číslo projektu: 2/0103/10
Zodpovedný riešiteľ: Jan Pešek
Anotácia: N/A

Názov: Hospodárska migrácia na Slovensku v rokoch 1939 - 1945.
Trvanie projektu: 1.1.2010 / 31.12.2012
Evidenčné číslo projektu: 2/0090/10
Zodpovedný riešiteľ: Michal Schvarc
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je výskum a zhodnotenie významného sociálneho a ekonomického fenoménu migrácie pracovných síl v podmienkach vojnového hospodárstva na Slovensku v rokoch 1939 - 1945. Projekt by mal skúmať uvedený fenomén v širších hospodársko-politických súvislostiach a na pozadí vývoja slovensko-nemeckých vzťahov v období 2. sv. vojny. Po podpísaní slovensko-nemeckej zmluvy o poskytnutí slovenských pracovných síl 8.12.1939 (ktorá nahrádzala predchádzajúce česko-slovenské dohody s Nemeckom) došlo k masívnemu nárastu slovenských robotníkov v nemeckom zbrojárenskom priemysle a poľnohospodárstve. Všeobecné, ekonomické a sociálne dopady tejto migrácie nie sú zatiaľ uspokojivo preskúmané, takisto absentuje aj aspekt starostlivosti štátu o túto časť obyvateľstva. Rôznia sa aj údaje o celkovom počte slovenských robotníkov v Nemecku v rozmedzí od 100 000 do 200 000 osôb. Výsledky výskumu a hodnotenia získaných historických prameňov budú prístupnou formou priblížené nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti.


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia